CISG
SLOVAKIA

Článok 10sk en

<< Článok 9 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 11 >>


Čl.10
[English version]

 

            Na účely tohto Dohovoru

 

a) v prípadoch, keď strana má viac miest podnikania, je rozhodujúce miesto podnikania, ktoré má najužší vzťah k zmluve a jej plneniu, s prihliadnutím na okolnosti stranám známe alebo stranami zamýšľané kedykoľvek pred uzavretím zmluvy alebo pri jej uzavretí;

 

b) v prípadoch, keď strana nemá miesto podnikania, je rozhodujúce jej bydlisko (sídlo).

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný Článok 10 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 10 v rámci UNCITRAL Digest of case law

 

left pannel book