CISG
SLOVAKIA

Článok 7sk en

<< Článok 6 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 8 >>


Čl.7

[English version]
 

(1) Pri výklade tohto Dohovoru sa prihliadne na jeho medzinárodnú povahu a na potrebu podporovať jednotnosť pri jeho použití a dodržiavaní dobromyseľnosti v medzinárodnom obchode.

 

            (2) Otázky patriace do predmetu úpravy tohto Dohovoru, ktoré sa v ňom výslovne neriešia, sa riešia podľa všeobecných zásad, na ktorých Dohovor spočíva, alebo, ak také zásady chýbajú, podľa ustanovení právneho poriadku rozhodného podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

rozsudok OS BJ zo dňa 09.03.2007, sp. zn. 1Cb/381/2006

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný Článok 7 v rámci Pace Database
 


pozri tiež judikatúru k článku 7 v rámci UNCITRAL Digest of case law

left pannel book