CISG
SLOVAKIA

OS DK - 5Cb/68/2007sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Dolný Kubín samosudcom JUDr. Petrom Bebejom v právnej veci žalobcu: G. G., so sídlom B.. XX, . XXXX. V., R. R., zastúpeného JUDr. V. M., advokátkou so sídlom v B., H. N. X, . proti žalovanému: Ing. A. F. nar. XX.XX.XXXX, . podnikajúci pod obchodným menom Ing. A. F. H., s miestom podnikania M. N. O. XX, . IČO: XX. XXX. XXX, . v konaní o zaplatenie 5.492, 85 EUR s príslušenstvom, rozsudkom na základe uznania nároku a o čiastočnom zastavení konania, takto


r o z h o d o l :


Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 5.492, 85 EUR s 13% ročným úrokom z omeškania za obdobie od 16.05.2006 až do jej zaplatenia a na účet zástupcu žalobcu trovy konania vo výške 24.138, - Sk, to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.


Vo zvyšnej časti súd konanie zastavuje.


O d ô v o d n e n i e :


Žalobou podanou na tunajší súd dňa 02.02.2007 sa pôvodný žalobca M. Ö. G. so sídlom F. XX, . XXXX. L., R. R., cestou svojho zástupcu, voči žalovanému domáhal zaplatenia sumy 5.492, 85 EUR s úrokmi z omeškania vo výške 13% ročne za obdobie od 16.05.2006 do 30.06.2006 (t.j. v sume 90, - EUR), vo výške 14% ročne za obdobie od 01.07.2006 do 31.12.2006 (t.j. v sume 387, 70 EUR), vo výške 14, 75% ročne za obdobie od 01.01.2007 do 30.06.2007 (t.j. v sume 401, 77 EUR), vo výške 14, 25% ročne od 01.07.2007 do zaplatenia ako aj náhrady trov tohto konania. Odôvodnil ju tým, že žalobca dňa 15.05.2006 dodal žalovanému na základe jeho objednávky tovar. Na kúpnu cenu dodaného tovaru vystavil žalovanému pri dodávke dňa 15.05.2006 fa č. AR607560 na sumu 5.866, 85 EUR splatnú toho istého dňa. Následne dňa 17.05.2006 vystavil žalovanému dobropis č. GS600623 v sume 374, - EUR, takže výsledná suma faktúry je spolu 5.492, 85 EUR. Žalovaný predmetnú faktúru za riadne a včas dodaný a prevzatý tovar nezaplatil a to ani napriek predžalobnej výzve zaslanej žalovanému zástupcom žalobcu dňa 31.10.2006 a ani po výzvach v dňoch 20.11.2006 a 19.12.2006, ktorými bol vyzvaný na predloženie splátkového kalendára, ktorý aj bol žalovaným zaslaný dňa 27.12.2006 a do dňa podania žaloby neuhradil dlžnú sumu ani v celku ani z časti v termínoch podľa splátkového kalendára a ani neprejavil snahu o plnenie splátkového kalendára. Ohľadne uplatnených úrokov z omeškania poznamenal, že medzi zmluvnými stranami nebola dohodnutá výška úrokov z omeškania a tieto odôvodnil poukazom na ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.


V priebehu tohto konania došlo k zániku pôvodného žalobcu, ktorý sa dňa 12.07.2007 na základe Zmluvy o zlúčení, zlúčil s terajším žalobcom, čo bolo súdu oznámené a dokladované podaním z 21.11.2007, doručeným súdu spolu s pripojenými listinami dňa 23.11.2007.


Pred začatím prvého pojednávania zobral žalobca cestou svojho zástupcu dňa 06.12.2007 žalobu v časti, pokiaľ sa ňou domáhal za niektoré obdobia zaplatenia vyššieho než 13% ročného úroku z omeškania. Žiadal teda zaviazať žalovaného na zaplatenie sumy 5.492, 85 EUR s 13% ročným úrokom z omeškania za obdobie od 16.05.2006 až do jej zaplatenia, ako aj na náhradu vzniknutých trov konania.


Žalovaný na pojednávaní dňa 06.12.2007 v celom rozsahu uznal nárok uplatnený žalobcom v tomto konaní, v časti nedotknutej čiastočným späťvzatím žaloby, čo do základu a výšky. Poznamenal, že doposiaľ žalovanú istinu s príslušenstvom nezaplatil z dôvodu jeho zlej finančnej situácie. Uviedol, že žalovaná istina predstavuje kúpnu cenu za tovar - plastové rúry.

