CISG
SLOVAKIA

OS BB - 64Cb/156/2007sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Banská Bystrica, konajúc samosudkyňou Mgr. Miriam Kamenskou, v právnej veci navrhovateľa V. D. H. m.b.H., so sídlom E. XX, . XXXX. F., R. R., zast. JUDr. M. Č., advokát, S. M. X, . XXX. XX. B., proti odporcovi B. spol. s r.o., so sídlom U. XXXX/X, . XXX. XX. B. Š., IČO: XX. XXX. XXX, . o zaplatenie 30.425, 05 EUR s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi 30.425, 05 EUR istiny spolu s úrokom z omeškania vo výške 13 % ročne od 07.11.2005 do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.


Odporca je p o v i n n ý nahradiť navrhovateľovi 107.940, -- Sk trov konania právnemu zástupcovi navrhovateľa, do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ si návrhom zo dňa 12.01.2007 uplatnil proti odporcovi právo na zaplatenie 30.425, 05 EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 13 % ročne od 07.11.2005 do zaplatenia titulom úhrady kúpnej ceny. Uviedol, že navrhovateľ odpredal odporcovi tovar, ktorým boli rôzne druhy ovocia a zeleniny, spolu za kúpnu cenu vo výške 31.725, 05 EUR, fakturovanú na základe faktúr č. 20050620 zo dňa 20.05.2005 v sume 2.454, 50 EUR, č. 20050663 zo dňa 24.05.2005 v sume 2.922, 16 EUR, č. 20050696 zo dňa 27.05.2005 v sume 4.089, 33 EUR, č. 20050700 zo dňa 01.06.2005 v sume 1.449, 04 EUR, č. 20050701 zo dňa 05.06.2005 v sume 1.422, - EUR, č. 20050715 zo dňa 09.06.2005 v sume 3.227, 32 EUR, č. 20050770 zo dňa 16.06.2005 v sume 1.188, 54 EUR, č. 20050769 zo dňa 17.06.2005 v sume 1.527, 68 EUR, č. 20050794 zo dňa 26.06.2005 v sume 2.103, 42 EUR, č. 20050830 zo dňa 01.07.2005 v sume 2.685, 32 EUR, č. 20050845 zo dňa 09.07.2005 v sume 2.095, 08 EUR, č. 20050939 zo dňa 13.07.2005 v sume 3.365, 16 EUR, č. 20050937 zo dňa 08.05.2005 v sume 1.225, - EUR, č. 20051216 zo dňa 14.10.2005 v sume 1.165, 50 EUR a č. 20051236 zo dňa 20.10.2005 v sume 805, - EUR. Odporca tovar od navrhovateľa riadne prevzal podľa dodacích listov, avšak kúpnu cenu nezaplatil. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy došlo na základe jednotlivých objednávok odporcu a ich akceptácií navrhovateľom. Z hmotnoprávneho hľadiska treba právny vzťah medzi účastníkmi konania podriadiť pod Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorý bol ako záväzná norma uverejnený pod zákonom č. «160/1991» Zb., a to s poukazom na § 756 Obchodného zákonníka. Z tejto medzinárodnoprávnej úpravy vychádza aj Obchodný zákonník, takže právna úprava ustanovení o kúpnej zmluvy je v podstate totožná. S poukazom na článok 53, článok 59, článok 61 ods. 1 písm. a) a článok 62 predmetného Dohovoru vzniklo navrhovateľovi právo na požadovanie náhrady kúpnej ceny, pričom uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi účastníkmi konania zodpovedalo spôsobu upravenom v časti II predmetného Dohovoru, keď navrhovateľ poukazuje najmä na skutočnosť, že nie je predpísaná písomná forma kúpnej zmluvy. Z účtovanej kúpnej ceny odporca v priebehu kalendárneho roka 2006 uhradil navrhovateľovi len časť v sume 1.300, - EUR. Zostatok kúpnej ceny v sume 30.425, 05 EUR, napriek opakovaným výzvam, ako aj potvrdenia o výške nedoplatku zo dňa 30.01.2006, potvrdenia o prevzatí tovaru zo dňa 07.02.2006, potvrdenia o výške záväzkov zo dňa 14.03.2006, uznanie dlhu zo dňa 31.07.2006, odporca neuhradil. Pretože odporca je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, uplatnil si navrhovateľ podľa článku 78 Dohovoru nárok na zaplatenie úrokov z omeškania, a to s poukazom na § 10 ods. 1 Zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Podľa slovenského práva, keď mal za to, že použitie slovenského práva zodpovedá všeobecnej právnej zásade rozumného usporiadania daného vzťahu vzhľadom na konkrétne okolnosti daného právneho pomeru, keď dodanie tovaru sa uskutočnilo v sídle kupujúceho, teda na území Slovenskej republiky a vec prejednáva súd v štáte sídla kupujúceho, teda v Slovenskej republike. Právo na úrok z omeškania si navrhovateľ uplatnil od dňa nasledujúceho po dni splatnosti poslednej faktúry.


