CISG
SLOVAKIA

OS KN - 5Cb/235/2008sk

R o z s u d o k
v mene Slovenskej republiky

[English version]

 

Okresný súd Komárno v právnej veci navrhovateľa : D., a.s. XXX. XX. V. M., Česká republika, IČO : XXX. XX. XXX, . v konaní zast. JUDr. J. V., advokát, A., XXX. XX V. M., M. XXX, . proti odporcovi : P. - P. s.r.o., IČO : XX. XXX. XXX, . XXX. XX. K., K. N. XXXX/X, . o zaplatenie 5.848, 70 s príslušenstvom, sudcom Mgr. Petrom Mezőszállásim, takto

 

r o z h o d o l :


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi 5.848, 70 do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku.


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť náhradu trov konania navrhovateľa JUDr. J. V. advokátovi vo V. M., M. XXX, . Česká republika, vo výške 422, 39 Eur do 3 dní po právoplatnosti tohto rozsudku.


O d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ návrhom zo dňa 22.9.2008 sa domáhal na Krajskom súde v Nitre proti odporcovi vydaniu platobného rozkazu na uloženie povinnosti zaplatiť 176.198.- Sk a nahradiť trovy konania. Svoj návrh navrhovateľ odôvodnil titulom nezaplatenej kúpnej ceny za dodaný tovar.

 

Z miestne a vecne nepríslušného súdu na tunajší súd bola vec postúpená dňom 1.10.2008. Následne tunajší súd vo veci nariadil ústne pojednávanie z dôvodu nemožnosti vydania platobného rozkazu vo veci samej z dôvodu, že platobný rozkaz sa mal doručiť do cudziny.
Ústneho pojednávania sa nezúčastnil odporca. Dostavil sa právny zástupca navrhovateľa, ktorého súdu mimo zápisnice vypočul. Právny zástupca navrhovateľa pri výpovedi uviedol, že medzi účastníkmi konania došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, v zmysle ktorej navrhovateľ odporcovi dodal tovar bližšie určený na dodacom liste. Jednalo sa o dodanie tovaru - síranu amónneho. Medzi účastníkmi konania bola dohodnutá i cena za dodaný tovar a to 700.- Kč za tonu dodaného tovaru. Zo strany navrhovateľa došlo k dodaniu tovaru, ktorého dodanie navrhovateľ preukázal nákladnými listami. Následne navrhovateľ vyúčtoval kúpnu cenu faktúrami, avšak kúpnu cenu odporca v lehote splatnosti nezaplatil. Z uvedeného dôvodu navrhol návrhu v plnom rozsahu vyhovieť. Súčasne si uplatnil náhradu trov konania titulom súdneho poplatku za návrh a titulom hotových výdavkov za účasti na súdnom pojednávaní.
Následne súd vytýčil opätovne pojednávanie na termín 24.2.2009. Práv. zást. navrhovateľa svoju neúčasť ospravedlnil, odporca doručenie predvolania mal riadne vykázané v súlade s ust. § 48 ods. 2 O.s.p. dňom 26.1.2009.


Súd vo veci vykonal dokazovanie okrem výsluchu práv. zást. navrhovateľa, oboznámením sa s pripojenými listinnými dôkazmi : Na základe takto vykonaného dokazovania súd ustálil nasledovný skutkový a právny záver :


Medzi účastníkmi konania došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej navrhovateľ v zmysle objednávky odporcu dodal tovar do jeho sídla a to síran amónny. Jednalo sa o spôsob dodania a to v železničných cisternách. Dodanie tovaru navrhovateľ preukázal nákladnými listami, kde prevzatie tovaru odporca potvrdil. Zo strany navrhovateľa došlo i k vyúčtovaniu kúpnej ceny, avšak v lehote splatnosti odporca svoju povinnosť riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu nesplnil.


Navrhovateľ cenu vyúčtoval v sume 134.190.- Kč, ktorý po prepočítaní kurzu NBS činilo 176.198.- Sk. Navrhovateľ kúpnu cenu vyúčtoval faktúrou č. 20512136 v sume 52.220.- Kč na základe nákladného listu zo dňa 20.8.2005 a 23.8.2005, faktúrou č. 20512491 v sume 25.970.- Kč na základe nákladného listu zo dňa 30.8.2005, faktúrou č. 20512902 v sume 27.790.- Kč na základe nákladného listu zo dňa 5.9.2005, faktúrou č. 20513527 v sume 28.210.- Kč na základe nákladného listu zo dňa 17.9.2005.


Podľa zák. č. 160/1991 Zb. Česká a Slovenská federatívna republika ratifikovala dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru a to podľa článku I odsek 1 : tento dohovor upravuje kúpu tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch, a) ak ide o štáty sú zmluvnými štátmi alebo b) ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného samá použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu.


Podľa článku 53 citovaného zákona : kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto dohovorom.


Súd výsledkom vykonaného dokazovania mal za preukázané, že v danom prípade nárok navrhovateľa je dôvodný. Súd v prvom rade poukazuje na platne uzatvorený záväzkovo právny vzťah založený na kúpnej zmluve medzi navrhovateľom a odporcom, kde podľa objednávky odporcu navrhovateľ dodal tovar určený podľa objednávky odporcovi a súčasne vyúčtoval kúpnu cenu. Naproti tomu odporca svoju povinnosť po prevzatí tovaru riadne a včas zaplatiť vyúčtovanú kúpnu cenu nesplnil. Vzhľadom na vyššie uvedené súd návrhu navrhovateľa v plnom rozsahu vyhovel.


Podľa zák. č. 659/2007 Z. z. : po zavedení meny v slovenskej republike a po doplnení zmien niektorých zákonov, súd povinnosť odporcovi uložil podľa prepočtu konverzného kurzu 30, 1260.


Rozhodnutie o náhrade trov konania sa zakladá na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. na princípe úspešnosti, súd úspešnému účastníkovi - navrhovateľovi priznal náhradu jeho trov konania pozostávajúce zo súdneho poplatku za návrh vo výške 350, 73 , hotové výdavky právneho zástupcu navrhovateľa za účasť na pojednávaní a to cena ubytovania 50, 23 a cestovná náhrada 21, 43 v celkovej výške 422, 39. Platobným miestom náhrady trov konania je určené ust. § 149 ods. 1 O.s.p.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Nitre do l5 dní odo dňa jeho písomného doručenia. Odvolanie musí mať náležitosti ust. § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. ust. § 205 ods. 2 O.s.p.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí , pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

 

Okresný súd Komárno, dňa 24.2.2009

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

left pannel book