CISG
SLOVAKIA

OS NR - 27Cb/300/2000sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky

[English version]


Okresný súd Nitra sudkyňou Mgr. Boženou Csibrányiovou v právnej veci navrhovateľa: M. F., nar. XX.XX.XXXX, . P. S. XX, . N., zastúpený: JUDr. E. Z., advokát, F. B. X, N. Z., proti odporcovi: Ing. D. I., súkromný podnikateľ podnikajúci pod obchodným menom: Ing. D. I., s miestom podnikania N. X, . XXX. XX. N., IČO: XX. XXX. XXX, . o zaplatenie 87.800, - Sk s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :


Odporca je povinný zaplatiť navrhovateľovi 87.800, - Sk s 23 % ročným úrokom z omeškania od 21.5.1998 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania 18 119, 50 Sk na účet právnej zástupkyne navrhovateľa, to všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ sa návrhom doručeným na súd dňa 15.06.2000 domáhal, aby súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť mu 87.800, - Sk s príslušenstvom a nahradiť trovy konania, titulom zaplatenia odplaty za odpredaj pštrosa afrického dvojprstého.


Na základe predložených listinných dôkazov súd vo veci dňa 19.06.2000 vydal platobný rozkaz č.k. 2Rob/742/00-17, proti ktorému podal odporca v zákonnej lehote odpor s odôvodnením. Odporca v odpore uviedol, že dňa 29.06.1998 odstúpil od časti zmluvy, pričom odpoveď od navrhovateľ nedostal.


Podľa § 174 ods. 2, veta prvá, O.s.p. ak čo len jeden z odporcov podá včas odpor s odôvodnením vo veci samej, zrušuje sa tým platobný rozkaz v plnom rozsahu a súd nariadi pojednávanie. Preto v dôsledku podania tohto odporu došlo k zrušeniu platného rozkazu a súd vo veci nariadil pojednávanie.


Dňa 11.7.2001 spoločnosť A.-A. s.r.o., N. cestou právnej zástupkyne oznámila súdu, že pohľadávka žalovaná v tomto konaní bola postúpená zo spoločnosti A.-A. s.r.o., N. na postupníka : M. F., N., P. S. XX. a to zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 11.7.2001.
Podľa § 524 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému.

 

S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.
Následne spoločnosť A.-A. s.r.o., N. cestou právnej zástupkyne podaním zo dňa 24.9.2001 navrhla, aby súd pripustil aby do konania na strane navrhovateľa pristúpil ako navrhovateľ v rade 2. M. F., bytom N., P. S. XX.. Súd návrhu vyhovel uznesením 27 Cb 300/00-66 zo dňa 13.3.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.4.2003.


Uznesením 27 Cb 300/00-111 zo dňa 12.10.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2005 súd zastavil konanie o návrhu navrhovateľa v rade 1. , t.j. spoločnosti A.-A. s.r.o., a to z dôvodu zániku tejto právnickej osoby.


Preto na strane navrhovateľa zostal ako účastník konania už len pán M. F., bytom N., P. S. XX, . zast. JUDr. Z. na základe plnej moci zo dňa 19.5.2004.Na pána F. prešla pohľadávka žalovaná v tomto konaní zo spoločnosti A.-A. s.r.o., t.j. pôvodného navrhovateľa a to na základe vyššie uvedenej zmluvy o postúpení.


Navrhovateľ na pojednávaní vo veci uviedol, že trvá na podanom návrhu na začatie konania v tejto veci. Trval na tom, že odporca žiadne vady dodaného tovaru riadne a včas nereklamoval. Navrhovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že k odstúpeniu od kúpnej zmluvy odporcom nedošlo v súlade so zákonom. S poukazom na ustanovenie § 428 Obchodného zákonníka navrhovateľ namietal oneskorené oznámenie vád dodaného tovaru. Odporca doposiaľ vadný tovar navrhovateľovi nevrátil, pritom sám vo svojej výpovedi uviedol, že z reklamovaného tovaru mal ďalší úžitok/ reklamovaná samica následne znášala vajcia, z ktorých sa mu vyliahli ďalšie pštrosy/