Súd vydal vo veci dňa 04.05.2007 platobný rozkaz č.k. 2Rob 22/2007-22, ktorý uznesením č.k. 2Rob 22/2007-29 zo dňa 27.06.2007 zrušil z dôvodu, že vydaný platobný rozkaz nebolo možné doručiť odporcovi do vlastných rúk.


Na prejednanie veci samej súd určil termín pojednávania na deň 07.03.2008, na ktorý bol odporca predvolaný riadne a včas, keď zásielka s predvolaním na termín pojednávania mu bola doručená postupom podľa § 48 ods. 2 O.s.p., teda na adresu sídla zapísanú v obchodnom registri. Odporca sa na pojednávanie neustanovil, svoju neúčasť žiadnym spôsobom neospravedlnil. S poukazom na § 101 ods. 2 O.s.p. súd potom vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti odporcu.


Z dôkazných prostriedkov predložených a označených účastníkmi konania súd zistil, že objednávkou zo dňa 18.05.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 18.05.2005 pod č. 20050485, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 20.05.2005 podľa dodacieho listu č. 20050575 a ktorého kúpnu cenu v sume 2.454, 50 EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050620 zo dňa 20.05.2005.


Objednávkou zo dňa 23.05.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 23.05.2005 pod č. 20050495, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 24.05.2005 podľa dodacieho listu č. 20050579 a ktorého kúpnu cenu v sume 2.922, 16 EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050663 zo dňa 24.05.2005.


Objednávkou zo dňa 25.05.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 25.05.2005 pod č. 20050511, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 25.05.2005 podľa dodacieho listu č. 20050600 a ktorého kúpnu cenu v sume 4.089, 33 EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050696 zo dňa 27.05.2005.


Objednávkou zo dňa 31.05.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 31.05.2005 pod č. 20050525, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 01.06.2005 podľa dodacieho listu č. 20050617 a ktorého kúpnu cenu v sume 1.449, 04 EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050700 zo dňa 01.06.2005.


Objednávkou zo dňa 02.06.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 02.06.2005 pod č. 20050539, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 05.06.2005 podľa dodacieho listu č. 20050628 a ktorého kúpnu cenu v sume 1.422, - EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050701 zo dňa 05.06.2005.


Objednávkou zo dňa 08.06.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 08.06.2005 pod č. 20050558, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 09.06.2005 podľa dodacieho listu č. 20050653 a ktorého kúpnu cenu v sume 3.227, 32 EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050715 zo dňa 09.06.2005.


Objednávkou zo dňa 15.06.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 15.06.2005 pod č. 20050585, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 16.06.2005 podľa dodacieho listu č. 20050683 a ktorého kúpnu cenu v sume 1.188, 54 EUR navrhovateľ účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050770 zo dňa 16.06.2005.


Objednávkou zo dňa 15.06.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 15.06.2005 pod č. 20050592, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 17.06.2005 podľa dodacieho listu č. 20050685 a ktorého kúpnu cenu v sume 1.527, 68 EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050769 zo dňa 17.06.2005.


Objednávkou zo dňa 22.06.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 23.06.2005 pod č. 20050620, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 26.06.2005 podľa dodacieho listu č. 20050718 a ktorého kúpnu cenu v sume 2.103, 42 EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050794 zo dňa 26.06.2005.


