CISG
SLOVAKIA

OS NR - 23Cb/29/2006sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky

[English version]
 

Okresný súd Nitra sudkyňou JUDr. Janou Coboriovou v právnej veci navrhovateľa: C. L. S.A., so sídlom: XXT.. K. N. R. A.-L. (M. O. M.), G., číslo obchodného registra: XXXX, . zastúpený advokátom Mgr. Ing. V. N., so sídlom: L. X, . XXX. XX. B., proti odporcovi: M., s.r.o , IČO: XX. XXX. XXX, . so sídlom: S. XX, . XXX. XX. V., o zaplatenie 77.171, 94 EUR s príslušenstvom, takto


t a k t o :


Odporca j e p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 77.171, 94 EUR s 9 % úrokom z omeškania zo sumy 24.939, 60 EUR od dňa 10.12.2003 do zaplatenia, zo sumy 24.427, 95 EUR od 28.10.2003 do zaplatenia, zo sumy 24.330, - EUR od 9.12.2003 do zaplatenia, zo sumy 3.474, 39 EUR od 5.10.2003 do zaplatenia, všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Odporca j e p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi trovy konania v sume 235.354, - Sk do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu navrhovateľa.


O d ô v o d n e n i e :


Návrhom zo dňa 21.7.2005 sa navrhovateľ domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým by súd uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 77.171, 94 EUR s príslušenstvom titulom zaplatenia ceny za dodaný tovar.
Právny zástupca navrhovateľa v písomnom návrhu uviedol, že navrhovateľ dodal odporcovi tovar v celkovej hodnote 95.372, 55 EUR, z čoho navrhovateľ eviduje nezaplatenú pohľadávku vo výške 77.171, 94 EUR. Vzhľadom na to, že odporca v stanovenom termíne neuhradil kúpnu cenu za dodaný tovar bol vyzvaný právnym zástupcom navrhovateľa na úhradu dlžnej sumy. Výzvy boli odporcovi zasielané na sídlo uvedené v obchodnom registri, odporca však ani jednu z výziev v odbernej lehote neprezval.
Okresný súd Nitra vydal dňa 21.9.2005 platobný rozkaz, č.k. 27Rob 452/2005-57, ktorý sa nepodarilo odporcovi doručiť na sídlo zapísané v obchodnom registri, nepodarilo sa ho doručiť ani konateľovi odporcu do vlastných rúk, a preto bol podľa § 173 ods. 2 O.s.p. uznesením zo dňa 16.2.2006 platobný rozkaz zrušený, č.k. 27Rob 452/2005-63.


Na pojednávanie dňa 17.5.2006 sa nedostavili účastníci konania a preto súd podľa § 101 ods. 2 O.s.p. prejednal vec v ich neprítomnosti.


Právny zástupca navrhovateľa na pojednávaní uviedol, že na základe ústnej kúpnej zmluvy dodal navrhovateľ odporcovi potravinársky tovar, cena bola určená dohodou. Pred uzatvorením zmluvy prebiehala medzi účastníkmi konania e-mailová korešpondencia. Tovar bol odporcovi dodaný štyrmi dodávkami, o čom svedčia medzinárodné nákladné listy ako i dodacie listy. Vystavené faktúry neboli uhradené v lehote splatnosti. Odporca čiastočne uhradil faktúru č. 126/03, z tejto faktúry zostalo neuhradených 3.474, 39 EUR. Odporca na výzvy nereagoval. Zmluva bola uzatvorená podľa Obchodného zákonníka platného na území SR a podľa tohto zákona si navrhovateľ uplatňuje úroky z omeškania.


