CISG
SLOVAKIA

OS BR - 7Cb/102/2008sk

R o z s u d o k

v mene Slovenskej republiky

 [English version]

 

Okresný súd v Brezne, samosudkyňou JUDr. Alicou Gavalcovou, v právnej veci žalobcu L. S., š.p., so sídlom N. S. č. X, XXX. XX. B. B., IČO: XX. XXX. XXX, . zast. J.. M. K., advokátom so sídlom R. XX, . B. proti žalovanému G. B. W., s.r.o. V. L.", so sídlom Č. XXX/XX, . XXX. XX. P. X, . ČR, IČ: XXX. XX. XXX. o zaplatenie 28 850, 08 Eur s prísl., takto


r o z h o d o l :


I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi 28 850, 08 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 13 % ročne zo sumy 28 850, 08 Eur od 01.09.2005 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania pozostávajúce z náhrady za zaplatený súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 1 730, 93 Eur, to všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.


II. Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy konania pozostávajúce z náhrady trov právneho zastúpenia vo výške 1 484, 69 Eur, to všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku na účet právneho zástupcu žalobcu vedený v S., a.s., P. B., č. účtu XXXXXXXXXX/XXXX.


O d ô v o d n e n i e :

Žalobným návrhom zo dňa 22.05.2008 sa žalobca domáhal voči žalovanému vydania platobného rozkazu, ktorým by ho súd zaviazal zaplatiť mu spolu 869 137, 48 Sk, a to titulom zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny za dodávku ihličnatého priemyselného reziva v kvalite dohodnutej v Kúpnej zmluve č. X. uzavretej v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi žalobcom ako predávajúcim a žalovaným ako kupujúcim dňa 12.07.2005.


Predmetom Kúpnej zmluvy č. X. (ďalej len Kúpna zmluva) bol záväzok žalobcu dodať žalovanému tovar vymedzený v čl. II a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a záväzok žalovaného zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu za podmienok dohodnutých v predmetnej Kúpnej zmluve.


Žalobca, ako vyplynulo z priložených dôkazov, dodal žalovanému dohodnuté dodávky tovaru, avšak žalovaný ani na výzvu žalobcu dohodnutú kúpnu cenu za dodané rezivo nezaplatil, preto podal žalobca žalobný návrh na súd.


Dňa 17.10.2008 oznámil žalobca súdu, že dňa 02.09.2008, t.j. tri mesiace po podaní žalobného návrhu vstúpil žalovaný do likvidácie, a preto žiadal, aby súd v ďalšom konaní označoval žalovaného ako G. B. W., s.r.o. v L. , k čomu priložil aj Úplný výpis z obchodného registra vedeného Mestským súdom v P. oddiel C., vložka XXXXXX, . z ktorého vyplýva rovnako ako aj z Uznesenia Mestského súdu v Prahe 72Cm 39/2008-3 zo dňa 28. februára 2008, že obchodná spoločnosť G. B. W., s.r.o. so sídlom P. X, . Č. XXX/XX, . IČ: XXX. XX. XXX. sa zrušuje likvidáciou, pričom likvidátorkou spoločnosti súd menoval B. Č. s bydliskom G., Š. S. XXXX/XX, . RČ: XXXXXX/XXXX. v Slovenskej republike.


Súd zaslal na adresu žalovaného rovnopis žalobného návrhu spolu s uznesením, v ktorom mu uložil vyjadriť sa k žalobnému návrhu. Zásielka sa súdu vrátila s tým, že žalovaný je v mieste, ktoré je zapísané ako jeho sídlo v obchodnom registri Mestského súdu P., neznámy.


Súd vytýčil vo veci pojednávanie, na ktoré predvolal oboch účastníkov, pričom predvolanie na pojednávanie doručil do miesta sídla žalovaného zapísaného v obchodnom registri. Žalovaný sa pojednávania nezúčastnil. Žalobcu na pojednávaní zastupoval právny zástupca.


Súd vykonal dokazovanie oboznámením sa obsahom listín tvoriacich súdny spis a vypočutí právneho zástupcu žalobcu. Po vykonanom dokazovaní súd považuje nárok žalobcu za dôvodný.


Podľa Kúpnej zmluvy č. X. zo dňa 12.07.2005 sa žalobca zaviazal dodať pre žalovaného tovar presne špecifikovaný v čl. II tejto Zmluvy a žalovaný sa v zmysle čl. IV predmetnej Zmluvy zaviazal zaplatiť dohodnutú cenu, ktorej výška je uvedená v čl. IV Zmluvy, pričom žalobca v súlade s ust. čl. IV Zmluvy vyúčtoval žalovanému dodávky tovaru faktúrami vždy následne po dodaní tovaru, pričom miestom plnenia bolo miesto odovzdania prvému dopravcovi na prepravu do dohodnutého miesta určenia podľa dohodnutej dodacej parity. Celkove žalobca vyúčtoval žalovanému tovar v hodnote 869 137, 48 Sk, ktorý žalovaný ani na výzvu žalobcu a jeho právneho zástupcu nezaplatil.


Súd pri hodnotení obchodného vzťahu medzi žalobcom a žalovaným založenom Kúpnou zmluvou č. X. použil Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 160/1991 Zb. Podľa čl. 1 tento Dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesto podnikania v rôznych štátoch, ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi alebo ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu. Teda aplikáciu Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru súd použil v zmysle čl. 1 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe» tovaru.


Podľa čl. 30 Dohovoru predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa čl. 53 Dohovoru kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom.


Keďže si žalobca svoju povinnosť dodať tovar a previesť vlastnícke právo na žalovaného splnil, ale žalovaný nesplnil svoju povinnosť vyplývajúcu mu zo zmluvy a z čl. 53 Dohovoru zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu, súd vyhovel žalobnému návrhu žalobcu a zaviazal žalovaného na zaplatenie kúpnej ceny, ktorá predstavuje sumu 869 137, 48 Sk, resp. 28 850, 08 Eur.


O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi ako v spore úspešnému účastníkovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcu z náhrady za zaplatený súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 1 730, 93 Eur a náhrady trov právneho zastúpenia za dva úkony právnej služby, a to prevzatie a žaloba, každý vo výške 419, 90 Eur spolu s 19 % DPH a 2x režijný paušál po 6, 31 Eur, spolu 1 011, 98 Eur a tretí úkon právnej služby, a to účasť na pojednávaní 21.07.2009 vo výške 453, 14 Eur a 1x náhradu režijného paušálu 6, 95 Eur, spolu predstavujú trovy právneho zastúpenia a náhrady na zaplatenom súdnom poplatku 3 203, - Eur, ktoré súd zaviazal žalovaného zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu v zmysle § 149 O.s.p. vedený v S., a.s., P. B., č. účtu XXXXXXXXXX/XXXX v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu j e p r í p u s t n é odvolanie v lehote 15 dní ( § 205 ods. 1, 2 O.s.p.) odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom tunajšieho súdu
na Krajský súd v Banskej Bystrici.


V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

- v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p.,

- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( § 205a O.s.p.),

- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, oprávnený m ô ž e podať návrh na vykonanie exekúcie podľa Zák. č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok).


Okresný súd Brezno, dňa 21.7.2009

JUDr. Alica Gavalcová

samosudca

left pannel book