Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/core/Common.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 121

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/config/constants.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 123

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/helpers/url_helper.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 124

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/helpers/webPublisher_helper.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 125

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/database/DB.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 126

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/libraries/User_agent.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 127

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/libraries/Input.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 128

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/helpers/cookie_helper.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 129

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/libraries/Email.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 130

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/helpers/text_helper.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 131

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/code_igniter/helpers/date_helper.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 132

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/classes/php_web_browser_identifier.v0.9/client_info.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/connect_internal.php on line 177

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/calendar_lang.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/date_lang.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/db_lang.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/email_lang.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/filebrowser.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74

Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/php52/lib/php/languages/sk/sk.php) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/cisg.sk) in /home/html/cisg.sk/public_html/system/set_language.php on line 74
OS NR - 23Cb/211/2005
CISG
SLOVAKIA

OS NR - 23Cb/211/2005sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]
 

Okresný súd Nitra sudkyňou JUDr. Janou Coboriovou v právnej veci navrhovateľa: L.-K.-S.R.L., prot.č. C., so sídlom: V. F. XX/X, . XXXXX R., T. R., zastúpený: JUDr. Mag. J. Č., advokát so sídlom: J. X, . XXX. XX. B., proti odporcovi: N. s.r.o., IČO: XX. XXX. XXX, . so sídlom: B. XX/X, . XXX XX. N., o zaplatenie 2.805, - EUR s príslušenstvom, rozhodol


t a k t o :


Odporca j e p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 2.805, - EUR spolu s úrokmi z omeškania vo výške 9, 1 % od 10.7.2003 do 31.12.2003, vo výške 9, 02 % od 1.1.2004 do 30.6.2004, vo výške 9, 01 % od 1.7.2004 do 31.12.2004, vo výške 9, 09 % od 1.1.2005 do 30.6.2005, vo výške 9, 05 % od 1.7.2005 do 31.12.2005, vo výške 9, 25 % od 1.1.2006 až do zaplatenia, všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.


Súd konanie vo zvyšku z a s t a v u j e .


Odporca j e p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi trovy konania v sume 105.914, - Sk do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu navrhovateľa.


O d ô v o d n e n i e :


Návrhom zo dňa 24.1.2005 si navrhovateľ uplatňoval od odporcu zaplatenie sumy 2.805, - EUR s príslušenstvom titulom zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar.
Právny zástupca navrhovateľa v návrhu uviedol, že na základe objednávky odporcu zo dňa 24.4.2003 dodal navrhovateľ odporcovi tovar. Dňa 24.4.2003 bola odporcovi doručená proforma faktúra s uvedením dodaného tovaru a kúpnej ceny za dodaný tovar v celkovej výške 2.805, - EUR, ktorú odporca potvrdil. Tovar bol dodaný odporcovi riadne a včas, nemal žiadne vady. Navrhovateľ vystavil faktúru dňa 8.5.2003, č. faktúry 20792 s lehotou splatnosti 8.7.2003 v celkovej výške 2.805, - EUR. Odporca v lehote splatnosti faktúru neuhradil, bol opakovane vyzvaný na zaplatenie ceny výzvami zo dňa 25.8.2003, 5.12.2003, 29.1.2004. Odporca napriek výzvam dlžnú sumu neuhradil. K uhradeniu dlžnej sumy nedošlo ani po výzve, ktorá bola odporcovi zaslaná právnym zástupcom navrhovateľa.


Okresný súd v Nitre vydal platobný rozkaz dňa 4.4.2005, č.k. 27Rob 45/2005-21. Platobný rozkaz sa nepodarilo doručiť odporcovi na sídlo zapísané v obchodnom registri, taktiež sa ho nepodarilo doručiť konateľovi odporcu.


Platobný rozkaz bol zrušený uznesením zo dňa 6.10.2005, č.k. 27Rob 45/2005-26 podľa § 173 ods. 2 O.s.p..


Z výpisu z obchodného registra odporcu súd zistil, že sídlom odporcu je: B. XX/X, . XXX. XX. N. a jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti je R. M., bytom H. XXXX/X, . T..


Súd vo veci nariadil pojednávanie na termín 9.1.2006, právny zástupca navrhovateľa mal predvolanie na pojednávanie doručené, odporcovi bolo predvolanie na pojednávanie spolu s návrhom a prílohami doručené podľa § 48 ods. 2 O.s.p..


Na pojednávanie sa nedostavili účastníci konania, súd vec prejednal v ich neprítomnosti podľa § 101 ods. 2 O.s.p..


