CISG
SLOVAKIA

NS SR - 4 Obo/219/2004sk en

                          

Uznesenie
[English version]

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. G. D.XX-XX,XXXX,S.-M., Rakúsko, zastúpeného JUDr. R. S., advokátom, D. X, B., proti žalovanému F., spol. s r.o., D. S., zastúpenému JUDr. M. B., advokátom, P. XXX, o zaplatenie 12 468,36 EUR s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 29. marca,2004 č. k. 22 Cbm 1/02-127, takto 

 

rozhodol:

 

Napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.

 

 

Odôvodnenie:

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol žalobu o zaplatenie 12 468,36 EUR s príslušenstvom a žalobcovi priznal náhradu trov konania 58 330 Sk. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca si uplatnil nárok na zaplatenie kúpnej ceny tovaru, ktorú vyúčtoval faktúrami číslo 40108033 a číslo 40108044. Keďže ide o spor z medzinárodného obchodného styku, právny vzťah medzi účastníkmi konania sa spravuje ustanoveniami Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Žalobca mal v konaní preukázať, že v súlade s článkami 14 až 24 uvedeného Dohovoru došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy a ku vzniku práva na zaplatenie kúpnej ceny, t.j. k dodaniu tovaru. V danom prípade žalobca najmä nedokázal vyvrátiť tvrdenie žalovaného, že vyúčtovaný tovar neprevzal. Keďže neuniesol dôkazné bremeno, súd prvého stupňa návrh zamietol.

 

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalobca. Navrhol napadnutý rozsudok zmeniť alebo zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V odvolaní uviedol, že so žalovaným uzavrel kúpnu zmluvu v ústnej forme na dodanie tovaru špecifikovaného vo faktúrach. Podľa výpovede svedka M. žalovaný si tovar osobne vyzdvihol a odviezol zo spoločnosti P. G.. Žalovanému boli doručené faktúry číslo 40108033 a číslo 40108044 z 30. a 31. augusta 2001, čo potvrdil aj svedok žalovaného, bývalý konateľ, pán S.. Ak by kúpna cena za dodaný tovar vo výške 12 468,36 EUR nezodpovedala dohode, žalovaný by faktúry vrátil. Faktúry boli vždy vystavené v deň prevzatia tovaru a zároveň aj odovzdané žalovanému so splatnosťou 30 dní.

 

Na návrh žalobcu súd prvého stupňa nevypočul pána K., ktorý ako bývalý druhý spoločník a konateľ žalovaného mohol priblížiť súdu svojou výpoveďou, resp. ďalšími dôkazmi, ako v danom prípade došlo k uzavretiu zmluvy a dodaniu tovaru. Žalobca obdržal od pána K. colné deklarácie, ktoré predkladá súdu, kde sú presné údaje o tovare, jeho preclení a prevzatí spoločnosťou F., spol. s r.o.

 

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu navrhol napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť, nakoľko v obchodných vzťahoch nevzniká nárok na základe vyhotovenej faktúry, ale spravidla na základe príslušnej zmluvy a poskytnutého plnenia, ktoré musia byť preukázané. Pretože okrem faktúr žalobca doteraz ani jednu zo skutočností, preukazujúcich jeho nárok, nepreukázal, bol postup prvostupňového súdu správny. Súdom ustálený skutkový stav vyplýva z výpovede svedka S. a listu z 18. decembra 2001, ktorý preukazuje dodávku vzorky do U..

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací (§10 ods. 2 O.s.p.), prejednal odvolanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je opodstatnené.

 

Predmetom odvolacieho konania je zaplatenie 12 468,36 EUR, ako ceny za dodaný tovar. Účastníci konania si nezaložili príslušnosť cudzozemského súdu, preto sú slovenské súdy príslušné na konanie vo veci (§ 37 zákona číslo 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, v znení zmien a doplnkov). V posudzovanom prípade strany nedohodli ani právo, ktoré by sa použilo na právne vzťahy z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Na základe § 2 zákona číslo 97/1963 Zb. v znení zmien a doplnkov a skutočnosti, že R. a S. r. sú zmluvnými štátmi Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, súd posudzoval nároky žalobcu podľa tohto Dohovoru.

 

Podľa článku 58 Dohovoru, ak kupujúci nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu v inej určenej dobe, je povinný ju zaplatiť, keď predávajúci v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom umožní kupujúcemu nakladať s tovarom alebo s dokladmi, na základe ktorých môže kupujúci nakladať s tovarom.

 

Počas celého konania žalovaný namietal proti vzniku kúpnej zmluvy a povinnosti zaplatiť cenu tovaru.

 

Podľa názoru odvolacieho súdu súd prvého stupňa rozhodol o povinnosti žalovaného zaplatiť cenu tovaru v zhode so stavom obsahu spisu a svoje rozhodnutie vecne a právne zdôvodnil. Avšak doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože odvolaciemu súdu boli predložené ďalšie dôkazy - colné deklarácie, ktoré bez svojej viny žalobca nemohol predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa.

 

Podľa colnej deklarácie z 30. augusta 2001 a z 31. augusta 2001 deklarantom bol G. L. S. G., V.. Ako vývozca je uvedený žalobca a ako príjemca žalovaný. Deklarácie tiež obsahujú údaje o druhu tovaru, jeho cene a hmotnosti, ktoré korešpondujú s údajmi uvedenými vo faktúrach číslo 40108033 a číslo 40108044, čo nasvedčuje tomu, že došlo k odovzdaniu tovaru žalovanému, v dôsledku čoho by mu vznikla povinnosť v prípade uzavretia kúpnej zmluvy zaplatiť jeho cenu. Keďže doplnenie dokazovania ohľadne vzniku kúpnej zmluvy a vzniku práva na zaplatenie kúpnej ceny nemožno vykonať bez prieťahov, Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté rozhodnutie podľa § 221 ods. 1 O.s.p. zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (§ 221 ods. 2 O.s.p.).

 

V novom rozhodnutí o veci súd prvého stupňa rozhodne tiež o náhrade trov odvolacieho konania.

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

V Bratislave dňa 20. októbra 2005

 

                                                                                                          JUDr. Beata Miničová

                                                                                                          predsedkyňa senátu

left pannel book