Súd doplnil dokazovanie oboznámením sa s obsahom predložených listinných dôkazov: výpis z OR účastníkov konania, potvrdenie o výške úrokových sadzieb obchodným bánk na území SR, výzva zo dňa 3.5.2005, doklad o jej doručovaní odporcovi, výzva zo dňa 26.5.2005, doklad o jej doručovaní konateľovi odporcu, faktúra č. 210/03, CMR č. 1722564, dodací list zo dňa 29.9.2003, faktúra č. 201/03, CMR č. 1523578, dodací list zo dňa 9.10.2003, faktúra č. 161/03, CMR č. 6597145, dodací list zo dňa 19.8.2003, faktúra č. 126/03, CMR č. 1030214, dodací list zo dňa 7.7.2003.


Vykonaným dokazovaním zistil súd nasledovný skutkový stav: navrhovateľ vystavil dňa 7.7.2003 faktúru č. 126/03 na sumu 21.675, - EUR, podľa ktorej dodal odporcovi potravinársky tovar a uplatňoval si už uvedenú kúpnu cenu. Tovar bol podľa medzinárodného nákladného listu č. SK1030214 odovzdaný na prepravu dňa 7.7.2003. Dňa 11.8.2003 vystavil navrhovateľ faktúru č. 161/03 na sumu 24.330, - EUR, ktorou si uplatňoval zaplatenie kúpnej ceny za dodaný potravinársky tovar odporcovi dňa 12.8.2003 (medzinárodný nákladný list č. CZY 6597145). Dňa 29.9.2003 vystavil navrhovateľ faktúru č. 201/03 na sumu 24.427, 95 EUR, ktorou si uplatňoval zaplatenie kúpnej ceny za dodaný potravinársky tovar dňa 29.9.2003 (medzinárodný nákladný list č. SK 1523578). Dňa 9.10.2003 vystavil navrhovateľ faktúru č. 210/03 na sumu 24.939, 60 EUR, ktorou si uplatňoval zaplatenie kúpnej ceny za dodaný potravinársky tovar dňa 9.10.2003 (medzinárodný nákladný list č. SK 1722564). Na základe štyroch vystavených faktúr a dodaného tovaru mal odporca zaplatiť navrhovateľovi kúpnu cenu spolu vo výške 95.372, 55 EUR. Odporca uhradil časť kúpnej ceny vo výške 18.200, 61 EUR z faktúry č. 126/03. Odporca teda neuhradil časť kúpnej ceny vo výške 77.171, 94 EUR. Právny zástupca navrhovateľa vyzýval odporcu pred podaním návrhu na súd na uhradenie dlžnej sumy výzvou zo dňa 3.5.2005 a 26.5.2005, avšak bezvýsledne. Faktúra č. 126/03 bola splatná dňa 4.10.2003, faktúra č. 161/03 dňa 8.12.2003, faktúra č. 201/03 dňa 27.10.2003 a faktúra č. 210/03 dňa 9.12.2003.


Podľa § 9 ods. 1 zák.č. 97/1963 Zb. O medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších zákonov, účastníci zmluvy môžu si zvoliť právo, ktorým sa majú spravovať ich vzájomné majetkové vzťahy; môžu tak urobiť i mlčky, ak nie je vzhľadom na okolnosti pochybnosť o prejavenej vôli.


Podľa čl. 1 ods. 1 Dohovoru OSN o zmluvách a medzinárodnej kúpe tovaru (zák.č.
160/1991 Zb.), ďalej len Dohovor, tento Dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch,
a) ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi; alebo

b) ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má
použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu.

 

Podľa čl. 11 Dohovoru, zmluva o kúpe sa nemusí uzavrieť alebo preukazovať písomne a nevyžadujú sa pri nej žiadne iné formálne náležitosti; možno ju preukazovať akýmikoľvek prostriedkami, včítane svedkov.


Podľa č. 30 Dohovoru, predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa čl. 31 písm. a) Dohovoru, ak nie je predávajúci povinný dodať tovar v určitom mieste, jeho povinnosť dodať tovar spočíva v odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak Zmluva o kúpe zahŕňa prepravu tovaru.


Podľa čl. 53 Dohovoru, kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom.