Odporca na pojednávaní uviedol, že od spoločnosti A.-A. s.r.o. kúpil 2 pštrosy, samca a samicu, pričom v zmluve bol dohodnutý vek týchto pštrosov: 2 roky. V júni roku 1998 odporca odstúpil od zmluvy a to z dôvodu, že v čase uzavretia zmluvy samica nemala zmluvne dohodnuté 2 roky. To, že samica nemala dohodnutý vek odporca zistil asi 2 týždne pred tým, ako odstúpil od zmluvy.


Súd vykonal dokazovanie tak, že v konaní vypočul navrhovateľa, odporcu, navrhnutého svedka pána RNDr. Ľ. T., oboznámil sa s celým obsahom spisu, pričom zistil tento skutkový stav, ktorý následne právne posúdil.


Z vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že medzi spoločnosťou A.-A., s.r.o. so sídlom v N. ako predávajúcim a odporcom ako kupujúcim bola dňa 10.4.1998 uzatvorená písomná kúpna zmluva, na základe ktorej predávajúci odpredal kupujúcemu 2 ks pštrosa afrického, dvojprstého za kúpnu cenu 180 000, 00 Sk bez DPH, z toho 80.000, 00 Sk za samicu a 100 000, 00 Sk za samca. Predávajúci si svoju povinnosť zo zmluvy splnil, odporcovi tovar riadne dodal. Kupujúci, t.j. odporca, si svoju povinnosť z kúpnej zmluvy splnil len čiastočne, predávajúcemu zaplatil len časť kúpnej ceny, vo výške zodpovedajúcej cene dodaného pštrosa- samca. Doposiaľ nezaplatil navrhovateľovi časť kúpnej ceny, vo výške zodpovedajúcej cene dodanej samice v sume 87 000, 00 Sk / t.j. dohodnutá cena + DPH/ .


Právny vzťah vzniknutý medzi účastníkmi konania súd posúdil podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, nakoľko mal preukázané, že medzi nimi bola uzavretá kúpna zmluva.


Podľa § 409 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec /tovar/ určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.
V zmluve musí byť kúpna cena dohodnutá alebo musí v nej byť určený aspoň spôsob jej dodatočného určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu ju uzavrieť aj bez určenia kúpnej ceny. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu ustanovenú podľa § 448.


Podľa § 450 ods. l veta prvá Obchod. zákonníka, ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, keď predávajúci v súlade so zmluvou a týmto zákonom umožní kupujúcemu nakladať s tovarom alebo s dokladmi umožňujúcimi kupujúcemu nakladať s tovarom.


Z výpovede účastníkov konania mal súd preukázané, že účastníci zmluvného vzťahu sa na predmete kúpy a cene tovaru dohodli. Táto skutočnosť , ani platnosť samotnej kúpnej zmluvy účastníkmi konania spochybnená nebola. Predávajúci si svoju povinnosť z kúpnej zmluvy splnil, tovar kupujúcemu odovzdal, avšak kupujúci- odporca doposiaľ kúpnu cenu v dohodnutej výške nezaplatil. Odporca z celkovej vyfakturovanej cena dodaného tovaru doposiaľ navrhovateľovi nezaplatil sumu 87 800, 00 Sk - žalovaná suma. To, že túto sumu navrhovateľovi odporca nezaplatil, nespochybnil ani samotný odporca. Nezaplatenie časti kúpnej ceny odporca zdôvodnil tým, že jeho záväzok zaplatiť túto časť kúpnej ceny navrhovateľovi zanikol odstúpením od časti kúpnej zmluvy a to z dôvodu , že predávajúci v časti dodania tovaru: pštrosa- samice, plnil vadne, t.j. nedodal odporcovi ako kupujúcemu tovar- samicu pštrosa v zmluvne dohodnutom veku 2 rokov, ale oveľa mladšiu. Ďalej mal súd preukázané, z výsluchu odporcu, že k odstúpeniu od časti zmluvy kupujúcim, t.j. odporcom, došlo 2 týždne potom, ako sa kupujúci o vade tovaru dozvedel.


