CISG
SLOVAKIA

KS TT - 36Cbm/6/2003sk en

 ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Krajský súd v Trnave samosudkyňou JUDr. Máriou Usačevovou v právnej veci žalobu: A. A., L. XXX, . XXXX. C., Š., zastúpený JUDr. Mag. J. Č., advokátom, AK B., J. X, . proti žalovanému: K. u. K. Z. V. a A., spol. s r.o., C. XXX/XX, . D. S., zastúpený Doc. JUDr. L. K. CSc., advokátom, AK so sídlom S. Ú. XX, . B., o zaplatenie 12.760, 96 EUR s príslušenstvom a iné r o z h o d o l

r o z h o d o l :

Súd návrh z a m i e t a .

Žalobca je p o v i n n ý zaplatiť žalovanému trovy konania vo výške 58 012, 50 Sk k rukám jeho právneho zástupcu Doc. JUDr. L. K. CSc. do 3 (troch) dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd konanie vo výške 767, - EUR z a s t a v u j e .

O d ô v o d n e n i e :

Žalobca prostredníctvom svojho právneho zástupcu podanou žalobou zo dňa 24. 11. 2003 domáhal sa voči žalovanému zaplatenia 12.212, 96 EUR s príslušenstvom a náhrady škody spôsobenej omeškaním vo výške 767, - EUR dôvodiac tým, že dňa 1. 1. 2002 uzavrel so žalovaným zmluvu o spolupráci pri pestovaní, produkcii a obchode s okrasnými tekvicami pod názvom zmluva o pracovnom združení , na základe ktorej sa žalovaný zaviazal dodávať žalobcovi tovar - okrasné tekvice. Dňa 25. 9 . 2002 žalovaný dodal žalobcovi dodávku tovaru, ktorá nebola v súlade s uzavretou zmluvou, pretože tovar nezodpovedal dohodnutému množstvu a kvalite, ktorú dodávku žalobca neprijal a súčasne ju reklamoval v lehote 24 hodín. V súvislosti s touto skutočnosťou žalobcovi vznikli dodatočné náklady so zaobstarávaním okrasných tekvíc u iných dodávateľov a ďalšie náklady súvisiace s reklamáciou a uplatnením svojich nárokov. V dôsledku toho žalobca 28. 9. 2002 písomne vyzval žalovaného na zaplatenie sumy 12.212, 96 EUR ako náhradu za náklady spojené s reklamáciou nevyhovujúcej dodávky tovaru a keďže na výzvu žalovaný nereagoval dňa 14. 11. 2002 žalobca vystavil žalovanému faktúru s výzvou na zaplatenie tejto sumy. Okrem uvedeného žalobca vyzval na zaplatenie dlžnej sumy spolu s úrokom z omeškania aj prostredníctvom svojho právneho zástupcu žalovaného a to dňa 29. 5. 2003 a keďže ani tak žalovaný požadované sumy neuhradil žiadal, aby súd žalobe v celom rozsahu vyhovel a zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Žalovaný cestou svojho právneho zástupcu žiadal žalobu v celom rozsahu zamietnuť. Poukázal na to, že predmetom dodávok žalovaného žalobcovi ako aj iným odberateľom bol tovar rastlinného pôvodu. Tento tovar tak na vnútroštátnom ako aj zahraničnom trhu podlieha mimoriadne prísnym kontrolám rastlino - lekárskeho charakteru, tak pri vývoze ako aj dovoze. Tovar takéhoto charakteru nemôže opustiť územie pôvodcu a byť preclené bez úradného certifikátu vydaného autoritatívnym a objektívnym kontrolným úradom. Aj v prípade dodávky tovaru žalovaným žalobcovi dňa 25. 9. 2002, ktorá je predmetom žaloby, žalovaný v plnom rozsahu splnil postup expedície, čo je zrejmé z rastlino - lekárskeho osvedčenia C 005769 zo dňa 23. 9. 2002. Ďalej poukázal na to, že tovar určený a objednaný žalobcom bol vypestovaný z originálnych osív dodaných odberateľom a ním osobne prekontrolovaných. Žalobca v rámci uvádzanej reklamácie na vady dodaného tovaru nepredložil švajčiarskym rastlino - lekárskym orgánom vydané osvedčenie o kvalite dodanej zásielky tovaru, bez ktorého tak hraničné (colné), ale ani vnútroštátne orgány vo Švajčiarsku nemohli posúdiť v žalobe uvedené skutočnosti. Ďalej poukázal na to, že žalobca nie je jediným odberateľom výrobku žalovaného, pretože v roku 2002 realizoval dodávky aj iným odberateľom v zahraniční, najmä v Nemeckej spolkovej republike. Tiež poukázal na to, že pre mimoriadne citlivý charakter výrobkov rastlinnej povahy, každá zásielka bola pred jej expedíciou medzi výrobcom a odberateľom osobne prekonzultovaná, čo do objemu a charakteru dodávok a ich kvality. Tiež poukázal na to, že pokiaľ v predchádzajúcich dodávkach žalobca vyjadroval svoje námietky, čo do kvality a množstva, tieto sporné otázky boli vždy vzájomnou dohodou a mimosúdne riešené a doriešené. Z dôvodu zabezpečenia spokojnosti odberateľa žalovaný ku každej zásielke dodal 5-6 % množstevného prídavku. Okrem toho uviedol, že každá zásielka nakladaná na dvore žalovaného bola preberaná dopravcom, ktorý prepravu realizoval na objednávku a podľa pokynov odberateľa. Po právnej stránke uplatneného nároku poukázal na to, že právny vzťah účastníkov bol založený na innominátnej zmluve v realizácii právnych princípov kúpnej zmluvy v zmysle ust. Obch. zák. platného v SR. Žalobca ako odberateľ prevzatý tovar ďalej reexportoval, čím prevzal na seba všetky právne záväzky nad rámec zmluvného vzťahu s výrobcom tovaru. Preto riziko škody na tovare a jeho prechod na kupujúceho upravuje § 455 Obch. zák. s tým, že riziko škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho t.j. v danom prípade od času naloženia tovaru prepravcom odberateľa. Pokiaľ ide o reklamáciu odberateľa voči dodávateľovi a ním prehlásené a uvedené okolnosti a údaje, postráda objektívne a úradne vydané svedectvo miestne príslušného kontrolného úradu vo Švajčiarsku. Na záver uviedol, že čo do dodaného tovaru tento v menších kusoch tekvíc bol uložený v kontajneroch, kým väčšie kusy z nedostatku odberateľom nedodaných obalov boli vystlané slamovými podložkami, zaručujúcimi bezchybnú prepravu. Z vyššie uvedených dôvodov žiadal, aby súd žalobu ako nedôvodnú zamietol a priznal mu náhradu trov konania.

