CISG
SLOVAKIA

OS NR - 23Cb/127/2006sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Nitra sudkyňou JUDr. Janou Coboriovou v právnej veci navrhovateľa: K., spol. s r.o., IČO: XX. XXX. XXX, . so sídlom Z. č. XXXX, . XXX. XX. P. X, . Č. R., zastúpený: JUDr. M. M., advokát so sídlom: Š. XX, . XXX. XX. K., proti odporcovi: Ing. Ľ. F., podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ľ. F. D. - P., IČO: XX XXX. XXX, . s miestom podnikania: N. XX, . XXX. XX. N., zastúpený: JUDr. R. B., advokát so sídlom: P. XX, . XXX. XX. B., o zaplatenie sumy 436.424, - Kč s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :


Odporca j e p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 436.424, - Kč s 5, 5 % úrokmi z omeškania zo sumy 66.504, - Kč od 16.6.2002 do zaplatenia, zo sumy 59.920, - Kč od 16.6.2002 do zaplatenia, zo sumy 40.248, - Kč od 16.6.2002 do zaplatenia, zo sumy 1.829, - Kč od 16.6.2002 do zaplatenia, zo sumy 28.912, - Kč od 13.7.2002 do zaplatenia, zo sumy 58.300, - Kč od 1.5.2002 do zaplatenia, zo sumy 39.300, - Kč od 1.5.2002 do zaplatenia, zo sumy 27.636, - Kč od 1.5.2002 do zaplatenia, zo sumy 91.020, - Kč od 31.5.2002 do zaplatenia a zo sumy 22.755, - Kč od 26.6.2002 do zaplatenia, všetko do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.


Súd návrh vo zvyšku z a m i e t a .


Odporca j e p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi trovy konania v sume 108.970, - Sk do troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu navrhovateľa.


O d ô v o d n e n i e :


Návrhom zo dňa 24.4.2006 navrhovateľ žiadal, aby súd vydal platobný rozkaz, ktorým uloží odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 436.424, - Kč s príslušenstvom titulom zaplatenia kúpnej ceny.


V odôvodnení návrhu navrhovateľ uviedol, že účastníci konania uzatvárali kúpne zmluvy o dodaní tovaru v ústnej forme, na základe ktorých navrhovateľ odporcovi riadne a včas dodal hnuteľné veci - tovar. Navrhovateľ sa podaným návrhom domáha zaplatenia kúpnej ceny z desiatich kúpnych zmlúv. Dokladom o dodaní tovaru odporcovi sú colné deklarácie. Na základe prvej zmluvy dodal navrhovateľ odporcovi riadne a včas tovar, vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 103096/02 vo výške 66.504, - Kč, ktorú odporca neuhradil, do omeškania sa dostal dňom 16.6.2002. Na základe druhej zmluvy dodal navrhovateľ odporcovi riadne a včas tovar, vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 103097/02 vo výške 59.920, - Kč, ktorú odporca neuhradil, do omeškania sa dostal dňom 16.6.2002. Na základe tretej zmluvy dodal navrhovateľ odporcovi riadne a včas tovar, vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 103101/02 vo výške 40.248, - Kč, ktorú odporca neuhradil, do omeškania sa dostal dňom 16.6.2002. Na základe štvrtej zmluvy dodal navrhovateľ odporcovi riadne a včas tovar, vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 103114/02 vo výške 14.468, - Kč, z tejto kúpnej ceny uhradil odporca časť vo výške 12.639, - Kč započítaním vzájomných pohľadávok a záväzkov, z kúpnej ceny zostáva neuhradená časť vo výške 1.829, - Kč, s ktorej úhradou je odporca v omeškaní od 16.6.2002. Na základe piatej zmluvy dodal navrhovateľ odporcovi riadne a včas tovar, vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 103737/02 vo výške 28.912, - Kč, ktorú odporca neuhradil, do omeškania sa dostal dňom 13.7.2002. Na základe šiestej zmluvy dodal navrhovateľ odporcovi riadne a včas tovar, vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 200007/02 vo výške 58.300, - Kč, ktorú odporca neuhradil, do omeškania sa dostal dňom 1.5.2002. Na základe siedmej zmluvy dodal navrhovateľ odporcovi riadne a včas tovar, vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 200008/02 vo výške 39.300, - Kč, ktorú odporca neuhradil, do omeškania sa dostal dňom 1.5.2002. Na základe ôsmej zmluvy dodal navrhovateľ odporcovi riadne a včas tovar, vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 200009/02 vo výške 27.636, - Kč, ktorú odporca neuhradil, do omeškania sa dostal dňom 1.5.2002. Na základe deviatej zmluvy dodal navrhovateľ odporcovi riadne a včas tovar, vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 200010/02 vo výške 91.020, - Kč, ktorú odporca neuhradil, do omeškania sa dostal dňom 31.5.2002. Na základe desiatej zmluvy dodal navrhovateľ odporcovi riadne a včas tovar, vyúčtoval kúpnu cenu faktúrou č. 200011/02 vo výške 22.755, - Kč, ktorú odporca neuhradil, do omeškania sa dostal dňom 26.6.2002.


