CISG
SLOVAKIA

KS ZA - 15Cb/10/2004sk en

R o z s u d o k

v mene Slovenskej republiky
[English version]

Krajský súd v Žiline v konaní pred samosudkyňou JUDr. Máriou Dubcovou v obchodno-právnej veci žalobcu S. L., s.r.o. so sídlom v B., R. XX, . Česká republika, IČO: XXX. XXX. XX. proti žalovanému J. S. - O., s miestom podnikania Č., M. XX, . T., IČO: XXX. XXX. XX, . zastúpenému právnym zástupcom JUDr. J. U., advokátom, so sídlom v T., L. č. XX, . v konaní o zaplatenie 254 561, 24 Sk so 14, 25 % úrokom z omeškania ročne od 18. 9. 2001 do zaplatenia, na pojednávaní konanom dňa 25. októbra 2007 takto


r o z h o d o l :


Žalobu o zaplatenie 254 561, 24 Sk s 14, 25 % úrokmi z omeškania ročne od 18. 9. 2001 do zaplatenia

z a m i e t a .


Žalobca je p o v i n n ý nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 25 435, - Sk, do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu žalovaného JUDr. J. U., advokáta, so sídlom v T..


O d ô v o d n e n i e :


Žalobca sa podanou žalobou v spojení s podaním a prednesom na pojednávaní pred Krajským súdom v Žiline dňa 3. 11. 2004, č.l. 42, v spojení s dôkazom na č.l. 44 spisu, domáhal zaplatenia 254 561, 24 Sk s 14, 25 % úrokom z omeškania ročne od 18. 9. 2001 do zaplatenia, na tom základe, že žalovanému v zmysle jeho objednávky bol dodaný textilný tovar podľa špecifikácie prevzatého tovaru v počte 12 listov, ktoré tvorili súčasť faktúry pod č. FV00543/01. Žalovaný tovar prevzal osobne na colnici v B. dňa 25. 7. 2001, čo potvrdil svojim podpisom Žalobca doložil doklad o vývoze tovaru v zmysle faktúry č. FV 00543/01 v počte 4 listov. Žalobca vystavil žalovanému faktúru na sumu 199 969, 56 Kč pod č. FV00543/01 dňa 19. 7. 2001, ktorá bola splatná dňa 17. 9. 2001. Dlžná suma z meny Kč bola prepočítaná na menu Sk a to podľa kurzu peňažných prostriedkov určeného NBS 1, - Kč = 1, 273 Sk. Žalobca okrem kúpnej ceny dodaného tovaru požadoval na žalovanom zaplatenie úroku z omeškania vo výške 14, 25 % od 18. 9. 2001 do zaplatenia, t.z. odo dňa nasledujúceho po splatnosti faktúry s odkazom na ust. § 369 ods. 1 v spojení s § 502 ods. 1 Obchodného zákonníka.


Žalovaný sa v pôvodne podanom odpore zo dňa 28. 6. 2004, č.l. 22 - 24 spisu, bránil, že viac ako 40 % tovaru bolo poškodeného. Ďalej poukázal, že tovar bol dodaný dva mesiace po dodacej lehote, pričom tento sa stal pre žalovaného nepredajným a preto aj prebytočným. Žalovaný poukázal na list zo 14. 5. 2002, č.l. 25 spisu, podľa ktorého oznámil, že viac ako 40 % z dodaného tovaru vykazuje vady výroby, rôzne dĺžky, páranie sa švíkov a ďalšie. Po pôvodne vydanom rozsudku Krajským súdom v Žiline č.k. 15Cb 10/2004-64 zo dňa 20. apríla 2005 žalovaný v odvolacom konaní rozšíril obranu v smere vadnosti dodaného tovaru a uplatnenia reklamácie z tohto titulu u žalobcu už koncom augusta, alebo začiatkom septembra 2001. V podanom odvolaní zo dňa 6. 6. 2005 uviedol, že v prítomnosti p. O. S. oznámil žalobcovi odstúpenie od zmluvy s návrhom na vrátenie tovaru, ktorý vykazuje asi v 40 % dodávky vady. Žalovaný opakovane vyzval žalobcu a to aj s poukazom na list zo dňa 14. 5. 2002 na prevzatie tovaru. V predchádzajúcich obchodných prípadoch, keď boli uplatnené ústne reklamácie, žalobca postupoval tak, že ich uznal a vec riešil výmenou tovaru. Žalovaný zotrval na tom, že od zmluvy odstúpil, z ktorého titulu žalobca môže uplatniť len nárok na vydanie veci, z dôvodu odstúpenia od zmluvy žalovaným a nezaplatenia kúpnej ceny. Žalovaný bol a je pripravený na vrátenie tovaru žalobcovi, ktorý ho odmieta prevziať.


