CISG
SLOVAKIA

Zmluvné štáty CISGsk en

[English version]

Pôsobnosť Dohovoru

CISG predstavuje medzinárodnú zmluvu, ktorá je tradičným prameňom medzinárodného práva verejného a na to, aby bola záväzná pre podnikateľov podnikajúcich na určitom území, musí byť štátom výslovne prijatá do svojho právneho poriadku, teda ratifikovaná. Tento postup je v rámci Dohovoru definovaný v čl. 89 – 101.

Zoznam zmluvných štátov Dohovoru je významný z toho dôvodu, že na základe neho je vymedzená aj pôsobnosť Dohovoru na medzinárodné obchodné vzťahy. Ako uvádza čl. 1 ods. 1 CISG:

„Tento Dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch,

a) ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi; alebo

b) ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu.“

 

1. Obe zmluvné strany majú miesto podnikania v zmluvnom štáte CISG

 Vo všeobecnosti je teda Dohovor aplikovateľný na obchodné vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami majúcimi miesto podnikania (v rámci Slovenskej republiky sídlo pri obchodných spoločnostiach a iných právnických osobách a miesto podnikania pri fyzických osobách – podnikateľoch, prípadne bydlisko pri fyzických osobách) v rôznych zmluvných štátoch. Treba poukázať na to, že podľa čl. 1 ods. 3 CISG sa pri posudzovaní aplikácie Dohovoru neprihliada na štátnu príslušnosť zmluvných strán. Znamená to, že ak štátny občan štátu, ktorý nie je viazaný Dohovorom, má miesto podnikania v štáte, ktorý Dohovor ratifikoval, je naplnený čl. 1 ods. 1 CISG.

Dohovor však zakotvuje potrebu známosti medzinárodného prvku v právnom vzťahu, a to prostredníctvom zmienky o takomto prvku v procese pred uzavretím zmluvy alebo v rámci textu zmluvy. Dostatočným oznámením o medzinárodnom prvku je aj uvedenie sídla zmluvnej strany nachádzajúceho sa v inom zmluvnom štáte Dohovoru, než je to v prípade druhej zmluvnej strany. V prípade ak zo žiadneho z týchto dokumentov, ani zo správania zmluvných strán nevyplýva existencia takéhoto medzinárodného prvku, nie je možné aplikovať Dohovor.

 

2. CISG je aplikovateľné na základe noriem medzinárodného práva súkromného

Podľa písmena b) čl. 1 ods. 1 CISG je možné Dohovor aplikovať aj v prípade, ak nemajú obe zmluvné strany miesto podnikania v zmluvnom štáte, a to v prípade, ak na základe ustanovení kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného je za právo rozhodné pre posúdenie právneho vzťahu určené vnútroštátne právo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru. Je však nevyhnutné poznamenať, že Slovenská republika (v tom čase ešte ČSFR) uskutočnila proti tomuto ustanoveniu výhradu podľa čl. 95 CISG. Z uvedeného vyplýva, že súdy Slovenskej republiky budú aplikovať Dohovor ako priamu normu medzinárodného práva v prípade, ak sú naplnené podmienky podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) CISG. V prípade, ak tieto podmienky nie sú naplnené, musí súd postupovať podľa pravidiel medzinárodného práva súkromného a určiť rozhodné právo pre posúdenie právneho vzťahu. Ak by aj súčasťou tohto rozhodného právneho poriadku bol Dohovor, slovenský súd ho v tomto prípade nemôže aplikovať, pretože Slovenská republika uskutočnila vyššie uvedenú výhradu. Pre aplikáciu Dohovoru slovenskými orgánmi aplikácie práva je preto nevyhnutné, aby obe zmluvné strany medzinárodnej kúpnej zmluvy mali miesto podnikania v zmluvných štátoch Dohovoru, v opačnom prípade bude Dohovor aplikovaný len v prípade, ak si ho zmluvné strany výslovne zvolia.

 

Zoznam zmluvných štátov CISG

Z tohto dôvodu je nutné, aby pri posudzovaní právneho rámca medzinárodnej kúpnej zmluvy bol známy aktuálny zoznam zmluvných štátov Dohovoru, ktorý poskytujú stránky UNCITRAL.

left pannel book