CISG
SLOVAKIA

OS TT - 9Cb/75/2010sk

R o z s u d o k

v mene Slovenskej republiky

[English version]


Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Martinou Valentovou v právnej veci navrhovateľa: Z. E. spol. s r.o., M. XX, Č. D., IČO: XX. XXX. XXX, . zast.: JUDr. A. Š., advokát, U S. XXX/XX, . L., proti odporcovi: B A., spol. s r.o., N. XX, . IČO: XX. XXX. XXX, . o zaplatenie 16.000, - eur s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :

Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 16.000, - eur spolu s úrokom z omeškania vo výške, ktorá v každom jednotlivom kalendárnom polroku trvania omeškania zodpovedá v percentách súčtu čísla 7 a výške limitnej sadzby pre dvojtýždenné repooperácie Českej národnej banky vyhlásené vo Vestníku České národné banky a platné vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka od 22.03.2008 do zaplatenia a náhradu trov konania v sume 1.103, 74 eur, k rukám právneho zástupcu navrhovateľa, a to všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.


O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa návrhom súdu doručeným dňa 11.06.2010 domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal odporcu zaplatiť mu sumu 16.000, - eur s príslušenstvom (úrokom z omeškania) na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi účastníkmi konania, podľa ktorej navrhovateľ dodal odporcovi tovar bližšie špecifikovaný v predloženej faktúre, ktorou si uplatnil kúpnu cenu, dodacom liste a e-mailovej objednávke, odporca kúpnu cenu v celej výške nezaplatil.


Súd vykonal dokazovanie výsluchom právneho zástupcu navrhovateľa, oboznámením sa s listinnými dôkazmi ako i celým obsahom spisu, keď pojednával v neprítomnosti odporcu v súlade s ustanovením § 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (odporca neúčasť podaním súdu doručeným v deň pojednávania síce ospravedlňoval, ktoré ospravedlnenie súd nepovažoval za riadne, keďže dôvod neúčasti nebol súdu zdokladovaný a napokon odporca prevzal predvolanie na určený termín pojednávania dňa 17.08.2010, teda mal dostatočný časový priestor na to, aby prispôsobil svoje aktivity tak, aby sa mohol pojednávania zúčastniť, z ospravedlnenia nevyplýva žiadosť o odročenie pojednávania) a zistil nasledovný skutkový a právny stav:


Právny zástupca navrhovateľa v konaní uviedol, že pohľadávka vznikla z obchodno-právneho záväzkového vzťahu účastníkov, keď navrhovateľ dodal odporcovi tovar bližšie špecifikovaný v dodacom liste v cene potvrdenej v objednávke odporcu, pričom odporca kúpnu cenu zaplatil len čiastočne, zvyšná časť kúpnej ceny je predmetom konania. Nespornosť pohľadávky vyplýva aj z e-mailovej komunikácie účastníkov, pri ktorej odporca potvrdil finančné problémy ako dôvod nezaplatenia celej kúpnej ceny. Pohľadávku navrhovateľ žiada priznať spolu s úrokom z omeškania uplatnený podľa českého práva.


Podľa čl. 5 ods. 1 písm. a), b) Nariadenia Rady ES č. 44/2001 o právomoci a o uznaní a o výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, osobu s bydliskom na území členského štátu (tým sa má na mysli aj so sídlom, resp. miestom podnikania) možno žalovať v druhom členskom štáte v zmluvných veciach na súde podľa miesta zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby, keď na účely tohto ustanovenia ak sa účastníci zmluvy nedohodli inak je miestom zmluvného plnenia, ktoré je predmetom žaloby pri poskytnutí služieb miesto v členskom štáte, kde sa podľa zmluvy služby poskytli alebo mali poskytnúť.


Súd konštatuje, že keďže miestom určeným na vydanie zásielky - predmetu kúpy, teda zároveň miestom poskytnutia služieb bola B., Slovenská republika, je daná právomoc súdu v tejto veci konať.


Podľa čl. 3 bod 1 veta prvá Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 593/2008 o právomoci a o uznaní a o výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, zmluva sa spravuje právnym poriadkom, ktorý si zvolia zmluvné strany.


Podľa čl. 4 bod 1. písm. a) vyššie citovaného nariadenia, zmluva o predaji tovaru sa spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu predajcu.


Podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovanom vyhl. č. 160/1991 Zb. tento Dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch, ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi dohovoru.


Podľa článku 11 cit. Dohovoru zmluva o kúpe sa nemusí uzavrieť alebo preukazovať písomne a nevyžadujú sa pri nej žiadne iné formálne náležitosti; možno ju preukazovať akýmikoľvek prostriedkami, včítane svedkov.


Podľa článku 59 cit. Dohovoru kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v dobe ustanovenej zmluvou alebo určiteľnej podľa zmluvy a tohto Dohovoru a nie je potrebné, aby bol na to vyzvaný alebo aby boli splnené iné formality zo strany predávajúceho.


