CISG
SLOVAKIA

Článok 12sk en

<< Článok 11 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 13 >>


Čl.12
[English version]

 

            Ustanovenia článku 11, článku 29 a časti II tohto Dohovoru, ktoré pripúšťajú, aby uzavretie zmluvy o kúpe alebo dohoda o jej zmene alebo o zrušení alebo ponuka, jej prijatie alebo iný prejav vôle strán sa uskutočnili v akejkoľvek inej forme než písomnej, sa nepoužijú, ak ktorákoľvek strana má miesto podnikania v zmluvnom štáte, ktorý urobil vyhlásenie podľa článku 96 tohto Dohovoru. Strany nemôžu dohodnúť vylúčenie alebo zmenu účinku tohto článku.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný Článok 12 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 12 v rámci UNCITRAL Digest of case law

 

left pannel book