Podľa § 420 ods. 1 Obchod.zák. je predávajúci povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve.


Podľa § 422 ods. 1 Obchod.zák. ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v § 420, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru.


Podľa § 427 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

 

Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak je však tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odosiela bez toho, aby mal kupujúci možnosť primeranú povahe tovaru si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do nového miesta určenia.


Podľa § 344 Obchod. zákonníka od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva, alebo tento alebo iný zákon.


Podľa § 436 ods.1 Obchod. zákonníka ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom/ 345 ods.2/, môže kupujúci:

a, požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

b, požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

c, požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

d, odstúpiť od zmluvy.


Podľa § 428 ods. 1 a 2 Obch. zák. právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nepodá správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu o tom, čo

a) kupujúci vady zistil,

b) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1 a 2, alebo

c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

 

Na účinky ustanovené v odseku 1 sa prihliadne, len ak predávajúci namietne v súdnom konaní, že kupujúci nesplnil včas svoju povinnosť oznámiť vady tovaru.


Podľa § 455 Obchodného zákonníka nebezpečenstvo škody na tovare (§ 368 ods. 2) prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.


Z vyššie uvedených ustanovení Obchodného zákonníka je teda zrejmé, že zmluvná strana určitého konkrétneho záväzkové vzťahu / zmluvy/ môže od tejto zmluvy odstúpiť avšak len v súlade so zmluvou, alebo v súlade so zákonom. V prípade účastníkov konania bolo možné od kúpnej zmluvy odstúpiť len v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka, keďže nebolo v konaní preukázané, že by sa účastníci zmluvného vzťahu pri uzavieraní kúpnej zmluvy dohodli na podmienkach za ktorých je možné od nej odstúpiť. Obchodný zákonník upravuje konkrétne podmienky za ktorých je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť a to uplatnením si jedného z nárokov z vád / § 436 ods.1 Obchod. zákonníka/. Zo znenia § 428 ods. 1 písm. b/ Obchodného zákonníka je však zrejmé, že súd právo kupujúceho z vád tovaru nemôže priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nepodá správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1 a 2.
Odporca kupoval tovar ako podnikateľský subjekt, bolo teda jeho povinnosťou ako kupujúceho, dodaný tovar ihneď prezrieť.


Ako už bolo uvedené vyššie, predávajúci si svoju povinnosť dodať tovar splnil tým, že kupujúcemu tovar dodal, čo potvrdil vo svojej výpovedi aj samotný odporca, keď uviedol, že tovar mu dodaný bol 28.2.1998 Preto pokiaľ by si aj chcel odporca ako kupujúci v dôsledku vadného plnenia navrhovateľa ako predávajúceho uplatniť nárok z vád, mal si ho uplatniť, resp. podať správu o tom predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil pri prehliadke, ktorú bol povinný uskutočniť podľa § 427 ods. 1 a § 455 Obchodného zákonníka. Z vykonaného dokazovania, výsluchom odporcu, mal súd preukázané, že odporca odstúpil od časti kúpnej zmluvy / uplatnil si jeden z nárokov z vád/ 2 týždne po tom, čo zistil, že tovar má vady. V tomto prípade teda vzniká otázka, čo odporca, ako kupujúci uplatnil reklamáciu vady , , bez zbytočného odkladu". V rozhodcovskom náleze vydanom v právnej veci č. 5713 z roku 1989 na Rozhodcovskom súde pri MOK v Paríži rozhodcovia pri výklade odborného výrazu obsiahnutého v čl. 39 «Viedenského» «dohovoru», kde sa ukladá kupujúcemu povinnosť oznámiť vady predávajúcemu v primeranej lehote po tom, čo ich zistil alebo mal zistiť, dospeli k záveru, že za primeranú lehotu sa považuje 8 dní. Súd sa s takýmto výkladom primeranej lehoty, t.j. , , lehoty bez zbytočného odkladu" stotožnil, t.j. má za to, že odporca ako kupujúci, mal vady tovaru oznámiť predávajúcemu, resp. z dôvodu vadného plnenie odstúpiť od zmluvy / pokiaľ by súd toto odstúpenie akceptoval aj ako oznámenie vád/ v 8 dňovej lehote. Keďže tak odporca ako kupujúci urobil po tejto lehote, t.j. po dvoch týždňoch a navrhovateľ namietol , že odporca si nárok z vád vôbec neuplatnil, resp. pokiaľ by si ho aj uplatniť, neuplatnil si ho včas v zmysle Obchodného zákonníka a, súd tento nárok z vád v súlade s § 428 ods. 1 a 2 Obch. zák. priznať nemohol.