Podľa ustanovenia § 153a ods. 1 O.s.p., ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku.


S poukazom na vyššie uvedené preto súd vzhľadom na uznávací prejav žalovaného, týkajúci sa celého nároku uplatneného žalobcom v tomto konaní (žalovanej istiny a úroku z omeškania vo výške 13% ročne zo sumy 5.492, 85 EUR za obdobie od 16.05.2006 až do jej zaplatenia), rozhodol postupujúc podľa citovaného ust. § 153a ods. 1 O.s.p. o tomto nároku rozsudkom na základe uznania nároku, nakoľko takémuto postupu nebráni ani ust. § 153a ods. 3 O.s.p., pričom s poukazom na § 153a ods. 4 O.s.p. rozhodol ním bez nariadenia pojednávania. Žalovaným uznaný a súdom priznaný nárok predstavuje neuhradenú kúpnu cenu za tovar dodaný žalobcom žalovanému dňa 15.05.2006, ktorá bola vyúčtovaná faktúrou č. AR607560 na sumu 5.866, 85 EUR splatnú toho istého dňa, následne poníženou o dobropis č. GS600623 vystavený žalobcom 17.05.2006 v sume 374, - EUR, pričom uvedenú sumu je žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi s poukazom na čl. 53 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Pokiaľ ide o priznaný úrok z omeškania, tento bol žalobcom uplatnený a súdom priznaný za obdobie omeškania žalovaného so zaplatením kúpnej ceny.
V časti, v ktorej zobral žalobca žalobu späť, súd konanie postupujúc podľa § 96 ods. 1, 3 O.s.p. zastavil.


Keďže v danom prípade ide o spor s medzinárodným prvkom medzi členskými štátmi Európskej únie, právomoc súdov Slovenskej republiky na rozhodovanie tohto sporu je daná s poukazom na článok 2 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22.12.2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.


O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že priznal žalobcovi, ktorý mal plný úspech vo veci, proti žalovanému právo na ich náhradu v celkovej výške 24.138, - Sk, pozostávajúcich z náhrady žalobcom zaplateného súdneho poplatku za podanú žalobu - 11.082, - Sk a z trov právneho zastúpenia 13.056, - Sk, predstavujúcich odmenu uplatnenú a vyčíslenú len za 2 úkony právnej služby - príprava a prevzatie veci a podanie žaloby (1 úkon á 6.350, - Sk - zo základu 184.746, 50 Sk + režijný paušál 178, - Sk). Pri vyčíslení trov právneho zastúpenia súd postupoval podľa § 18 ods. 1 v spojení s § 9, § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a/ a c/, § 15 a § 16 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. Súd zástupcovi žalobcu nepriznal uplatnenú DPH z priznanej odmeny, nakoľko zástupca žalobcu žiadnym spôsobom nedoložil, že je platiteľom DPH (v spise nachádzajúci sa doklad - osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty sa netýka zástupcu žalobcu ale JUDr. E. K.). Zároveň súd v zmysle § 149 ods.1 O.s.p. určil zástupcu žalobcu ako miesto pre platenie náhrady všetkých priznaných trov.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku, pokiaľ ním bolo rozhodnuté rozsudkom na základe uznania nároku, odvolanie nie je prípustné, okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 202 ods. 1 O.s.p.).


Proti výroku o čiastočnom zastavení konania a o trovách konania možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Dolný Kubín (§ 204 ods. 1 O.s.p.).


V odvolaní sa musí okrem všeobecných náležitostí podania stanovených v § 42 ods. 3 O.s.p. (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, jeho datovania a podpísania) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 O.s.p.).


Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie (§ 205 ods. 3 O.s.p.).


V prípade, že nebude dobrovoľne splnená povinnosť uložená týmto rozhodnutím, môže sa osoba oprávnená z rozhodnutia domáhať uspokojenia svojho nároku návrhom na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona - zák. č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších zmien (§ 251 ods. 1 O.s.p.).


Okresný súd Dolný Kubín, dňa 6.12.2007

JUDr. Peter Bebej

Sudca

left pannel book