CISG
SLOVAKIA

Článok 64sk en

<< Článok 63 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 65 >>


Čl.64
[English version]

 

            (1) Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy:

 

a) ak kupujúci nesplnením niektorej svojej povinnosti zo zmluvy alebo z tohto Dohovoru porušil zmluvu podstatným spôsobom; alebo

 

b) ak kupujúci nesplnil povinnosť zaplatiť kúpnu cenu alebo prevziať dodávku tovaru v dodatočnej lehote určenej predávajúcim podľa článku 63 ods. 1 alebo ak vyhlási, že tieto povinnosti v tejto lehote nesplní.

 

 

            (2) Ak však kupujúci zaplatil kúpnu cenu, zaniká právo predávajúceho odstúpiť od zmluvy, ibaže tak urobí:

 

a) pri oneskorenom plnení kupujúceho skôr, ako sa dozvedel, že kupujúci splnil svoju povinnosť, alebo

 

b) pri inom porušení zmluvy ako pri oneskorenom plnení kupujúceho v primeranej dobe;

i) po tom, čo sa predávajúci dozvedel alebo mal dozvedieť o porušení zmluvy; alebo

ii) po uplynutí dodatočnej lehoty určenej predávajúcim podľa článku 63 ods. 1 alebo po vyhlásení kupujúceho, že nesplní svoje povinnosti v tejto dodatočnej lehote.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný  Článok 64 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 64 v rámci UNCITRAL Digest of case law

 

left pannel book