CISG
SLOVAKIA

OS KN - 5Cb/254/2008sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Komárno v právnej veci navrhovateľa : A. K. K. F. T. so sídlom XXXX. B., J. - H. utca XX.G.É..X.. E..X, . Maďarská republika, v konaní zast. JUDr. A. K., advokátka, E. X, . XXX. XX. K., proti odporcovi : B. S., s.r.o., so sídlom V. O. XXXX, . XXX. XX. K., IČO : XX. XXX. XXX, . o zaplatenie 27.040 s príslušenstvom, sudcom Mgr. Petrom Mezőszállásim, takto


r o z h o d o l :


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi 27.040 s 8, 06% ročným úrokom z omeškania zo sumy 13.312 od 2.10.2007 do zaplatenia a zo sumy 13.728 od 17.11.2007 až do zaplatenia všetko do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku.


Súd konanie vo zvyšku návrhu navrhovateľa z a s t a v u j e.


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť náhradu trov konania navrhovateľa JUDr. A. K. advokátke v K. vo výške 3.754, 80 , do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku.


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ návrhom zo dňa 7.4.2008 sa domáhal na tunajšom súde proti odporcovi uloženia povinnosti zaplatiť 27.040 so 14, 5% ročným úrokom z omeškania zo sumy 13.312 od 2.10.2007 do zaplatenia, zo sumy 13.728 od 17.11.2007 do zaplatenia všetko do 15 dní od doručenia platobného rozkazu a nahradiť trovy konania.

 

Navrhovateľ svoj návrh odôvodnil tým, že na základe objednávky odporcu navrhovateľ odporcovi dodal tovar na základe uzatvorenej obchodnej zmluvy č. 2892007 a to mrazený zelený hrášok. Tovar od navrhovateľa odporcovi bol dodaný na základe nákladných listov v množstve 20.480 kg a v množstve 21.120 kg. Následne navrhovateľ vyúčtoval faktúrou kúpnu cenu a to v sume 13.312 so splatnosťou dňa 1.10.2007 a sumu 13.728 so splatnosťou 16.11.2007. Zo strany odporcu však k zaplateniu kúpnej ceny riadne a včas nedošlo.

 

Tunajší súd vo veci vydal platobný rozkaz pod č. 4Rob/190/2008 dňa 4.8.2008, proti ktorému v zákonnej lehote podal odporca odpor s odôvodnením. Odporca v písomných dôvodoch svojho odporu poukázal na tú skutočnosť, že zo strany navrhovateľa došlo k dodaniu závadného plnenia v dňoch 2.10.2007 a dňa 5.10.2007 po dodaní ktorého okamžite reklamoval vadnosť výrobku, ktorú skutočnosť výrobca bral na vedomie a prisľúbil zabezpečenie kvalitnej dodávky, čo sa doteraz neuskutočnilo. Poukázal ďalej na to, že prisľúbil vrátenie závadnej dodávky po dodaní náhradnej dodávky vo vyhovujúcej kvalite, čo sa doteraz neuskutočnilo. Čo sa týka vadnosti hrášku poukázal na to, že neboli splnené podmienky zmluvy, že teda mal by byť výrobok z roku 2007 mrazený čerstvý hrášok, napriek tomu zo strany navrhovateľa k odporcovi došlo k dodaniu rehydrovaného sušeného hrášku neznámeho pôvodu. Dodávka nezodpovedala dodávke podľa zmluvy, jemnosť hrášku maximálne 180 dentederometrov, miera a iné kategórie prekročili naše merania 200-220 tenderov. V závere odporca uviedol, že sa bude musieť domáhať náhrady škody voči navrhovateľovi z dôvodu porušenia obchodnej zmluvy týkajúce sa dodania tovaru.


Odporca okrem písomne podaného odporu žiadnu prílohu nepredložil.

 

Práv. zást. navrhovateľa po doručení písomného odporu, písomne sa vyjadrila dňom 10.11.2008, v ktorom uviedla, že podľa uzatvorenej obchodnej zmluvy zo dňa 28.9.2007 mal navrhovateľ dodať odporcovi mrazený zelený hrášok v množstve 105, 6 ton v akosti bližšie špecifikované v bode 1 a 2 citovanej zmluvy podľa maďarských štátnych noriem. Zároveň obaja účastníci súhlasili s tým, že dodávky sa začnú realizovať až po predchádzajúcom schválení špecifikácie, fotografie a vzorky tovaru odporcom. Táto podmienka bola splnená, pretože bez nej by odporca zrejme neprijal žiadne plnenie. Ku zmluve bola pripojená aj písomná špecifikácia akosti tovaru, ktorý doklad hodnoverným spôsobom preukazovali množstvom dodaného hrášku. Zo strany navrhovateľa odporcovi boli celkovo dodané štyri dodávky, z ktorých dve odporca uhradil a to faktúru č. 240/2007 zo dňa 16.10.2007 a faktúru č. 250/2007 zo dňa 12.10.2007. Ďalšie dve dodávky tvoriaci predmet žaloby, ktorú kúpnu cenu navrhovateľ odporcovi riadne vyúčtoval, odporca doteraz nezaplatil. Ohľadne námietok vadného plnenia zo strany navrhovateľa resp. nesplnenia požadovanej kvality dodané tovaru, práv. zást. navrhovateľa poukázala, že zo strany odporcu k žiadnym relevantným spôsobom k preukázaniu svojho tvrdenia - vytknutie vád daného tovaru doteraz urobené voči navrhovateľa nebolo. Z uvedeného dôvodu navrhla návrhu v plnom rozsahu vyhovieť.


