CISG
SLOVAKIA

Článok 38sk en

<< Článok 37 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 39 >>


Čl.38
[English version]

 

            (1) Kupujúci musí prezrieť tovar alebo zariadiť jeho prehliadku v čase podľa okolností čo najkratšom.

 

            (2) Ak zmluva zahŕňa prepravu tovaru, môže sa prehliadka odložiť až dovtedy, keď tovar dôjde do miesta určenia.

 

            (3) Ak tovar počas prepravy sa smeruje do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odoslal bez toho, že by mal kupujúci primeranú možnosť si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo mal vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až dovtedy, keď tovar dôjde do nového miesta určenia.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

rozsudok KS ZA zo dňa 25.10.2007, sp. zn. 15Cb/10/2004

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

Stanovisko č. 2: Prehliadka tovaru a oznámenie o vadách podľa čl. 38 a 39 Dohovoru      (anglická verzia)

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný  Článok 38 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 38 v rámci UNCITRAL Digest of case law

 

left pannel book