K vyjadreniu právneho zástupcu žalovaného právny zástupca žalobcu uviedol, že tvrdenia žalovaného, že tovar rastlinného charakteru nemôže opustiť územie pôvodcu bez úradného certifikátu je nepravdivé, nakoľko fotoinšpektor pri vydávaní fytocertifikátu neskúma kvalitatívny charakter zásielky a práve tento kvalitatívny charakter bol predmetom neskorších reklamácií žalobcu, pretože v zásielke zo dňa 23. 9. 2002 boli rastlinné produkty špinavé, matnej farby, mechanicky poškodené a čiastočne prezreté, prípadne ešte nezrelé, ktoré skutočnosti dokumentoval fotografiami vyhotovenými dňa 23. 9. 2002. Ďalej namietal tvrdenie žalovaného, že tovar objednaný žalobcom bol vypestovaný z originálnych osív žalobcom dodaných a aj osobne prekontrolovaných, pretože podľa zmluvy o pracovnom združení dodať osivo na pestovanie tovaru boli oprávnení obaja účastníci a žalovaný túto skutočnosť, že tovar bol vypestovaný z osiva dodaného žalobcom nepreukázal. Pokiaľ žalovaný namietal, že vždy dodal k zásielke 5-6 % množstevného prídavku aj toto tvrdenie považoval za nepravdivé, nakoľko žalovaný v troch dodávkach v roku 2002 nedodal ani požadované množstvo tovaru. Pokiaľ žalovaný namietal, že žalobca nedodal obaly, ani táto skutočnosť sa nezakladá na pravde, nakoľko žalobca podľa zmluvy nebol povinný žalovanému dodávať obaly na prepravu tovaru, a pokiaľ žalovaný namietal tú skutočnosť, že žalobca nepreukázal úradne overené svedectvo švajčiarskeho kontrolného úradu o likvidácii vadného tovaru, v tomto smere poukázal na charakter zásielky, preto nebolo možné z časových dôvodov takýto dokument zabezpečiť, ale svoje tvrdenie preukázal inými dôkazmi, a to dôkazmi o likvidácii vadného tovaru.