V rámci odvolacieho konania Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením č.k. 3Obo 247/2005-91 zo dňa 26. 10. 2006 zrušil pôvodný rozsudok krajského súdu a vec vrátil na ďalšie konanie, s tým, že po právnej stránke, aj skutkovej bol vyslovený záväzný názor vyhodnotenia nároku žalobcu podľa Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorý bol oznámený a publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 160/1991, teda nárok žalobcu je potrebné posúdiť podľa tohto Dohovoru a vziať do úvahy obranu žalovaného, že namietal vadné plnenie žalobcom, v ktorej rovine v odvolacom konaní upresnil a uviedol meno osoby, ktorá bola pri odstúpení od kúpnej zmluvy, keďže dodaním tovaru s vadami došlo k porušeniu zmluvy podstatným spôsobom.


V následnom konaní ďalej boli vykonávané dôkazy výsluchom žalobcu, označeného svedka p. O. S., s tým, že žalovaný upresnil a rozšíril obranu, že odstúpil od celej dodávky tovaru. Žalovaný ďalej doložil špecifikáciu vadnosti tovaru na č.l. 123 spisu, s listinnými dôkazmi na č.l. 124 - 126 spisu, ako aj listiny v prílohovej obálke ako doklady žalovaného na č.l. 127 spisu, ktorými preukazoval vadnosť tovaru aj z titulu uplatneného zodpovednostného nároku ďalšími subjektami ako kupujúcimi, ktorým žalovaný ďalej predával tovar dodaný žalobcom. Súčasne žalovaný doložil z jednotlivého druhu vzorky dodaného tovaru žalobcom.


Zo strany krajského súdu bolo vykonané dokazovanie výsluchom žalobcu, výpoveďou svedka p. O. S., žalobou žalobcu, písomnými podaniami žalovaného, listinnými dôkazmi, predloženými žalobcom a to faktúrou č. FV00543/01, rozpisom k predmetnej faktúre nachádzajúcim sa na č.l. 7 spisu, dokladmi o prechode tovaru cez colnicu, odporom žalovaného, listom zo 14. 5. 2002 č.l. 25 spisu, listinami na č.l. 26 - 30 spisu, výpisom z Obchodného registra žalobcu, odvolaním žalovaného, vyjadrením k odvolaniu na č.l. 73 - 74 spisu, uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 3Obo 247/2005-91, špecifikáciou vadnosti tovaru na č.l. 123 spisu, listinnými dôkazmi a to faktúrou č. 0000322, č. 0000308, č. 0000325, listinami v prílohovej obálke na č.l. 127 spisu a to oznámením o nekvalite tovaru zo 14. 9. 2001, dodacím listom z 2. 9. 2001, dokladom o vrátení tovaru z 2. 9. 2001, z 15. 9. 2001, vzorkou dodaného tovaru a bol zistený nasledovný skutkový stav s právnym posúdením:


Po procesnej stránke krajský súd vec prejednal v neprítomnosti účastníkov, právneho zástupcu žalovaného podľa § 101 ods. 2 O.s.p.. Čo sa týka doručenia predvolania žalobcu, v spojení s aktuálnym výpisom z Obchodného registra žalobcu bolo zrejmé, že termín pojednávania bol doručený na sídlo, ktoré žalobca má zapísané v Obchodnom registri, preto bola splnená podmienka vyplývajúca z ust. § 48 ods. 2 O.s.p.. Žalovaný a jeho právny zástupca mali doručenie predvolania riadne a včas vykázané. Súd neakceptoval procesný návrh právneho zástupcu žalovaného na odročenie pojednávania na č.l 145 spisu, keďže dôvodom mala byť neodkladná zahraničná pracovná cesta v dňoch 22. 10. - 27. 10. 2007, pričom tento dôvod neúčasti zostal len v rovine tvrdenia, nebol preukázaný a súčasne ho nekvalifikoval krajský súd ako dôležitý dôvod, pre ktorý by malo dôjsť k odročeniu riadne a včas vytýčeného pojednávania, s prihliadnutím aj k tomu, že žalovaný a jeho právny zástupca podľa doručeniek na č.l. 138 spisu mali predvolanie doručené 20. 7. a 24. 7. 2007. Z dôvodu takéhoto časového predstihu doručenia predvolania k stanovenému termínu pojednávania na 25. 10. 2007 žalovaný ako i jeho právny zástupca mali poskytnutý dostatočný časový úsek k zariadeniu si pracovných záležitostí, ako aj služobných povinností tak, aby sa dostavili na vytýčený termín pojednávania. Krajský súd vytvoril vzhľadom k uvedenému všetky podmienky k tomu, aby tak žalobca, ako aj žalovaný a jeho právny zástupca, využili svoje právo účasti na súdnom pojednávaní. Ak bez dôležitého dôvodu toto svoje právo nevyužili, súd mohol vec prejednať v ich neprítomnosti bez toho, aby došlo k porušeniu ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.