Právny zástupca navrhovateľa na pojednávaní uviedol, že odporca vystavil objednávku, ktorú doručil navrhovateľovi. V ten istý deň bola odporcovi doručená proforma faktúra, v ktorej bola uvedená kúpna cena tovaru a bol špecifikovaný tovar. Prijatie tejto faktúry odporca písomne potvrdil a teda došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Navrhovateľ dodal odporcovi tovar riadne a včas, odovzdal ho na prepravu dopravcovi, odporca kúpnu cenu nezaplatil. Navrhovateľ si uplatňuje úrok z omeškania na základe T. zákonného dekrétu č. 231/2002, ktorý implementoval smernicu Európskeho parlamentu a rady č. 2000/35/CE. Navrhovateľ zobral návrh v časti pôvodne uplatňovaného úroku z omeškania späť.


Súd doplnil dokazovanie oboznámením sa s obsahom predložených listinných dôkazov: pokus o zmier zo dňa 10.1.2005, oznámenie o základnej úrokovej sadzbe T. a.s. zo dňa 13.1.2005, výpis z obchodného registra účastníkov konania, objednávka č. 240403 zo dňa 24.4.2003, proforma faktúra zo dňa 24.4.2003, faktúra č. 20792 zo dňa 8.5.2003, medzinárodný nákladný list č. 00135210359 zo dňa 9.5.2003, prepravný list zo dňa 8.5.2003, správa navrhovateľa zo dňa 25.8.2003, 5.12.2003 a 29.1.2004.


Vykonaným dokazovaním zistil súd nasledovný skutkový stav: na základe objednávky odporcu zo dňa 24.4.2003 navrhovateľ dodal odporcovi tovar a vystavil dňa 24.4.2003 odporcovi proforma faktúru na dodaný tovar, v ktorej bola určená kúpna cena 2.805, - EUR, odporca ju potvrdil. Tovar bol odporcovi dodaný, odporca nenamietal vady tovaru ani včasnosť dodania tovaru. Dňa 8.5.2003 vystavil navrhovateľ faktúru č. 20792 s lehotou splatnosti 8.7.2003, ktorou si navrhovateľ uplatnil zaplatenie kúpnej ceny 2.805, - EUR.
Odporca v lehote splatnosti kúpnu cenu nezaplatil, nezaplatil ju ani dodatočne na výzvu navrhovateľa ani jeho právneho zástupcu a dostal sa do omeškania.


Podľa § 9 ods. 1 zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, účastníci zmluvy môžu si zvoliť právo, ktorým sa majú spravovať ich vzájomné majetkové vzťahy; môžu tak urobiť i mlčky, ak nie je vzhľadom na okolnosti pochybnosť o prejavenej vôli.


Podľa § 10 ods. 1 citovaného zákona, ak účastníci nezvolia rozhodujúce právo, ich záväzkové vzťahy sa spravujú právnym poriadkom, použitie ktorého zodpovedá rozumnému usporiadaniu daného vzťahu.


Podľa § 10 ods. 2 písm. a) citovaného zákona, vzhľadom na to sa spravidla spravujú kúpne zmluvy a zmluvy o diele právom miesta, kde je sídlo (bydlisko) predávajúceho alebo zhotoviteľa diela v čase uzavretia zmluvy.


Podľa čl. 1, ods. 1 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru č.
160/1991 Zb., tento dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch, a) ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi, alebo b) ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu.


Podľa čl. 11 citovaného Dohovoru, zmluva o kúpe sa nemusí uzavrieť alebo preukazovať písomne a nevyžadujú sa pri nej žiadne iné formálne náležitosti; možno ju preukazovať akýmikoľvek prostriedkami, včítane svedkov.


Podľa čl. 14 citovaného Dohovoru, návrh na uzavretie zmluvy určený jednej alebo niekoľkým určitým osobám je ponukou, ak je dostatočne určitý a prejavuje vôľu navrhovateľa, aby bol zaviazaný v prípade prijatia. Návrh je dostatočne určitý, ak je v ňom označený tovar a ak výslovne alebo nepriamo určuje množstvo a kúpnu cenu tovaru alebo obsahuje ustanovenia umožňujúce ich určenie.


Podľa čl. 18 ods. 1 citovaného Dohovoru, vyhlásenie urobené osobou, ktorej bola určená, alebo jej iné konanie naznačujúce jej súhlas s ponukou, je prijatím. Mlčanie alebo nečinnosť samy osebe nie sú prijatím.


Podľa čl. 18 ods. 2 veta prvá citovaného Dohovoru, prijatie ponuky sa stáva účinné v okamihu, keď vyjadrenie súhlasu dôjde navrhovateľovi.


Podľa čl. 23 Dohovoru, zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie ponuky sa stane účinným podľa ustanovení tohto Dohovoru.