Vzhľadom k tomu, že odporca bol nečinný, kúpne ceny nezaplatil, navrhovateľ ho viackrát upomínal a urgoval na uhradenie ceny, odporca sa bezdôvodne vyhováral, poprípade odďaľoval riešenie veci s tým, že sa ozve, čo však nikdy neurobil.


Právny zástupca navrhovateľa na pojednávaní uviedol, že účastníci konania uzatvorili desať samostatných kúpnych zmlúv v ústnej forme, na základe ktorých dodal navrhovateľ odporcovi tovar a vystavil faktúry, ktorými si uplatňoval zaplatenie kúpnej ceny. Faktúry neboli uhradené. Dodanie tovaru navrhovateľ preukazuje colnými deklaráciami priloženými k návrhu ako i podpisom vodiča na faktúre. Účastníci konania neuzatvorili dohodu o použití právneho poriadku, nedohodli sa o výške úrokov z omeškania. Navrhovateľ si uplatňuje úrok z omeškania podľa českého právneho poriadku.


Štatutárny zástupca navrhovateľa J. B. na pojednávaní uviedol, že účastníci konania uzatvorili ústnu dohodu o spolupráci, na základe ktorej bol vypracovaný cenník, ktorý bol odporcovi zasielaný priebežne faxom. Dohodu uzatvoril s odporcom, následné objednávky vybavovala za odporcu p. L. a za navrhovateľa p. K.. V roku 2001 bol tovar dodávaný na základe faxových objednávok, ktoré vystavovala p. L., p. Š. alebo p. F.. Na základe objednávok bol pripravený tovar, podklady k tovaru a jednotná colná deklarácia. Zo začiatku platil odporca za tovar vopred, neskôr uhrádzal cenu na základe vystavených faktúr. Tovar mu bol dodávaný prostredníctvom dopravcu, ktorého si zabezpečil odporca. Dokladom o dodaní tovaru dopravcovi je faktúra, ktorú potvrdil šofér, na faktúre je uvedené i evidenčné číslo vozidla. Deväťdesiat percent dopravy vykonával pre odporcu M. K.. Faktúry slúžili i ako dodací list. Okrem faktúry prevzal vodič je JCD pozostávajúcu z troch formulárov, jeden z formulárov zostáva na colnici, jeden bol vrátený predávajúcemu, teda navrhovateľovi a jeden slúžil pre tranzit tovaru na území Slovenskej republiky. Lehota splatnosti faktúr bola 30 dní. Odporca nikdy nenamietal cenu ani dodanie tovaru. Predmetom tohto konania je cena za tovar dodaný v mesiacoch apríl, máj a jún roku 2002, išlo o tri dodávky tovaru. Odporca vydal falošný doklad, na základe ktorého mali byť navrhovateľovi poukázané peňažné prostriedky vo výške 275.176, - Kč. Pred podaním návrhu dal odporca telefonický prísľub, že dlžnú sumu uhradí. Uhradil iba 10.000, - Kč. Dňa 21.4.2006 navrhovateľovi zaslal odporca list, v ktorom oznámil, že došlo k čiastočnej úhrade dlžnej sumy. Pri uzatvorení zmluvy sa nedohodli na použití právneho poriadku. Časť tovaru, ktorý odporca vrátil bol odpočítaný z neuhradených faktúr.

