CISG
SLOVAKIA

Text CISG po clankochsk en

[English version][Preambula]

 

ČASŤ I -- PREDMET ÚPRAVY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA I – PREDMET ÚPRAVY

 

 • Článok1 [Pozitívne vymedzenie pôsobnosti; medzinárodný prvok; vzťah podnikateľa k zmluvnému štátu]
 • Článok 2 [Negatívne vymedzenie pôsobnosti]
 • Článok 3 [Tovar vyrobený v budúcnosti; zmluvy o dielo]
 • Článok 4 [Právne otázky upravené Dohovorom a vylúčené z úpravy; platnosť zmluvy, vlastnícke právo k tovaru]
 • Článok 5 [Zodpovednosť predávajúceho za smrť alebo ublíženie na zdraví]
 • Článok 6 [vzťah zmluvy a Dohovoru (prednosť zmluvnej úpravy)]

 


KAPITOLA II – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


 

 • Článok 7 [Výklad Dohovoru]
 • Článok 8 [Výklad vyhlásení a iného správania zmluvných strán]
 • Článok 9 [Zvyklosti a prax viažuca sa k zmluve]
 • Článok 10 [Definícia miesta podnikania]
 • Článok 11 [Neformálnosť kúpnej zmluvy, dokazovanie uzatvorenia]
 • Článok 12 [Vyhlásenie zmluvného štátu o nutnosti rešpšektovať vnútroštátne pravidlá o forme zmluvy]
 • Článok 13 [Telegram a telex ako písomná forma

ČASŤ II – UZAVIERANIE ZMLUVY

 

ČASŤ III – KÚPA TOVARU

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA II – POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 

ODDIEL I. DODANIE TOVARU A ODOVZDANIE DOKLADOV

ODDIEL II. TOVAR BEZ VÁD A NÁROKY TRETÍCH OSÔB

 

ODDIEL III. PRÁVA KUPUJÚCEHO PRI PORUŠENÍ ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM

KAPITOLA III – POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 


ODDIEL I. PLATENIE KÚPNEJ CENY

ODDIEL II. PREVZATIE DODÁVKY

 

ODDIEL III. PRÁVA PREDÁVAJÚCEHO PRI PORUŠENÍ ZMLUVY KUPUJÚCIM

 

KAPITOLA IV – PRECHOD NEBEZPEČENSTVA

 

 • Článok 66 [Strata alebo poškodenie tovaru po prechode nebezpečenstva na kupujúceho]
 • Článok 67 [Prechod nebezpečenstva pri preprave tovaru]
 • Článok 68 [Kúpa prepravovaného tovaru]
 • Článok 69 [Pravidlá prechodu nebezpečenstva v ostatných prípadoch]
 • Článok 70 [Nezávislosť nárokov z podstatného porušenia zmluvy od nárokov zo zodpovednosti za stratu alebo poškodenie tovaru]

KAPITOLA V – SPOLOČNÉ USTANOVENIA O POVINNOSTIACH PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

ODDIEL I. OHROZENIE PLNENIA ZMLUVY A ZMLUVY S ČIASTKOVÝM PLNENÍM

ODDIEL II. NÁHRADA ŠKODY

 • Článok 74 [Základné pravidlo pre určenie výšky náhrady škody]
 • Článok 75 [Výška náhrady škody pri odstúpení od zmluvy]
 • Článok 76 [Dodatočné pravidlá pre stanovenie výšky náhrady škody]
 • Článok 77 [Opatrenia na zmenšenie straty]

 

ODDIEL III. ÚROKY

 

ODDIEL IV. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

 • Článok 79 [Prekážky vylučujúce zodpovednosť]
 • Článok 80 [Nesplnenie povinnosti spôsobené konaním druhej zmluvnej strany]
   

 

ODDIEL V. ÚČINKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 

 • Článok 81 [Účinky odstúpenia, vydanie vzájomného plnenia]
 • Článok 82 [Nemožnosť kupujúceho vrátiť tovar v pôvodnom stave]
 • Článok 83 [Zachovanie nárokov kupujúceho]
 • Článok 84 [Vydanie všetkého prospechu získaného z plnenia, ktoré sa má vydať]

 

ODDIEL VI. ZACHOVANIE TOVARU

 

ČASŤ  IV – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 


[VYHLÁSENIA]

 • Článok 91 [Podpis a ratifikácia Dohovoru]
 • Článok 92 [Vyhlásenie zmluvného štátu o nezáväznosti II alebo III časti Dohovoru]
 • Článok 93 [Zmluvný štát s viacerými územnými jednotkami]
 • Článok 94 [Zmluvné štáty s veľmi podobnou úpravou kúpnej zmluvy]
 • Článok 95 [Vyhlásenie zmluvného štátu o nezáväznosti článku 1(1)(b)]
 • Článok 96 [Vyhlásenie zmluvného štátu o potrebe písomnej formy zmluvy]
 • Článok 97 [Účinky vyhlásenia]
 • Článok 98 [Obmedzenie rozsahu výhrad]

[NADOBUDNUTIE PLATNOSTI]

 • Článok 99 [Nadobudnutie platnosti, vzťah k Haagskym dohovorom]
 • Článok 100 [Pôsobnosť Dohovoru na zmluvy uzatvorené po nadobudnutí jeho platnosti]
 • Článok 101 [Vypovedanie Dohovoru alebo jeho časti]

 

left pannel book