CISG
SLOVAKIA

OS TT - 9Cb/120/2007sk

R o z s u d o k

v mene Slovenskej republiky

[English version]


Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Martinou Valentovou v právnej veci navrhovateľa: M. K., a.s., IČO: XX. XXX. XXX, U. XXX, XXX XX. K., Česká republika, proti odporcovi: B. spol. s r.o., IČO: XX. XXX. XXX, . H. XXX, . XXX. XX. T., zastúpená JUDr. J. G., Š. nám. X, P.O. B. X, . XXX. XX. B., o zaplatenie 194.868, 20 Kč a zmluvnej pokuty, takto


r o z h o d o l :


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 194.868, 20 Kč spolu so zmluvnou pokutou vo výške 0, 1% denne zo sumy 194.868, 20 Kč od 22.12.2006 do zaplatenia a náhradu trov konania v sume 20.886, - Sk, a to všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa návrhom, súdu doručeným dňa 7.11.2007, domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal odporcu zaplatiť mu sumu 194.868, 20 Kč ako nezaplatenú kúpnu cenu za dodaný tovar (mliekarenské výrobky) podľa kúpnej zmluvy zo dňa 1.3.2006 dohodnutú zmluvnú pokutu pre prípad porušenia povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, a to vo výške 0, 1% denne od 22.12.2006 do zaplatenia.


Odporca s podaným návrhom nesúhlasil z dôvodu vznesenej námietky započítania zdokladovaným predloženým jednostranným zápočtom - písomné podanie zo dňa 31.1.2007 adresované odporcom navrhovateľovi, obsahujúce (inak aj v konaní ďalej prezentovaný) prejav vôle smerujúci k započítaniu uplatnenej pohľadávky titulom nezaplatenej kúpnej ceny vo výške 194.868, 20 Kč vzájomnou pohľadávkou v sume 243.000, - Sk, ktorá mu vznikla voči navrhovateľovi titulom náhrady škody.


Súd vykonal dokazovanie výsluchom účastníkov konania, svedka R. N., oboznámením sa s predloženými listinnými dokladmi ako aj celým obsahom spisu a zistil nasledovný skutkový a právny stav:


Navrhovateľ v konaní uviedol, že uplatnenú pohľadávku spolu so zmluvnou pokutou žiada priznať na základe obchodno-právneho záväzkového vzťahu účastníkov konania založeného uzatvorenou rámcovou kúpnou zmluvou zo dňa 1.3.2006. Na základe uvedenej zmluvy podľa objednávok odporcu tomuto dodával mliekarenské výrobky, pričom išlo o písomné objednávky zasielané faxom. Uplatnená pohľadávka bola aj písomne uznaná a vyplýva s dohody o splátkach, ktoré odporca spočiatku dodržiaval, neskôr splátkový kalendár porušil, čím vznikla uplatnená pohľadávka ako nezaplatená časť kúpnej ceny za dodaný tovar. Pokiaľ ide o obranu protistrany založenej na započítacej námietke, sporuje, že by odporcovi mohol spôsobiť a tým, že spôsobil svojim správaním finančnú stratu, pretože v rámci zmluvného vzťahu neuskutočnil žiaden krok, ktorý by sa nezlučoval s ustanoveniami uzatvorenej kúpnej zmluvy. Nemá vedomosť o tvrdenej neakceptovanej objednávke tovaru, konkrétne objednávke predloženej protistranou na 43. a 44. týždeň, teda zo dňa 23.10.2006 a 27.10.2006. Uvádzané objednávky neeviduje. Rovnako nebol upozornený na prípadný vznik škody pri nesplnení objednávky v podobe sankcionovania odporcu jeho zmluvným partnerom zmluvnou pokutou, pričom mal vedomosť o tom, že jeden z jeho partnerov je z Maďarska, ale nemal bližšiu vedomosť o ich vzájomnom zmluvnom vzťahu a dojednaní. Pokiaľ protistrana prezentuje obchodné zvyklosti, trvá na tom, že podľa zmluvy sa vyžadovala písomná faxová objednávka pre účely jej potvrdenia, pokiaľ sa takýto postup nedodržiaval, čo nevylučuje, to znamená, že sa dodávalo aj na základe telefonickej objednávky, išlo o určitý neporiadok, ale aj napriek tomu pre daný konkrétny tvrdený prípad neeviduje ani telefonickú, ani písomnú faxovú objednávku. Tvrdené ukončenie výroby bolo oznamované všetkým obchodným partnerom ústnou formou mesiac dopredu, pričom ani uvádzané nemá vplyv na tvrdené nedodanie objednaného tovaru, pretože žiadna objednávka nebola evidovaná. K ukončeniu výroby došlo k 31.10.2006.


