CISG
SLOVAKIA

OS BR - 7Cb/212/2007sk

R o z s u d o k

v mene Slovenskej republiky

 [English version]


Okresný súd v Brezne, samosudkyňou JUDr. Alicou Gavalcovou, v právnej veci žalobcu L. V., L. S. M. k.s., so sídlom V. XXX, . Česká republika, IČ: XX. XX. XX. XX, . zastúpený J.. P. T., advokátom, so sídlom AK K. V., P. X, proti žalovanému R. Z., s.r.o., so sídlom XXX XX Z. N. H., O. X, IČO: XX. XXX. XXX, . o zaplatenie 181 631, - Kč s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :


Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi 181 631, - Kč spolu s úrokom z omeškania vo výške 2 % ročne zo sumy 17 717, - Kč od 21.12.2003 do zaplatenia, zo sumy 45 906, - Kč od 29.12.2003 do zaplatenia, zo sumy 44 044, - Kč od 03.01.2004 do zaplatenia, zo sumy 5 344, - Kč od 09.02.2004 do zaplatenia a vo výške 2, 5 % ročne zo sumy 28 620, - Kč od 24.07.2004 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania pozostávajúce z náhrady za zaplatený súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 13 752, - Sk.


O d ô v o d n e n i e :

Žalobným návrhom zo dňa 10.12.2007 sa žalobca prostredníctvom právneho zástupcu domáhal voči žalovanému vydania platobného rozkazu, ktorým by ho súd zaviazal zaplatiť mu spolu sumu 181 631, - Kč s príslušenstvom, a to titulom zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny za dodávku tovaru, ktorý žalobca dodal žalovanému na základe jeho Objednávky zo dňa 18.11.2003 podľa Dodacieho listu 015312 zo dňa 20.11.2003 potvrdené v Medzinárodnom nákladom liste č. CZ T 6366529 dňa 20.11.2003 a vyúčtovaný Faktúrou č. 2003108395 zo dňa 20.11.2003 splatnou dňa 20.12.2003 v sume 34 150, - Kč.


Ďalej na základe Objednávky zo dňa 25.11.2003 žalovaného žalobca dodal tovar špecifikovaný v Expedičnom liste č. 007285 zo dňa 27.11.2003 v Dodacom liste č. 015523 zo dňa 28.11.2003 a v Medzinárodnom nákladnom liste č. CZ T 6383453 zo dňa 28.11.2003 potvrdený C. Ú. S., pričom kúpnu cenu dodaného tovaru vyúčtoval žalobca žalovanému Faktúrou č. 2003108640 zo dňa 28.11.2003 splatnou 28.12.2003 vo výške 45 906, - Kč.


Na základe Objednávky žalovaného zo dňa 25.11.2003 dodal žalobca žalovanému tovar špecifikovaný v Expedičnom liste 007288 zo dňa 27.11.2003 a v Medzinárodnom nákladnom liste č. CZ T 6627019 zo dňa 03.12.2003 potvrdený C. Ú. S.; kúpna cena dodaného tovaru bola vyúčtovaná Faktúrou č. 2003108806 zo dňa 03.12.2003 splatnou dňa 02.01.2004 vo výške 44 044, - Kč.


Na základe Objednávky žalovaného zo dňa 25.11.2003 dodal žalobca žalovanému tovar špecifikovaný v Expedičnom liste 007286 zo dňa 09.01.2004 a v Medzinárodnom nákladom liste č. CZ T 6383456 zo dňa 09.01.2004 potvrdený C. Ú. S.; kúpna cena dodaného tovaru bola vyúčtovaná Faktúrou č. 2004100039 zo dňa 09.01.2004 splatnou 08.02.2004 vo výške 45 344, - Kč.


Na základe Objednávky č. 2004161879-1 dodal žalobca žalovanému tovar vyšpecifikovaná v Dodacom liste č. 004636 zo dňa 09.07.2004 a v Medzinárodnom nákladom liste č. CZ T 7204365 zo dňa 09.06.2004 a vyúčtoval Faktúrou č. 2004104672 zo dňa 23.07.2004 splatnou dňa 23.07.2004 vo výške 28 620, - Kč.


Dňa 30.09.2005 došlo medzi žalobcom a žalovaným k započítaniu vzájomných pohľadávok a záväzkov, kedy na základe tohto zápočtu Faktúra č. 2003108395 zo dňa 20.11.2003 znejúca na čiastku 34 150, - Kč bola znížená tak, že na jej úhradu zostala suma 17 717, - Kč.


Celkovo žalobca vyúčtoval žalovanému tovar a po vzájomnom zápočte zostal tento tovar neuhradený vo výške 181 631, - Kč.