Objednávkou zo dňa 29.06.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 29.06.2005 pod č. 20050633, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 01.07.2005 podľa dodacieho listu č. 20050745 a ktorého kúpnu cenu v sume 2.685, 32 EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050830 zo dňa 01.07.2005.


Objednávkou zo dňa 07.07.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 07.07.2005 pod č. 20050649, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 07.07.2005 podľa dodacieho listu č. 20050764 a ktorého kúpnu cenu v sume 2.095, 08 EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050845 zo dňa 09.07.2005.


Objednávkou zo dňa 13.07.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 13.07.2005 pod č. 20050660, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 13.07.2005 podľa dodacieho listu č. 20050870 a ktorého kúpnu cenu v sume 3.365, 16 EUR navrhovateľ účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050939 zo dňa 13.07.2005.


Objednávkou zo dňa 02.08.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 04.08.2005 pod č. 20050731, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 05.08.2005 podľa dodacieho listu č. 20050849 a ktorého kúpnu cenu v sume 1.225, - EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20050937 zo dňa 05.08.2005.


Objednávkou zo dňa 13.10.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 13.10.2005 pod č. 20050948, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 14.10.2005 podľa dodacieho listu č. 20051082 a ktorého kúpnu cenu v sume 1.165, 50 EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20051216 zo dňa 14.10.2005.


Objednávkou zo dňa 19.10.2005, ktorú navrhovateľ potvrdil dňa 20.10.2005 pod č. 20050972, si odporca u navrhovateľa objednal tovar, ktorý navrhovateľ odporcovi dodal dňa 20.10.2005 podľa dodacieho listu č. 20051103 a ktorého kúpnu cenu v sume 805, - EUR účtoval daňovým dokladom - faktúrou č. 20051236 zo dňa 20.10.2005.


Súd zistil, že odporca v každom jednotlivom vyššie konštatovanom prípade tovar objednával písomnou objednávkou potvrdenou podpisom odporcu a odtlačkom pečiatky. V objednávke vždy uviedol množstvo a druh tovaru, vrátane jednotkovej ceny, keď tovarom vždy bola zelenina a ovocie. Prevzatie tovaru odporca potvrdil podpisom a odtlačkom pečiatky, pričom na potvrdení prevzatia tovaru boli súčasne uvádzané evidenčné čísla motorových vozidiel (kamión a náves), ktorými bola preprava tovaru vykonaná. Súd ďalej zistil, že kúpna cena, ktorú navrhovateľ účtoval vyššie konštatovaným daňovými dokladmi, vychádzala z jednotkovej ceny tak, ako táto bola uvádzaná v objednávkach odporcu a následne v potvrdeniach objednávky navrhovateľom.


Súd ďalej zistil, že listom zo dňa 30.01.2006 odporca žiadal navrhovateľa o potvrdenie salda, ktoré odporca vykazuje voči navrhovateľovi ku dňu 31.12.2005 vo výške 33.725, 05 EUR.


Faxovým podaním zo dňa 09.02.2006 odporca zasielal navrhovateľovi potvrdenie o prevzatí tovaru, v ktorom je uvádzaný dátum dodávky, druh tovaru, množstvo tovaru, evidenčné číslo motorového vozidla použitého na dopravu a číslo daňového dokladu - faktúry, ktorou bola účtovaná cena, pričom z tohto listinného dôkazu súd zistil, že sú v ňom uvádzané všetky dodávky, ktorými bola účtovaná kúpna cena, ktorej úhrady podľa jednotlivých vyššie konštatovaných daňových dokladov - faktúr, sa navrhovateľ v tomto konaní domáha.


Listom zo dňa 14.03.2006 odporca navrhovateľovi oznámil, že registruje voči navrhovateľovi záväzky vo výške 32.025, 05 EUR.


Listom zo dňa 31.07.2006 odporca v súlade s § 323 Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike uznal svoj dlh voči navrhovateľovi k 31. júlu 2006 vo výške 30.425, 05 EUR, ktorý vznikol v dôsledku neuhradenia faktúr odporcom s tým, že dlžnú sumu uhradí splátkami, a to prvá splátka vo výške 10.000, - EUR do 31. decembra 2007, druhá splátka vo výške 10.000, - EUR do 31. decembra 2008 a tretia splátka vo výške 10.425, 05 EUR do 31. decembra 2009.