Z výsluchu vo veci vypočuté svedka RNDr. Ľ. T., je zrejmé, že odporca bol po jeho údajnom , , odstúpení od zmluvy" ochotný zostatok kúpnej ceny predávajúcemu doplatiť. Toto jeho správanie, spolu so skutočnosťou, že po odstúpení od zmluvy vadný tovar predávajúcemu nevrátil, odporca sám svojim následným konaním spochybnil vážnosť svojho úmyslu od zmluvy odstúpiť.

Čo sa týka samotnej vady tovaru, ani táto v konaní odporcom preukázaná nebola. Odporca podpísal písomnú kúpnu zmluvu v čl. I. ktorej je uvedené, že predmetom zmluvy je odpredaj pštrosov afrických dvojprstých vo veku 2 rokov, jeden kus samec, jeden kus samica. Odporca tvrdil, že vadnosť tovaru spočívala v tom, že navrhovateľ mu dodal pštrosa - samicu nie v zmluve dohodnutom veku 2 rokov, ale mladšiu. Pokiaľ odporca tvrdí, že tovar mu bol dodaný v rozpore so zmluvou, ktorú podpísal, bol teda povinný tieto svoje tvrdenia preukázať, čo však doposiaľ neurobil .


V občianskom súdnom konaní je povinnosťou navrhovateľa uniesť dôkazné bremeno, t.j. preukázať, že jeho nárok uplatnený žalobou je oprávnený. Navrhovateľ v tomto konaní svoje dôkazné bremeno uniesol, jednoznačne nad všetku pochybnosť preukázal v žalobe tvrdené skutočnosti. Naopak odporca svoje tvrdenia uvádzané v odpore nepreukázal nad všetku pochybnosť. Tvrdenia odporcu uvedené v odpore preto súd posúdil ako účelové, s cieľom vyhnúť sa zaplateniu žalovanej sumy. Keby aj bol odporca preukázal, že tovar vady mal, čo sa mu však preukázať nepodarilo, aj tak by mu súd nemohol priznať nárok z vád a to s poukazom na § 428 Obchodného zákonníka, pretože v konaní nepreukázal, že si tento nárok uplatnil riadne a včas.


Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosť súd rozhodol tak ako je uvedené vo výroku rozsudku a návrhu navrhovateľa, čo sa týka žalovanej istiny vyhovel.


Súd v priebehu konania nariadil ako dôkaz výsluch svedka pána K.. Keďže tohto svedka nenavrhol vypočuť ani navrhovateľ ani odporca a ostatným dokazovaním mal súd preukázané skutočnosti na základe ktorých bolo možné vo veci rozhodnúť, súd dôkaz výsluchom tohto svedka nevykonal.


Podľa § 365 Obchodného zákonníka dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. Dlžník však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.


Podľa § 369 ods. 1, Obchodného zákonníka účinného v čase omeškania odporcu, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti a nie je dohodnutá sadzba úrokov z omeškania, je dlžník povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 1% vyššie, než je úroková sadzba určená obdobne podľa § 502.


