CISG
SLOVAKIA

OS TT - 9Cb/169/2009sk

R o z s u d o k

v mene Slovenskej republiky

[English version]


Okresný súd Trnava, samosudkyňou JUDr. Martinou Valentovou, v právnej veci navrhovateľa: Y. (Austria) G., D. XX, XXXX. V., zastúp.: JUDr. E. K., advokátkou, H. N.. X, . B., proti odporcovi: D. s.r.o., V. XX, . IČO: XX. XXX. XXX, . o zaplatenie 9.559, 97 eur s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :


Platobný rozkaz Okresného súdu v Trnave zo dňa 3.8.2009, č.k. 15Rob/124/2009-39 sa zrušuje.


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 9.559, 97 eur a náhradu trov konania v sume 1.483, 21 eur, k rukám právnej zástupkyne navrhovateľa JUDr. E. K., a to všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.


Súd konanie vo zvyšnej časti z a s t a v u j e .


O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa návrhom súdu doručeným dňa 5.6.2009 domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal odporcu zaplatiť mu sumu 9.559, 97 eur s príslušenstvom (úrokom z omeškania) na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi účastníkmi konania, podľa ktorej navrhovateľ dodal odporcovi tovar bližšie špecifikovaný v predložených faktúrach č. AF08-05811, AF08-05305, AF08-1197, ktorého odoslanie odporcovi navrhovateľ zdokladoval jeho odovzdaním dopravcovi na prepravu a doručenie predloženými dokladmi od príslušných prepravcov, odporca kúpnu cenu nezaplatil.


Súd návrhu v celom rozsahu vyhovel vydaním platobného rozkazu zo dňa 3.8.2009, č.k. 15Rob/124/2009-39, ktorý sa však nepodarilo doručiť odporcovi do vlastných rúk, preto ho súd predmetným rozhodnutím v súlade s ustanovením § 173 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku zrušil.


Pred otvorením prvého pojednávania vo veci samej právny zástupca navrhovateľa oznámil súdu, že podaný návrh v časti uplatneného príslušenstva - úroku z omeškania berie späť a v tejto časti žiada konanie zastaviť.


Súd vykonal dokazovanie výsluchom právneho zástupcu navrhovateľa, oboznámením sa s listinnými dôkazmi ako i celým obsahom spisu, keď pojednával v neprítomnosti odporcu v súlade s ustanovením § 101 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, pri použití ustanovenia § 48 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku a zistil nasledovný skutkový a právny stav:


Právny zástupca navrhovateľa v konaní uviedol, že pohľadávka je nezaplatená kúpna cena za dodaný tovar, pričom pokiaľ ide o dodávku tovaru uplatnenú faktúrou zo dňa 11.3.2008 odporca aj sám potvrdil dodací list, pokiaľ ide o ďalšie dve dodávky - navrhovateľ predložil súdu doklady, z ktorých vyplýva odoslanie tovaru odporcovi prepravnou spoločnosťou a jeho doručenie. Pohľadávka je nezaplatená kúpna cena za dodaný tovar, teda nárok vyplýva z obchodno-právneho záväzkového vzťahu účastníkov konania - kúpnej zmluvy. Navrhovateľ riadne plnil, odporca kúpnu cenu nezaplatil.

Podľa ustanovenia § 37 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení právomoc slovenských súdov je daná, ak osoba, proti ktorej smeruje návrh (žaloba), má na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo a ak ide o majetkové práva, ak tu má majetok.


Súd konštatuje, že keďže odporca má miesto sídla na území Slovenskej republiky, je daná právomoc súdu v tejto veci konať.


Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ neustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákon vydaný na vykonanie medzinárodnej zmluvy.


Podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovanom vyhl. č. 160/1991 Zb., tento Dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch, ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi dohovoru.


Podľa článku 11 cit. Dohovoru zmluva o kúpe sa nemusí uzavrieť alebo preukazovať písomne a nevyžadujú sa pri nej žiadne iné formálne náležitosti; možno ju preukazovať akýmikoľvek prostriedkami, včítane svedkov.