Vzhľadom na to, že účastníkom konania na strane navrhovateľa je zahraničná právnická osoba, ide o obchodnozáväzkový vzťah s medzinárodným prvkom. Právomoc súdu Slovenskej republiky na prejednanie veci je potom daná podľa § 37 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, v zmysle ktorého, ak nie je ustanovené inak, právomoc slovenských súdov je daná, ak osoba, proti ktorej smeruje návrh (žaloba), má na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo a ak ide o majetkové práva, ak tu má majetok.


Potom, keďže predmetom konania sú kúpne zmluvy a účastníci konania sú príslušníkmi štátov, ktoré sú viazané Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov pod č. «160/1991» Zb., a teda je záväzný aj pre Slovenskú republiku, je potrebné pri kúpnych zmluvách v medzinárodnom obchodnom styku použiť tento Dohovor, ktorého ustanovenia majú prednosť pred úpravou kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka. Keďže konštatovaný Dohovor neupravuje všetky otázky, je pri nedostatku úpravy niektorej z nich smerodajné hmotné právo toho štátu, ktoré si strany pre danú zmluvu zvolili. V danom prípade medzi účastníkmi konania k voľbe práva nedošlo, preto je potrebné určiť rozhodujúce právo podľa § 10 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Súd má potom za to, že keďže v danom prípade k dodaniu tovaru došlo na území Slovenskej republiky, vec prejednáva súd Slovenskej republiky, rozumnému usporiadaniu daného vzťahu zodpovedá použitie právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom súd poukazuje na skutočnosť, že tento je aplikovaný len pri určení výšky úroku z omeškania, keď Dohovor v článku 78 zakladá len nárok na úrok z omeškania, ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, pričom neurčuje jeho výšku, avšak ustanovenia týkajúce sa kúpnej zmluvy upravuje komplexne.


Podľa článku 30 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa článku 53 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru kupujúci je povinný zaplatiť za tovaru kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa článku 59 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v dobe ustanovenej zmluvou alebo určiteľnej podľa zmluvy a tohto Dohovoru a nie je potrebné, aby bol na to vyzvaný alebo aby boli splnené iné formality zo strany predávajúceho.


Podľa článku 58 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa článku 74.


Z dokazovania vykonaného z dôkazných prostriedkov predložených a označených účastníkmi konania súd považoval za preukázané, že medzi účastníkmi konania dochádzalo pri ich podnikateľskej činnosti k uzatváraniu kúpnych zmlúv, a to konkludentným spôsobom. Súd potom považoval za preukázané, že medzi účastníkmi konania tak došlo k uzavretiu celkom 15 kúpnych zmlúv. Uzavretím kúpnej zmluvy v každom jednotlivom prípade navrhovateľovi ako predávajúcemu vznikla povinnosť dodať odporcovi požadovaný tovar a odporcovi ako kupujúcemu vznikla povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar. V tejto súvislosti súd poukazuje na skutočnosť, že k vzniku záväzkových vzťahov medzi účastníkmi konania založených kúpnymi zmluvami dochádzalo na základe písomných objednávok odporcu, pričom následne v každom jednotlivom prípade navrhovateľ vyhotovil písomné potvrdenie o prijatí objednávky. Navrhovateľ potom v konaní preukázal splnenie svojej povinnosti so záväzkových vzťahov s odporcom založených kúpnymi zmluvami, t.j. preukázal, že odporcovi požadovaný tovar, ktorým bola zelenina a ovocie, dodal, čo preukazujú jednotlivé vyššie konštatované dodacie listy, na ktorých po vykonaní prepravy tovaru odporca svojím podpisom a odtlačkom pečiatky prevzatie tovaru potvrdil. Odovzdaním a prevzatím tovaru tak došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy a súčasne k vzniku povinnosti odporcu uhradiť kúpnu cenu. Súd považoval za preukázané, že kúpna cena bola tvorená dohodou, keď jednotková kúpna cena za jednotlivé druhy tovaru bola uvádzaná priamo odporcom na jeho písomných objednávkach a následne z takejto jednotkovej ceny vychádzal aj navrhovateľ pri účtovaní kúpnej ceny dodaného tovaru.


