CISG
SLOVAKIA

Aplikácia CISG v slovenskom právnom prostredísk en

[English version]

Unifikovaný Dohovor = uniformné riešenia?

CISG bol prijatý s cieľom zjednotiť (unifikovať) právnu úpravu medzinárodnej kúpnej zmluvy vytvorením jednotného textu platného vo všetkých zmluvných štátoch a nahradiť ním pravidlá existujúce v jednotlivých vnútroštátnych právnych poriadkoch. Úmyslom tvorcov Dohovoru bolo uľahčiť obchodníkom vstup na nové trhy a podporiť rozvoj medzinárodného obchodu tým, že poskytnú obchodníkom rovnakú právnu základňu pre úpravu vzťahov z medzinárodnej kúpy tovaru vo všetkých zmluvných štátov. Na takejto právnej základni sa totiž dajú vytvárať jednotné pravidlá a zvyklosti pri cezhraničnej kúpe tovaru a zvyšuje sa tým právna istota obchodníkov v medzinárodnom obchode.

V rovine aplikácie práva by to malo znamenať, že skutkovo obdobné prípady medzinárodnej kúpy tovaru by mali posúdiť súdy vo všetkých zmluvných štátoch na základe uniformných právnych noriem zhodne, teda dospieť zakaždým k rovnakému výsledku sporu.

Skutočnosť je však iná. Spory vznikajúce z medzinárodnej kúpy tovaru totiž nerieši súd takmer nikdy výlučne pomocou Dohovoru.

 

Vplyv vnútroštátneho procesného práva

Súd pri posudzovaní každého sporu aplikuje procesné normy upravujúce priebeh súdneho konania, a to výlučne vlastné procesné normy, teda normy lex fori. Tieto normy, hoci nezasahujú do hmotnoprávneho vzťahu vzniknutého z medzinárodnej kúpy tovaru, majú na výsledok sporu značný vplyv, nakoľko upravujú postavenie súdu a procesných strán, priebeh súdneho konania, prípustnosť určitých druhov dôkazov atď. Všetky tieto právne otázky majú vplyv na to, ako súd v konečnom dôsledku rozhodne. Vzhľadom na to, že v každom zmluvnom štáte budú aplikované vlastné procesné normy, už táto skutočnosť vyvracia domnienku o uniformnom riešení sporov.

 

Vplyv vnútroštátneho hmotného práva

Zároveň je dôležité pripomenúť, že CISG majúci za cieľ hmotnoprávnu úpravu vzťahov v medzinárodnej kúpe tovaru neobsahuje vyčerpávajúcu právnu úpravu týchto vzťahov. Hoci Dohovor predpisuje základné práva a povinnosti zmluvných strán, jeho právna úprava nie je častokrát dostatočne podrobná, a tak je súd nútený vypĺňať medzery v nej. Hoci aj tento postup vypĺňania medzier je v Dohovore výslovne zakotvený, teda je upravený uniformne (čl. 7), tento postup len čiastočne podporuje uniformnosť riešení. V prvom rade (čl. 7 ods. 1) odkazuje na použitie všeobecných princípov, na ktorých Dohovor spočíva, ale samotný Dohovor tieto princípy nevymenúva, a teda necháva na sudcovi, aby ich sám našiel. Aplikačná prax, osobitne v Slovenskej republike, je následne taká, že sudca namiesto toho, aby hľadal uniformné riešenie pomocou abstraktných princípoch, obracia sa na konkrétne právne normy formulované vo vnútroštátnom práce, ako mu to umožňuje, hoci len ako krajné riešenie, samotný Dohovor (čl. 7 ods. 2), a tým dosahuje možno presnejšie, ale v každom osobitnom prípade odlišné právne riešenia. Navyše, samotný Dohovor vyčleňuje právne otázky, ktorými sa nezaoberá a ponecháva ich tradičnému kolíznemu riešeniu pomocou vnútroštátneho práva. Výsledkom je, že hoci Dohovor má byť unifikovanou úpravou právnych vzťahov vznikajúcich pri medzinárodnej kúpe tovaru, ide skôr o úpravu osobitného zmluvného typu kúpnej zmluvy, pričom inštitúty všeobecného záväzkového (zmluvného) práva Dohovor poväčšine neupravuje a umožňuje tým zasahovanie vnútroštátnych právnych poriadkov do úpravy týchto vzťahov.

 

Výsledok – potreba znalosti domáceho právneho prostredia

Výsledkom uvedeného vplyvu vnútroštátneho práva je, že aplikácia Dohovoru v rámci súdneho sporu nie je výlučná a izolovaná, ale takmer vždy prebieha súčasne s aplikáciou domácich procesných noriem a s aplikáciou hmotnoprávnych noriem rozhodného vnútroštátneho práva, ktorým je často práve domáce právo. Z toho dôvodu sa cudzí obchodník alebo právnik nútený uplatňovať si svoje práva z medzinárodnej kúpnej zmluvy nemôže spoliehať len na svoju (hoci aj dokonalú) znalosť Dohovoru, ale musí sa oboznámiť aj s právnym prostredím v ktorom sa Dohovor bude aplikovať.

 

Komu je určená táto sekcia?

Táto sekcia môže byť cennou pomôckou pre

-         zahraničných aj slovenských podnikateľov, ktorí sa snažia predvídať postup pri uplatňovaní svojich práv z medzinárodnej kúpnej zmluvy pred slovenskými súdmi a rozhodcami

-         zahraničných právnikov, ktorí hľadajú základné informácie o právnom prostredí v Slovenskej republike za účelom poskytnutia právnej ochrany svojim klientom pri uplatňovaní ich práv z Dohovoru

-         zahraničné rozhodcovské a súdne orgány, ako aj sporové strany v prípadoch, kedy bolo na základe pravidiel medzinárodného práva súkromného určené za právny poriadok rozhodujúci pre posúdenie sporu slovenské právo

 

Obsah sekcie

Sekcia sa v súlade s vyššie uvedeným rozdelením samostatne zaoberá procesnými otázkami pri uplatňovaní práv z Dohovoru v Slovenskej republike a samostatne úpravou hmotnoprávnych otázok dôležitých pre právne posúdenie sporu, ktoré Dohovor výslovne neupravuje.


Táto sekcia bola pripravená v spolupráci s Advokátskou kanceláriou JUDr. Pavla Gráčika v Nitre

left pannel book