CISG
SLOVAKIA

KS ZA - 15Cb/14/2005sk en

R o z s u d o k
v mene Slovenskej republiky
[English version]


Krajský súd v Žiline v konaní pred samosudkyňou JUDr. Máriou Dubcovou v obchodno-právnej veci žalobcu Ing. R. K. - R., s miestom podnikania V. č.X, . XXX. XX Š., Česká republika, IČO: XX. XXX. XXX, . nar. X.. X.. XXXX. proti žalovanému M., spol. s r.o. , , v likvidácii" so sídlom Š. XXXX, . XXX. XX. Č., IČO: XX. XXX. XXX. v konaní o zaplatenie 56 328, 30 Kč s príslušenstvom, na pojednávaní konanom dňa 27. júna 2007 takto


r o z h o d o l :


Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi 60 649, 50 Sk s 18% úrokom z omeškania ročne:
zo sumy 7 545, 10 Sk od 11. 6. 1996 do zaplatenia,

zo sumy 3 843, 10 Sk od 17. 7. 1996 do zaplatenia,

zo sumy 1 226, 90 Sk od 14. 8. 1996 do zaplatenia,

zo sumy 2 588, - Sk od 18. 9. 1996 do zaplatenia,

zo sumy 2 487, 20 Sk od 17. 10. 1996 do zaplatenia,

zo sumy 2 482, 90 Sk od 16. 11. 1996 do zaplatenia,

zo sumy 2 572, 30 Sk od 21. 12. 1996 do zaplatenia,

zo sumy 2 614, 70 Sk od 23. 1. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 1 893, 20 Sk od 19. 3. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 414, 60 Sk od 3. 4. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 2 237, 80 Sk od 17. 4. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 2 187, 40 Sk od 21. 5. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 2 309, 10 Sk od 17. 6. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 2 233, 20 Sk od 15. 7. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 2 668, 80 Sk od 19. 8. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 2 676, 60 Sk od 16. 9. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 2 695, - Sk od 15. 10. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 2 663, 50 Sk od 15. 11. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 2 611, 10 Sk od 16. 12. 1997 do zaplatenia,

zo sumy 2 629, 80 Sk od 1. 1. 1998 do zaplatenia,

zo sumy 2 660, 90 Sk od 17. 2. 1998 do zaplatenia,

zo sumy 2 710, 70 Sk od 17. 3. 1998 do zaplatenia,

zo sumy 2 697, 60 Sk od 15. 4. 1998 do zaplatenia,

to všetko v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


Žalobu o zaplatenie 18% úroku z omeškania ročne zo sumy 2 695, - Sk od 1. 10. 1997 do 14. 10. 1997 z a m i e t a .


Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy konania 2 644, - Sk v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


O d ô v o d n e n i e :


Pôvodný žalobca JUDr. Ján Z., správca konkurznej podstaty Z. V., a.s., V. so sídlom J. XXXX, . IČO: XX. XXX. XXX. sa domáhal proti žalovanému zaplatenia 56 328, 30 Kč spolu s príslušenstvom na tom základe, že v zmysle objednávky žalovaného č.1/95 zo dňa 22. 6. 1995 bolo poskytnuté ubytovanie zamestnancom žalovaného, pričom cena bola vyúčtovaná jednotlivými faktúrami č.1170100679, č.1180100984, č.1180101127, č.1180101304, č.1180101504, č.1180101752, č.1180102065, č.1180102266, č.1180100367, č.1180100451, č.1180100537, č.1180100804, č.1180100919, č.1180101093, č.1180101175, č.1180101230, č.1180101314, č.1180101414, č.1180101480, č.1180101542, č.1180100032, č.1180100065, č.1180100134.

V priebehu konania na základe zmluvy o postúpení pohľadávky z 24. 9. 1999 a prílohy k zmluve, č.l. 71 až 73 spisu, pôvodný žalobca postúpil aj pohľadávku uplatnenú žalobou Ing. R. K. - R., s miestom podnikania Š., V. X, . IČO: XX. XXX. XXX.. Vzhľadom k typu právnej skutočnosti (overená kópia zmluvy o postúpení pohľadávok spolu s prílohou sa nachádza na č.l. 81 až 83 spisu), súhlasu postupníka Ing. R. K. v podaní z 28. 4. 2006 (č.l. 91 spisu) a návrhu pôvodného žalobcu v podaní z 18. 1. 2006 (č.l. 77 spisu), krajský súd uznesením č.k. 15Cb/14/20005-95 zo dňa 6. 6. 2006 rozhodol tak, že do konania na miesto doterajšieho žalobcu JUDr. J. Z., správcu konkurznej podstaty úpadcu Z. V., a.s. so sídlom J. XXXX, .

