CISG
SLOVAKIA

OS KN - 5Cb/114/2006 - finalsk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Komárno v právnej veci navrhovateľa : T. spol. s r.o., so sídlom U K., XXX. XX. U. B., Česká republika, IČO : XX. XXX. XXX, . v konaní zast. JUDr. B. B., advokát, V. X, . XXX. XX. T., proti odporcovi : T. P. - Z. S., L. R. XX/A, . XXX. XX. M., IČO : XX. XXX. XXX, . v konaní zast. JUDr. I. M., advokátkou, P. X, . K., o zaplat. 34.960.- Kč s prísl., sudcom Mgr. Petrom Mezőszállásim, takto


r o z h o d o l :


Súd návrh navrhovateľa z a m i e t a.


Navrhovateľ je p o v i n n ý zaplatiť náhradu trov konania odporcu JUDr. I. M. advokátke v K. vo výške 1.005, 65 do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku.


Navrhovateľ je p o v i n n ý zaplatiť na účet tunajšieho súdu XXXXXXXXXX/XXXX, . VS 4220138909, KS 0558, svedočné vo výške 45, 74 do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ návrhom zo dňa 30.8.2005 sa domáhal na tunajšom súde proti odporcovi vydaniu platobného rozkazu na uloženie povinnosti zaplatiť 34.960.- Kč s 13% úrokom z omeškania od 16.7.2004 až do zaplatenia a nahradiť trovy konania.


Navrhovateľ svoj návrh odôvodnil titulom nedoplatku kúpnej ceny, teda opomenutie povinnosti odporcu riadne a včas zaplatiť zvyšok kúpnej ceny.


Tunajší súd vo veci vydal platobný rozkaz pod č. 5Ro 536//2005 dňa 26.10.2005, proti ktorému v zákonnej lehote podal odporca odpor s odôvodnením.


Odporca v písomnom odpore poukázal na tú skutočnosť, že nedoplatok kúpnej ceny za dodaný tovar zanikol z dôvodu uplatnenia si nároku u odporcu titulom zľavy z kúpnej ceny.


Na ústnom pojednávaní práv. zást. navrhovateľa zmenil skutkový stav návrhu spočívajúce v tom, že žalobný nárok pozostáva z nedoplatku titulom kúpnej vyúčtované navrhovateľom odporcovi faktúrou č. 320626 v sume 138.700.- Kč. Tovar zo strany navrhovateľa v prospech odporcu bol dodaný nákladnými autami a jeho prevzatie potvrdil odporca na CMR dňa 10.6.2004. Zo strany odporcu došlo k zaplateniu po lehote splatnosti t.j. dňa 1.11.2004 v sume 103.740.- Sk. Navrhovateľ sa domáha zaplatenia nedoplatku v žalovanej výške 34.960.- Kč.


Odporca ako účastník konania tak v písomnom vyjadrení ako i na ústnom pojednávaní nárok navrhovateľa považoval za nedôvodný, Poukázal na to, že za dodávku za ktorú si navrhovateľ uplatnil svoj nárok v celkovej sume 138.700.- Kč faktúrou č. 320651 odpočítal nedôvodnú časť rovnajúce sa 34.960.- Kč. Odpočítanie uskutočnil z dôvodu jednostranného započítania. Poukázal na to, že uvedený jeho nárok spôsobilý na započítanie vznikol titulom zľavy z kúpnej ceny za dodaný tovar - zemiaky skoré, ktorému dodaniu došlo dňa 11.4.2004 v celkovom množstve 12 000 kg, z ktorého množstva najprv bolo reklamovaných 144 kg a následne z dôvodu hniloby 3680 kg. Uvedenú reklamáciu odporca u navrhovateľa riadne a včas uplatnil. Nakoľko však z jeho strany došlo k zaplateniu vyúčtovanej kúpnej ceny za dodaný tovar a to faktúrou č. 32651 v sume 103.147.- Kč, svoj nárok titulom zľavy z kúpnej ceny v žalovanej výške započítal pri zaplatení kúpnej ceny pri ďalšej dodávke.