Odporca v konaní uviedol, že pohľadávka uplatnená protistranou čo do istiny aj do uplatnenej zmluvnej pokuty nie je sporná. K plneniu zo strany navrhovateľa skutočne došlo, pričom časť pohľadávky z kúpnej zmluvy, ktorá je predmetom sporu, zaplatená nebola, a keďže bola dohodnutá aj zmluvná pokuta, vznikol navrhovateľovi nárok na jej zaplatenie. V prejednávanej veci sa však bráni kompenzačnou námietkou, teda jednostranným započítaním vzájomnej pohľadávky, ktorá vznikla neplnením zo strany navrhovateľa, teda nedodaním objednaného tovaru v 43. a 44. týždni roku 2006. Napriek tomu, že odporca bol v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny na základe uzatvorenej dohody o splátkach zo dňa 23.10.2006, ktorá aj bola dodržiavaná, prestal byť v omeškaní voči navrhovateľovi, ktorý tým na základe riadne zaslanej objednávky pre 43. a 44. týždeň bol povinný objednaný tovar dodať, teda plniť. Medzi účastníkmi konania boli určité obchodné zvyklosti, ktoré sa týkali aj objednávok tovaru, odporca tak odoberal tovar pravidelne v týždenných intervaloch a pokiaľ ide o zásadnú objednávku pre 43. a 44. týždeň, táto bola uskutočnená v písomnej forme a doručená navrhovateľovi faxom, o čom však už nemá doklad, teda doklad o jej odoslaní. Podľa obchodných. zvyklostí účastníkov konania pre daný prípad sa objednávanie tovaru uskutočňovalo aj telefonicky a písomné objednávky nebolo pravidlom, teda nebolo pravidlom, že by navrhovateľ písomné objednávky potvrdzoval, teda potvrdzoval ich prijatie. Objednávka pre 43 a 44. týždeň bola následne uskutočnená aj telefonicky a konzultovaná s pracovníkom navrhovateľa pánom D., ktorý ju najskôr telefonicky potvrdil a sľúbil dodanie objednaného tovaru, ako to bolo obvyklé medzi účastníkmi, neskôr sa odvolával na technické problémy nedodania tovaru, ale sľúbil jeho dodanie na ďalší týždeň, preto ďalšia objednáva obsahovala aj objednávku zopakovanú aj pre nedodaný predchádzajúci týždeň a bola zaslaná navrhovateľa ako faxom, tak aj podľa obchodných zvyklostí oznámená telefonicky. V tomto rozhodnom období nedošlo ani k omeškaniu so splátkovým kalendárom nedoplatku kúpnej ceny, preto navrhovateľ nemal dôvod odmietnuť objednávku. Neskôr sa pracovník navrhovateľa pán D. odvolával na príkaz vedenia spoločnosti, že pokiaľ dovtedy neuhradená kúpna cena nebude v plnej výške zaplatená, nebude sa ďalej dodávať. Týmto má za to, že navrhovateľ tak hrubo porušil uzatvorenú kúpnu zmluvu medzi účastníkmi konania, pričom pracovník navrhovateľa bol dôrazne upozorňovaný, že v prípade nedodania objednaného polotovaru dôjde k penalizovaniu od svojho obchodného partnera, rovnako sa mu zastaví výroba, čím mu môžu vzniknúť ďalšie náklady. Navrhovateľ na to nebral zreteľ a objednaný tovar nedodal. Išlo tu o rozhodujúce 2 týždne, kedy sa situácia riešila zabezpečením nového dodávateľa, ktorého našli štyri týždne od prvej nedodanej objednávky. Nakoľko mal s maďarským odberateľom zabezpečené plnenie dodávok zmluvnou pokutou, o čom síce navrhovateľ nemal vedomosť, avšak v rozhodnom období bol telefonicky upovedomený, že mu sankcie hrozia a vznikla mu tak vzájomná pohľadávka, s ktorou si uplatňuje jednostranný zápočet a táto predstavuje výšku zmluvnej pokuty, ktorú zaplatil svojmu zmluvnému partnerovi vo výške 243.000, - Sk, ktorá pohľadávka bola pre neho splatná 31.12.2006 a jej úhradou dvojstranným započítaním so svojim zmluvným partnerom mu v tomto okamžiku vznikla pohľadávka voči odporcovi titulom náhrady škody. To znamená, že uvádzaná škoda vo výške zmluvnej pokuty zaplatenej svojmu obchodnému partnerovi tak vznikla v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti navrhovateľa vyplývajúcej mu z kúpnej zmluvy riadne plniť a dodať tovar za 43. a 44. týždeň roku 2006. Pokiaľ ešte ide o uvádzané obchodné zvyklosti, tieto vyplývajú z dlhodobého obchodného vzťahu ako účastníkov konania, tak aj jeho právneho predchodcu s navrhovateľom, kde v prevažnej miere sa objednávalo a dodávalo na základe telefonických objednávok, ktoré boli telefonicky aj potvrdzované a na uvádzané obchodné zvyklosti by mal súd prihliadať. Rovnako poukazuje na skutočnosť, že príčinou nedodania tovaru nebolo neevidovanie objednávky, ale zastavenie výroby, ktorá podľa písomne uzatvorenej rámcovej zmluvy mala byť riadnym spôsobom a včas oznámená.