Súd nariadil ústne pojednávanie na deň 3.2.2009, na ktorého riadne predvolal práv. zást. navrhovateľa ako i odporcu s výzvou, aby súdu v lehote 15 dní predložil listinné dôkazy týkajúce sa uplatnenej reklamácie ako i vád tovaru resp. zápisnicu o prejednaní reklamácie. Uvedená súdna zásielka bola tunajšiemu súdu vrátená dňa 11.2.2009 ako nedoručená, pritom súdna zásielka bola adresovaná na sídlo odporcu podľa výpisu z obchodného registra. Následne súd určil ďalší termín pojednávania na termín 12.3.2009, na ktoré tiež riadne predvolal odporcu zo sídla podľa výpisu z obchodného registra, ktorá súdna zásielka bola taktiež tunajšiemu súdu nedoručená, vrátená tunajšiemu súdu dňa 3.3.2009.

 

Na ústnom pojednávaní práv. zást. navrhovateľa sa zúčastnila, zotrvala na svojich prednesoch a vzhľadom k tomu, že zo strany odporcu nedošlo k preukázaniu svojho tvrdenia týkajúce sa uplatnených vád tovaru, navrhla návrhu v plnom rozsahu vyhovieť.

 

Ohľadne časti príslušenstva svojho nároku nad 8, 6% svoj návrh zobrala späť (do 14, 75 %). Ústneho pojednávania sa odporca nezúčastnil, doručenie predvolania mal v súlade s ust. § 48 ods. 2 O.s.p. riadne vykázané dňom 7.3.2009. Z uvedeného dôvodu súd vec prejednal v jeho neprítomnosti v zmysle ust. § 101 ods. 2 O.s.p.

 

Súd vo veci vykonal dokazovanie okrem výsluchu práv. zást. navrhovateľa, oboznámením sa s pripojenými listinnými dôkazmi : zmluva č.l. 5-6, špecifikácia tovaru č.l. 7, faktúra č.l. 8, CMR č.l. 9, faktúra č.l. 10, predžalobná výzva č.l. 18, 19, úroková sadzba č.l. 21, písomný odpor č.l. 27, 28, splnomocnenie č.l. 34, výpis z obchodného registra na odporcu č.l. 48, 49.

 

Na základe takto vykonaného dokazovania súd ustálil nasledovný skutkový a právny záver :
Medzi účastníkmi konania došlo k uzatvoreniu obchodnej zmluvy dňom 28.9.2007 pod č. AL-002-ALC01, na základe ktorej navrhovateľ odporcovi dodal mrazený tovar - zelený hrášok. Dodanie tovaru bolo uskutočnené na základe nákladných listov č. NB2378845 vystaveného dňa 1.10.2007 a č. NB237867 vystaveného dňa 17.10.2007. Navrhovateľ odporcovi dodal mrazený tovar - zelený hrášok v množstve 20480 kg a 21120 kg. Dodanie tovaru bolo riadne potvrdené odporcom ako prevzatie.


Kúpnu cenu dodaného tovaru navrhovateľ vyúčtoval faktúrou odporcovi č. 238/2007 zo dňa 1.10.2007 v sume 13.312 so splatnosťou dňa 1.10.2007 a faktúrou č. 282/2007 zo dňa 16.11.2007 v sume 13.728 so splatnosťou dňa 16.11.2007. Zo strany odporcu však k zaplateniu kúpnej ceny nedošlo.


Podľa článku 1 odsek 1 Zákona č. 160/1991 Zb. ktorý bol ratifikovaný s výhradou, že v tom čase ČSFR nebude viazaná článkom I odsek 1 písm.b) dohovoru (na základe sukcesie práva záväzkov práva pre ČSFR, tento dohovor platí i pre ČR a SR a to s účinnosťou ku dňu 1.1.1993 dohovoru OSN o zmluvách o 
medzinárodnej kúpe tovaru), tento dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch, ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi, alebo ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu.


Podľa článku 39 odsek 1 citovaného dohovoru, právo kupujúceho z vád tovaru zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúci povahu týchto vád v primeranom čase po tom, čo ich zistil alebo ich mal zistiť, odsek 2, právo kupujúceho z vád tovaru vždy zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vady tovaru najneskôr do 2 rokov odo dňa, keď sa tovar skutočne odovzdal kupujúcemu, ibaže lehota nie je v súlade so zmluvnou záručnou lehotou.


