CISG
SLOVAKIA

Článok 8sk en

<< Článok 7 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 9 >>


Čl.8
[English version]

 

            (1) Na účely tohto Dohovoru vyhlásenie alebo iné správanie strany sa vykladajú podľa jej úmyslu, ak druhej strane bol tento úmysel známy alebo jej nemohol byť neznámy.

 

            (2) Ak sa ustanovenie predchádzajúceho odseku nepoužije, vykladajú sa vyhlásenie alebo iné správanie strany podľa významu, ktorý by im prikladala za tých istých okolností rozumná osoba v tom istom postavení ako druhá strana.

 

            (3) Pri určovaní úmyslu strany alebo významu, ktorý by vyhláseniu alebo správaniu prikladala rozumná osoba, vezme sa náležitý zreteľ na všetky rozhodné okolnosti prípadu, včítane rokovania o zmluve, praxe, ktorú strany medzi sebou zaviedli, zvyklostí a následného správania sa strán.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

Stanovisko č. 3: Pravidlo ústneho dôkazu, doslovný výklad zmluvy a vyčerpávajúca úprava zmluvy a Dohovor (anglická verzia)

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný Článok 8 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 8 v rámci UNCITRAL Digest of case law

 

left pannel book