Právny zástupca odporcu na pojednávaní uviedol, že účastníci konania uzatvorili dohodu, na základe ktorej odporca prijímal od navrhovateľa tovar do svojho veľkoskladu a ktorý následne distribuoval do maloobchodných predajní. Ani jeden z tovarov, ktorý je predmetom konania nebol odporcovi dodaný, nebol mu dodaný v množstve uvedenom na faktúrach a nebol mu dodaný ani takýto druh tovarov. Odporca namieta fyzické doručenie tovaru.


Odporca na pojednávaní uviedol, že mu nebol dodaný žiadny tovar uvedený na faktúrach, ktoré sú priložené k návrhu. Spôsob prevzatia tovaru si nepamätá.


Svedok Mgr. M. Š. na pojednávaní uviedol, že bol zamestnancom odporcu od roku 1999 do roku 2005. Na starosti mal predaj drogérie, personalistiku, zamestnancov. S odporcom sú v príbuzenskom vzťahu. Objednávky v tomto prípade nevystavoval, pretože mal na starosti predaj drogérie. Objednávky pre navrhovateľa vystavoval odporca alebo poverená zamestnankyňa p. L.. Po dovezení tovaru bola faktúra predložená administratíve, skladníci prevzali tovar. Dovoz tovaru si väčšinou zabezpečovali sami. K neuhradeným faktúram sa vyjadriť nevedel. Na jednaniach s navrhovateľom bol prítomný. Platobný príkaz mohol podpisovať v prípade, ak odporca nebol prítomný a bol ním poverený. Detské veci mal na starosti odporca. Nepamätá si na objednávky, na základe ktorých bol dodaný tovar, ktorý je predmetom tohto konania.


Svedok M. K. na pojednávaní uviedol, že pred tromi rokmi vykonával pre odporcu prepravu z Českej republiky. Preprava bola vykonávaná z troch či štyroch miest na základe objednávok. Tovar bol dovezený do N. alebo C., údaje sú uvedené v CMR, ktoré boli súdu zaslané. Prepravu pre odporcu vykonával iba z Českej republiky, odporca nikdy nenamietal vykonanie prepravy, cena za prepravu bola zaplatená. Potvrdenie dovezenia tovaru na územie SR vydávala colnica tým, že opečiatkovala CMR. V súčasnosti potvrdzuje CMR príjemca tovaru. Potvrdenie CMR znamenalo, že clo bolo zaplatené. Na základe potvrdenej CMR vystavovali faktúru. Kópia CMR zostávala na colnici a ďalšie kópie boli predložené príjemcovi tovaru. Dopravcovi zostala jedna kópia. Tým, že bolo zaplatené clo nemohlo dôjsť k situácii, že tovar by nebol dodaný.


Súd vykonal dokazovanie oboznámením sa s obsahom predložených listinných dôkazov: prehľad neuhradených faktúr odporcom, výpis z OR navrhovateľa, výpis zo ŽR odporcu, e-mailová správa Mgr. F. zo dňa 3.3.2006, faktúry č. 103096/02, 103097/02, colná deklarácia, čl. 15, faktúra č. 103101/02, č. 103114/02, č. 103737/02, colná deklarácia, čl. 20, faktúra č. 708061, medzinárodný nákladný list č. 1277863, faktúra č. 200007/02, colná deklarácia, čl. 25, ložný list, čl. 26, faktúra č. 200008/02, colná deklarácia, čl. 28 až 35, faktúra č. 200009/02, colná deklarácia, čl. 37, ložný list, čl. 38, faktúra č. 200010/02, colná deklarácia, čl. 40, faktúra č. 200011/02, colná deklarácia, čl. 42, e-mailová komunikácia medzi účastníkmi konania, čl. 74 až 79, list odporcu, čl. 80-82, listinné dôkazy predložené navrhovateľom, čl. 94-122, listinné dôkazy predložené Colným úradom N. dňa 19.3.2007, čl. 124-189.