Účastníkmi kúpnej zmluvy sú podnikateľské subjekty so sídlom v G. a S. R., teda so sídlom v zmluvných štátoch a preto je potrebné na právny vzťah vzniknutý medzi účastníkmi kúpnej zmluvy použiť Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.


Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že účastníci konania uzatvorili kúpnu zmluvu v súlade s týmto Dohovorom, keďže zmluva nemusí byť uzatvorená v písomnej forme a nevyžadujú sa žiadne formálne náležitosti. Podľa čl. 30 Dohovoru si navrhovateľ ako predávajúci splnil svoje povinnosti, dodal odporcovi tovar a umožnil mu nadobudnúť vlastnícke právo. Tovar bol dodaný jeho odovzdaním prvému dopravcovi na vykonanie prepravy, o čom svedčia medzinárodné nákladné listy založené v spise, ktoré predložil navrhovateľ. V súlade s čl. 53 bol odporca ako kupujúci povinný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu. Odporca v konaní nepreukázal, že zaplatil celú kúpnu cenu, tak ako si ju navrhovateľ uplatnil a preto dospel súd k záveru, že návrh bol podaný dôvodne.


Podľa čl. 78 Dohovoru, ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa článku 74.


Keďže odporca nezaplatil kúpnu cenu v lehote splatnosti, vznikol navrhovateľovi nárok na úroky z omeškania. Dohovor neupravuje výšku úrokov z omeškania a keďže právny zástupca navrhovateľa uviedol, že kúpna zmluva bola uzatvorená podľa slovenského práva, súd rozhodoval o výške úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 1 a § 502 ods. 1 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a dodatkov.


Podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie, než je základná úroková sadzba N. B. S. uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba N. B. S. platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.


Podľa § 502 ods. 1 Obchodného zákonníka, od doby poskytnutia peňažných prostriedkov je dlžník povinný platiť z nich úroky v dojednanej výške, inak v najvyššej prípustnej výške ustanovenej zákonom alebo na základe zákona. Ak úroky nie sú takto určené, je dlžník povinný platiť obvyklé úroky požadované za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlžníka v čase uzavretia zmluvy. Ak strany dojednajú úroky vyššie než prípustné podľa zákona alebo na základe zákona, je dlžník povinný platiť úroky v najvyššie prípustnej výške.


Výška zákonných úrokov z omeškania v čase omeškania odporcu bola na území SR 10, 5 %, táto skutočnosť je súdu všeobecne známa, keďže si navrhovateľ uplatnil nižšie úroky z omeškania (9 %), súd mu ich priznal. Súd považoval návrh navrhovateľa za dôvodný čo do výšky istiny ako i úroku z omeškania a preto mu vyhovel v celom rozsahu.


O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p., navrhovateľovi, ktorý mal v konaní plný úspech, súd priznal náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie práva proti odporcovi, ktorý vo veci úspech nemal.


Trovy konania navrhovateľa pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 147.870, - Sk a trov právneho zastúpenia vo výške 87.484, - Sk, spolu: 235.354, - Sk.
Trovy právneho zastúpenia súd navrhovateľovi priznal podľa vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb za štyri úkony právnej služby: l.) prevzatie a príprava zastúpenia dňa 8.7.2005, 2.) podanie protistrane dňa 3.5.2005, 3.) podanie návrhu na súd dňa 21.7.2005, 4.) účasť na pojednávaní dňa 17.5.2006.


Podľa § 10 ods. 1 cit.vyhlášky je odmena za jeden úkon 18.250, - Sk + 19 % DPH (§ 18 ods. 3 vyhl.), spolu: 21.717, 50 Sk, za 4 úkony je odmena 86.870, - Sk + 3x 150, - Sk (režijný paušál v roku 2005) + 1x 164, - Sk (režijný paušál v roku 2006), odmena za právne zastupovanie je spolu: 87.484, - Sk.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho
doručenia cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Nitre.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 ) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p.).
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 O.s.p.).

 

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.

Okresný súd Nitra, dňa 17.5.2006

JUDr. Jana Coboriováleft pannel book