Podľa článku 62 citovaného dohovoru, predávajúci môže požadovať, aby kupujúci zaplatil kúpnu cenu, prevzal dodávky alebo splnil iné svoje povinnosti, ibaže predávajúci uplatnil nárok za porušenie zmluvy, ktorý je nezlučiteľný s takou požiadavkou.


Podľa článku 66 citovaného dohovoru, strata alebo poškodenie tovaru, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva na kupujúceho, nezbavujú povinnosti kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ibaže strata alebo poškodenie bolo spôsobené konaním alebo opomenutím predávajúceho.


Podľa článku 79 odsek 4 citovaného dohovoru, strana, ktorá nesplní povinnosť, musí oznámiť druhej stane prekážky a jej dôsledky na svoju spôsobilosť plniť. Ak druhá strana nedostane oznámenie v primeranej lehote po tom, čo sa strana, ktorá neplní povinnosť dozvedela, alebo sa mala dozvedieť o takejto prekážke, je táto strana zodpovedná za tým vzniknutú škodu.


Súd výsledkom vykonaného dokazovania mal za preukázané, že v danom prípade nárok navrhovateľa je dôvodný. V prvom rade súd poukazuje na platne uzatvorený záväzko právny vzťah medzi účastníkmi konania založené na kúpnej zmluve, v zmysle ktorej povinnosťou navrhovateľa bolo odporcovi dodať tovar podľa špecifikácie v kúpnej zmluve. Navrhovateľ svoju povinnosť riadne a včas dodať tovar splnil, svoju dôkaznú povinnosť v tejto oblasti splnil a súdu predložil o vykonaní tohto úkonu dôkazy. Následne dodanie tovaru potvrdil odporca na dodacích listoch ako i v písomnom odpore. Následne zo strany navrhovateľa došlo i k vyúčtovaniu kúpnej ceny faktúrami, ktorých v lehote splatnosti však odporca riadne a včas nezaplatil. Vzhľadom na vyššie uvedené súd mal za to, že navrhovateľ uniesol dôkazné bremeno na preukázanie dôvodnosti svojho nároku na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar. Naproti tomu zo strany odporcu splnená dôkazná povinnosť uložená v ust. § 120 ods. 4 O.s.p. splnená nebola. V písomnom odpore odporca poukázal na uplatnenú reklamáciu - vytknutie vád dodaného tovaru, o ktorej skutočnosti súdu napriek výzve ani samotným písomným odporom nepriložil. Pri tejto príležitosti súd poukazuje na ust. § 120 ods. 1 O.s.p., v zmysle ktorého účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.


Z vyššie citovaného vyplýva, že odporca dôkaz súdu na preukázanie svojho tvrdenia týkajúce sa preukázanie svojho tvrdenia - vytknutie vád tovaru - reklamácie nepredložil. Odporca bol riadne predvolaný na ústne pojednávanie, na túto povinnosť bol vyzvaný i samostatnou výzvou. Vzhľadom k tomu, že k splneniu tejto povinnosti zo strany odporcu nedošlo, súd neprihliadol na námietky vznesené odporcom v jeho písomnom odpore a preto návrhu navrhovateľa v plnom rozsahu vyhovel.


Výroková časť týkajúca sa čiastočného späťvzatia návrhu navrhovateľa sa týka uplatneného príslušenstva pohľadávky vo výške 14, 75% a 8, 6% uplatnenej na ústnom pojednávaní zmenený právnou zástupkyňou: Vzhľadom k tomu v súlade s ust. § 96 ods. 1 O.s.p. súd v tejto časti konania zastavil.


Rozhodnutie o náhrade trov konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 1 O.s.p., na princípe úspešnosti. Súd úspešnému účastníkovi - navrhovateľovi priznal náhradu jeho trov konania titulom súdneho poplatku za návrh a titulom trov právneho zastupovania za 3 úkony právnej pomoci vrátane režijného paušálu : prevzatie zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, písomné podanie protistrane - predžalobná výzva, písomné podanie - návrh na vydanie platobného rozkazu t.j. 3x po 14.150.- Sk + 3x 190.- Sk = 42.450.- Sk + 570.- Sk = 43.020.- Sk ( 1.428 ), 2 úkony právnej pomoci za účasť na pojednávaní dňa 3.2.2009 a 12.3.2009, avšak pri účasti na súdnom pojednávaní dňa 3.2.2009 ide o 1 úkon t.j. 453, 14 + režijný paušál 6, 95 = 120, 24 , účasť na pojednávaní dňa 12.3.2009 úkon vo výške 453, 14 + režijný paušál 6, 95 = 460, 09 . Celková výška náhrady trov konania titulom súdneho poplatku a titulom trov právneho zastupovania činí 3.754, 80 . Platobným miestom náhrady trov konania je určené ust. § 149 ods. 1 O.s.p.


P o u č e n i e :

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Nitre do l5 dní odo dňa jeho písomného doručenia. Odvolanie musí mať náležitosti ust. § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. ust. § 205 ods. 2 O.s.p.
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí , pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

 

Okresný súd Komárno, dňa 12.3.2009

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

left pannel book