Svedok, R. N., v konaní uviedol, že odporca je jeho zamestnávateľom, u ktorého je zamestnaný 5 rokov v pozícii zodpovedného vedúceho výroby. Navrhovateľa pozná ako zmluvného partnera odporcu a rovnako ako podnikateľa v mliekarenskej oblasti, v ktorej sám pôsobí dlhodobo. V postavení vedúceho výroby u odporcu je v jeho kompetencii všetko čo sa týka výroby, sám uskutočňuje objednávku surovín a usmerňuje celý chod výroby. to znamená, že suroviny objednával sám a pokiaľ aj objednával niekto iný, vždy len na jeho pokyn. Jeho priamym nadriadeným bol pán B., ktorý však sám neobjednával. Obchodovalo sa na základe písomných, ale aj ústnych objednávok. mohlo sa uskutočniť okolo 100 obchodov, pričom písomne sa objednávalo na základe požiadavky navrhovateľa faxom, a to pre potreby dokumentácie navrhovateľa vždy, keď to osobitne vyžadoval. Väčšinou však stačilo, že sa s pracovníkmi navrhovateľa spojil telefonicky. Sám nemá vedomosť o žiadnej písomnej dohode účastníkov konania a spôsob objednávania bola rutina, bez osobitného pokynu s tým, že sa objednávalo ako telefonicky, tak aj písomne faxom. Obchodovať sa prestalo koncom septembra, začiatkom októbra 2006, a to z dôvodu, že navrhovateľ prestal vyrábať, čo však osobitným spôsobom oznamované nebolo. Posledná objednávka bola písomná, zasielaná faxom a nebola vybavená z dôvodu už uvádzaného, teda, že navrhovateľ prestal vyrábať. Žiadnu inú komunikáciu si nepamätá, objednalo sa, nedodalo sa a bezprostredne bolo pánom F. oznámené, že prestali vyrábať. Hľadal náhradných dodávateľov, potom čo sa na dodávku od navrhovateľa čakalo vyše týždňa, nový dodávateľ sa našiel do 10 dní, čo však spôsobilo, že sa vyše týždňa nevyrábalo. To znamená, že sa neuskutočnili niektoré dodávky, a to hlavne do Maďarska. V súvislosti s poslednou objednávkou u navrhovateľa komunikoval s pánom F., ktorému neoznamoval, že by mu v súvislosti s nedodaním polotovarov do výroby vznikli problémy a škoda, rýchlo hľadal náhradného dodávateľa. Pokiaľ ide o pána F., tento bol vedúci výroby, nejde o osobu totožnú so štatutárnym zástupcom navrhovateľa.