 

Česká republika, vstúpil Ing. R. K. - R. s miestom podnikania V. X, . Š.. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 11. 7. 2006.


Žalovaný v podanom odpore nespochybnil nárok právneho predchodcu žalobcu, uviedol, že má proti Z. V. a.s., V., t.j. pôvodnému žalobcovi pohľadávku vo výške 600 000, - Sk, ktorá vyplýva z faktúr č.61/95 na sumu 252 368, - Kč, č.85/95 na sumu 133 750, - Kč, č.75/95 na sumu 135 563, - Kč, č.8/96 na sumu 48 950, - Kč, č.20/96 na sumu 5 275, 20 Kč a túto navrhol započítať. Namietal, že podľa § 155 ods. 2 písm. a/ O.s.p. nie sú splnené podmienky pre požadovanie nároku v cudzej mene, keďže žalovaný nemá účet v cudzej mene a ani nemá postavenie devízového cudzinca. Navrhol z titulu započítania protipohľadávky žalobu v celom rozsahu zamietnuť.


Krajský súd vykonal dokazovanie na pojednávaní konanom dňa 27. júna 2007 spôsobom podľa § 129 ods. 1 O.s.p. pokiaľ ide o dokazovanie listinami, výsluchom žalobcu, oboznámením sa so žalobou, uznesením Krajského obchodného súdu v Ostrave pod sp.zn. 8K 32/96 z 21. 4. 1998, faktúrami, ktorými bol vyúčtovaný žalobný nárok a ktoré sa nachádzajú na č.l. 7 až 29 spisu, objednávkou č.1/95 zo dňa 22. 6. 1995, odporom žalovaného, faktúrami žalovaného č.8/96, č. 20/96, č. 75/95, č. 85/95, č.61/95, výpisom z obchodného registra žalovaného oddiel Sro, vložka č.275/L, č.l. 63, 64 spisu, zmluvou o postúpení pohľadávky z 24. 9. 1999, uzavretou medzi postupcom JUDr. J. Z., správcom konkurznej podstaty úpadcu Z. V., a.s. so sídlom V., J. XXXX. a Ing. R. K. - R. so sídlom v Š., V. X spolu s prílohou, návrhom pôvodného žalobcu podaný z 18. 1. 2006 na vstup do konania nového žalobcu z titulu uzavretej zmluvy o postúpení pohľadávky na č.l. 77 spisu, súhlasom Ing. R. K. na vstup do konania z 28. 4. 2006, č.l. 91 spisu, vyjadrením Ing. Z. Š. ako správcu konkurznej podstaty úpadcu Ing. R. K. z 24. 5. 2006 o tom, že pohľadávka uplatnená žalobou a ktorá bola postúpená Ing. R. K., nebola zahrnutá do súpisu konkurznej podstaty, uznesením Krajského súdu v Žiline č.k. 15Cb/14/2005-95 zo dňa 6. 6. 2006, kurzovým prepočtom žalobou uplatnenej pohľadávky na menu Sk, protokolom o předání z 28. 4. 2006, uzavretým medzi správcom konkurznej podstaty úpadcu a Ing. R. K., na základe ktorého postúpená pohľadávka uplatnená žalobou nebola zahrnutá do súpisu konkurznej podstaty spolu s prílohou, výzva žalobcu Ing. R. K., adresovaná žalovanému z 10. 1. 2005 na úhradu postúpenej pohľadávky, oznámením správcu konkurznej podstaty úpadcu Zbrojovka V. a.s. so sídlom vo V. z 11. 10. 1999 žalovanému o postúpení pohľadávky a bol zistený nasledovný skutkový stav veci s právnym vyhodnotením.