V rámci nového konania po zrušení pôvodného rozhodnutia krajského súdu bolo s odkazom aj na ust. § 226 O.s.p. nevyhnutné vychádzať z právneho názoru, ktorý bol vyslovený Najvyšším súdom Slovenskej republiky v uznesení č.k. 3Obo 247/2005-91 zo dňa 26. 10. 2006 (č.l. 92, 93 spisu), keď po právnej stránke bolo nevyhnutné na uplatnený nárok žalobu titulom kúpnej ceny dodaného tovaru aplikovať Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 160/1991, s tým, že malo byť v rámci nového konania skúmané žalovaným tvrdené odstúpenie od kúpnej zmluvy z titulu dodania tovaru s vadami, čo malo za následok porušenie zmluvy podstatným spôsobom.


Bolo zrejmé, že žalobca sa domáhal zaplatenia kúpnej ceny dodaného tovaru spolu s príslušenstvom a to pre omeškanie žalovaného so zaplatením kúpnej ceny na tom skutkovom a právnom základe, že žalovanému bol dodaný tovar, pričom tento tovar si osobne mal žalovaný prevziať dňa 25. 7. 2001. O uzavretí kúpnej zmluvy medzi žalobcom a žalovaným nebolo spornosti, keďže aj samotný žalovaný potvrdil, že uzavrel so žalobcom kúpnu zmluvu, podľa ktorej došlo k dodaniu tohto tovaru dňa 25. 7. 2001, čo potvrdili nielen listinné dôkazy na č.l. 7 spisu, a to potvrdenie o prechode tovaru colnicou, ale aj samotné vyjadrenie žalovaného na pojednávaní konanom dňa 25. 4. 2007 (č.l. 114 spisu), keď uviedol, že k dodaniu tovaru došlo dňa 25. 7. 2001.

Nesporné bolo, že predmetom dodávky bolo športové fitnis elastické dámske oblečenie, ktoré bolo balené v krabičkách o rozmeroch približne 20x20 cm a tieto krabičky boli naukladané v kartónoch, pričom asi odhadmo bolo dodaných 500 - 700 ks tohto oblečenia. Skutočnosť takéhoto spôsobu balenia dodaného tovaru bola preukázaná aj výberom vzorky konkrétneho druhu tovaru, ktorý bol doručený súdu a ktorý bol predmetom dokazovania. Vzhľadom k takémuto spôsobu balenia takéhoto druhu tovaru, pri tom množstve, ktoré uviedol žalovaný a čo bolo dotvrdené aj listinnými dôkazmi žalobcu o rozsahu dodávky, pri preukázanom charaktere vadnosti tovaru pri niektorom druhu, napr. elastické fitnis oblečenie - nohavice, kedy dĺžky boli rôzne, páranie sa vo švíkoch pri obliekaní, nebolo možné takýto druh vady zistiť pri preberaní tovaru. I v prípade vykonanej fyzickej kontroly náhodného výberu tohto druhu tovaru sa takýto charakter vád nedal zistiť, preto krajský súd mal za to, v zmysle vykonaného dokazovania oboznámením sa s vybratou časťou vzorky druhu dodaného tovaru, že išlo o skryté vady a to vadu párania sa oblečenia vo švíkoch, ktorá nastala (až) pri samotnom obliekaní a ďalšia vada rôznej dĺžky nohavíc, táto diferencia rôznosti dĺžky nohavíc približne okolo (do) cca 5 cm vyšla najavo až pri samotnom oblečení tohto druhu elastického športového oblečenia).