Z predloženej písomnej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi konania dňa 1.3.2006 okrem iného vyplýva dohoda zmluvných strán, že navrhovateľ ako predávajúci bude dodávať odporcovi ako kupujúcemu potravinárske výrobky na základe osobitnej objednávky, ktorá objednávka a prevzatie tovaru bude predávajúcim potvrdzovaná faxom s uvedením odobratého množstva tovaru s označením motorového vozidla a mena vodiča. Účastníci sa ďalej dohodli aj na oznamovacej povinnosti, že akékoľvek zmeny vo vzťahu ku kúpnej zmluve (zrušenie firmy, zmeny v sídle) sa kupujúci zaväzuje oznámiť predávajúcemu minimálne 1 týždeň pred termínom zmeny.


Z písomného uznania záväzku zo dňa 23.10.2006 vyplýva uznanie pohľadávky odporcu voči navrhovateľovi z kúpnej zmluvy zo dňa 1.3.2006 v sume 680.818, - Kč a z dohody o splátkovom kalendári zo dňa 23.10.2006 vyplýva dohoda o zaplatení uznanej pohľadávky v dohodnutých splátkach s ich dohodnutou splatnosťou. V uvádzanej dohode si účastníci konania ako zmluvné strany zároveň dohodli pre prípad porušenia povinnosti riadne splácať dlžnú kúpnu cenu zmluvnú pokutu vo výške 0, 1% denne z nezaplatenej sumy počnúc prvým dňom omeškania. Z dohody vyplýva aj dohoda o použití českého právneho poriadku.

Z písomnej objednávky zo dňa 23.10.2006 a 27.10.2006 určenej odporcom pre navrhovateľa vyplýva objednávka konkretizovaných mliekarenských výrobkov s označením dátumu odberu, výroby a objednaného množstva, ktorá je podpísaná pracovníkom odporcu R. N. a opatrená pečiatkou odporcu.


Z predložených listinných dokladov - faktúr č. 004/00011 a č. 004/00012 zo dňa 31.12.2006 vyplýva vyúčtovanie zmluvnej pokuty pre odporcu za nedodanie tovaru podľa dodávateľskej zmluvy obchodnou spoločnosťou S. M. XXXX. K. so sídlom v Maďarsku v sume 118.000, - Sk a 125.000, - Sk.


Vzhľadom na medzinárodný prvok v obchodno-právnom vzťahu účastníkov konania (účastníci zmluvného vzťahu nemajú sídlo v tom istom štáte) musel súd určiť rozhodné právo na posúdenie nároku navrhovateľa uplatneného v prejednávanej veci, ako aj na posúdenie nároku v súvislosti so vznesenou započítacou námietkou. Účastníci konania, ako účastníci zmluvného vzťahu z kúpnej zmluvy zo dňa 1.3.2006 si odkazom na obsah dohody o splátkach zo dňa 23.10.2006 dohodli použitie českého právneho poriadku, ktorý súd vzhľadom na uvádzanú dohodu a vychádzajúc zo zásad medzinárodného práva súkromného na daný konkrétny prípad použil. Keďže majú účastníci ako zmluvní partneri sídlo v členských štátoch «Viedenského» «dohovoru», ktorý je súčasťou českého právneho poriadku, aplikuje sa na posúdenie daného vzťahu z kúpnej zmluvy práve jeho znenie a na otázky súvisiace s ich záväzkovým vzťahom, ktorým je vzťah z kúpnej zmluvy, vo «Viedenskom» «dohovore» neupravené, rovnako ako na posúdenie nároku odporcu na náhradu škody, sa bude vzťahovať (podľa medzinárodného práva súkromného) už uvádzaný dohodnutý český právny poriadok a tým príslušné ustanovenia českého Obchodného a Občianskeho zákonníka.