Podľa článku 78 cit. Dohovoru ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa článku 74.


V časti uplatnenej istiny pohľadávky ako nezaplatenej kúpnej ceny súd vychádzal z preukázania zmluvného vzťahu účastníkov konania založeného kúpnou zmluvou, na základe ktorého navrhovateľ previedol na odporcu vlastnícke právo k predmetu kúpy, pričom odporca za dodaný tovar kúpnu cenu včas nezaplatil. Navrhovateľ preukázal súdu predloženými listinnými dokladmi (e-mailovou objednávkou odporcu, z obsahu ktorej vyplýva označenie predmetu kúpy, počet kusov objednaného tovaru, jeho cena, dodacím listom potvrdeným osobou konajúcou za odporcu, medzinárodným nákladným listom preukazujúcim zaslanie predmetu kúpy, ďalšou e-mailovou komunikáciou medzi účastníkmi konania, z ktorej vyplýva nespornosť nároku a odkaz odporcu na druhotný platobný neschopnosť, dokladom o čiastočnom plnení odporcu) dodanie tovaru odporcovi za dohodnutý kúpnu cenu, čím preukázal splnenie si svojej zmluvnej povinnosti, pričom odporca za dodaný tovar kúpnu cenu v celej výške nezaplatil. Nakoľko v konaní neboli zistené skutočnosti, ktoré by zbavovali odporcu zaplatiť uplatnenú pohľadávku ako kúpnu cenu za dodaný tovar, zaviazal ho súd na zaplatenie uplatnenej pohľadávky v súlade s vyššie cit. článkami Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovanom vyhl. č. 160/1991 Zb.


Nakoľko sa odporca dostal do omeškania s plnením peňažného záväzku zavial ho súd aj na zaplatenie úroku z omeškania, ktorý nárok vyplýva z citovaného článku Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovanom vyhl. č. 160/1991 Zb. Pokiaľ ide o výšku úroku z omeškania súd v prejednávanej veci aplikoval český obchodný zákonník, teda právo navrhovateľa ako predajcu, keďže výška úroku z omeškania z citovaného dohovoru nevyplýva. Navrhovateľovi tak vznikol nárok s odkazom na ustanovenie § 369 Českého obchodného zákonníka na úrok z omeškania od uplatneného obdobia, teda odo dňa nasledujúceho po uplatnenej splatnosti kúpnej ceny do zaplatenia, vo výške podľa výroku rozhodnutia vo veci samej.


O náhrade trov konania rozhodol súd v súlade s ustanovením § 146 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a plne úspešnému navrhovateľovi priznal súd náhradu trov konania za zaplatený súdny poplatok v sume 960, - eur a ďalšie trovy v sume 143, 74 eur predstavujúce cestovné náklady v súvislosti účasťou splnomocneného zástupcu navrhovateľa na určenom termíne pojednávania na deň 20.10.2010 pri preukázaní použitia osobného motorového vozidla a najazdenej cesty Liberec - Trnava a späť, čo predstavuje 910 km pri zdokladovanej spotrebe motorového vozidla 8, 93 l/100 km, ceny pohonných látok 32, 90 Kč/l sumu 2.664, 57 Kč, čo po prepočítaní na menu euro predstavuje 108, 74 eur a hotové výdavky v súvislosti s účasťou na pojednávaní za zaplatené ubytovanie splnomocneného zástupcu v mieste sídla súdu od 19.10.2010 do 20.10.2010 (1 noc), čo súd vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ, resp. jeho splnomocnený zástupca majú sídlo v značne vzdialenom mieste od miesta sídla súdu, považoval za účelné, keď tieto hotové výdavky ustálil v sume 35, - eur (zdokladovaná cena ubytovania). Ostatné uplatnené náhrady súd navrhovateľovi nepriznal (paušálna náhrada cestovného a diéty) z dôvodu, že takýto nárok navrhovateľovi neprináleží, keďže splnomocnený zástupca (pokiaľ ide o paušálnu náhradu cestovných výdavkov) nie je advokátom ani zahraničným advokátom zapísaným v zozname Slovenskej advokátskej komory, ktorému takáto náhrada prislúcha v rámci náhrady trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z., rovnako súdu nebol preukázaný nárok splnomocneného zástupcu na uplatnenú náhradu diét ako ani ich výška.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Trnave.

Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a musí byť podpísané a datované. Ďalej musí byť v odvolaní uvedené, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,

- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,

- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,

- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,

- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,

- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,

- rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto
samosudcu rozhodoval senát,

- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,

- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( § 205a),

- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Ak povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z.z.; ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrh na súdny výkon rozhodnutia.

 

OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 20.10.2010

JUDr. Martina Valentová

Sudca

left pannel book