Podľa článku 11 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, publikovaného pod číslom 160/1991 Zb., (ďalej len Dohovor ), zmluva o kúpe sa nemusí uzavrieť alebo preukazovať písomne a nevyžadujú sa pri nej žiadne iné formálne náležitosti; možno ju preukazovať akýmikoľvek prostriedkami, včítane svedkov.


Vzhľadom k vyššie citovanému článku Dohovoru a tvrdeniam žalobcu, za súhlasu žalovaného, bolo zhodnosťou preukázané uzavretie kúpnej zmluvy medzi žalobcom a žalovaným, predmetom ktorej bola dodávka tovaru a to konkrétne športového fitnis elastického oblečenia.


Podľa článku 35 ods. 1 Dohovoru predávajúci musí dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabaliť alebo opatriť tak, ako určuje zmluva.


Podľa článku 36 ods. 1 Dohovoru predávajúci zodpovedá podľa zmluvy a tohto Dohovoru za akúkoľvek vadu, ktorú má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva na kupujúceho; aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe.

Podľa článku 38 ods. 1 Dohovoru kupujúci musí prezrieť tovar alebo zariadiť jeho prehliadku v čase podľa okolností čo najkratšom.


Podľa článku 39 ods. 1 Dohovoru právo kupujúceho z vád tovaru zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu povahu týchto vád v primeranom čase po tom, čo ich zistil alebo ich mal zistiť.


Podľa článku 39 ods. 2 Dohovoru právo kupujúceho z vád tovaru vždy zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vady tovaru najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď sa tovar skutočne odovzdal kupujúcemu; ibaže táto lehota nie je v súlade so zmluvnou záručnom lehotou.


Podľa článku 40 Dohovoru predávajúci sa nemôže dovolávať ustanovení článkov 38 a 39, ak sú vady tovaru dôsledkom skutočností, o ktorých predávajúci vedel, alebo o ktorých nemohol vedieť a ktoré neoznámil kupujúcemu.

Žalobca prostredníctvom právnej zástupkyne na pojednávaní pred Krajským súdom v Žiline dňa 3. 11. 2004, č.l. 42 rub listu, sa bránil námietkou, že žalovaný pokiaľ osobne tovar prevzal dňa 25. 7. 2001 a až v júli 2002 začal reklamovať, tak k uplatneniu vadnosti tovaru pristúpil oneskorene. Krajský súd po vykonanom dokazovaní skonštatoval, že táto námietka nebola právne dôvodná. Pri tomto vyhodnotení vychádzal z vyššie citovaných článkov Dohovoru a z charakteru dodávaného tovaru - športového fitnis elastického oblečenia, ktoré bolo balené v krabičkách o rozmeroch približne 20x20 cm, umiestnených v kartónoch, pričom pri dodávke približne podľa vyjadrenia žalovaného 500 - 700 ks tohto oblečenia nebolo možné a ani spravodlivé požadovať na žalovanom ako kupujúcom, aby prezrel takýto druh a množstvo tovaru dňa 25. 7. 2001, keď fyzicky prevzal tovar od žalobcu. Ďalším dôvodom bola skutočnosť charakteru vád, spočívajúcich v páraní sa vo švíkoch, ku ktorému dochádzalo pri oblečení zákazníkom a vade rozdielnosti dĺžky nohavíc, ktorá mohla byť zrejme zistiteľná až pri oblečení tohto druhu tovaru. I v prípade, že by žalovaný vykonal fyzickú prehliadku k dátumu prevzatia tohto tovaru, t.z. k 25. 7. 2001, nebol by tento druh vád zistiteľný ani pri náhodnom výbere a fyzickej prehliadke tohto tovaru voľným okom.