Podľa čl.1 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru («Viedenský» «dohovor»), tento Dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch: a) ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi; alebo b) ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu.


Podľa čl.30 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa čl.53 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa ustanovenia § 1 ods. 1, 2 veta prvá, druhá Obchodného zákonníka, tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním. Právne vzťahy uvedené v ods. 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva.


Podľa ustanovenia § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná.


Podľa ustanovenia § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.


Podľa ustanovenia § 580 Občianskeho zákonníka, ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zanikajú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.


Podľa ustanovenia § 358 veta prvá Obchodného zákonníka, na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde.


Podľa ustanovenia § 373 Obchodného zákonníka, kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.


Podľa ustanovenia § 379 Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak, nahrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú povinná strana v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.


Podľa ustanovenia § 120 ods. 1, veta prvá a druhá, ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.


Predmetom konania je zaplatenie pohľadávky v sume 194.868, 20 Kč ako nezaplatenej kúpnej ceny za dodaný tovar podľa kúpnej zmluvy zo dňa 1.3.2006 spolu s uplatnenou zmluvnou pokutou vo výške 0, 1% denne z uplatnenej pohľadávky od 22.12.2006 do zaplatenia z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti pohľadávku zaplatiť navrhovateľovi v dohodnutej lehote splatnosti.


Vychádzajúc zo zhodných tvrdení procesných strán, zároveň zmluvných strán a oboznámením sa s predloženými listinnými dokladmi - písomne uzatvorenou kúpnou zmluvou zo dňa 1.3.2006, písomným uznaním pohľadávky zo dňa 23.10.2006 a dohody o jej zaplatení spolu s dohodou o splátkach ako aj dohodou o zmluvnej pokute, dospel súd k záveru, že medzi účastníkmi konania vznikol obchodno-právny záväzkový vzťah na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, podľa ktorej si navrhovateľ splnil zmluvnú povinnosť dodať odporcovi tovar, keď odporca dohodnutú kúpnu cenu vo výške uplatnenej pohľadávky v lehote splatnosti (dohodnutej osobitne dohodou zo dňa 23.10.2006) neuhradil, ktoré uvádzané skutočnosti a tým nárok na zaplatenie uplatnenej pohľadávky spolu so zmluvnou pokutou medzi účastníkmi konania sporné ani neboli. Súd vzhľadom na to z uvádzaného vychádzal a ďalej sa zaoberal už len obranou odporcu založenou na vznesenej započítacej námietke, teda námietke splatenia uplatnenej pohľadávky v predmetnom konaní navrhovateľom vzájomným odpočtom. Odporca tak v konaní prezentoval existenciu svojej pohľadávky voči navrhovateľovi v sume 243.000, - Sk predstavujúcu zaplatenú zmluvnú pokutu svojmu obchodnému partnerovi, ktorá pohľadávka tak vo vzťahu k navrhovateľovi predstavuje výšku škody odporcu, ktorá mu vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti navrhovateľa dodať mu objednaný tovar podľa kúpnej zmluvy zo dňa 1.3.2006 pri riadnom splácaní nezaplatenej kúpnej ceny podľa dohody zmluvných strán o splátkach, z čoho vyplýva, že odporca v rozhodnom období nebol v omeškaní.


Započítanie je vlastne splatenie pohľadávky vzájomným zúčtovaním a jeho hlavným účelom je teda vylúčenie platenia a tým spôsob zániku záväzku porovnateľný s jeho splnením. Započítaním zaniká nielen hlavný záväzok, ale aj záväzky akcesorické. Pohľadávka nezaniká len samotnou existenciou vzájomnej pohľadávky bez ďalšieho, ale až na základe prejavu vôle oboch strán alebo aspoň jednej z nich, vzájomné nároky kompenzačne vyrovnať. To znamená, že práva úprava započítania umožňuje započítanie aj jednostranným právnym úkonom bez súhlasu (teda aj proti vôli) druhej strany. Podmienkou jednostranného započítania je vzájomnosť pohľadávok, plnenie rovnakého druhu, pravosť pohľadávky, splatnosť a neexistencia zákonného zákazu.


