CISG
SLOVAKIA

OS NO 5Cb/38/2009sk

R o z s u d o k

v mene Slovenskej republiky

 [English version]


Okresný súd Námestovo samosudkyňou JUDr. Gabrielou Kyseľovou v právnej veci žalobcu: L. Česká republika, s.r.o., so sídlom P. X - H. P., D. Č. XXXX, . IČO: XX. XXX XXX, . zastúpený advokátom Mgr. R. A., advokátska kancelária so sídlom V. XX, . B., proti žalovanému: Ing. M. Š. X-B., O. L. - M. XXX, . IČO: XX. XXX. XXX, . v konaní o zaplatenie 7 526, 33 Eur s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :


I. Žalovaný je p o v i n n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 8744, 41 € (pozostávajúcu z istiny 7526, 33 € a trov konania 1218, 08 Eur) v splátkach tak, že prvá splátka vo výške 5 086.62 Eur je splatná do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti tohto rozsudku, druhá a nasledujúce splátky, každá vo výške 97, 178 Eur, sú splatné k 25. dňu príslušného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastane splatnosť prvej splátky, to všetko pod následkom straty výhody splátok v prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky riadne a včas.


II. Žalobcovi sa náhrada trov konania n e p r i z n á v a.


O d ô v o d n e n i e :

Žalobca prostredníctvom právneho zástupcu žalobou doručenou tunajšiemu súdu dňa 06.07.2009 žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 7526, 33 € spolu so zákonným úrokom z omeškania zo sumy 4037, 97 € od 24.4.2008 do zaplatenia, ďalej zmluvnú pokutu vo výške 0, 05 % denne zo sumy 4037, 97 € od 24.4.2008 do zaplatenia a úrok z omeškania vo výške 0, 05 % denne zo sumy 3488, 35 € od 7.4.2008 do zaplatenia a na náhradu trov konania. Svoj žalobný návrh odôvodnil tým, že medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným bola uzatvorená rámcová kúpna zmluva, predmetom ktorej bola dohoda o podmienkach uzatvárania jednotlivých kúpnych zmlúv, na základe ktorých sa žalobca zaviazal dodávať žalovanému potravinárske, nepotravinárske a iný tovar do žalovaným určených prevádzok. Tovar bol žalovanému dodaný na základe riadnej objednávky, pričom žalovaný sa zaviazal po prevzatí tovaru zaplatiť vyúčtovanú kúpnu cenu tovaru. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej kúpnej zmluvy sú obchodné podmienky. Žalobca počas platnosti rámcovej kúpnej zmluvy dodal žalovanému tovar za cenu v hodnote 127 751 Sk, na ktorý boli vystavené faktúry č. 7327027179, 7328001659, 7328003082, 7328006296, 7328006737, 7328007210, 732800723 a 7328010490, ktoré žalovaný uhradil len sčasti, pričom neuhradená zostala suma 4037, 97 €. V zmysle článku II ods. 8 rámcovej kúpne zmluvy vznikol žalobcovi nárok na zmluvnú pokutu 0, 05 % denne z dlžnej sumy a na zaplatenie zákonného úroku z omeškania odo dňa splatnosti faktúry najneskôr splatnej, t.j. od 24.4.2008 do zaplatenia.

 

Ďalej svoj nárok odôvodnil tým, že na základe obchodnej zmluvy uzavretej medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným, ktorej predmetom je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní predaja dobíjania predplatených účtov mobilných telefónov, sa žalobca zaviazal dodať do prevádzky žalovaného funkčný a kompletný prístroj určený k predaju dobíjania - terminál vrátane príslušenstva a žalovaný sa zaviazal pravidelne, vždy na základe vyúčtovania žalobcu uhradiť čiastky predstavujúce úhrn ním predaných dobíjaní. Žalobca sa stal veriteľom pohľadávky z uvedenej zmluvy na základe zmluvy o postúpení pohľadávky z 30.9.2008, ktorou došlo k postúpeniu pohľadávky z pôvodného veriteľa na žalobcu. V súlade s článkom 7 ods. 2 obchodnej zmluvy na základe predaja dobíjania žalovaným, žalobca žalovanému vyfakturoval sumy za predané dobíjania v celkovej sume 105.090 Sk podľa priložených faktúry, ktoré žalovaný v plnom rozsahu neuhradil a jeho dlh predstavuje sumu 3488, 35 €. Okrem toho si žalobca uplatnil v zmysle §7 ods. 5 obchodnej zmluvy aj úrok z omeškania vo výške 0, 05 % denne z dlžnej sumy od 7.4, 2008, t.j. odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti najneskôr splatnej faktúry.


K podanej žalobe sa žalovaný vyjadril písomným podaním doručeným súdu dňa 3.11.2009, v ktorom uviedol, že neuznáva výšku pohľadávky, keďže faktúry predložené žalobcom boli vrátené ako neuznané. Medzi žalobcom prebiehajú mimosúdne rokovania.


Písomným podaním doručeným súdu dňa 24.5.2010 žaloba prostredníctvom svojho právneho zástupcu žiadal pripustiť zmenu žalobného návrhu z dôvodu, že medzi žalobcom a žalovaným došlo k uzavretiu zmieru v predloženom znení, ktorým sa žalovaný zaviazal na úhradu dlžnej sumy v splátkach.