Navrhovateľ napriek prednesom odporcu zotrval na svojich stanoviskách a súčastne poukázal a vzniesol námietku, že zo strany odporcu nedošlo k včasnému vytknutiu vád dodaného tovaru, z uvedeného dôvodu navrhol, aby súd na túto námietku prihliadol a zľavu z kúpnej ceny odporcovi nepriznal.


Odporca ako účastník konania poukázal na vykonanú reklamáciu v nasledujúci deň po dodaní tovaru ako i na osobné stretnutie medzi predstaviteľmi navrhovateľa a odporcu pri rokovaní v L.. Na preukázanie svojho tvrdenia navrhol vypočuť zúčastnených strán - svedkov. Poukázal, že jeho nárok titulom zľavy z kúpnej ceny vznikol na tom skutkovom základe, že pri preberaní tovaru vo večerných hodinách v piatok t.j. dňa 11.6.2004, pracovník odporcu spolu s odporcom vykonali len námatkovú kontrolu. Takto došlo k uplatneniu reklamácie nasledujúcim dňom vo výške 144 kg. Následne z dôvodu roztriedenia tovaru sa zistilo, že tovar je skazený, z uvedeného dôvodu v ten istý deň odporca doplnil svoju reklamáciu titulom vád tovaru. Podľa pokynov zamestnanca navrhovateľa za účelom zabránenia vzniku škody pristúpil k prepraniu zemiakov a následnému triedeniu. Ohľadne samotnej výšky zľavy z kúpnej ceny odporca túto výšku ustáliť vedel len následne po odpredaji tohto tovaru. Z jeho strany k ustáleniu tejto výšky došlo dňom 29.6.2004 a to faxom.


Tunajší súd vo veci vydal rozsudok pod č. 5Cb/114/2006-116 dňom 25.3.2008, ktorý rozsudkom návrh navrhovateľa zamietol a uložil navrhovateľovi povinnosť zaplatiť odporcovi náhradu trov konania.


Proti vyššie uvedenému rozsudku v zákonnej lehote podal odporca odvolanie.
Odvolací súd svojim pod č. 15Cob/140/2008-149 zo dňa 15.10.2008 rozsudok súdu I. stupňa zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie.

 

V záveroch svojho uznesenia poukázal na to, že súd nesprávne použil právny predpis na posúdenie predmetného prípadu, nakoľko vychádzal z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, pričom správne mal posúdiť podľa príslušných článkov Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikované v Zákone č. 160/1991 Zb.


Súd I. stupňa následne nariadil pojedná vanie vo veci na deň 24.2.2009. Splnomocnený zástupca navrhovateľa poukázal na to, že vo veci bolo vykonané rozsiahle dokazovanie a vo veci nemienil ničím doplniť. V závere však vzniesol dôkazný návrh a to vykonaním dotazu na spoločnosť T. S. sklad v T., kde zvyšok tovaru (2. polovica kamiónu bola vyložená), či i tam dodaný tovar vykázal až tak vysokú percentuálnu vadu.
Splnomocnená zástupkyňa odporcu taktiež poukázala na rozsiahle vykonané dokazovanie, ktoré dokazovanie nenavrhla ničím doplniť. Na dôkazný návrh právneho zástupcu navrhovateľa na vykonanie dotazu na spoločnosť T. S. sklad v T., poukázala na tú skutočnosť, že sa jedná o dcérsku spoločnosť navrhovateľa, teda dôveryhodnosť uvedeného dôkazu by bola spochybnená.