Bolo preukázané, že žalovaný zakúpil tovar od žalobcu za účelom výkonu a naplnenia svojej podnikateľskej činnosti, keď tento druh tovaru predával tak vo svojich predajniach, ako aj distribuoval ďalším subjektom - obchodníkom. Podľa výsluchu žalobcu a doložených listinných dôkazov a to daňových dokladov - faktúr č. 0000322, č. 0000308, č. 0000325 a listín, obsahom ktorých bolo uskutočnenie reklamácie, nachádzajúcich sa ako doklady žalovaného v prílohovej obálke na č.l. 127 spisu, bolo zrejmé, že predmetná dodávka - tovar sa dostal do predajní začiatkom augusta 2001, s tým, že priebežne koncom augusta a začiatkom septembra 2001 prichádzali prvé reklamácie od zákazníkov alebo od ďalších kupujúcich - obchodníkov, ktorým žalovaný ďalej predal predmetný tovar. Pokiaľ žalovaný poskytol tvrdenie, ktoré preukázal výsluchom svedka p. O. S., že v mesiaci október 2001 za prítomnosti tohto svedka uplatnil vady tovaru vo vzťahu k žalobcovi ako predávajúcemu a súčasne urobil vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, celej dodávky, tak sa konštatuje, že žalovaný ako kupujúci oznámil žalobcovi ako predávajúcemu vzhľadom k povahe týchto vád, vady tovaru v primeranom čase po tom, čo ich mohol zistiť na základe reklamácií zákazníkov, resp. ďalších subjektov ako obchodníkov, ktorým ďalej žalovaný tovar predal. Zo záverov týchto dôkazov preto nebola namieste námietka žalobcu o oneskorenom oznámení vád žalovaným. Krajský súd uvádza, že prejav vôle odstúpenia od celej kúpnej zmluvy nadväzoval na včasné oznámenie vád žalovaným žalobcovi.


Skutočnosť, že žalovaný odstúpil od celej dodávky, keď spočiatku tvrdil vznik tohto druhu vád len u 40 % rozsahu dodaného tovaru, vyplynula a bola potvrdená samotným skutkovým stavom, pretože tieto vady sa postupne na základe uplatnených reklamácií objavovali aj na zvyšnom objeme 60 % dodaného tovaru. Potvrdila to výpoveď žalovaného, ale i výpoveď svedka p. O. S., ktorý uviedol, že približne na jeseň roku 2000 alebo 2001 bol osobne prítomný na rokovaní žalovaného so žalobcom, pri ktorom žalovaný vzniesol námietku nekvality dodaného tovaru spočívajúcej v nekvalitnej látke, páraní, s tým, že žalovaný prejavil vôľu vrátenia celého tovaru, práve pre jeho vadnosť. Pokiaľ svedok p. O. S. potvrdil prejav vôle žalovaného, ktorý chcel celý tovar vrátiť žalobcovi, tak z tejto výpovede sa konštatuje naplnenie článku 26 Dohovoru, podľa ktorého vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je účinné, len keď sa oznámi druhej strane.


Žalovaný podaním na č.l. 123 spisu poskytol špecifikáciu vadnosti tovaru ako aj vyjadrenie, že vada v páraní vo švíkoch, rôzne dĺžky nohavíc, bola zistiteľná až pri obliekaní, prípadne naťahovaní. Pravdivosť tohto tvrdenia zistil sám súd priamou prehliadkou vybraného druhu tovaru z predmetnej dodávky. Práve len vzorkovo doložených pár kusov z predmetu dodaného tovaru priamo na súd žalovaným potvrdilo tvrdenie žalovaného, ktorý pre tento druh vady odstúpil od celej dodávky a mal záujem vrátiť celú dodávku, s tým, že tento tovar existuje ako tovar vadný, ktorý pre tieto vady sa stal nepredajným a žalovaný ho má k dispozícii (záznam výsluchu žalovaného strana 3, č.l. 115, zápisnice o súdnom pojednávaní pred krajským súdom dňa 25. 4. 2007).


Z výpovede žalovaného a svedka p. O. S. bolo preukázané, že žalobca nemal záujem dodať náhradný tovar bez vád. Vzhľadom k uvedenému ako aj s prihliadnutím na charakter vád, ich rozsah, bolo potrebné aplikovať ustanovenie článku 49 ods. 1 písm. a) Dohovoru, podľa ktorého kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci nesplnením niektorej svojej povinnosti zo zmluvy alebo z tohto Dohovoru porušil zmluvu podstatným spôsobom. Žalobca ako predávajúci dodaním tovaru s vadami nielenže porušil dojednania kúpnej zmluvy dodať tovar bez vád, ale porušil aj povinnosť vyplývajúcu z tohto Dohovoru, podľa článku 35 ods. 1, keď nedodal tovar v akosti a vyhotovení, ktoré určovala zmluva vzhľadom na charakter druhu dodaného tovaru.


