CISG
SLOVAKIA

Úvodsk en

[English version]

Vitajte na stránkach elektronickej databázy informácii o Dohovore OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovanom ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 160/1991 Zb. (ang. UN Convention on contracts for the international sale of goods – CISG). Táto databáza bola vytvorená Katedrou medzinárodného práva a európskeho práva
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Inštitútom medzinárodného obchodného práva na Pace University School of Law v USA. Jej cieľom je zhromaždiť všetky dostupné materiály týkajúce sa aplikácie Dohovoru na území Slovenskej republiky vrátane publikovanej odbornej literatúry a judikatúry a zabezpečiť tak čo najširšiu známosť tohto Dohovoru pre obchodníkov a čo najvyššiu právnu kvalitu aplikácie Dohovoru zo strany právnickej obce a najmä orgánom aplikujúcich právo.

Snahou tejto databázy je zdôrazniť medzinárodný charakter Dohovoru a podporovať jeho jednotnú aplikáciu, ako to vyžaduje čl. 7 ods. 1 Dohovoru a zabezpečiť tak dosiahnutie účelu zmluvných štátov pri tvorbe tohto Dohovoru, ktoré formulovali v jeho preambule svoj úmysel nasledovne:

„majúc na mysli všeobecné ciele vyjadrené v rezolúciách prijatých na šiestom osobitnom zasadaní Valného zhromaždenia OSN o nastolení nového medzinárodného ekonomického poriadku,

berúc do úvahy, že rozvoj medzinárodného obchodu na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti je dôležitým činiteľom pri rozvíjaní priateľských vzťahov medzi štátmi,

súc názoru, že prijatie jednotných ustanovení upravujúcich zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru a prihliadajúcich na rôzne sociálne, ekonomické a právne systémy by prispelo k odstraňovaniu právnych prekážok v medzinárodnom obchode a podporilo rozvoj medzinárodného obchodu“.

Táto databáza má byť pomôckou pre potreby aplikačnej praxe, priestorom pre diskusiu predstaviteľov právnej teórie a praxe a tiež zdrojom pre štúdium problematiky medzinárodného obchodu, a zároveň chce pomôcť otvárať právne prostredie v Slovenskej republike zahraničným podnikateľom a iným osobám, ktoré sa s ním stretnú pri uskutočňovaní svojich medzinárodných obchodných aktivít.

Veríme, že Vám poskytne dostatočný priestor pre získanie poznatkov a bude Vás motivovať k ďalšiemu štúdiu práva medzinárodného obchodu a tiež k účasti na skvalitňovaní tejto databázy.

tvorcovia databázy

 

Institue of International Commercial Law
Pace University School of Law
Právnická fakulta
Trnavská univerzita v Trnave
Pace
logo PF TU

 

 

 

left pannel book