K procesnému postupu krajského súdu, a to ku konaniu v neprítomnosti žalovaného sa poukazuje na ust. § 101 ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 2 O.s.p. a § 48 ods. 2 O.s.p. a doloženého výpisu z obchodného registra na žalovaného. Bolo nepochybné, že termín pojednávania žalovanému bol doručený na adresu sídla, ktoré má žalovaný zapísané v obchodnom registri na č.l. 63 spisu v spojení s doručenkou na č.l. 107 spisu. Z postupu doručovania zásielky, obsahom ktorej bolo aj poučenie žalovanému, vyplývalo, že prvý pokus o doručenie bol dňa 12. 4. 2007 z titulu neúspešnosti opakované 13. 4. 2007 a k uloženiu zásielky došlo 13. 4. 2007. Podľa relácie pošty z druhej strany zásielky na č.l. 107 spisu vyplývalo, že žalovaný si zásielku neprevzal v odbernej lehote. Vzhľadom ku kvalifikovanému spôsobu doručovania predvolania žalovanému krajský súd konštatuje, že boli splnené procesné podmienky na prejednanie veci v neprítomnosti žalovaného. Okrem slnenia procesných podmienok krajský súd poukazuje, že pokiaľ vo veci konal a vec prejednal v neprítomnosti žalovaného, tak aplikoval dôsledne ustanovenie vyplývajúce z § 114 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého ak súd neodmietol návrh z procesných dôvodov alebo nerozhodol o zastavení konania podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, pojednávanie pripraví tak, aby bolo možné rozhodnúť o veci spravidla na jedinom pojednávaní. Súčasne krajský súd poukazuje aj na ustanovenie § 6 O.s.p., v zmysle ktorého v konaní postupuje súd v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná. V konečnom dôsledku vzhľadom aj k obsahu podaného odporu žalovaným, kde uvádzal tvrdenia k veci samej, bolo možné prejednať nárok žalobcu v neprítomnosti žalovaného, ktorý doručenie predvolania mal riadne a včas vykázané.


K veci samej boli vykonané dôkazy, a to jednotlivé faktúry, objednávka žalovaného č.1/95 z 22. 6. 1995 (č.l. 30 spisu), v zmysle ktorej objednal u právneho predchodcu žalobcu ubytovanie pre zamestnancov a samotné nespochybnenie nároku žalobcu v podanom odpore žalovaným zo 7. 6. 1999 (č.l. 47 spisu), v ktorom nerozporoval nárok žalobcu, len poukázal, že má proti žalobcovi a to v tom čase proti pôvodnému žalobcovi Z. V. a.s., V. protipohľadávku, ktorá vyplýva z jednotlivých faktúr, doložených žalovaným. Vzhľadom k takémuto skutkovému stavu mal krajský súd za to, že pri rozhodovaní vo veci nároku žalobcu mohol vychádzať zo zhodného tvrdenia účastníkov (§ 120 ods. 3 O.s.p.). Je zrejmé, že objednávka žalovaného ako návrh na uzavretie zmluvy bol akceptovaný právnym predchodcom žalobcu, a to aj spôsobom poskytnutia objednanej služby, ubytovania zamestnancov žalovaného, ktorého cena bola vyúčtovaná jednotlivými faktúrami. Tieto listiny založili medzi žalovaným a právnym predchodcom žalobcu zmluvný vzťah, predmetom ktorého bolo poskytovanie ubytovania za náhradu. Vzhľadom k tomu, že boli vymedzené vzájomné práva a povinnosti medzi žalovaným a právny predchodcom žalobcu, ktorí mali postavenie podnikateľov, pričom tento typ právneho úkonu nie je upravený v českom Obchodnom zákonníku, tak bolo nevyhnutné takýto typ zmluvného vzťahu pri súdnom rozhodnutí akceptovať, keďže ustanovenie § 269 ods. 2 českého Obchodného zákonníka dáva možnosť účastníkom uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy.