Krajský súd v Trnave vo veci vykonal dokazovanie vyjadrením právnych zástupcov, účastníkov konania, oboznámením predložených listinných dôkazov založených v spise a zistil, že predmetom konania je uplatnená suma 12.212, 96 EUR z titulu reklamácií jednotlivých zásielok tovaru, pri ktorých si žalobca uplatnil jednak zníženie kúpnej ceny podľa čl. 50 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru vyhlásený pod č.
160/1991 Zb. (ďalej len Dohovor) a tiež pohľadávka zahŕňa sumy zodpovedajúce strate podľa čl. 74 Dohovoru, ktorú žalobca v dôsledku vadného plnenia utrpel, ako aj náhrady za zmluvnú pokutu vo výške 6.351, 50 EUR, ďalej si uplatnil náklady na kompostovanie tekvíc vo výške 882, - EUR, ako i mzdové náklady súvisiace s likvidačnými prácami pri kompostovaní tekvíc vo výške 2.865, - EUR, ale aj náklady na zbytočne uskutočnenú dopravu vo výške 1.450, - EUR.

Žalobca v priebehu konania zobral žalobu vo výške 767, - EUR späť, s čím žalovaný súhlasil, a preto súd v zmysle § 96 ods. 1 a 2 O. s. p. konanie v tejto časti zastavil.

Súd zistil, že žalobca je právnická osoba založená podľa práva Švajčiarskej republiky so sídlom v Švajčiarskej republike. Žalovaný je právnická osoba založená podľa práva Slovenskej republiky, teda v danom prípade sa jedná o konanie s cudzím prvkom, a preto vecná príslušnosť tunajšieho súdu je daná podľa § 9 ods. 3 písm. i/ O. s. p. a miestna príslušnosť je daná podľa § 85a ods. 1 O. s. p., nakoľko žalovaný má sídlo v obvode tunajšieho súdu.

Z písomne uzavretej zmluvy o pracovnom združení (ďalej len Zmluva) medzi žalobcom a žalovaným (v hlavičke zmluvy nepresne, resp. neúplne označeným) dňa 1. 1. 2002, si účastníci Zmluvy v § 7 dohodli postup, že v prípade nezhôd bude konať Nemecko - Švajčiarska obchodná komora ako rozhodcovský súd, ďalej si účastníci dohodli švajčiarsky právny poriadok a ako doplnok si dohodli medzinárodné právo súkromné, prípadne Incoterms.

V ustanovení § 3 Zmluvy si účastníci dohodli nasledovné :
- žalovaný sa zaväzuje, že podľa najlepšieho vedomia a svedomia vyrobí písomne potvrdené množstvá a odrody ozdobných tekvíc s tým, že odberateľ t.j. žalobca bude odovzdávať výrobcovi požiadavky na kvalitu vždy do 15. 3.,
- osivo môžu na základe predchádzajúcej dohody dodať obe zmluvné strany,
- ceny na nasledujúce roky budú nanovo dohodnuté. Dodacie množstvá budú zo strany žalobcu písomne potvrdené do 15. 3. s toleranciou +/- 10 %,
- dodávky si bude vyzdvihovať kupujúci a budú sa vykonávať podľa plánu dodávok od 10. 8. v obaloch, ktoré požaduje kupujúci,
- splatnosť faktúr 10 dní po fakturácii,
- vyúčtovanie bude vykonané v EUR,
- tovar musí byť umytý, zrelý so stopkou, nepoškodený, bez hnedých škvŕn a v čistej farbe, čo zodpovedá náročným požiadavkám na kvalitu zo strany žalobcu aj jeho odberateľov. Okrem toho bolo dohodnuté,
- že výrobky, ktoré nezodpovedajú dohodnutým požiadavkám bod h/ § 3 nemôžu byť prevzaté a musia byť deklarované a uhradené ako trieda II,
- lehota na reklamácie 24 hodín po dodaní zákazníkovi a že
- tekvice budú zo strany výrobcu uložené do veľkopriestorových nádob na europaletách na výmenu,
- dodacie lehoty musia byť dodržané a že
- zmluvné pokuty sú splatné len pri preukázaní konania proti zásade dobrej viery podľa švajčiarskeho poriadku, v opačnom prípade bude zohľadnený rozsudok rozhodcovského súd po vyhotovení analýzy nákladov a výnosov.

