CISG
SLOVAKIA

OS BB - 64Cb/194/2007sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Banská Bystrica, konajúc samosudkyňou Mgr. Miriam Kamenskou, v právnej veci navrhovateľa J. A.., so sídlom D. XXX, . XXX. XX. D. K. N. L., Č. R., IČO: XX. XXX. XXX, . proti odporcovi E. - E. S., s.r.o., so sídlom S. XXXX, . XXX. XX. Ž., IČO: XX. XXX. XXX, . o zaplatenie 60.000, -- Sk s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi 60.000, -- Sk istiny do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.


Odporca je p o v i n n ý nahradiť navrhovateľovi 11.041, -- Sk trov konania do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ si návrhom zo dňa 09.10.2007 uplatnil proti odporcovi právo na zaplatenie 60.000, -- Sk istiny titulom úhrady kúpnej ceny. Uviedol, že odporca si u navrhovateľa telefonicky objednal dodávku výrobkov, a to PP veľkoobjemové vaky v počte 300 kusov. Svoju objednávku následne potvrdil mailom a následne došlo aj k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi navrhovateľom a odporcom. Na základe kúpnej zmluvy navrhovateľ dodal odporcovi požadované výrobky, odporca výrobky bez zbytočného odkladu neodmietol a dodávku objednaných výrobkov riadne prevzal. Na základe splnenej dodávky fakturoval navrhovateľ odporcovi cenu v sume 60.000, -- Sk, a to faktúrou č. 2005600006 splatnou dňa 06.02.2007. Odporca svoju povinnosť nesplnil.


Na prejednanie veci samej súd určil termín pojednávania na deň 22.02.2008, na ktorý bol odporca predvolaný riadne a včas, keď zásielka s predvolaním na termín pojednávania mu bola doručená postupom podľa § 48 ods. 2 O.s.p., teda na adresu sídla zapísanú v obchodnom registri. Odporca sa na pojednávanie neustanovil, svoju neúčasť žiadnym spôsobom neospravedlnil. S poukazom na § 101 ods. 2 O.s.p. súd potom vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti odporcu.


Z dôkazných prostriedkov predložených a označených navrhovateľom súd zistil, že dňa 19.01.2007 odporca mailovou poštou doručil navrhovateľovi objednávku, v ktorej udáva, že na základe telefonického hovoru si objednáva veľkoobjemové vaky v cene 200, -- Sk a množstve 1000 kusov, a to v dodávke po 330 kusov každých 14 dní.


Súd ďalej zistil, že dňa 23.01.2007 navrhovateľ ako predávajúci a odporca ako kupujúci uzavreli Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom boli PP vaky v množstve 300 kusov a cene 200, -- Sk/ks.

Súd ďalej zistil, že dňa 23.01.2007 odporca od navrhovateľa prevzal 300 kusov vakov, čo potvrdil podpisom a odtlačkom pečiatky na dodacom liste č. 0560006.


Súd ďalej zistil, že dňa 23.01.2007 navrhovateľ vyhotovil daňový doklad - faktúru č. 2005600006, ktorou na základe dodacieho listu č. 0560006 účtoval navrhovateľovi cenu v sume 60.000, -- Sk za 300 kusov výrobkov v cene 200, -- Sk za jeden kus.


Vzhľadom na to, že účastníkom konania je zahraničná osoba ide o obchodno-záväzkový vzťah s medzinárodným prvkom, a keďže predmetom sporu sú kúpne zmluvy a účastníci konania sú príslušníkmi štátov, ktoré sú viazané Viedenským dohovorom o medzinárodnej kúpe tovaru je potrebné pri kúpnych zmluvách v medzinárodnom obchodnom styku použiť Viedenský dohovor o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorého ustanovenia majú prednosť pred úpravou kúpnej zmluvy podľa obchodného zákonníka. Keďže Viedenský dohovor neupravuje všetky otázky, je pri nedostatku úpravy niektorej z nich smerodajné hmotné právo toho štátu, ktoré si strany pre danú zmluvu zvolili. V danom prípade nedošlo medzi účastníkmi konania k voľbe práva, preto je podľa § 10 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov rozhodujúce právo štátu, v ktorom je sídlo (bydlisko) predávajúceho v čase uzavretia zmluvy, teda český právny poriadok.