Zo zmluvného vzťahu medzi žalovaným a právnym predchodcom žalobcu nevyplývala osobitná dohoda o úroku z omeškania ani dohoda o lehote pre zaplatenie vyúčtovanej sumy za poskytovanie ubytovania, preto bolo potrebné vychádzať z lehôt splatnosti, ktoré boli uvedené v jednotlivých faktúrach, keďže tieto možno kvalifikovať v zhode s ustanovením § 340 ods. 2 českého Obchodného zákonníka ako výzvu na plnenie určenú dlžníkovi. Pokiaľ žalovaný faktúrami účtované ceny za poskytnutie ubytovania neuhradil v lehote splatnosti, tak deň nasledujúci nastalo jeho omeškanie s plnením peňažného záväzku, pre ktorú skutočnosť bol priznaný aj uplatnený 18% úrok z omeškania ročne, ktorého výška bola v súlade s ust. § 369 ods. 1 v spojení s § 502 českého Obchodného zákonníka v čase založenia právneho vzťahu medzi žalovaným a právnym predchodcom žalobcu s poukazom na objednávku č.1/95 zo dňa 22. 6. 1995 to znamená k tomuto dátumu. 18% úrok z omeškania ročne, jeho výška bola súdu známa z jeho rozhodovacej činnosti (§ 121 O.s.p.), preto osobitne príslušenstvo nebolo dokazované. V rámci vedomostí z inej rozhodovacej činnosti bolo známe, že k dátumu zmluvného vzťahu medzi žalovaným a právnym predchodcom žalobcu na základe objednávky č.1/95 z 22. 6. 1995 (č.l. 30 spisu) sa priemerná výška úrokov požadovaných za úvery, ktoré poskytovali banky v mieste sídla dlžníka a to žalovaného pohybovala okolo 17%, ku ktorej výške + 1% sa rovná 18% ročne (§ 369 ods. 1 českého Obchodného zákonníka).


Z tohto dôvodu bol žalobcovi tak, ako je uvedené vo výroku, priznaný 18% úrok z omeškania ročne odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti faktúry. Pokiaľ ide o faktúru č.1180101314, táto mala splatnosť 14. 10. 1997, preto omeškanie žalovaného s jej zaplatením nastalo až 15. októbra 1997, z ktorého dôvodu bola žaloba zamietnutá v časti o zaplatenie 18% úroku z omeškania ročne zo sumy 2 695, - Sk od 1. 10. 1997 do 14. 10. 1997, keďže v tomto čase ešte žalovaný nebol v omeškaní so zaplatením predmetnej faktúry.K vyššie uvedenému právnemu posúdeniu krajský súd uvádza, že nebolo možné aplikovať Dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru č.
160/1991 Zb. na tento skutkový stav, keďže v zmysle článku 3. bodu 2. vyplýva, že tento dohovor sa nepoužije na zmluvy, v ktorých prevažujúca časť záväzkov strán, ktorá dodáva tovar, spočíva vo vykonaní prác alebo poskytovaní služieb. S poukazom na predmet plnenia právneho predchodcu žalobcu, a to poskytovanie ubytovania pracovníkom žalovaného, išlo výlučne o poskytnutie služieb, a preto bolo nevyhnutné aplikovať zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, s poukazom na ust. § 1. V rámci zákona č. 97/1963 Zb. išlo o záväzkové právo. Nebolo preukázané, že by podľa § 10 ods. 1 citovaného zákona si účastníci zvolili právny poriadok, preto v danej právnej veci bol použitý právny poriadok, použitie ktorého zodpovedá rozumnému usporiadaniu daného vzťahu v spojení s ust. § 10 ods. 3 zákona č. 97/1963 Zb. Medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným bol uzavretý iný zmluvný vzťah, a to poskytovanie ubytovania pracovníkom žalovaného. Vzhľadom na vykonané dôkazy, a to objednávku žalovaného adresovanú právnemu predchodcovi žalobcu, vyplynulo, že sa zmluva uzavrela medzi neprítomnými, pre ktorú skutočnosť sa vychádzalo z právneho poriadku, sídla, bydliska príjemcu návrhu na uzavretie zmluvy a to z českého Obchodného zákonníka v znení k dátumu kreovania zmluvného vzťahu medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným a to k mesiacu jún 1995 z titulu vystavenej objednávky žalovaným z 22. júna 1995, pokiaľ ide o základ nároku na istinu.


