CISG
SLOVAKIA

Sieť národných databázsk en

[English version]

Táto databáza predstavuje súčasť
Autonómnej siete národných databáz o CISG, ktorá je zastrešovaná a podporovaná Institute of International Commercial Law pri Pace University School of Law. Je tvorená jednotlivými národnými databázami, ktoré sú vytvárané na dobrovoľnej a neziskovej báze prevažne vedeckými a vzdelávacími inštitúciami a právnickými kanceláriami. Prostredníctvom centrálnej databázy vedenej Pace University je umožnená vzájomná komunikácia medzi tvorcami týchto databáz, ktoré však nemajú vytvorený jednotný inštitucionalizovaný systém fungovania.

Zároveň je v súvislosti s aplikáciou CISG dôležité upozorniť aj na ďalšie databázy, najmä:

-         stránku Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL), ktorá obsahuje najmä všetky materiály viažuce sa k tvorbe Dohovoru

-         stránku databázy UNILEX vytvorenej Centrom pre komparatívne a zahraničné štúdie, ktoré je spoločným projektom UNIDROIT, Talianskej národnej vedeckej rady a Univerzity Rím I „La Sapienzia“, vedenej profesorom M.J. Bonellom

left pannel book