Podľa § 502, ods. 1, veta druhá, Obchodného zákonníka ak úroky nie sú takto určené, je dlžník povinný platiť obvyklé úroky požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlžníka v čase uzavretia zmluvy.


Odporca je so splnením svojho peňažného záväzku v omeškaní a navrhovateľovi patria podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení aj úroky z omeškania vo výške 23 %. Súd preto priznal navrhovateľovi úrok z omeškania vo výške 23 %.

 

Výška úrokových sadzieb peňažných ústavov je súdu známa z jeho rozhodovacej činnosti.


Na základe predložených listinných dôkazov a v zmysle vyššie citovaných zákonných ustanovení súd dospel k záveru, že návrh bol podaný dôvodne a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozsudku.


O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p., účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech priznal náhradu trov konania potrebných na účelné uplatňovanie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.


Suma trov konania 18 119, 50 Sk pozostáva zo zaplateného súdneho poplatku za návrh v sume 3.520, 00 Sk, z trov právneho zastúpenia v sume 14 599, 50 Sk.

 

Trovy právneho zastúpenia pozostávajú:

-         z trov podľa vyhl. MS SR č. 163/2002 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, za 1 úkon právnej pomoci zo žalovanej sumy / príprava a prevzatie veci/ po 3 275, 00 Sk + 19 % DPH / 622, 00 Sk/ + 1 x 136, - Sk rež.paušál, t.j. 2 135, 50 Sk,

-         z trov podľa vyhl. MS SR č.655/2004 Z.z., za 2 úkony právnej pomoci vo výške 1 odmeny /účasť na pojednávaní dňa 19.1.2006 a 6.4.2006, ktoré boli odročené bez prejednania veci/ po 837, 50 Sk + 19 % DPH / 318, 00 Sk/+ 2x rež.paušál 164, - Sk, t.j. 2 321, 00 Sk,

-         z trov podľa vyhl. MS SR č.655/2004 Z.z., za 1 úkon právnej pomoci/ účať na pojednávaní dňa 3.10.2006/ , t.j. 3 350, 00 Sk+ 19 % DPH / 636, 50 Sk/ + 1x rež.paušál 164, - Sk, t.j. 4 150, 50 Sk,

-         z náhrady za stratu času podľa § 17 vyhl. č. 655/2004 Z.z., z dôvodu účasti právneho zástupcu navrhovateľa na 3 pojednávaniach a to po 273, - Sk za 4 polhodiny = 1 092, 00 Sk x 3 pojednávania = 3 276, 00 Sk,

-         z náhrady cestovných výdavkov právneho zástupcu navrhovateľa podľa § 15 vyhl. MS SR č.655/2004 Z.z., zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 260/2004 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách. Táto náhrada pozostáva z náhrady za používanie motorového vozidla MAZDA EP TRIBUNE ŠPZ NZ 199 BF. z dôvodu účasti právneho zástupcu navrhovateľa na pojednávaniach: trasa o dľžke 40 km x 2= 80 km, cena benzínu 40, 00 Sk/l, spotreba pri kombinovanej doprave 12, 8l /100 km, t.j. 409, 50 Sk za pohonné hmoty + 6, 20 Sk za 1 km, t.j. 6, 20 Sk x 80 km= 496, 00 Sk, t.j. spolu 905, 50 Sk x 3 pojednávania= 2 716, 50 Sk.

 

Právna zástupkyňa si v písomnom vyhotovení vyčíslenia trov právneho zastúpenia uplatnila nárok na náhradu trov konania za 1 písomné podanie zo dňa 7.4.2006- upresnenie návrhu na začatie konania. Súd navrhovateľovi nárok na náhradu trov právneho zastúpenia za tento úkon nepriznal, pretože upresnenie návrh na začatie konania bolo povinnosťou navrhovateľa.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Nitre.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).

Podľa § 205 ods. 2 O.s.p. odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.


Okresný súd Nitra, dňa 3.10.2006

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

left pannel book