Zo špecifikácie uplatnenej pohľadávky - rozpis nákladov dodávka č. 207 bolo zistené, že žalobca predložil žalovanému svoje pohľadávky vo forme zmluvne dohodnutej analýzy nákladov a výnosov pri zohľadnení dodávok okrasnej kukurice, ktoré boli použiteľné, z ktorej listiny sa zisťuje:
1/ reklamácia zo dňa 31. 8. 2002 (podľa dohody zo dňa 5. 9. 2002, K., namiesto 1.784, - EUR, podľa dohody 1.000, - EUR),
2/ reklamácia zo dňa 14. 9. 2002 (akceptovaná bude odpočítaná pri poslednom nákladnom vozidle 2.500, - EUR),
3/ colné náklady na dovoz - 25. 9. 2002 (nákladné vozidlo č. 207) - 40, - EUR,
4/ nákladné vozidlo Frigotrans - 25. 9. 2002 (tovar bez hodnoty, preto nesie náklady na prepravu dodávateľ - 1.450, - EUR),
5/ odškodnenie za výpadok - 25. 9. 2002 (zmluvná pokuta - C. - CH) - 6.351, 50 EUR,
6/ likvidácia - 25. 9. 2002 (vaše tekvice č. 207, kompostovacie zariadenie A. A.) - 882, - EUR,
7/ mzdové náklady - 25. 9. 2002 (95, 5 hod. á 30, - EUR, likvidačné práce - 1 deň s 10 zamestnancami) - 2.865, - EUR,
8/ dobropis rozdielu - 2. 9. 2002,
9/ 1/ faktúra zo dňa 20. 9. 2002 (okrasná kukurica - dobrý tovar, 20. 9. 2002, zvyšok pripravený na vyzdvihnutie) - 1.484, 50 EUR,
10/ 1/ faktúru zo dňa 20. 9. 2002 (okrasná kukurica - dobrý tovar, 25. 9. 2002, zvyšok pripravený na vyzdvihnutie) - 550, - EUR,
11/ 1/ faktúra zo dňa 13. 9. 2002 (košíky - 1000ks) - 650, - EUR, celková pohľadávka podľa špecifikácie predstavuje žalovanú čiastku vo výške - 12.212, 96 EUR.

Z faktúry č. 102135 z 11.11.2002 bolo zistené, že uplatňovaná čiastka bola žalobcom faktúrovaná spoločnosti K A. K G. M., so sídlom M., ktorá ako je to zrejmé z výpisu z OR je spoločníkom žalovanej spoločnosti (viď čl. 165 spisu).

Z ďalšieho dokladu (čl. 177 spisu) označeného ako definitívna a záväzná objednávka pestovanie tekvíc 2002 bolo zistené, že žalobca sa predmetnou objednávkou obrátil na spoločnosť K A. K G. M. so sídlom v N., v ktorej sám žalobca konateľovi žalovaného p. K. oznamuje, že pestovaním poveril 2 firmy a že očakáva kvalitné pestovanie čistej odrody na vysokej úrovni, z ktorého dôvodu pestovateľ môže použiť len osivo navrhovateľa, ktoré množstvo je presne vypočítané.

Z ďalšieho dokladu, a to reklamácie okrasných tekvíc zo dňa 31.8.2002 bolo zistené, že síce žalobca tovar tekvice reklamoval, ale reklamoval ich u firmy K A. K G. M. M. v N. a nie u žalovaného. Z tohto dokladu bolo tiež zistené, že žalobca potvrdzuje, že osivo dal uvedenej firme k dispozícii (viď čl. 60) reklamácia sa týka bodu 1 špecifikácie nároku žalobcu.

