CISG
SLOVAKIA

Článok 48sk en

<< Článok 47 <<                               Zoznam článkov                                >> Článok 49 >>


Čl.48
[English version]

 

            (1) S výhradou článku 49 predávajúci môže aj po určenej lehote pre dodanie tovaru odstrániť na svoje náklady akékoľvek nesplnenie svojich povinností, ak tak môže urobiť bez neprimeraného odkladu a nespôsobí tým kupujúcemu neprimerané ťažkosti alebo pochybnosti, že kupujúci nebude musieť uhradiť náklady vynaložené predávajúcim. Nárok kupujúceho na náhradu škody podľa tohto Dohovoru zostáva však zachovaný.

 

            (2) Ak predávajúci požiada kupujúceho, aby mu oznámil, či príjme plnenie, a kupujúci tejto žiadosti v primeranej lehote nevyhovie, môže predávajúci poskytnúť plnenie v lehote, ktorú určil vo svojej žiadosti. Kupujúci nemôže počas tejto lehoty uplatniť taký nárok, ktorý je nezlučiteľný s plnením záväzku predávajúcim.

 

            (3) Správa predávajúceho, že poskytne plnenie v určitej lehote, sa považuje za žiadosť podľa predchádzajúceho odseku, aby kupujúci oznámil svoje rozhodnutie.

 

            (4) Žiadosť alebo oznámenie predávajúceho podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku je účinná, len keď ju kupujúci dostane.

 

 

 

JUDIKATÚRA:

 

 

 

STANOVISKÁ CISG ADVISORY COUNCIL:

 

 

 

ODBORNÁ LITERATÚRA:

 

 

 

 

pozri tiež anotovaný  Článok 48 v rámci Pace Database


pozri tiež judikatúru k článku 48 v rámci UNCITRAL Digest of case law

left pannel book