Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/core/Common.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 121

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/config/constants.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 123

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/helpers/url_helper.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 124

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/helpers/webPublisher_helper.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 125

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/database/DB.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 126

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/libraries/User_agent.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 127

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/libraries/Input.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 128

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/helpers/cookie_helper.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 129

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/libraries/Email.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 130

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/helpers/text_helper.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 131

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/helpers/date_helper.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 132

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/php_web_browser_identifier.v0.9/client_info.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 177

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/calendar_lang.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/date_lang.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/db_lang.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/email_lang.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/filebrowser.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/sk.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74
OS BA II - 54Cb/111/2007
CISG
SLOVAKIA

OS BA II - 54Cb/111/2007sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky

[English version]
 

Okresný súd Bratislava II v konaní pred samosudcom JUDr. Evou Hudobovou v právnej veci žalobcu: O. H. K.., H.XXXX, . Í. X, B., M. R., IČO: C..XX-XX-XXXXXX. zastúpeného: J.. M. H., advokátom, K. ul č.X, . XXX. XX. B. proti žalovanému: R. P., spol. s r.o., S. XX, . XXX. XX. B., IČO: XX. XXX. XXX. o zaplatenie 50.880, 70 EUR s príslušenstvom takto


r o z h o d o l :


Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 50.880, 70 EUR spolu s 14%-tným ročným úrokom z omeškania
zo sumy 1.333, 20 EUR od 14.03.2006 do zaplatenia

zo sumy 34.156, -EUR od 13.04.2006 do zaplatenia
zo sumy 7.272, -EUR od 13.04.2006 do zaplatenia
zo sumy 1.548, -EUR od 01.07.2006 do zaplatenia
zo sumy 3.023, -EUR od 01.07.2006 do zaplatenia
zo sumy 1.548, -EUR od 01.07.2006 do zaplatenia
zo sumy 453, -EUR od 01.07.2006 do zaplatenia
zo sumy 1.547, 50 EUR od 13.07.2006 do zaplatenia a to všetko do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.


Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť žalobcovi sumu 167.676, 50 Sk titulom náhrady trov konania do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.


O d ô v o d n e n i e :


Žalobca sa žalobou zo dňa 01.12.2006 doručenou tunajšiemu súdu dňa 04.12.2006 domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 50.880, 70 EUR spolu s príslušenstvom titulom nezaplatenia faktúr za dodaný tovar.


Dňa 01.02.2007 bol tunajším súdom vydaný Platobný rozkaz č.k. 33 Rob/2235/2006-102, ktorým súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 50.880, 70 EUR spolu s príslušenstvom ako i povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania.


Žalovaný podal proti Platobnému rozkazu v zákonom stanovenej lehote odpor, v ktorom uviedol, že voči žalobcovi neeviduje záväzok po jeho splatnosti v takejto výške.


Žalovaný svoju neúčasť na pojednávaní konanom dňa 07.11.2007 neospravedlnil, pričom predvolanie na pojednávanie spolu s poučením podľa § 120 ods.4 O.s.p. mu boli riadne a včas doručené. Súd preto na základe vyššie uvedených skutočností pojednával a rozhodol v zmysle ustanovenia § 101 ods.2 O.s.p. v neprítomnosti žalovaného.

Súd vykonal dokazovanie výsluchom právneho zástupcu žalobcu, oboznámil sa s listinnými dôkazmi predloženými žalobcom;( Objednávka č. 10238 zo dňa 31.01.2006, Faktúra č. EX 50/2006 splatná dňa 13.03.2006 vystavená na sumu 1.333, 20 EUR, Dodací list zo dňa 09.02.2006, Objednávka č. 10305 zo dňa 31.01.2006, Faktúra č. EX/63/2006 splatná dňa 12.04.2006 vystavená na sumu 34.156, -EUR, Dodací list č. 2006/549 zo dňa 06.03.2006, Objednávka č. 10718 zo dňa 21.03.2006, Faktúra č. EX/64/2006 splatná dňa 12.04.2006 vystavená na sumu 7.272, -EUR, Dodací list zo dňa 27.03.2006, Faktúra č. EX/77/06 splatná dňa 30.06.2006 vystavená na sumu 1.548, -EUR, Dodací list č. 2006/1325 zo dňa 18.05.2006, Objednávka č. 11590 zo dňa 02.06.2006, Faktúra č. EX/80/2006 splatná dňa 30.06.2006 na sumu 3.023, -EUR, Dodací list zo dňa 06.03.2006, Objednávka č. 15475 zo dňa 09.05.2006, Faktúra č. EX/79/2006 splatná dňa 30.06.2006 vystavená na sumu 1.548, -EUR, Dodací list zo dňa 26.05.2006, Faktrúa č. EX/79/2006 splatná dňa 30.06.2006 vystavená na sumu 453, -EUR, Dodací list zo dňa 20.04.2006, Objednávka č. 11707 zo dňa 15.06.2006, Faktúra č.EX/85/2006 splatná dňa 07.12.2006 vystavená na sumu 1.547, -EUR, Dodací list zo dňa 21.06.2006) a zistil nasledovný skutkový stav.


