CISG
SLOVAKIA

Článok 50sk en

<< Článok 49 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 51 >>


Čl.50
[English version]

 

            Ak tovar nie je v súlade so zmluvou, kupujúci môže znížiť kúpnu cenu bez ohľadu na to, či kúpna cena bola už zaplatená, alebo nie, a to v rozsahu zodpovedajúcom pomeru medzi hodnotou, ktorú mal skutočne dodaný tovar v dobe dodania, a hodnotou, ktorú by mal v tejto dobe tovar bez vád. Ak však predávajúci odstráni neplnenie svojej povinnosti podľa článku 37 alebo článku 48 alebo ak kupujúci odmietne prijať plnenie poskytnuté predávajúcim v súlade s týmito článkami, nemôže kupujúci znížiť kúpnu cenu.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný  Článok 50 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 50 v rámci UNCITRAL Digest of case law

 

left pannel book