CISG
SLOVAKIA

Článok 46sk en

<< Článok 45 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 47 >>


Čl.46
[English version]

 

            (1) Kupujúci môže požadovať, aby predávajúci plnil svoje povinnosti, ibaže už uplatnil nárok, ktorý nie je v súlade s takou požiadavkou.

 

            (2) Ak tovar nezodpovedá zmluve, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, len ak vadné plnenie zakladá podstatné porušenie zmluvy a ak je požiadavka na dodanie náhradného tovaru uplatnená buď súčasne s oznámením urobeným podľa článku 39, alebo v primeranom čase potom.

 

            (3) Ak tovar nezodpovedá zmluve, môže kupujúci požadovať od predávajúceho odstránenie vadného plnenia, ibaže by to bolo neprimerané s prihliadnutím na všetky okolnosti. Požiadavka na odstránenie vadného plnenia sa musí uplatniť buď súčasne s oznámením urobeným podľa článku 39, alebo v primeranom čase potom.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný  Článok 46 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 46 v rámci UNCITRAL Digest of case law

 

left pannel book