CISG
SLOVAKIA

Text CISGsk en

[English version]

Prijatie textu
Text CISG bol schválený dňa Viedenskej konferencii za účasti 62 štátov, z ktorých 42 hlasovalo za konečný návrh textu, ktorý bol podpísaný 11. apríla 1980 vo Viedni. Podľa čl. 99 ods. 1 CISG: „Tento Dohovor nadobudne platnosť, pokiaľ z ustanovení odseku 6 tohto článku nevyplýva niečo iné, prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa uloženia desiatej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe, včítane listiny, ktorá obsahuje vyhlásenie urobené podľa článku 92.“ Nakoľko táto podmienka bola naplnená 11. decembra 1986, CISG nadobudla platnosť a účinnosť dňa 01.01.1988.

 

Jazykové znenie

Dohovor ako medzinárodná zmluva s potenciálnou celosvetovou pôsobnosťou bol vytvorený paralelne v šiestich jazykových verziách v záujme čo najširšej známosti. Táto skutočnosť však môže spôsobovať problém pri výklade Dohovoru pomocou jeho výslovného znenia, nakoľko existuje niekoľko rovnocenných jazykových verzií. Vo vzťahu k aplikačnej praxi v Slovenskej republike je potrebné podotknúť, že gramatický výklad Dohovoru by sa mal uskutočniť len v jeho autentickom jazykovom vyhotovení, ktorým je v zmysle čl. 101 ods. 2 tretia veta arabské, anglické, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie. Je zrejmé, že slovenský súd by uskutočnil gramatický výklad textu na základe slovenského znenia Dohovoru zverejneného v Zbierke zákonov oznámením ministra zahraničných vecí pod č. 160/1991 Zb., nakoľko toto znenie je zverejnené v Zbierke zákonov, teda je záväzné na území Slovenskej republiky. Hoci sa tento postup javí ako praktický a v súlade s vnútroštátnym právom, za platný a v súlade s Dohovorom ho možno považovať len v prípade, ak by takto uskutočnený gramatický výklad slovenského textu neodporoval výkladu niektorého z autentických jazykových vyhotovení Dohovoru. Súd by preto pri výklade konkrétneho ustanovenia mal porovnať jeho znenie s minimálne jedným z oficiálnych jazykových znení Dohovoru. Z toho dôvodu je k dispozícii bilinguálne znenie Dohovoru, ktoré môže poslúžiť na tento účel.

 

Rovnako je k dispozícii slovenské znenie CISG zverejnené v Zbierke zákonov a autentické anglické znenie. Pre ďalšie jazykové vyhotovenia, kliknite sem.

Pre štúdium jednotlivých článkov CISG spolu so všetkými dostupnými informáciami k nim kliknite
sem.

left pannel book