Krajský mal splnené podmienky aj na konanie so žalovaným ako právnickou osobou, keďže podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina oddiel Sro, vložka č.275/L (č.l. 63, 64 spisu) údajov obsiahnutých v bode XII. iné ďalšie právne skutočnosti bol uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24 K 315/98-280 zo dňa 19. 5. 2005 zrušený konkurz na majetok úpadcu M. spol. s r.o. v likvidácii . V zmysle platnej právnej úpravy českého zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, keď k vyhláseniu konkurzu na žalobcu došlo dňa 14. 6. 2004 (č.l. 100 spisu) boli splnené podmienky na konanie súdu aj vo vzťahu k žalobcovi ako úpadcovi, keďže tak podľa vyjadrenia správcu konkurznej podstaty z 19. 3. 2007 na č.l. 103 spisu ako aj predloženého listinného dôkazu označeného ako protokol o předání z 28. 4. 2006 pohľadávka uplatnená žalobou, ktorá bola postúpená žalobcovi, nebola zapísaná do súpisu konkurznej podstaty žalobcu ako úpadcu. Pre túto skutočnosť, ak pohľadávka uplatnená žalobou nepatrila do súpisu konkurznej podstaty, aktívnu legitimáciu na jej uplatnenie v súdnom konaní mal priamo úpadca to znamená žalobca.


Pokiaľ išlo o kompenzačnú námietku uvedenú žalovaným v odpore zo 7. 6. 1999 ako návrh na započítanie, ktorý vyplýval z faktúr č.61/95 na sumu 252 368, - Kč, č.85/95 na sumu 133 750, - Kč, č.75/95 na sumu 135 563, - Kč, č.8/96 na sumu 48 950, - Kč, č.20/96 na sumu 5 275, 20 Kč, bolo postupované s odkazom na ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č.97/1963 Zb. podľa právneho poriadku toho istého, ktorý bol aplikovaný na pohľadávku uplatnenú žalobou, proti ktorej smerovalo započítanie zo strany žalovaného to znamená podľa českého Obchodného zákonníka a českého Občianskeho zákonníka.


Bolo nepochybné z kompenzačného prejavu žalovaného v odpore zo 7. 6. 1999 a doložených listinných dôkazov jednotlivých faktúr na č.l. 49 až 52 spisu, že žalovaný mal protipohľadávku k právnemu predchodcovi žalobcu a to k Z. V. a.s. so sídlom vo V.. Žalobcom sa však na základe preukázanej právnej skutočnosti a to uzavretej zmluvy o postúpení pohľadávok z 24. 9. 1999 a splnenia podmienok podľa § 92 ods. 2, 3 O.s.p. v zmysle uznesenia Krajského súdu v Žiline č.k. 15Cb/14/2005-95 zo dňa 6. 6. 2006, stal žalobca Ing. R. K. - R. s miestom podnikania V. X, . Š. to znamená postupník.


Podľa § 529 ods. 2 českého Občianskeho zákonníka dlžník môže použiť na započítanie voči postupníkovi aj svoje na započítanie spôsobilé pohľadávky, ktoré mal voči postupcovi v čase, keď mu bolo oznámené alebo preukázané postúpenie pohľadávky (§ 526), ak ich oznámil bez zbytočného odkladu postupníkovi. Toto právo má dlžník aj v prípade, že jeho pohľadávky v čase oznámenia alebo preukázania postúpenia neboli ešte splatné.


Predpokladom procesnej kompenzačnej námietky, ktorú urobil žalovaný v podanom odpore, bolo, či bol daný aj hmotno-právny podklad a ten vyplýval z českej právnej úpravy Občianskeho zákonníka ust. § 529 ods. 2.


Žalovaný mal vedomosť, že došlo k postúpeniu pohľadávky, keďže uznesenie Krajského súdu v Žiline č.k. 15Cb/14/2005-95 zo dňa 6. 6. 2006 o zámene účastníkov na strane žalobcu z titulu uzavretej zmluvy o postúpení pohľadávky bolo doručené žalovanému v zmysle doručenky na č.l. 96 spisu. Súčasne žalobca predložil listinné dôkazy, a to list z 10. 1. 2000, ktorým okrem poukázania na postúpenie pohľadávky bol žalovaný vyzvaný na ich zaplatenie postupníkovi. Ďalším dôkazom bol list z 11. 10. 1999, ktorým pôvodný veriteľ, a to Z. V. a.s. ako postupca oznámila žalovanému postúpenie pohľadávky. Z týchto listinných dôkazov krajský súd vychádzal, keďže nebol preukázaný opak. Vzhľadom k tomuto oznámeniu postúpenia pohľadávky tak postupcom ako aj postupníkom a vyjadrenia žalobcu, že žalovaný ako dlžník neoznámil bez zbytočného odkladu postupníkovi - žalobcovi po oznámení postúpenia, že započítava protipohľadávku, ktorú mal voči postupcovi, nebol splnený základný hmotnoprávny predpoklad pre kompenzáciu a vzatia do úvahy vznesenej kompenzačnej námietky žalovaným, ktorú v podanom odpore urobil ešte voči právnemu predchodcovi žalobcu to znamená pôvodnému veriteľovi - postupcovi. K týmto skutočnostiam nebolo možné započítavať k nároku žalobcu protipohľadávku žalovaného.