Úkon odstúpenia od celej dodávky, t.z. od uzavretej kúpnej zmluvy ako prejav vôle došiel žalobcovi ako druhej zmluvnej strane a bol mu oznámený, keď sa dostal do zmyslovej dispozície p. K., ktorý mal postavenie štatutárneho orgánu žalobcu (č.l. 115 výpoveď žalovaného o odstúpení od zmluvy za prítomnosti p. K. a svedka p. S.). K hodnovernosti výpovede svedka p. O. S. krajský súd uvádza, že vzhľadom k celému obsahu svedeckej výpovede, i keď uviedol, že má k žalovanému priateľský vzťah a žalovaný je jeho synovcom, nemal krajský súd pre tento pomer svedka k žalovanému pochybnosti o vierohodnosti jeho výpovede. S poukazom na to, akú výpoveď poskytol svedok p. O. S., nar. X.. X.. XXXX, . k udalostiam, ktoré zachytil priamo svojimi zmyslami, nebola vyvolaná žiadna pochybnosť o vierohodnosti výpovede tohto svedka.


Podľa článku 82 ods. 1 Dohovoru právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie náhradného tovaru zaniká, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v podstate v stave, v akom ho dostal.


Účinky odstúpenia od zmluvy sú upravené v oddieli V článku 81 - 84 Dohovoru. Bolo zistené, čo preukázal žalovaný tým, že doručil na súd výberovo jednotlivé vzorky z predmetnej dodávky, že účinky odstúpenia od zmluvy sa môžu naplniť, keďže tovar dodaný žalobcom žalovanému existuje, žalovaný ho má v reálnej držbe a ako nepredajný sa u žalovaného nachádza a je pripravený na vrátenie žalobcovi.


S poukazom k uvedenému žalovaný preukázal, že úkon odstúpenia od kúpnej zmluvy bol vo vzájomnej súvislosti s existenciou včasného oznámenia vád tovaru žalovaným žalobcovi, preto z titulu dôvodne uplatnenej reklamácie žalovaným a včasného nároku odstúpenia od zmluvy žalovaný nemá zmluvnú, ani zákonnú povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ktorej sa žalobca podanou žalobou domáhal. Pri nezmenenom skutkovom a právnom nároku zo strany žalobcu, ktorý žiadal zaplatenie kúpnej ceny, t.z., keď žalobca nezmenil druh nároku z titulu odstúpenia žalovaným od kúpnej zmluvy, bolo nevyhnutné žalobu v celom rozsahu zamietnuť. Je potrebné dodať, že v rámci sporového konania účastníci poskytujú tvrdenia a dôkazy a takéto konanie je ovládané dispozičnou zásadou, t.z., že tvrdiť, predkladať dôkazy, je vo výlučnej dispozícii účastníkov sporu. Právne relevantným odstúpením od kúpnej zmluvy v celom rozsahu žalovaným došlo ku kvalitatívnej zmene vzájomných nárokov medzi žalobcom a žalovaným, ktorej zmene žalobca neprispôsobil svoj nárok, keďže i naďalej zotrval na zaplatení kúpnej ceny dodaného tovaru, ktorá s poukazom k skutkovým zisteniam ako nárok nebola dôvodná, pretože účinným odstúpením od kúpnej zmluvy žalobca stratil nárok na zaplatenie kúpnej ceny tovaru. Ak žalobca neuplatnil zmenu návrhu na začatie konania, tak pri zistenom skutkovom stave a právnom posúdení, nebol opodstatnený nárok na zaplatenie kúpnej ceny.


Pri uzavretí dôkazného stavu pred krajským súdom sa poukazuje na splnenú procesnú poučovaciu povinnosť podľa § 120 ods. 4 O.s.p., ktorá bola obsiahnutá v doručených poučeniach tak žalobcovi, ako aj žalovanému, spolu s predvolaním na termín pojednávania, pričom obsah týchto poučení tvorí súčasť spisu ako č.l. 99, 100, č.l. 139, 140 spisu.


O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 151 ods. 1, 2 O.s.p.. Žalovaný ako úspešný účastník konania v lehote troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozsudku nevyčíslil trovy konania, trovy právneho zastúpenia, preto súd mu priznal len náhradu trov vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia a tie spočívali v zaplatených súdnych poplatkoch z podaného odporu 12 725, - Sk (č.l. 35 spisu), z podaného odvolania 12 710, - Sk (č.l. 78 spisu), celkom dôvodné trovy konania 25 435, - Sk.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Krajského súd v Žiline na Najvyšší súd SR v Bratislave v dvoch vyhotoveniach.

Podľa § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Podľa § 205 ods. 3 O.s.p. rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.


Krajský súd Žilina, dňa 25.10.2007

 

JUDr. Mária Dubcová
Predseda senátu

 

left pannel book