Súd riadiac príslušnými ustanoveniami zrušujúceho uznesenia odvolacieho súdu, opätovne vykonal dokazovanie a to oboznámením sa s výsluchom svedkov : Ing. S. S., P. G., Z. S., oboznámením sa s pripojenými listinnými dôkazmi : výpis zo živnostenského registra na odporcu č.l. 5, výpis z obchodného registra na navrhovateľa č.l. 7, faktúra č.l. 8, CMR č.l. 9, predžalobná výzva č.l. 10, odpoveď č.l. 30, 31, 32, vyčíslenie vád - reklamácia č.l. 33, faktúra č.l. 49, faktúra č.l. 50, súvaha č.l. 51, pohľadávky č.l. 52, CMR č.l. 53, pohľadávky a záväzky č.l. 54, výpis z odoslania faxu č.l. 59, 60, odpoveď navrhovateľa č.l. 61, fotodokumentácia 6 kusov z prílohovej obálky. Na základe takto vykonaného dokazovania súd ustálil nasledovný skutkový a právny záver : Navrhovateľ odporcovi dodal tovar dňa 11.6.2004 - zemiaky skoré v celkovom množstve 12 000 kg. Pri preberaní tovaru vo večerných hodinách - piatok zamestnanec navrhovateľa - šofér a skladník pri zložení časti tovaru ustálili vadu dodaného tovaru cca. 40 dkg na vrece a to ohliadkou na základe mechanického poškodenia. Nasledujúci pracovný deň v pondelok ráno pri ohliadke tovaru na paletách sa zistilo, že vrecia sú mokré a začína sa prirodzený proces kvasenia škrobu. V ten deň ráno svedok Ing. S. S. osobne telefonicky zavolal pani S. zamestnankyni navrhovateľa a túto skutočnosť oznámil ako i to, že zemiaky nebude môcť prevziať, teda odmietne dodaný tovar za tú vadu, ktorú považoval za podstatnú. Zo strany zamestnankyne navrhovateľa pani S. bolo navrhnuté z dôvodu zníženia škody, aby odporca vo svojich priestorov vykonal umývanie zemiakov. Tento návrh zamestnanec odporcu prijal, avšak jej oznámil, že s touto činnosťou u odporcu vzniknú náklady ako i škoda, ktoré vedia ustáliť až po distribuovaní do jednotlivých predajní. Dňa 17.6.2004 sa vykonala pracovná porada subdodávateľov navrhovateľa, kde svedkovia Ing. S., P. G. a odporca viedli rokovanie ohľadne doriešenia vzniknutých nákladov a škody u odporcu s dôvodom odstránenia škody dodaného tovaru - zemiakov. Súčasne odporca ako i svedok S. požiadali zamestnanca navrhovateľa, aby o týchto skutočnostiach informoval i zamestnankyňu pani S..


Zo strany odporcu za dodané zemiaky dňa 11.6.2004 došlo k zaplateniu celkovej kúpnej ceny zníženej o 144 kg v sume 1.252, 80 Sk faktúrou č. 320651 v sume 103.147, 20 Kč.
Zo strany odporcu došlo k vyčísleniu celkovej škody dňom 29.6.2004, ktorým dňom doručil i toto vyčíslenie faxom navrhovateľovi. Medzičasom zo strany navrhovateľa došlo k dodaniu ďalšej dodávky odporcovi a to dňa 8.6.2004, kde navrhovateľ vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 320626 v sume 138.700.- Kč. Zo strany odporcu došlo k uhradeniu uvedenej kúpnej ceny čiastočne a to dňa 1.11.2004 v sume 103.740.- Sk. Pri zaplatení tejto kúpnej ceny jednostranne započítal svoju škodu titulom zľavy z kúpnej ceny v sume 34.960.- Kč.


Podľa článku 1 odsek 1 Zákona č. 160/1991 Zb. ktorý bol ratifikovaný s výhradou, že v tom čase ČSFR nebude viazaná článkom I odsek 1 písm.b) dohovoru (na základe sukcesie práva záväzkov práva pre ČSFR, tento dohovor platí i pre ČR a SR a to s účinnosťou ku dňu 1.1.1993 dohovoru OSN o zmluvách o 
medzinárodnej kúpe tovaru), tento dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch, ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi, alebo ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu.


Podľa článku 13 odsek 2 dohovoru, na účely tohto dohovoru písomná forma zahŕňa telegram a ďalekopis.


Podľa článku 31 odsek 3 písm.c) dohovoru, ak nie je predávajúci povinný dodať tovar v určitom inom mieste, jeho povinnosť dodať tovar spočíva v ostatných prípadoch v umožnení kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste, kde má predávajúci svoje miesto podnikania v čase uzatvorenia zmluvy.