Podľa čl. 30 Dohovoru, predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa čl. 31 písm. a) Dohovoru, ak nie je predávajúci povinný dodať tovar v určitom inom mieste, jeho povinnosť dodať tovar spočíva v odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva o kúpe zahŕňa prepravu tovaru.


Podľa čl. 53 Dohovoru, kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom.


Na základe vykonaného dokazovania v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami dospel súd k záveru, že na právny vzťah vzniknutý medzi účastníkmi konania je potrebné použiť ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Navrhovateľ má miesto podnikania v T. republike, odporca má miesto podnikania na území S. republiky, oba uvedené štáty sú zmluvnými štátmi uvedeného Dohovoru, medzi účastníkmi nebola uzatvorená dohoda o rozhodnom práve a preto je potrebné na posúdenie vzniknutého vzťahu použiť uvedený Dohovor (čl. 1 ods. 1). Navrhovateľ v priebehu konania preukázal, že medzi účastníkmi konania došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a to prijatím návrhu odporcu vyhlásením navrhovateľa zo dňa 24.4.2003. Vystavenie proforma faktúry navrhovateľom zo dňa 24.4.2003 považoval súd za prijatie ponuky (objednávky) odporcu v zmysle čl. 18 Dohovoru. Okamihom doručenia proforma faktúry odporcovi došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej dodal navrhovateľ tovar odporcovi a splnil s tým povinnosť, ktorá mu vyplývala zo zmluvy. Odporca tovar prevzal, neuplatnil si vady z dodaného tovaru, nenamietal včasnosť dodania tovaru, avšak si nesplnil svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zmluvy a zo zákona a to, že nezaplatil dohodnutú kúpnu cenu.
Na základe uvedených skutočností dospel súd k záveru, že navrhovateľ podal návrh, v ktorom si uplatňoval zaplatenie kúpnej ceny dôvodne a preto mu vyhovel.


Podľa čl. 78 Dohovoru, ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa čl. 74.


Keďže odporca sa dostal do omeškania s platením kúpnej ceny, navrhovateľ má nárok na úroky z omeškania, ktoré si uplatnil v zmysle talianskeho zákonného dekrétu č. 231/2002. Súd navrhovateľovi priznal úroky z omeškania, ktoré boli uplatnené v súlade s právnym poriadkom predávajúceho.


Keďže si navrhovateľ uplatňoval pôvodne úroky z omeškania vo výške 10, 5 % z dlžnej sumy a v časti uplatnených úrokov z omeškania zobral navrhovateľ návrh späť, súd konanie v tejto časti zatavil podľa § 96 ods. 1, 3 O.s.p..


O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p., navrhovateľovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd priznal náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie práva proti odporcovi, ktorý vo veci úspech nemal.

 

Trovy konania navrhovateľa pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 5.420, - Sk, hotových výdavkov vo výške 10.063, - Sk a trov právneho zastúpenia vo výške 90.431, - Sk, spolu: 105.914, - Sk.


Trovy právneho zastúpenia súd navrhovateľovi priznal podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Súd navrhovateľovi priznal odmenu za 6 úkonov právnych služieb advokáta (1. prevzatie, príprava zastúpenia, 2. porada s klientom, 3. podanie návrhu 24.1.2005, 4. písomné podanie zo dňa 6.2.2006, 5. účasť na pojednávaní dňa 9.1.2006, 6. účasť na pojednávaní dňa 27.2.2006), podľa § 10 ods. 1 a § 13 ods. 1 vyhlášky je odmena za jeden úkon 11.850, - Sk + 19 % DPH (2.251, 50 Sk), spolu: 14.101, 50 Sk. Odmena za 6 úkonov je spolu: 84.609, - Sk + 3x 150, - Sk (režijný paušál v roku 2005) + 3x 164, - Sk (režijný paušál v roku 2006), spolu: 85.551, - Sk.
Podľa § 17 ods. 1 vyhlášky bola k odmene za úkony právnej služby pripočítaná náhrada za stratu času 4.368, - Sk (B.-N. a späť: 8.x 273, - Sk, t.j. 2.184, - Sk x 2) a podľa § 16 ods. 4 vyhlášky cestovné vo výške 512, - Sk (4x 128, - Sk, cestovný lístok B.-N. a späť).


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia písomne na podpísanom súde.


V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods.3 ) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( § 205 ods.1 O.s.p.).


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 OSP).


Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrh na súdny výkon rozhodnutia (§ 251 ods. 1 OSP).


Okresný súd Nitra, dňa 27.2.2006

JUDr. Jana Coboriová

 

 

 

 

 

left pannel book