CISG
SLOVAKIA

Výzva pre prispievateľovsk en

[English version]

Vážení návštevníci Databázy,


veríme, že počas doby strávenej na tejto stránke ste získali cenné informácie o aplikácii CISG v Slovenskej republike, ktoré budú prínosom pre Vás, či už v oblasti právnej teórie alebo aplikačnej praxe. Prínos Databázy bude tým väčší, čím väčší objem informácií bude schopná svojim návštevníkom poskytnúť. Nakoľko predpokladáme, že návštevníkmi tejto Databázy budú práve ľudia, ktorí majú k štúdiu Dohovoru a k jeho aplikácií najbližšie, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc pri vytváraní obsahu Databázy najmä v týchto oblastiach:

 

Judikatúra

Databáza má ambíciu zhromažďovať všetky rozhodnutia súdnych orgánov a rozhodcovských súdov vydaných na území Slovenskej republiky, v ktorých došlo k aplikácii CISG, prípadne obdobné rozhodnutia cudzích orgánov aplikácie práva, ktoré majú spojitosť s územím Slovenskej republiky. Uvítame preto sprístupnenie takýchto rozhodnutí zo strany spomenutých orgánov, ktoré budú publikované a systematizované v Databáze, v súlade s rešpektovaním ochrany osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, teda v anonymizovanej podobe. Osobitne k tomu vyzývame rozhodcovské súdy, ktorých rozhodnutia nie sú zverejňované, čo bráni tomu, aby si podnikatelia využívajúci právnu úpravu CISG vo svojich vzťahoch, dokázali uvedomiť výhody rozhodcovského konania pre povahu sporov vznikajúcich z týchto vzťahov. Rovnako veríme, že k rozšíreniu judikatúry nachádzajúcej sa v Databáze prispejú aj advokáti, ktorí zastupovali obchodníkov v sporoch vznikajúcich z CISG v konaní pred súdom alebo rozhodcom.

 


Odborná literatúra

Rozvíjanie právnej teórie v oblasti CISG vrátane riešenia problematických otázok aplikácie CISG na Slovensku je v záujme všetkých osôb, ktorých sa aplikácia CISG dotýka. Databáza poskytuje všetkým právnym teoretikom, študentom, advokátom, rozhodcom, sudcom a iným osobám zúčastneným na aplikácii CISG možnosť zverejňovať svoje vedecké práce, články a názory na problémy súvisiace s Dohovorom s ambíciou stať sa centrom odbornej diskusie a rozvoja právnej teórie v tejto oblasti. Rovnako ponúkame možnosť autorom, ktorých práce sú na tejto stránke zverejnené len bibliografickým odkazom, aby na tejto stránke zverejnili plný obsah svojho odborného článku, ktorý by tak mohol byť priamo prístupný všetkým jej návštevníkom a mohol by osloviť širšiu odbornú verejnosť.

 


Kontakt pre spoluprácu

Všetky vyššie uvedené príspevky, ako aj otázky, prípadne návrhy na vylepšenie Databázy môžete zasielať priamo jej tvorcom formou elektronickej pošty.

 

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami

 

                                                                                                                

                                                                                                                  Tvorcovia Databázy

left pannel book