Podľa článku 38 odsek 4 dohovoru, kupujúci musí prevziať tovaru alebo zariadiť jeho prehliadku v čase podľa okolností, v čo najkratšom.
Ak zmluva zhŕňa prepravu tovaru, môže sa prehliadka odložiť až do vtedy, keď tovar dôjde do miesta určenia.

Ak tovar počas prepravy smeruje do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odošle bez toho, že by mal kupujúci primeranú možnosť si ho prezrieť a v čase uzavretia zmluvy predávajúci mal vedel alebo mal možnosť vedieť o možnosti takej zmeny určenia alebo takéhoto opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do vtedy, keď tovar dôjde do nového miesta určenia.


Podľa článku 39 odsek 1 citovaného dohovoru, právo kupujúceho z vád tovaru zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúci povahu týchto vád v primeranom čase po tom, čo ich zistil alebo ich mal zistiť, odsek 2, právo kupujúceho z vád tovaru vždy zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vady tovaru najneskôr do 2 rokov odo dňa, keď sa tovar skutočne odovzdal kupujúcemu, ibaže lehota nie je v súlade so zmluvnou záručnou lehotou.


Podľa článku 50 citovaného dohovoru, ak tovar nie je v súlade so zmluvou, kupujúci môže znížiť kúpnu cenu bez ohľadu na to, či kúpna cena bola už zaplatená alebo nie a to v rozsahu zodpovedajúcou medzi hodnotou, ktorú ma skutočne dodaný tovar v dobe dodania a hodnotou, ktorú mal v tejto dobe tovar bez vád, ak však predávajúci odstráni neplnenie si svojej povinnosti podľa článku 37 alebo článku 48 alebo ak kupujúci odmietne prijať plnenie poskytnuté predávajúcim v súlade s týmito článkami, nemôže kupujúci znížiť kúpnu cenu.


Podľa článku 62 citovaného dohovoru, predávajúci môže požadovať, aby kupujúci zaplatil kúpnu cenu, prevzal dodávky alebo splnil iné svoje povinnosti, ibaže predávajúci uplatnil nárok za porušenie zmluvy, ktorý je nezlučiteľný s takou požiadavkou.


Podľa článku 66 citovaného dohovoru, strata alebo poškodenie tovaru, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva na kupujúceho, nezbavujú povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ibaže strata alebo poškodenie bolo spôsobené konaním alebo opomenutím predávajúceho.

Podľa článku 79 odsek 4 citovaného dohovoru, strana, ktorá nesplní povinnosť, musí oznámiť druhej stane prekážky a jej dôsledky na svoju spôsobilosť plniť. Ak druhá strana nedostane oznámenie v primeranej lehote po tom, čo sa strana, ktorá neplní povinnosť dozvedela, alebo sa mala dozvedieť o takejto prekážke, je táto strana zodpovedná za tým vzniknutú škodu.


Súd výsledkom vykonaného dokazovania mal za preukázané, že v danom prípade nárok navrhovateľa titulom zaplatenia nedoplatku kúpnej ceny nie je dôvodný. V prvom rade súd poukazuje na to, že zo strany odporcu došlo k vytknutiu vád riadne a včas. Túto skutočnosť potvrdil súdom vypočutý svedok - obchodný zástupca odporcu Ing. S., ktorý po zistení vady dodaného tovaru nasledujúci pracovný deň po jeho dodaní, t.j. pondelok 14.6.2004, telefonicky uplatnil reklamáciu u zamestnanca navrhovateľa pani S.. Svedok jasne popísal spôsob uplatnenia reklamácie, teda že odporca odstupuje od zmluvy a až na naliehanie zamestnanca navrhovateľa v záujme zníženia škody, pristúpil k praniu zemiakov. Súčastne požiadal pracovníka navrhovateľa, aby umožnil zľavu ustáliť až po konečnom ustálení, teda po distribuovaní v jednotlivých predajniach.


