CISG
SLOVAKIA

Článok 47sk en

<< Článok 46 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 48 >>


Čl.47
[English version]

 

            (1) Kupujúci môže určiť dodatočnú primeranú lehotu na splnenie jeho povinností.

 

            (2) Kupujúci nesmie pred uplynutím takto určenej lehoty uplatniť niektorý z nárokov z porušenia zmluvy, ibaže dostane od predávajúceho oznámenie, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Kupujúci však týmto nestráca právo na náhradu škody spôsobenú omeškaním v plnení.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

Stanovisko č. 1: Elektronická komunikácia v rámci Dohovoru       (anglická verzia)

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný  Článok 47 v rámci Pace Database

pozri
tiež judikatúru k článku 47 v rámci UNCITRAL Digest of case law

left pannel book