CISG
SLOVAKIA

Článok 93sk en

<< Článok 92 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 94 >>


Čl.93
[English version]

 

            (1) Zmluvný štát, ktorý má dve alebo viac územných jednotiek, v ktorých podľa jeho ústavy platia rôzne právne poriadky vo veciach upravených týmto Dohovorom, môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe vyhlásiť, že tento Dohovor sa vzťahuje na všetky jeho územné jednotky alebo iba na jednu alebo niekoľké z nich, a toto vyhlásenie môže kedykoľvek dopĺňať iným vyhlásením.

 

            (2) Tieto vyhlásenia sa oznámia depozitárovi Dohovoru a výslovne sa v nich uvedie, na ktoré územné jednotky sa tento Dohovor vzťahuje.

 

            (3) Ak sa na základe vyhlásenia podľa tohto článku Dohovor vzťahuje na jednu alebo viaceré územné jednotky zmluvného štátu, ale nie na všetky, a miesto podnikania sa nachádza na území tohto štátu, toto miesto podnikania sa na účely tohto Dohovoru nepovažuje za miesto podnikania na území zmluvného štátu, ibaže sa nachádza v územnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje tento Dohovor.

 

            (4) Ak zmluvný štát neurobí vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, vzťahuje sa Dohovor na všetky jeho územné jednotky.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný  Článok 93 v rámci Pace Database

 

left pannel book