Podľa článku 59 cit. Dohovoru, kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v dobe ustanovenej zmluvou alebo určiteľnej podľa zmluvy a tohto Dohovoru a nie je potrebné, aby bol na to vyzvaný alebo aby boli splnené iné formality zo strany predávajúceho.


Podľa ustanovenia § 96 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.


Z dôvodu čiastočného späťvzatia návrhu (v časti príslušenstva uplatnenej pohľadávky - úroku z omeškania) pred otvorením prvého pojednávania vo veci samej, súd konanie, akceptujúc tak dispozičné právo navrhovateľa k návrhu na začatie konania, v tejto časti v súlade s ustanovením § 96 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku zastavil.


V časti uplatnenej istiny pohľadávky ako nezaplatenej kúpnej ceny súd vychádzal z preukázania zmluvného vzťahu účastníkov konania založeného kúpnou zmluvou, na základe ktorého navrhovateľ previedol na odporcu vlastnícke právo k predmetu kúpy, pričom odporca za dodaný tovar kúpnu cenu včas nezaplatil. Navrhovateľ preukázal súdu predloženými listinnými dokladmi (potvrdeného dodacieho listu odporcom pokiaľ ide o tovar špecifikovaný vo faktúre zo dňa 11.3.2008, odporcom potvrdeného dokladu o dodaní tovaru špecifikovaného vo faktúre zo dňa 18.8.2008 a predložených dokladov preukazujúcich prepravu dodávaného tovaru odporcovi špecifikovaného vo faktúre o dňa 29.7.2008) dodanie tovaru odporcovi, čím preukázal splnenie si svojej zmluvnej povinnosti, pričom odporca za dodaný tovar kúpnu cenu nezaplatil. Nakoľko v konaní neboli zistené skutočnosti, ktoré by zbavovali odporcu zaplatiť uplatnenú pohľadávku ako kúpnu cenu za dodaný tovar, zaviazal ho súd na zaplatenie uplatnenej pohľadávky v súlade s vyššie cit. článkami Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovanom vyhl. č. 160/1991 Zb..


O náhrade trov konania rozhodol súd v súlade s ustanovením § 146 ods. 2 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 142 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, v zmysle ktorých ustanovení vznikol navrhovateľovi nárok na náhradu trov konania. To znamená, že v časti zastavenia konania súd dôvod späťvzatia návrhu ustálil ako dispozičné právo navrhovateľa k návrhu na začatie konania bez ďalšieho, čím odporcovi vznikol nárok na náhradu trov konania vzťahujúci sa na hodnotu predmetu konania, v ktorej časti bolo konanie zastavené, čo však súd vzhľadom na hodnotu predmetu konania, v ktorej bolo návrhu navrhovateľa vyhovené považoval za jeho nepatrný neúspech a priznal mu plnú náhradu trov konania. Náhrada trov konania predstavuje sumu 573, 50 eur za zaplatený súdny poplatok a 909, 71 eur trovy právneho zastúpenia za nasledujúce úkony právnej služby: prevzatie a príprava zastúpenia, podanie návrhu na súd, účasť na pojednávaní dňa 19.5.2010 - á 253, 94 eur, náhrada cestovných výdavkov za cestu Bratislava - Trnava a späť v sume 2, 64 eur, 19% DPH pri preukázaní, že právny zástupca navrhovateľa je jej platcom v sume 145, 25 eur. Náhradu trov konania súd zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľovi k rukám jeho právneho zástupcu podľa ustanovenia § 149 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Trnave.


Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a musí byť podpísané a datované. Ďalej musí byť v odvolaní uvedené, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

- sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,

- ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,

- účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,

- v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,

- sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,

- účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,

- rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto
samosudcu rozhodoval senát,

- súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,

- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( § 205a),

- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Ak povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z.z.; ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrh na súdny výkon rozhodnutia.


OKRESNÝ SÚD TRNAVA, dňa 19.5.2010

JUDr. Martina Valentová

Samosudkyňa

left pannel book