Podľa § 409 ods. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v znení neskorších predpisov kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.


Podľa Čl. 30 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom.

Podľa Čl. 53
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov ak účastníci nezvolia rozhodujúce právo, ich záväzkové vzťahy sa spravujú právnym poriadkom, použitie ktorého zodpovedá rozumnému usporiadaniu daného vzťahu.


Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov vzhľadom na to, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, sa spravidla spravuje: kúpne zmluvy a zmluvy o diele právom miesta, kde je sídlo (bydlisko) predávajúceho alebo zhotoviteľa diela v čase uzavretia zmluvy.

Z dokazovania vykonaného z dôkazných prostriedkov predložených a označených účastníkmi konania súd považoval za preukázané, že medzi účastníkmi konania došlo dňa 23.01.2007 pri ich podnikateľskej činnosti k uzavretiu kúpnej zmluvy, a to v písomnej forme. Zmluva bola uzatvorená na základe písomnej (mailovej) objednávky odporcu zo dňa 19.01.2007. Uzavretím zmluvy tak navrhovateľovi ako kupujúcemu vznikla povinnosť dodať odporcovi tovar a odporcovi ako predávajúcemu vznikla povinnosť uhradiť kúpnu cenu. Navrhovateľ v konaní preukázal splnenie svojej povinnosti so záväzkového vzťahu s odporcom založeného kúpnou zmluvou, t.j. preukázal, že požadovaný tovar, ktorým bolo 300 kusov veľkoobjemových vakov, odporcovi dodal, čo preukazuje dodací list č. 0560006 zo dňa 23.01.2007, na ktorom odporca podpisom a odtlačkom pečiatky prevzatie tovaru potvrdil. Odovzdaním a prevzatím tovaru vznikla odporcovi povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, a to v lehote 14 dní od vystavenia daňového dokladu - faktúry tak, ako to vyplývalo z uzavretej kúpnej zmluvy. Súd potom považoval za preukázané, že cena bola tvorená dohodou, a to v sume 200, -- Sk za jeden kus tovaru, na základe čoho kúpna cena dodaného tovaru bola v sume 60.000, -- Sk, ktorú navrhovateľ odporcovi účtoval (fakturoval) daňovým dokladom - faktúrou č. 2005600006 zo dňa 23.01.2007 s dátumom splatnosti dňa 06.02.2007.


Vzhľadom na to, že súd považoval v konaní za preukázané prevzatie tovaru odporcom od navrhovateľa, a to dodacím listom č. 0560006 zo dňa 23.01.2007, pričom odporca do dňa rozhodnutia súdu vo veci samej nepreukázal, že si v dohodnutej lehote splatnosti splnil povinnosť uhradiť navrhovateľovi kúpnu cenu, posúdil súd nárok navrhovateľa na zaplatenie 60.000, -- Sk istiny titulom úhrady kúpnej ceny ako dôvodný a návrhu navrhovateľa vyhovel.


O trovách konania súd rozhodoval podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a navrhovateľovi, ktorý mal vo veci plný úspech, priznal právo na náhradu trov konania proti odporcovi, ktorý vo veci úspech nemal. Trovy navrhovateľa v sume 11.041, -- Sk pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh v sume 3.600, -- Sk a z náhrady trov cestovného v sume 7.441, -- Sk pri použití osobného motorového vozidla pri ceste na pojednávanie dňa 22.02.2008 z Č. R. - D. K. N. L. do B. B. a späť (priemerná spotreba 7, 9 l/100 km, cena pohonných hmôt 35, -- Sk/l, sadzba základnej náhrady za opotrebenie vozidla 6, 20 Sk/km, počet kilometrov 830 km).


V zmysle § 160 ods. 1 O.s.p. je potrebné, aby odporca povinnosť uloženú týmto rozhodnutím splnil do 3 dní od jeho právoplatnosti.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného vyhotovenia vo vyhotovení dvojmo alebo ústne do zápisnice prostredníctvom tohto súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.


V odvolaní treba popri všeobecných náležitostiach uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p. (rozhodlo sa vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, nepodal sa návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, iba že namiesto samosudcu rozhodoval senát, súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy), konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie,
oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného
zákona.

 

Okresný súd Banská Bystrica, dňa 22.2.2008

Mgr. Miriam Kamenská

samosudca

left pannel book