Vychádzajúc z vykonaného dokazovania a riadiac sa zákonnými predpokladmi zániku pohľadávky započítaním dospel súd k záveru, že na uplatnenú námietku započítania nemožno prihliadnuť. Predovšetkým je súd názoru, že existencia tvrdenej vzájomnej pohľadávky odporcu tak, ako ju tento súdu popísal a charakterizoval, teda ako pohľadávku uplatnenú titulom náhrady škody z dôvodu porušenia povinnosti navrhovateľa dodať odporcovi tovar objednaný objednávkami zo dňa 23.10.2006 a 27.10.2006 v príčinnej súvislosti s čím mu vznikla škoda predstavujúca zaplatenú zmluvnú pokutu zmluvnému partnerovi pre oneskorenú dodávku, ktoré oneskorenie súviselo s nedodaním objednaného tovaru navrhovateľom nebola v konaní preukázaná. Konkrétne odporca nepreukázal súdu dostatočným spôsobom zákonný predpoklad vzniku tvrdenej vzájomnej pohľadávky, a to porušenie zmluvnej povinnosti navrhovateľom. Náhrada škody je upravená v ustanovení § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom tu ide o objektívnu zodpovednosť, u ktorej sa síce neuplatňuje hľadisko, či podnikateľ, ktorý mal porušiť svoj záväzok, toto porušenie zavinil alebo nie, ale poškodený musí v konaní najskôr bezpečne preukázať, že označený škodca porušil niektorú zo zmluvných povinností, v danom konkrétnom prípade tvrdené porušenie povinnosti dodať riadne objednaný tovar v rozhodnom období na základe tvrdenej faxom doručenej písomnej objednávky zo dňa 23.10.2006 a 27.10.2006, ktoré objednávky boli podporne uskutočnené aj telefonicky. Navrhovateľ v konaní jednoznačne spochybnil vedomosť o takýchto objednávkach, ktoré neeviduje, preto ani nemohol odporcovi objednaný tovar dodať a tým nemohol porušiť zmluvnú povinnosť, ktorá tak mala byť v uvádzanej príčinnej súvislosti s tvrdenou vzniknutou škodou.


Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka za to, že v rámci konania neboli preukázané skutočnosti, ktoré tvrdí, a že z tohto dôvodu muselo byť rozhodnuté o veci samej v jeho neprospech. Rozsah dôkazného bremena (okruh skutočností, ktoré musí účastník preukázať) zásadne určuje hmotno-právna norma, ktorá má byť na sporný vzťah aplikovaná. Ak sa teda odporca bráni existenciou vzájomnej pohľadávky, ktorej zákonným predpokladom je skutočné porušenie tvrdenej povinnosti navrhovateľom, nesie on dôkazné bremeno o tomto tvrdení, teda, že došlo k porušeniu povinností dodať objednaný tovar, teda, že odporca skutočne tovar riadne objednal a objednávka sa dostala do dispozície navrhovateľa.


Riadiac sa vyššie uvedeným je súd názoru, že vykonaným dokazovaním v prejednávanej veci neboli dostatočným spôsobom preukázané tvrdenia odporcu o riadnej objednávke tovaru zo dňa 23.10.2006 a 27.10.2006. To znamená, že samotné predloženie písomných objednávok bez preukázania ich doručenia, resp. skutočnosti, že sa prejav vôle v nich obsiahnutý dostal do sféry navrhovateľa, a to aj pre prípad ich tvrdeného telefonického uskutočnenia, a to aj vychádzajúc z obsahu svedeckej výpovede svedka R. N., ktorú svedeckú výpoveď, súd vzhľadom na zamestnanecký pomer svedka vo vzťahu k odporcovi pri absencii ďalších podporných dôkazov nemohol považovať za dostatočne vierohodnú, súd nepovažoval za dostačujúce. Súd tak nebolo umožnené prijať záver ani o pravdivosti tvrdení odporcu o riadnych objednávkach, ale ani o tom, že by boli nepravdivé. Z uvádzaného teda vyplýva, že odporca nepreukázal súdu základný zákonný predpoklad uplatnenej vzájomnej pohľadávky, a to porušenie zmluvnej povinnosti navrhovateľom, preto sa ďalej ostatnými zákonnými náležitosťami pre priznanie nároku na náhradu škody ani ďalej nezaoberal.