Žalobca na základe jednotlivých objednávok žalovaného dodal žalovanému ním objednaný tovar. Dodaný tovar bol žalovanému vyfakturovaný spolu ôsmymi faktúrami v celkovej výške 50.880, 70 EUR. Žalovaný prevzatie tovaru potvrdil pečiatkami na dodacích listoch, pričom skutočnosť, že žalobca plnil riadne a včas nespochybnil ani v podanom odpore. Jednotlivé faktúry žalobcovi však v lehote ich splatnosti a ani po jej uplynutí neuhradil.


Podľa § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.


Podľa § 447 Obch. zákonníka kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu, podľa § 450 ods. 1 Obch. zák., ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, keď predávajúci v súlade so zmluvou a týmto zákonom umožní kupujúcemu nakladať s tovarom alebo s dokladmi umožňujúcim kupujúcemu nakladať s tovarom.


Podľa § 369 ods.1 Obch. Z. ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10 % vyššie, než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.


Podľa článku 62 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru č.
160/1991 Zb. Predávajúci môže požadovať, aby kupujúci zaplatil kúpnu cenu, prevzal dodávku alebo splnil iné svoje povinnosti, ibaže predávajúci uplatnil nárok z porušenia, ktorý je nezlučiteľný s takou požiadavkou.


Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že medzi účastníkmi konania došlo k uzavretiu Kúpnych zmlúv na základe, ktorých si žalovaný objednal u žalobcu tovar, ktorý mu žalobca riadne a včas dodal. Žalovaný riadne a včasné prevzatie tovaru potvrdil pečiatkami na jednotlivých dodacích listoch. Za dodanie tovaru bol žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi kúpnu cenu dodaného tovaru. Nakoľko žalovaný si túto povinnosť vyplývajúcu mu zo zmlúv riadne a včas nesplnil dostal sa voči žalobcovi s plnením svojho peňažného záväzku do omeškania.


Žalovaný sa tým, že nezaplatil kúpnu cenu v lehote splatnosti jednotlivých faktúr , dostal do omeškania so splnením svojho peňažného záväzku, a preto mu súd uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi uplatnenú istinu spolu s 14%-tným ročným úrokom z omeškania odo dňa nasledujúceho po splatnosti jednotlivých faktúr až do ich zaplatenia podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka .


S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a s poukazom na znenie citovaných zákonných ustanovení súd kvalifikoval žalobcom podanú žalobu ako skutkovo a právne opodstatnenú a preto jej v plnom rozsahu vyhovel.


Úspešnému žalobcovi priznal súd v zmysle § 142 ods.1 O. s. p. právo na náhradu trov konania pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 108.444, -Sk a z trov právneho zastúpenia za 3 úkony právnej pomoci ( príprava a prevzatie, písomné podanie žaloby na súd a účasť na pojednávaní konanom dňa 07.11.2007) 3 x á 16.450, - Sk + režijný paušál 2 x á 164, -Sk a 1 x á 178, -Sk podľa § 10 ods.1 , § 14 ods.3 vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Nakoľko právny zástupca žalobcu si uplatnil DPH a skutočnosť, že je jej platiteľom súdu preukázal, súd mu v zmysle § 18 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb podľa, ktorého ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa tarifná odmena určená podľa § 9 až 14 o daň z pridanej hodnoty priznal aj DPH vo výške 9.376, 50 Sk Spolu teda žalobcovi priznaná náhrada trov konania predstavuje sumu 167.679, 50 Sk.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom súde Bratislava II, písomne, v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.


Okresný súd Bratislava II, dňa 7. 11. 2007

JUDr. Eva Hudobová

sudkyňa

left pannel book