Podľa § 155 ods. 2 písm. a/ O.s.p. výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môže vyjadriť v cudzej mene, ak to neodporuje okolnostiam prípadu a ak
a) predmet konania je vyjadrený v cudzej mene a účastník, ktorý má plniť, je devízovým tuzemcom a má účet v cudzej mene, alebo

b) niektorý z účastníkov je devízovým cudzozemcom.


Žalovaný v podanom odpore namietal, že pre vyjadrenie plnenia v cudzej mene, a to Kč nie sú splnené podmienky podľa § 155 ods. 2 písm. a/ O.s.p.. Dôkazné bremeno na požiadavku plnenia v cudzej mene mal žalobca podľa § 120 ods. 1 O.s.p., preto bol povinný k dátumu konania krajského súdu preukázať, že sú splnené podmienky podľa § 155 ods. 2 písm. a/ O.s.p.. Žalobca nepreukázal, že žalovaný spĺňa kumulatívne dve zákonom vyžadované podmienky podľa § 155 ods. 2 písm. a/ O.s.p., to znamená, že žalovaný je devízovým tuzemcom, a súčasne že má účet v cudzej mene, preto krajský súd mohol priznať peňažné plnenie v mene Sk. Pre úplnosť žalobcom nebolo preukázané, že je splnená podmienka podľa ust. § 155 ods. 2 písm. b) O.s.p.. Prepočet kurzu z meny Kč na menu Sk bol uskutočnený k prvému dátumu, ktorý nasledoval po splatnosti faktúr, ktorý bol dátumom, kedy po prvýkrát žalobca mohol uplatniť svoj nárok na súde. Ak však deň nasledujúci po dni splatnosti pripadol na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bol uvedený kurz ku dňu predchádzajúcemu, čo zodpovedá dátumu uvedenému v zátvorke. K uvedenému preto bol urobený prepočet kurzu nasledovným spôsobom:
faktúra č. 1170100679 splatnosť 10.6.1996, kurz ku dňu 11.6.1996 = 1, 114; 6 773, - Kč =
7 545, 10 Sk

faktúra č. 1180100984 splatnosť 16.7.1996, kurz ku dňu 17.7.1996 = 1, 136; 3 383, - Kč =
3 843, 10 Sk

faktúra č. 1180101127 splatnosť 13.8.1996, kurz ku dňu 14.8.1996 = 1, 136; 1 080, - Kč =
1 226, 90 Sk

faktúra č. 1180101304 splatnosť 17.9.1996, kurz ku dňu 18.9.1996 = 1, 160; 2 231, - Kč -
2 588, - Sk

faktúra č. 1180101504 splatnosť 16.10.1996, kurz ku dňu 17.10.1996 = 1, 152; 2 159, - Kč =
2 487, 20 Sk

faktúra č. 1180101752 splatnosť 15.11.1996, kurz ku dňu 16.11.1996 (15.11.1996) = 1, 150;
2 159, -Kč = 2 482, 90 Sk

faktúra č. 1180102065 splatnosť 20.12.1996, kurz ku dňu 21.12.1996 (20.12.1996) = 1, 153;
2 231, - Kč = 2 572, 30 Sk

faktúra č. 1180102266 splatnosť 22.1.1997, kurz ku dňu 23.1.1997 = 1, 172; 2 231, - Kč =
2 614, 70 Sk

faktúra č. 1180100367 splatnosť 18.3.1997, kurz ku dňu 19.3.1997 = 1, 146; 1 652, - Kč =
1 893, 20 Sk