V danom prípade súd považuje za potrebné ešte poukázať aj na tú skutočnosť, že pokiaľ sa aj odporca odvolával na obchodné zvyklosti (a to bez ohľadu na to, že v konaní nebola preukázaná ako písomná, tak ani prípadná ústna objednávka tovaru), podľa ktorých sa objednávky uskutočňovali počas dlhodobého vzťahu prevažne telefonicky, nič nemení na tom, že vychádzajúc zo znenia ustanovenia § 264 ods. 1 Obchodného zákonníka, pokiaľ zmluva na obchodné zvyklosti výslovne neodkazuje, môže sa na ne prihliadať, ale len pokiaľ nie sú v rozpore s obsahom zmluvy.


Rovnako pokiaľ odporca v priebehu konania aj poukázal na porušenie povinnosti navrhovateľa oznámiť mu podľa zmluvy ukončenie výroby, čo malo byť rovnako dôvodom neakceptácie tvrdených objednávok, súd sa týmto ďalej nezaoberal, predovšetkým z dôvodu nepreukázania ich riadneho uskutočnenia s tým, že takáto povinnosť predávajúcemu zo zmluvy zo dňa 1.3.2006 ani nevyplýva (čl. 6.3 zmluvy zaväzuje k oznamovacej povinnosti kupujúceho).


Súd pre danú vec napokon poukazuje aj na citované ustanovenie § 379 Obchodného zákonníka, kedy v konaní napokon nebola preukázaná predvídateľnosť tvrdenej škody, keďže navrhovateľ nebol preukázateľným spôsobom upozornený odporcom na to, že mu v prípade porušenia povinností hrozí škoda v podobe nároku zmluvného partnera na zmluvnú pokutu.


Vzhľadom na vykonané dokazovanie, s poukazom na uvádzané, súd priznal navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku v sume 194.868, 20 Kč spolu s dohodnutou zmluvnou pokutou vo výške 0, 1% denne zo sumy 194.868, 20 Kč od 22.12.2006 do zaplatenia.


O trovách konania rozhodol súd podľa ustanovenia § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a úspešnému navrhovateľovi priznal náhradu trov konania za zaplatený súdny poplatok v sume 18.978, - Sk a trovy konania s poukazom na ustanovenie § 137 Občianskeho súdneho poriadku ako hotové výdavky účastníka, ktoré v danom prípade predstavovali uplatnené cestovné náklady v súvislosti s účasťou na pojednávaniach dňa 10.10.2008 a 17.12.2008 pri ceste Kyjov - Trnava a späť, ktoré súd priznal navrhovateľovi vo výške ceny cestovného lístka pri použití hromadného dopravného prostriedku v sume 1.908, - Sk (1 cesta Kyjov - Trnava a späť 954, - Sk) z dôvodu nedostatočne preukázanej uplatnenej výšky navrhovateľom v súvislosti s použitím motorového vozidla (súdu nebola zdokladovaná cena pohonných hmôt).


P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Trnave.


Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a musí byť podpísané a datované. Ďalej musí byť v odvolaní uvedené, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

-         sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,

-         ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,

-         účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,

-         v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,

-         sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,

-         účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,

-         rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto
samosudcu rozhodoval senát,

-         súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,

-         konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

-         súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté côkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

-         súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

-         doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

-         rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Ak povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z.z.; ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrh na súdny výkon rozhodnutia.

Okresný súd Trnava, dňa 17.12.2008

JUDr. Martina Valentová

Sudca

left pannel book