Vykonaným dokazovaním zistil súd nasledovný skutkový stav: účastníci konania uzatvorili kúpne zmluvy v ústnej forme, na základe uzatvorených zmlúv dodával navrhovateľ, predávajúci odporcovi, kupujúcemu tovar (detské potreby). Dodanie tovaru bolo vykonané prostredníctvom dopravcu, ktorého si zabezpečoval odporca. Dopravcami tovaru boli M. K.-Nákladná doprava a V. S. S.. Dopravca M. K. prevzal tovar na prepravu dňa 17.4.2002, 16.5.2002, dopravca V. S. prevzal tovar na prepravu dňa 12.6.2002. Tovar, ktorý bol prevzatý na prepravu dňa 17.4.2002 bol preclený dňa 18.4.2002, tovar prevzatý na prepravu dňa 16.5.2002 bol preclený dňa 17.5.2005 a tovar prevzatý na dopravu dňa 12.6.2002 bol preclený dňa 13.6.2002. Doklad o vykonaní preclenia tovaru súdu zaslal Colný úrad N.. Dopravcovi boli spolu s tovarom odovzdané i faktúry č. 103096/02, č. 103097/02, č. 103101/02, č. 103114/02, č. 103737/02, č. 200007/02, č. 200008/02, č. 200009/02, č. 2000010/02, č. 200011/02, ktorými si predávajúci uplatňoval zaplatenie kúpnej ceny. Odporca navrhovateľovi kúpnu cenu nezaplatil v celkovej výške 436.424, - Sk.


Podľa čl. 1 ods. 1 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (ďalej len Dohovor), tento Dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch, a) ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi; alebo b) ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu.


Podľa čl. 7 ods. 2 Dohovoru, otázky patriace do predmetu úpravy tohto Dohovoru, ktoré sa v ňom výslovne neriešia, sa riešia podľa všeobecných zásad, na ktorých Dohovor spočíva, alebo, ak také zásady chýbajú, podľa ustanovení právneho poriadku rozhodného podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného.


Podľa čl. 11 Dohovoru, zmluva o kúpe sa nemusí uzavrieť alebo preukazovať písomne a nepožadujú sa pri nej žiadne iné formálne náležitosti; možno ju preukazovať akýmikoľvek prostriedkami, vrátane svedkov.

 

Podľa čl. 30 Dohovoru, predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto dohovorom.


Podľa čl. 31 Dohovoru, ak nie je predávajúci povinný dodať tovar v určitom inom mieste, jeho povinnosť dodať tovar spočíva podľa písm. a) v odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva o kúpe zahŕňa prepravu tovaru.


Podľa čl. 54 Dohovoru, povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu zahŕňa povinnosť urobiť opatrenia a vyhovieť formalitám, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákony a iné právne úpravy na to, aby sa umožnilo zaplatenie kúpnej ceny.


Podľa čl. 59 Dohovoru, kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v dobe ustanovenej zmluvou alebo určiteľnej podľa zmluvy a tohto Dohovoru a nie je potrebné, aby bol na to vyzvaný alebo aby boli splnené iné formality zo strany predávajúceho.


Na základe vykonaného dokazovania dospel súd k záveru, že na obchodno-právny vzťah vzniknutý medzi účastníkmi konania je potrebné použiť ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, pretože odporca má sídlo a teda i miesto podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá je zmluvným štátom Dohovoru.


