CISG
SLOVAKIA

Dohovor o premlčaní v medzinárodnej kúpe tovarusk en

[English version]

Dohovor o premlčaní
bol podpísaný 14. júna 1974 v New Yorku a predstavoval prvý právny predpis unifikujúci právnu úpravu kúpnej zmluvy, ktorý bol prijatý na pôde UNCITRAL. Československá socialistická republika ratifikovala Dohovor o premlčaní ku dňu 26. mája 1977, pričom v súlade s článkom 44 ods. 1 nadobudol pre ňu platnosť dňa 1. augusta 1988 a bol publikovaný v Zbierke zákonov ako Vyhláška ministra zahraničných vecí zo 16. júna 1988 pod č. 123/1988 Zb.

 

Dodatkový protokol k Dohovoru o premlčaní bol podpísaný 11. apríla 1980 vo Viedni. Československá socialistická republika ratifikovala Protokol ku dňu 5. marca 1990, pričom v súlade s článkom IX ods. 2 nadobudol pre ňu platnosť dňa 1. septembra 1990 a bol publikovaný v Zbierke zákonov ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 161/1991 Zb.

 

V súlade s výhradou urobenou voči článku I Dodatkového protokolu sa Dohovor o premlčaní nepoužije v prípade uvedenom v článku 3 ods. 1 písm. b) Dohovoru o premlčaní v znení Dodatkového protokolu. Dohovor o premlčaní sa teda podľa článku 3 ods. 1 písm. a) (obdobne ako CISG podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) CISG) použije len v prípade, „ak v čase uzavretia zmluvy miesta podnikania strán zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru sú v zmluvných štátoch“. Z dôvodu, že pôvodné znenie Dohovoru o premlčaní bolo následne zmenené Dodatkovým protokolom, čím sa vytvorilo konsolidované znenie Dohovoru o premlčaní, je potrebné rozlišovať medzi zmluvnými štátmi, ktoré ratifikovali len Dohovor o premlčaní a štátmi, ktoré ratifikovali aj Dodatkový protokol.

left pannel book