Z ďalšieho dokladu, a to na čl. 78 súd z reklamácie zo dňa 14.9.2002 zistil, že táto reklamácia síce smeruje voči žalovanému, (faktúry č.02/2002 zo 96.8.2002 a fa.č. 10/2002 z 24.8.02, ale zároveň sa v nej uvádza, že časť z tejto reklamácie už bola reklamovaná dňa 31.8.2002, teda vo vyššie popísanej reklamácii, ktorá bola adresovaná druhej firme, a okrem toho sa v doklade reklamuje podiel nákladov na dopravu za 17.917 ks SK-CH v cene 750, - EUR, podiel nákladov na dopravu za 17.917 ks M. - Z. X prepravy vo výške 400, - EUR a čas na prepravu-zahraničie podľa správy administratívnych nákladov vo výške 1850, - EUR, celkovo je tam uplatňovaná suma 4.990, 45 EUR.

Z dokladu založeného na čl. 8l spisu bolo preukázané, že v týždni od 23.09.02 do 28.09.01 (zrejme má byť správne uvedené 02), u žalobcu pracovali 20-ti jeho zamestnanci, z toho 3 vedúci a ostatní zamestnanci. Týmto dokladom žalobca súdu chcel preukázať, že 9 z nich v stredu t.j. dňa 25.09.02 pracovali na likvidácii nekvalitných tekvíc dodaných žalovaným.

Z dokladu na čl. 93 spisu, t.j. zo zápisu zo stretnutia s p. B. K. zo dňa 02.09.2002) t.j. zástupcu žalobcu a obchodného riaditeľa K A. K G. M. M. a S. za prítomnosti referentky žalobcu boli prerokované chybne dodané množstvá, nevykonané dodávky v dohodnutom termíne, problémy s kvalitou a zadržanie informácii o dodávke s tým, že na začiatku sezóny strany vypracovali Zmluvu, ktorá nebola dodržaná. V tomto smere konajúci súd poukazuje na zmluvu viď čl. 174 spisu, ktorá však bola uzavretá s firmou v Nemecku a nie so žalovaným. Z tohto stretnutia vyplynul záver, v zmysle ktorého žalobca od firmy p. K. požadoval uhradiť časť nákladov v konkrétnej výške, avšak p. K. požiadal o poskytnutie 1 deň na rozmyslenie, teda uvedeného dňa k žiadnej dohode o uznaní pohľadávky žalobcu zo strany p. K., nedošlo.

Súd ďalej zistil, že žalobca aj zúčtovanie otvorených pohľadávok adresuje firme K A. K G. M. v N. (viď čl. 95 spisu), kde síce uvádza aj platby, ktoré požaduje od žalovaného, ale zároveň započítava svoje dlhy voči firme v Nemecku s tým, že žalobca uznáva dobropis v prospech firmy v Nemecku vo výške 191, 04 EUR.

Zo všetkých vyššie uvedených dokladov súd zistil, že žalobca v písomnostiach sa obracia na p. K. a v podstate nerozlišuje, že v danom prípade sa jedná o 2 rozdielne právnické osoby, a to firmu žalovaného a firmu K A. K G. M. v N., ktoré majú spoločnú fyzickú osobu p. K. - konateľa, ktorý za obe firmy navonok konal.

Z predložených dokladov na čl. 20 a čl. 81 spisu a ich porovnaním so špecifikáciou žalobcom uplatnenej pohľadávky vo výške 2 865, - EUR v bode 7/ bolo zistené, že likvidácia vadného tovaru - tekvíc sa mala uskutočniť dňa 25.09.2002, avšak v písomnej reklamácii zo dňa 25.9.2002 žalobca oznamuje žalovanému, že si tekvice môže u neho skontrolovať do soboty 28.9.2002 s upozornením, že následne budú zlikvidované. Vzhľadom na údaje a obsah dokladov je zrejmé, že žalobca dňa 25.9.2002 asi nelikvidoval reklamovaný tovar, nakoľko tento si mal žalovaný u žalobcu pozrieť v termíne do 28.9.2002. Rovnako z dokladov predložených samotným žalobcom súd zistil, že ním uplatňovaná zmluvná pokuta vo výške 6 351, 50 EUR neobstojí, a to s poukazom na rámcovú zmluvu o pracovnom združení, konkrétne vzhľadom na dohodu obsiahnutú v § 3 písm. h/, podľa ktorého si ohľadne platenia zmluvnej pokuty dohodli postup, ktorý mal byť použitý v prípade rozsudku rozhodcovského súdu po vyhotovení analýzy nákladov a výnosov, čo sa v danom prípade nestalo, resp. tieto skutočnosti žalobca zatiaľ nepreukázal. K fotografiám založených v spise o preukazovaní vadnosti dodaných tekvíc súd uvádza, že na tieto súd nemohol prihliadať, nakoľko ako už bolo uvedené, pestovaním okrasných tekvíc žalobca poveril 2 firmy a z týchto fotografií sa nedá zistiť, od ktorého pestovateľa tekvice, ktoré sú vyobrazené na predložených fotografiách boli dodané. Takže ani v tomto prípade žalobca jednoznačne nepreukázal, že na fotografiách sa nachádzajú tekvice dodané žalovaným.