Súd potom považoval za preukázané, že z titulu nárokov uplatnených v tomto konaní vznikla odporcovi povinnosť uhradiť navrhovateľovi kúpne ceny v celkovej výške 31.725, 05 EUR, pričom vzhľadom na čiastočné plnenie zo strany odporcu, navrhovateľ si uplatnil v konaní právo na zaplatenie kúpnej ceny v sume 30.425, 05 EUR.


Vzhľadom na to, že súd považoval v konaní za preukázané dodanie tovaru navrhovateľom pre odporcu, a to vyššie konštatovanými dodacími listami, pričom odporca do dňa rozhodnutia súdu vo veci samej nepreukázal, že si splnil, resp. v celom rozsahu splnil, svoju povinnosť uhradiť navrhovateľovi kúpne ceny dodaného tovaru, keď v tejto súvislosti súd poukazuje aj na korešpondenciu medzi účastníkmi konania, v ktorej odporca uznával svoj záväzok voči navrhovateľovi, a to najmä na písomné uznanie dlhu zo dňa 31.07.2006, posúdil súd nárok navrhovateľa na zaplatenie 30.425, 05 EUR istiny titulom úhrady kúpnej ceny ako dôvodný.


Vzhľadom na to, že súd považoval za preukázané, že odporca si nesplnil voči navrhovateľovi svoj peňažný záväzok uhradiť kúpnu cenu, teda sa dostal do omeškania s jeho plnením, vzniklo navrhovateľovi aj právo na úrok z omeškania. Vzhľadom na zásadu použitia právneho poriadku, ktorého použitie zodpovedá rozumnému usporiadaniu sporného vzťahu, bolo priznané navrhovateľovi právo na úrok z omeškania vo výške určenej právnym poriadkom Slovenskej republiky (§ 365 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka). Vzhľadom na dobu vzniku omeškania súd potom považoval za preukázané, že navrhovateľom uplatnený úrok z omeškania vo výške 13 % ročne zodpovedá zákonnej výške úroku z omeškania. Právo na úrok z omeškania si navrhovateľ uplatnil od dňa 07.11.2005, teda od dňa nasledujúceho po dni splatnosti tak, ako bol určený v posledne vystavenom daňovom doklade - faktúre.


Vychádzajúc z konštatovaných skutočností, súd návrhu navrhovateľa v celom rozsahu vyhovel.


O trovách konania súd rozhodoval podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a navrhovateľovi, ktorý mal vo veci plný úspech, priznal právo na náhradu trov konania proti odporcovi, ktorý vo veci úspech nemal. Trovy navrhovateľa v sume 107.940, -- Sk pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh v sume 62.844, -- Sk a z trov právneho zastúpenia v sume 45.096, -- Sk za tri úkony právnej pomoci po 14.850, -- Sk (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie návrhu, účasť na pojednávaní dňa 07.03.2008) a k tomu režijný paušál 2 x 178, -- Sk a 1 x 190, -- Sk. Náhrada trov právneho zastúpenia bola priznaná podľa § 10 ods. 1, 2, § 14 ods. 1 písm. a), c), d) a § 16 ods. 3 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Náhradu iných trov si právny zástupca navrhovateľa neuplatnil.


V zmysle § 160 ods. 1 O.s.p. je potrebné, aby odporca povinnosť uloženú týmto rozhodnutím splnil do troch dní od jeho právoplatnosti s tým, že v zmysle § 149 ods. 1 O.s.p. je povinný prisúdenú náhradu trov konania uhradiť právnemu zástupcovi navrhovateľa.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od doručenia jeho písomného vyhotovenia vo vyhotovení dvojmo alebo ústne do zápisnice prostredníctvom tohto súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.

 
V odvolaní treba popri všeobecných náležitostiach uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p. (rozhodlo sa vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, nepodal sa návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, iba že namiesto samosudcu rozhodoval senát, súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy), konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie,
oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného
zákona.


Okresný súd Banská Bystrica, dňa 7.3.2008

Mgr. Miriam Kamenská

samosudca

 

left pannel book