CISG
SLOVAKIA

OS DS - 5Cb/239/2007sk en

UZNESENIE
[English version]

Okresný súd v Dunajskej Strede v právnej veci navrhovateľa : B.., V. Z. XX, . XXXX. V., R., zast. advokátom JUDr. P. R., so sídlom P. č. XX/A, . B., proti odporcovi : Z., s.r.o., M. ulica č. XXXX/XA, . D. S., IČO : XX. XXX. XXX, . o návrhu zaplatenie 55.600, 46 EUR s príslušenstvom takto


r o z h o d o l :


Súd s ch v a ľ u j e zmier uzavretý medzi účastníkmi konania dňa 8.7.2008 v nasledovnom znení :


Odporca sa z a v ä z u j e zaplatiť navrhovateľovi istinu 36.000, -EUR zahrňujúcu tak pohľadávku ako aj všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky ako aj úroky z omeškania z dlhovanej sumy, ktoré vznikli do rozhodnutia vo veci s tým, že dlh zaplatí v mesačných splátkach po 5.000, -EUR, prvú splátku k 30.9.2008 a každú ďalšiu splátku mesačne vždy ku koncu toho-ktorého mesiaca pod stratou výhody splátok.


O trovách konania súd rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti tohto uznesenia.


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ sa pôvodne návrhom podaným dňa 25.10:2006 domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým by súd uložil odporcovi zaplatiť pohľadávku 71.879, 29 EUR z dôvodu, že odporca nezaplatil za dodaný tovar predávajúcim spoločnosťou D.., ktorý veriteľ postúpil pohľadávku na navrhovateľa na základe zmluvy o postúpení zo dňa 27.11.l996 a dodatku zo dňa 20.5.2003 jednotlivo špecifikovaný tovar vo vystavených faktúrach pôvodným predávajúcim. Vo veci bol vydaný platobný rozkaz dňa 22.3.2007, proti ktorému v zákonnej lehote podal odpor odporca spochybňujúc výšku uplatnenej pohľadávky majúc za to, že už bolo čiastočne plnené, ktorá skutočnosť nebola v platobnom rozkaze zohľadnená. V dôsledku včas podaného odporu sa platobný rozkaz zo zákona zrušil a súd vo veci nariadil pojednávanie /§ 174 ods. 2 O.s.p./.


Navrhovateľ v priebehu ukonania vzal návrh v časti späť čo do zaplatenia istiny 26.278, 80 EUR, v ktorej čiastke započítal plnenie zo strany odporcu. Vo zvyšku ponechal pohľadávku spolu s príslušenstvom.


Na pojednávaní dňa 8.7.2008 predstúpili účastníci konania s pripraveným návrhom na súdny zmier, na základe ktorého sa zaviazal odporca zaplatiť navrhovateľovi istinu 36.000, EUR, do ktorej bola zahrnutá celá pohľadávka navrhovateľa z faktúr za dodávky tovaru vystavených predávajúcim pôvodne spoločnosťou D.., ktoré boli postúpené na navrhovateľa ako aj náklady spojené s vymáhaním pohľadávky ako právne zastúpenia súdne trovy. Rovnako úroky z omeškania z dlhovanej sumy s tým, že vyššie uvedená suma splácaná odporcom vo forme mesačných splátok vo výške 5.000, -Sk s tým, že prvá splátka bude splatná do konca mesiaca september 2008 a každá ďalšia splátka ku koncu kalendárneho mesiaca a výška poslednej splátky bude 1.000, -EUR. V prípade, že sa omešká odporca so zaplatením niektorej splátky, vznikne opäť právo navrhovateľa požadovať celý dlh naraz. Odporca s návrhom na súdny zmier súhlasil.


Podľa § 99 ods. 1 až 4 O.s.p., Ak to pripúšťa povaha veci pripúšťa, môžu účastníci a skončiť konanie súdnym zmierom. O zmier sa má súd vždy pokúsiť. Súd môže odporučiť účastníkom, aby sa pokúsili zmier mediáciou.


Súd rozhodne o tom, či zmier schvaľuje, neschváli ho, ak je v rozpore s právnymi predpismi. V takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.


Schválený zmier má účinky právoplatného rozsudku. Rozsudkom však môže súd zrušiť uznesenie o schválení zmieru, ak je zmier podľa hmotného práva neplatný. Návrh možno podať do 3 rokov od právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru.


Na základe vykonaného dokazovania bolo nesporne preukázané tak písomne podanou žalobou, a pripojenými listinnými dôkazmi, ako aj stanoviskom odporcu v odpore a na pojednávaní dňa 8.7.2008, že medzi ním a pôvodným veriteľom spoločnosťou D.. bola uzavretá kúpna zmluva na základe ktorej odkúpil odporca rôzne textilné výrobky od pôvodného veriteľa, za ktorému bola fakturovaná celková suma 71.879, 29 EUR, ktorá nebola spochybnená odporcom. Z hmotno-právneho hľadiska vznikol právny vzťah medzi nimi, ktorý sa podriaďuje pod Dohovor o medzinárodnej kúpe tovaru uzavretý vo Viedni dňa 11.4.l980 zverejnením v Zbierke zák. pod č. 160/l991, na základe ktorého bol zaužívaný postup medzi odporcom a pôvodným veriteľom, že na základe objednávky formou oferent a oblát objednal odporca tovar u spoločnosti D.., ktorý tovar mu bol dodaný a fakturovaná cena za dodaný tovar Objednávka bola realizovaná faxom opatrnou pečiatkou odporcu podpísaná konateľom. Okrem toho táto pohľadávka v uvedenej výška bola aj uznaná odporcom, ako to vyplýva z dokladu a to ku dňu 30.11.23004. Vzhľadom na to, že v danom prípade ide o vzťah, ktorý je možné riešiť súdnym zmierom, nakoľko ide o zaplatenie pohľadávky z neuhradených čiastok z odkúpeného tovaru odporcom, ktoré práva prešli na navrhovateľa v zmysle § 524 ods. 1 a 2 Obč. zák. postúpením pohľadávky na navrhovateľa B.., V. Z. XX, . XXXX. V., R., ktorý sa stal veriteľom voči dlžníkovi momentom postúpenia pohľadávok dňa 27.11.l996 a dodatkom dňa 20.5.2003. Vzhľadom na to, že navrhovaný súdny zmier je uzavretý v súlade so zákonom, nakoľko sa zaviazal odporca na zaplatenie pohľadávky v požadovanej výške navrhovateľom, ktorá pohľadávka vyplýva z obchodno-právnych vzťahov medzi právnym predchodcom navrhovateľom a odporcom, teda bola dôvodná, súd navrhovaný zmier schválil.
Podľa § 151 ods. 2 O.s.p. súd vyslovil, že o trovách konania rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti tohto uznesenia.


P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.


Okresný súd Dunajská Streda, dňa 08.07.2008

JUDr. Mária Sziegel

Sudca

left pannel book