Vzhľadom na uvedené, keďže ako už bolo vyššie uvedené, žalobca nerozlišoval tovar dodávaný dvoma právnickými osobami z ním dodaného osiva, nepreukázal, že škoda mu vznikla práve dodávkou vadných, resp. nekvalitných tekvíc dodaných žalovaným. Okrem toho nepreukázal, že u žalovaného nekvalitu včas reklamoval, pretože z dokladov o reklamáciach je zrejmé, že reklamácie boli vo väčšine prípadov adresované firme v Nemecku a nie žalovanému. Rovnako to platí aj o vytýkanom porušení zmluvy uvádzanom žalobcom. Aj v tomto smere súd zistil, že konkrétna objednávka na rok 2002 bola adresovaná firme v Nemecku a nie žalovanému. Z toho vyplýva, že žalovaný ak niečo porušil, tak mohol porušiť iba rámcovú Zmluvu zo dňa 1.1.2002, pritom aj v tomto smere bolo zistené, že účastníci mali postupovať tak, že dopestované výrobky si žalobca preberal sám, príp. prostredníctvom ním povereného pracovníka, pričom aj dopravu si sám žalobca zabezpečoval. Práve z tejto rámcovej Zmluvy vyplýva, že výrobky, ktoré nezodpovedajú dohodnutým požiadavkám, t. j. že tovar musí byť umytý, zrelý so stopkou, nepoškodený, bez hnedých škvŕn a čistej farby, nemôže byť prevzatý. Práve táto dohodnutá podmienka podmieňuje úvahu o tom, že pokiaľ bol tovar od žalovaného žalobcom prevzatý, tak potom tovar spĺňal podmienky vyplývajúce zo zmluvy. Naviac súd zistil, že žalobca tovar prevzatý od žalovaného ďalej reexportoval, čím prevzal na seba právne záväzky nad rámec zmluvného vzťahu so žalovaným.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené a podrobne rozpísané dôvody súd žalobu ako nedôvodnú zamietol.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 149 ods. 1 O.s.p. Žalovanému, ktorý bol v konaní úspešný súd priznal náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva, proti účastníkovi, ktorý úspech vo veci nemal. Trovy konania pozostávajú z trov právneho zastúpenia, ktoré súd určil v zmysle vyhlášky MS SR č.655/2004 Z. z. - § 10 ods. 1 za 6 úkonov, pričom hodnota l úkonu je vypočítaná z hodnoty sporu vo výške 535 229, - Sk á 10 850, - Sk, (prevzatie a príprava zastúpenia, vyjadrenie sa k žalobe, pojednávanie v dňoch 20.9.2005, 17.10. 2005 a 12.01. 2006), za nemeritórne pojednávanie dňa 03.05.2005 podľa § 14 ods. 4 druhá veta cit. vyhl. vo výške 2 712, 50 Sk a 7x rež. paušál á 150, - Sk spolu: 58 012, 50 Sk, ktorú sumu je žalobca v zmysle § 149 ods. 1 O.s.p. povinný uhradiť k rukám právneho zástupcu žalovaného Doc. JUDr. L. K. v lehote 3 dní.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR, a to písomne, dvojmo, cestou tunajšieho súdu. Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha, musí byť podpísané a datované.
Krajský súd v Trnave, dňa 12.01.2006
JUDr. Mária Usačevová
predseda senátu

Za správnosť: Henrieta Smažáková

Krajský súd v Trnave
Za správnosť anonymizácie: Alena Mészarošova

 

 

left pannel book