CISG
SLOVAKIA

CISG Advisory Councilsk en

 

[English version]

CISG Advisory Council
(Poradná rada Dohovoru) je súkromnou iniciatívou popredných predstaviteľov právnej vedy z oblasti medzinárodného obchodu z celého sveta, ktorá má za cieľ podporovať jednotnú aplikáciu Dohovoru vo všetkých právnych kultúrach v súlade s čl. 7 Dohovoru. Má za cieľ hodnotiť existujúcu aplikačnú prax a analyzovať sporné právne otázky v rámci Dohovoru. Členovia sú poprednými právnymi teoretikmi, často s rozsiahlymi praktickými skúsenosťami s tvorbou a aplikáciou Dohovoru a reprezentujú hlavné právne kultúry, čím zabezpečujú vyváženosť a vysokú odbornosť Poradnej rady.

 

Výsledky právnych analýz sú prezentované ako stanoviská, pričom doteraz boli publikované tieto stanoviská (teraz prístupné už aj v  SLOVENSKOM PREKLADE):

 

 

 

 


Stanovisko č. 1: Elektronická komunikácia v rámci Dohovoru        
(anglická verzia)

Stanovisko č. 2: Prehliadka tovaru a oznámenie o vadách podľa čl. 38 a 39 Dohovoru        (anglická verzia)

Stanovisko č. 3: Pravidlo ústneho dôkazu, doslovný výklad zmluvy a vyčerpávajúca úprava zmluvy a Dohovor (anglická verzia)

Stanovisko č. 4: Kúpna zmluva na tovar, ktorý má byť zhotovený alebo vyrobený a zmiešané zmluvy (čl. 3 Dohovoru)        (anglická verzia)

Stanovisko č. 5: Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy z dôvodu vadnosti tovaru alebo sprievodných dokladov        (anglická verzia)

Stanovisko č. 6: Výpočet výšky náhrady škody podľa čl. 74 Dohovoru       (anglická verzia)

Stanovisko č. 7: Vylúčenie zodpovednosti za škodu podľa čl. 79 Dohovoru        (anglická verzia)

Stanovisko č. 8: Výpočet výšky náhrady škody podľa čl. 75 a 76 Dohovoru       (anglická verzia)

Stanovisko č. 9: Následky odstúpenia od zmluvy        (anglická verzia)

 

left pannel book