CISG
SLOVAKIA

OS BR - 7Cb/10/2007sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd v Brezne, samosudkyňou JUDr. Alicou Gavalcovou, v právnej veci žalobcu L. B. A., T. XXX/XX, . D. I., IČO: XXXXXXXX, zast. J.. A. R., advokát, P. XXXX/XX, . D. I, proti žalovanému H., S.. s r.o., Č. X, . B., IČO: XXXXXXXX, . o zaplatenie 140 370, -Kč s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :


I. Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobkyni 140 370, -Kč a nahradiť jej trovy konania pozostávajúce z náhrady za zaplatený súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 10 566, -Sk a náhrady trov právneho zastúpenia v sume 1 901, -Kč; všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

II. Súd konanie v časti o zaplatenie úroku z omeškania 9, 5% ročne zo sumy 140 370, -Kč od 27.11.2006 do 16.01.2007 a ďalej do zaplatenia s úrokom z omeškania vo výške reposadzby stanovenej Č. N. B. zvýšenej o sedem percentných bodov, platnej pre prvý deň príslušeného kalendárneho polroka v ktorom trvá omeškanie žalovaného z a s t a v u j e.

O d ô v o d n e n i e :


Žalobným návrhom zo dňa 18.01.2007 si žalobkyňa uplatnila voči žalovanému nárok na zaplatenie 140 370, -Kč s príslušenstvom a to titulom zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny za dodávku tovaru a to konkrétne súčastí kancelárskych potrieb v celkovej hodnote 140 370, -Kč. Podľa medzinárodného nákladného listu č. XXXXXXX, žalovaný prevzal dodávku tovaru od dopravcu P. S.. Súčasťou dodávky tovaru bol aj rovnopis dodacieho listu, podľa ktorého dňa 26.10.2006 žalobkyňa dodala a žalovaný prevzal dodávku tovaru v celkovej hodnote 155 734, 71 Kč. Podľa faktúry č. 6/2/65 zo dňa 26.10.2006 žalobkyňa vyúčtovala žalovanému v českých korunách celkove sumu 140 370, -Kč. Faktúra bola splatná dňa 26.11.2006. Keďže žalovaný neuhradil žalobkyni vyúčtovanú sumu, podala žalobkyňa žalobný návrh.


Súd vytýčil vo veci pojednávanie na ktoré predvolal oboch účastníkov. Žalovaný sa pojednávania bez ospravedlnenia nezúčastnil, žalobkyňa sa pojednávania zúčastnila osobne spolu s právnym zástupcom.


Súd vykonal dokazovanie na pojednávaní dňa 18.10.2007 a to vypočutím žalobkyne, právneho zástupcu žalobkyne a oboznámením sa s obsahom listín tvoriacich súdny spis.


Súd sa oboznámil s obsahom žalobného návrhu, s rovnopisom Medzinárodného nákladného listu č. XXXXXXX, podľa ktorého dňa 26.10.2006 odoslala na prepravu prostredníctvom P. S. žalobkyňa žalovanému do miesta doručenia H., Š. XXX. Zásielku tovaru podľa dodacieho listu zo dňa 26.10.2006, ktorý je potvrdený pečiatkou a podpisom žalovaného, žalovaný tovar dňa 26.10.2006 prevzal. Podľa faktúry zo dňa 26.10.2006, ktorá je splatná dňa 26.11.2006 súd zistil, že žalobkyňa vyúčtovala žalovanému celkove tovar v hodnote 140 369, 50 Kč.


Podľa vyjadrenia žalobkyne, na pojednávaní dňa 18.10.2007, žalobkyňa niekoľkokrát telefonicky urgovala žalovaného na zaplatenie dohodnutej ceny tovaru, ale žalovaný napriek prísľubom prevzatý tovar žalobkyni nezaplatil.


Po vykonanom dokazovaní súd mal za preukázaný nárok žalobcu za dôvodný.


Súd posúdil vzťah medzi žalobkyňou a žalovaným ako Kúpnu zmluvu v zmysle Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru ( ďalej len Dohovor ). V zmysle čl. 53 Dohovoru: Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom .


V zmysle čl. 59 Dohovoru: Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v dobe ustanovenej zmluvou alebo určiteľnej podľa zmluvy a tohto Dohovoru a nie je potrebné, aby bol na to vyzvaný, alebo aby boli splnené iné formality zo strany predávajúceho.


Žalovaný prevzal tovar dodaný žalobkyňou, pričom súčasťou dodávky bol dodací list a faktúra, čo súd zistil z rovnakého dátumu uvedeného na faktúre v dodacom liste aj na Medzinárodnom nákladnom liste. Žalovaný pri prevzatí tovaru nenamietal výšku vyúčtovaného tovaru, preto je súd toho názoru, že medzi žalobkyňou a žalovaným došlo aj k dohode o cene predmetu plnenia.


Keďže povinnosťou žalobkyne bolo dodať tovar a povinnosťou žalovaného bolo tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a žalovaný si túto svoju povinnosť zo zákona mu vyplývajúcu nesplnil, súd ho na splnenie tejto jeho povinnosti zaviazal.


Právny zástupca žalobkyne na pojednávaní dňa 18.10.2007 vzal návrh v časti o zaplatenie úroku z omeškania zo žalovanej sumy späť, preto súd konanie v tejto časti zastavil.


O trovách konania súd rozhodol v zmysle ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobkyni ako v spore úspešnej účastníčke priznal náhradu trov konania, pozostávajúcu z náhrady za zaplatený súdny poplatok z návrhu na začatie konania a z náhrady trov právneho zastúpenia. Trovy právneho zastúpenia pozostávajú z náhrady cestovného právneho zástupcu žalobkyne, advokáta J.. A. R. za cestu vlakom z D. do B. ( 1 091, -Kč ) a späť ( B. - D. 810, -Kč ). Pokiaľ si žalobkyňa uplatnila iné trovy právneho zastúpenia, súd jej ich nepriznal, pretože J.. A. R., advokát, P. XXXX/XX, D., nie je oprávnený k výkonu advokácie na území Slovenskej republiky v zmysle §§ 1, 2, Zákona č. 586/2003 Z.z. Nárok na náhradu trov právneho zastúpenia uvedený právnym zástupcom žalobkyne vo vyčíslení zo dňa 19.10.2007 Náklady řízení 7Cb 10/2007 s odkazom na ust. § 19, ods. 1 a 2 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. nie je možné aplikovať na konkrétny prípad, pretože ust. § 19 ods. 1 a 2 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. upravuje vzťah advokáta podľa Zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a jeho klienta, ktorý je cudzozemcom, čo v konkrétnom prípade nie je.P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu j e p r í p u s t n é odvolanie v lehote 15 dní (§ 205 ods. 1, 2 O.s.p.) odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.


V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 OSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

- v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p.,

- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

- súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a O.s.p.),

- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, oprávnený m ô ž e podať návrh na vykonanie exekúcie podľa Zák. č. 233/1995 Z.z. (Exekučný poriadok).


Okresný súd Brezno, dňa 18.10.2007

JUDr. Alica Gavalcová

samosudca

left pannel book