faktúra č. 1170100451 splatnosť 2.4.1997, kurz ku dňu 3.4.1997 = 1, 139; 364, - Kč = 414, 60 Sk
faktúra č. 1180100537 splatnosť 16.4.1997, kurz ku dňu 17.4.1997 = 1, 110; 2 016, - Kč =
2 237, 80 Sk

faktúra č. 1180100804 splatnosť 20.5.1997, kurz ku dňu 21.5.1997 = 1, 085; 2 016, - Kč =
2 187, 40 Sk

faktúra č. 1180100919 splatnosť 16.6.1997, kurz ku dňu 17.6.1997 = 1, 035; 2 231, - Kč =
2 309, 10 Sk

faktúra č. 1180101093 splatnosť 14.7.1997, kurz ku dňu 15.7.1997 = 1, 001; 2 231, - Kč =
2 233, 20 Sk

faktúra č. 1180101175 splatnosť 18.8.1997, kurz ku dňu 19.8.1997 = 1, 019; 2 619, - Kč =
2 668, 80 Sk

faktúra č. 1180101230 splatnosť 15.9.1997, kurz ku dňu 16.9.1997 = 1, 022; 2 619, - Kč =
2 676, 60 Sk

faktúra č. 1180101314 splatnosť 14.10.1997, kurz ku dňu 15.10.1997 = 1, 029; 2 619, - Kč =
2 695, - Sk

faktúra č. 1180101414 splatnosť 14.11.1997, kurz ku dňu 15.11.1997 (14.11.1997) = 1, 017; 2 619, - Kč = 2 663, 50 Sk

faktúra č. 1180101480 splatnosť 15.12.1997, kurz ku dňu 16.12.1997 = 0, 997; 2 619, - Kč =
2 611, 10 Sk

faktúra č. 1180101542 splatnosť 31.12.1997, kurz ku dňu 1.1.1998 (31.12.1997) = 1, 004;
2 619, 30 Kč = 2 629, 80 Sk

faktúra č. 1180100032 splatnosť 16.2.1998, kurz ku dňu 17.2.1998 = 1, 016; 2 619, - Kč =
2 660, 90 Sk

faktúra č. 1180100065 splatnosť 16.3.1998, kurz ku dňu 17.3.1998 = 1, 035; 2 619, - Kč =
2 710, 70 Sk

faktúra č. 1180100134 splatnosť 14.4.1998, kurz ku dňu 15.4.1998 = 1, 030; 2 619, - Kč =
2 697, 60 Sk

Spolu: 60 649, 50 Sk


Týmto prepočtom preto bola priznaná istina 60 649, 50 Sk a úrok z omeškania z jednotlivých súm vyúčtovaných faktúrou, u ktorých bol rovnako uvedený prepočet z meny Kč na menu Sk.


Bolo vykonané poučenie podľa § 120 ods. 4 O.s.p. v zmysle uznesenia Krajského súdu v Žiline č.k. 15Cb/14/2005-105 vo vzťahu k žalobcovi, č.k. 15Cb/14/2005-106 voči žalovanému, ktoré bolo doručené spôsobom podľa § 47 ods. 2 O.s.p. uložením zásielky podľa č.l. 107 spisu a poučenie bolo vykonané v zmysle obsahu zápisnice o súdnom pojednávaní aj na konaní dňa 27. júna 2007.


O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 3 O.s.p. v spojení s ust. § 151 ods. 1 O.s.p.. V konaní bol úspešný žalobca, keďže vzhľadom na výrok rozsudku mal neúspech len v nepatrnej časti, bola mu priznaná plná náhrada uplatnených trov konania, ktorá pozostávala zo zaplateného súdneho poplatku za podanú žalobu 2 644, - Sk. Žalobca uplatnil aj náhradu cestovného na pojednávaní 27.6.2007. Z dôvodu, že v tejto časti trovy nevyčíslil v lehote 3 pracovných dní od vyhlásenia rozsudku podľa § 151 ods. 1 O.s.p., náhrada mu v tejto časti nebola priznaná.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Krajského súd v Žiline na Najvyšší súd SR v Bratislave v dvoch vyhotoveniach.

Podľa § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že


a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Podľa § 205 ods. 3 O.s.p. rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.

 

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

 

Krajský súd Žilina, dňa 27.6.2007

JUDr. Mária Dubcová

Predseda senátu

 

left pannel book