Žalobca ďalej v žalobnom návrhu žiadal priznať úrok z omeškania, a to v zmysle Nariadenia Vlády ČR č. 142/94 Zb., ktorým sa stanovuje výška úroku z omeškania a poplatku z omeškania podľa Občianskeho zákonníka.


Žalobca teda žiadal v žalobnom návrhu priznať úrok z omeškania vo výške 2 % a 2, 5 % ročne z dlžnej sumy, pričom túto dlžnú sumu aj dobu, odkedy žiada priznať úrok z omeškania v žalobnom návrhu špecifikoval.


Súd doručoval rovnopis žalobného návrhu s prílohami žalovanému, ale žalovanému sa rovnopis žalobného návrhu nepodarilo doručiť.


Súd vytýčil vo veci pojednávanie, na ktoré predvolal oboch účastníkov. Právny zástupca žalobcu sa z pojednávania ospravedlnil, žalovaný sa pojednávania nezúčastnil.


Súd vec prejednal a rozhodol na pojednávaní 24.06.2008 v zmysle ust. § 101 ods. 2 O.s.p. v neprítomnosti účastníkov.


Súd vykonal dokazovanie na pojednávaní dňa 24.06.2008 a po vykonanom dokazovaní mal za preukázaný nasledovný skutkový stav. Žalobca dodal žalovanému na základe jeho Objednávok zo dňa 18.11.2003, 25.11.2003 tovar, ktorý je špecifikovaný v Nákladných listoch zo dňa 20.11.2003, 27.11.2003, 09.01.2004 a 09.07.2004, pričom vyúčtoval tento tovaru Faktúrou č. 2003108395 zo dňa 20.11.2003 vo výške 34 150, - Kč, Faktúrou č. 2003108640 zo dňa 28.11.2003 vo výške 45 906, - Kč, Faktúrou č. 2003108806 zo dňa 03.12.2003 vo výške 44 044, - Kč, Faktúrou č. 2004100039 zo dňa 09.01.2004 vo výške 45 344, - Kč a Faktúrou č. 2004104672 zo dňa 23.07.2004 vo výške 28 620, - Kč.

 

K objednávkam, dodacím listom a faktúram priložil žalobca v žalobnom návrhu aj medzinárodné nákladné listy, z ktorých vyplýva, že tovar uvedený vo faktúrach a dodacích listoch bol prijatý na medzinárodnú prepravu na územie Slovenska s miestom určenia pre žalovaného, t.j. do miesta sídla žalovaného do Z. N. H..


Dňa 30.09.2005 došlo medzi žalobcom a žalovaným k započítaniu vzájomných pohľadávok a záväzkov, pričom na základe tohto zápočtu Faktúra - daňový doklad 2003108395 zo dňa 20.11.2003 znejúca na čiastku 34 150, - Kč bola znížená, takže zostalo z nej uhradiť sumu 17 717, - Kč.


Po vykonanom dokazovaní súd považuje nárok žalobcu za dôvodný. V zmysle Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru časť III, Kapitola III, čl. 53 kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom.


Z vykonaného dokazovania súd mal za preukázané, že žalovaný, teda kupujúci nezaplatil za tovar dohodnutú kúpnu cenu, hoci dodávku podľa priložených dokladov zo strany žalobcu prevzal.


Keďže si žalovaný nesplnil svoju povinnosť zaplatiť za tovar kúpnu cenu súd ho na splnenie tejto jeho povinnosti zaviazal.


Podľa Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru časť III, Kapitola V, čl. 78, ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy má druhá strana nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa čl. 74.


Žalobca žiadal za nesplnenie povinnosti žalovaného zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutých lehotách, úrok z omeškania v zmysle Nariadenia českej vlády č. 142/94 Zb., a to vo výške 2 % a 2, 5 % ročne z dlžnej sumy.


Keďže sa žalovaný skutočne omeškal s platením peňažného záväzku súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi aj žalovanú výšku úroku z omeškania tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozsudku.


O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ako v spore úspešnému účastníkovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcu z náhrady za zaplatený súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 13 752, - Sk.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu j e p r í p u s t n é odvolanie v lehote 15 dní (§ 205 ods. 1, 2 O.s.p.) odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom tunajšieho súdu
na Krajský súd v Banskej Bystrici.


V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

- v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p.,

- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a O.s.p.),

- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, oprávnený m ô ž e podať návrh na vykonanie exekúcie podľa Zák. č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok).

 

Okresný súd Brezno, dňa 24.6.2008

JUDr. Alica Gavalcová

samosudca

left pannel book