CISG
SLOVAKIA

Článok 36sk en

<< Článok 35 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 37 >>


Čl.36
[English version]

 

            (1) Predávajúci zodpovedá podľa zmluvy a tohto Dohovoru za akúkoľvek vadu, ktorú má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva na kupujúceho; aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe.

 

            (2) Predávajúci takisto zodpovedá za akúkoľvek vadu tovaru, ktorá vznikne po dobe uvedenej v predchádzajúcom odseku, ak je spôsobená porušením niektorej jeho povinnosti, včítane nedodržania záruky, že tovar po určitú dobu bude spôsobilý pre obvyklé svoje použitie alebo pre osobitné použitie alebo že si zachová určitú akosť alebo určité vlastnosti.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

rozsudok KS ZA zo dňa 25.10.2007, sp. zn. 15Cb/10/2004

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný  Článok 36 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 36 v rámci UNCITRAL Digest of case law

 

left pannel book