Túto skutočnosť vo vec vypočutá svedkyňa pani S. nevylúčila. Vzhľadom na odstup času, na obsah rozhovoru si nepamätala. Vo veci vypočutý svedok P. G. potvrdil tú skutočnosť, že ak sa jedná o bežnú dodávku tovaru, reklamácia sa prijíma aj telefonicky. Svedok P. G. potvrdil i samotné rokovanie s odporcom a svedkom S. v L. týkajúce sa predmetnej reklamácie. Z výpovede svedkov na strane navrhovateľa teda nebolo spochybnené a vyvrátené tvrdenie výpovede svedka odporcu pána S. týkajúce sa uplatnenia reklamácie. Vyčíslenie škody bolo doručené faxovom správou dňa 29.6.2004 navrhovateľovi. Vo veci vypočutý svedok pán S. taktiež potvrdil, že zo strany odporcu uchovaný tovar od jeho dodania t.j. 11.6.2004 bol uložený v skladových priestoroch odporcu B. I.. Jedná sa o historickú budovu s klimatickým priestorom obdobne vybavený chladiarenským zariadením. Vzhľadom teda k záveru, že zo strany odporcu došlo k vytknutiu vád tovaru riadne a včas a v tejto časti súdu v súdnom konaní predložil dôkaz formou výpovede svedka, súd mal za to, že sú splnené podmienky na aplikácie článku 50 citovaného dohovoru na zníženie kúpnej ceny bez ohľadu na to, že medzičasom došlo zo strany kupujúceho k vyplateniu kúpnej ceny.


Súd zastáva názor vychádzajúc z článku 39 odsek 1 a 2 citovaného dohovoru, že v danom prípade zo strany odporcu došlo k splneniu podmienky a to k vykonaniu oznámenia predávajúcemu povahov týchto vád v primeranom čase po tom, čo ich zistil alebo ich mal zistiť. Súd poukazuje i na samotný druh tovaru, jedná sa o skoré zemiaky, ktoré nie sú rýchle kaziacim tovarom, na ktoré by sa mala vzťahovať 24 záruky kvality tovaru.
Súd dôkazný návrh navrhovateľa prednesený na ústnom pojednávaní dňa 24.2.2009 týkajúce sa vykonania dotazu spoločnosti T. S. sklad v T. zamietol, nakoľko jedná sa o dcérsku spoločnosť navrhovateľa. Uvedené oznámenie zo strany dotazovaného subjektu vzhľadom na obchodno právnu spojitosť medzi navrhovateľom a uvedeným subjektom by mohlo spochybniť dôveryhodnosť tohto dôkazu. Vzhľadom k tomu, súd tento dôkazný návrh navrhovateľa zamietol.


Rozhodnutie o povinnosti navrhovateľa zaplatiť na účet tunajšieho súdu svedočné v sume 45, 74 sa zakladá na ust. § 148 ods. 1 O.s.p., na tom skutkovom základe, že vo veci vypočutí svedkovia P. G. a Z. S. si uplatnili svedočné v uvedenej výške.


Rozhodnutie o náhrade trov konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 1 O.s.p., na princípe úspešnosti. Súd úspešnému účastníkovi, odporcovi priznal náhradu jeho trov konania titulom trov právneho zastupovania za 7 úkonov právnej pomoci po 2.150.- Sk (prevzatie veci, písomné podanie na súd, účasť na pojednávaní dňa 12.9.2006, 31.10.2006, vyjadrenie k upresneniu návrhu, účasť na pojednávaní ma 11.1.2007, 18.3.2007) +19% DPH, 2x 150.- Sk, 3x 164.- Sk, 1x 178.- Sk, 1x 190.- Sk režijný paušál ako i súdny poplatok za odpor 2.295.- Sk, účasť na pojednávaní dňa 24.2.2009 hodnota úkonu 70, 71 + DPH 13, 62 a režijný paušál 6, 95 . Celková náhrada trov konania činí 1.005, 65 . Platobným miestom náhrady trov konania je určené ust. § 149 ods. 1 O.s.p. miesto výkonu advokáta.


V súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike ako výlučného zákonného platidla, jednotnej meny a menovej jednotky podla právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev súd priznal náhradu trov konania po prepočte konverzným kurzom v eurách a to vo výške 1.005, 65 .


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Nitre do 15 dní odo dňa jeho písomného doručenia. Odvolanie musí mať náležitosti ust. § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. ust. § 205 ods. 2 O.s.p.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

 

Okresný súd Komárno, dňa 24.2.2009

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

left pannel book