Uznesením z 03.06.2010 č.k. 5Cb/38/2009-84 súd pripustil zmenu návrhu v znení, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 8744, 41 € (pozostávajúcu z istiny 7526, 33 € a trov konania 1218, 08 Eur) v splátkach tak, že prvá splátka vo výške 5 086.62 Eur je splatná do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti rozsudku, druhá a nasledujúce splátky, každá vo výške 97, 178 Eur, sú splatné k 25. dňu príslušného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastane splatnosť prvej splátky, to všetko pod následkom straty výhody splátok v prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky riadne a včas.


Súd vo veci nariadil pojednávanie, na ktoré sa aj napriek včas a riadne vykázanému doručeniu nedostavil žalobca a jeho právny zástupca a žalovaný, ktorí svoju neúčasť neospravedlnili a nežiadali o odročenie pojednávania. Súd preto konal a rozhodol podľa § 101 ods. 2 O.s.p. v ich neprítomnosti.


Súd vykonal dokazovanie oboznámením sa s listinnými dôkazmi tvoriacimi súčasť spisového materiálu, osobitne s faktúrami žalobcu nachádzajúcimi sa na čl. 19 až 52 spisu, zmluvnou o postúpení pohľadávky, predžalobnou upomienkou žalobcu z 21.10.2008 a výpisom z obchodného registra na žalobcu a žalovaného, ako aj predloženým zmierom uzatvoreným a podpísaným medzi účastníkmi konania dňa 8.3.2010 a predloženým súdu na jeho schválenie.


Vzhľadom na skutočnosť, že žalobca a žalovaný sa na pojednávanie, na ktorom malo súdom dôjsť k schváleniu zmieru medzi nimi uzavretého, nedostavili, súd po pripustení zmeny petitu návrhu, žalobe v celom rozsahu vyhovel už aj s poukazom na žalovaným uznanú povinnosť zaplatiť žalobcovi istinu 7526, 33 € a trovy konania 1218, 08 €, keď nárok žalobcu voči žalovanému bol preukázaný aj predloženými listinnými dôkazmi.


Vykonaným dokazovaním mal súd preukázané, že žalobca so žalovaným uzatvorili rámcovú ústnu kúpnu zmluvu v zmysle článku 14 a nasl. Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru č. 160/1991 Zb., na základe ktorej dodal žalobca žalovanému tovar, po jeho prevzatí vyfakturovaný faktúrami 7327027179, 7328001659, 7328003082, 7328006296, 7328006737, 7328007210, 732800723 a 7328010490, z ktorých žalovaný doposiaľ neuhradil sumu 4037, 97 € ako kúpnu cenu dodaného tovaru. Zároveň dodal žalobca žalovanému funkčný a kompletný prístroj určený k predaju dobíjania - terminál vrátane príslušenstva, na základe čoho žalovaný mal podľa žalobcom predložených faktúr z obdobia od 23.07.2007 do 1.4.2008, uhradiť sumy predstavujúce úhrn predaných dobíjaní, ktoré sumy žalovaný vo výške 3488, 35 € doposiaľ neuhradil.


S poukazom na vyššie uvedené a citovaný dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, súd žalobného návrhu po pripustení jeho zmeny vyhovel, keď žalovaného zaviazal na úhradu sumy 8744, 41 € predstavujúcej žalobcom uplatnenú istinu a trovy konania 1218, 08 vzniknuté mimo súdneho pojednávania v splátkach s poukazom na ustanovenie § 160 ods. 1 O.s.p. s tým, že vo výroku zároveň určil výšku a zročnosť jednotlivých splátok tak, že v prípade omeškania sa žalovaného čo i len s jednou splátkou, stáva sa zročným celý plnenie.


O trovách konania súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že žalobcovi, ktorý mal v konaní plný úspech, a ktorému by inak prislúcha náhrada trov, trovy konania nepriznal, keďže žalobca si ďalšie trovy konania po pripustení zmeny návrhu neuplatňoval. Napokon istina, na ktorú sa žalovaný zaviazal v súdom predloženej dohode zahŕňa aj trovy konania uplatnené žalobcom za úkony vykonané do vynesenia rozhodnutia vo veci samej vo výške 1218 €.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný súd Námestovo ( § 204 ods. 1 O.s.p.).


V odvolaní sa musí okrem všeobecných náležitostí podania stanovených v § 42 ods. 3 O.s.p. (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, jeho datovania a podpísania) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p.).


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené ( § 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci ( § 205 ods. 2 O.s.p.).


Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie ( § 205 ods. 3 O.s.p.).


V prípade, že nebude dobrovoľne splnená povinnosť uložená týmto rozhodnutím, môže sa osoba oprávnená z rozhodnutia domáhať uspokojenia svojho nároku návrhom na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; (zákon č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších zmien) a ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrhom na súdny výkon rozhodnutia ( § 251 ods. 1 O.s.p.)

 

Okresný súd Námestovo, dňa 13.7.2010

JUDr. Gabriela Kyseľová

Sudca

left pannel book