Dohovor nevyžaduje pre uzatvorenie kúpnej zmluvy žiadne formálne náležitosti, jej uzatvorenie možno preukazovať akýmikoľvek prostriedkami. Medzi účastníkmi konania však nebolo sporné uzatvorenie kúpnych zmlúv v ústnej forme a preto túto skutočnosť nebolo potrebné preukazovať.


Predmetom zmlúv bol tovar - potreby pre deti, ktorého cena bola určená dohodou na základe platného cenníka predávajúceho (navrhovateľa).


Sporné bolo dodanie tovaru, ktoré namietal odporca a ktorý tvrdil, že žiadny tovar mu dodaný nebol. Dôkazy na preukázanie dodania tovaru predložil súdu navrhovateľ a zároveň označil ďalšie dôkazy na preukázanie tejto skutočnosti.


Z čl. 31 Dohovoru vyplýva predávajúcemu povinnosť odovzdať tovar prvému dopravcovi, na jeho prepravu kupujúcemu. Podľa názoru súdu si navrhovateľ svoju povinnosť splnil, čo potvrdzuje prevzatie faktúr dopravcom M. K. a V. S., resp. ich zamestnancami, vodičmi vozidla. Okrem toho to potvrdzujú i medzinárodné nákladné listy, v ktorých sú uvedení ako dopravcovia M. K. alebo V. S..


Svedok M. K. na pojednávaní potvrdil, že vykonával pre odporcu prepravu tovaru z Českej republiky na základe ústnych objednávok, odporcovi tovar doručili a bola mu uhradená cena za vykonanú prepravu.


Súd dospel k záveru, že navrhovateľ ako predávajúci si splnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývali zo zmlúv, dodal odporcovi tovar tým, že ho odovzdal dopravcovi spolu s dokladmi vzťahujúcimi sa k tovaru a odovzdal mu i vlastnícke právo k tovaru. Odporca ako kupujúci prevzal od dopravcu tovar, avšak nezaplatil zaň predávajúcemu kúpnu cenu. Dodanie tovaru nepriamo potvrdzuje i tá skutočnosť, že dopravcovi M. K. bola zaplatená cena za prepravu, bolo by nelogické, aby odporca zaplatil za prepravu tovaru, ktorý mu nebol dodaný.


Súd dospel k záveru, že návrh bol v časti zaplatenia istiny podaný dôvodne a preto navrhovateľovi priznal žalovanú sumu, ktorá predstavuje neuhradenú kúpnu cenu.


Navrhovateľ si okrem zaplatenia kúpnej ceny uplatnil i úroky z omeškania vo výške 0, 05 % denne (18, 25 % ročne) z dlžných súm odo dňa nasledujúceho po splatnosti jednotlivých faktúr.

Podľa čl. 78 Dohovoru, ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úrok z omeškania bez toho, aby boli dohodnuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa čl. 74.


Keďže Dohovor neupravuje výšku úrokov z omeškania súd pri ich výške postupoval ďalej podľa medzinárodného práva súkromného.


Podľa § 10 ods. 1 zák.č. 97/1963 Zb O medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších zmien a dodatkov, ak účastníci nezvolia rozhodujúce právo, ich záväzkové vzťahy sa spravujú právnym poriadkom, použitie ktorého zodpovedá rozumnému usporiadaniu daného vzťahu.


Podľa § 10 ods. 2 citovaného zákona, vzhľadom na to, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak sa spravidla spravuje: a) kúpne zmluvy a zmluvy o diele právom miesta, kde je sídlo (bydlisko) predávajúceho alebo zhotoviteľa diela v čase uzavretia zmluvy.


Účastníci konania si nezvolili rozhodujúce právo a preto o úrokoch z omeškania rozhodoval súd podľa právneho poriadku platného v sídle predávajúceho, teda v Českej republike.


Podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka platného v Českej republike, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti a nie je dohodnutá sadzba úrokov z omeškania, je dlžník povinný platiť z nezaplatenej časti úroky z omeškania určené v zmluve, inak určené predpismi práva občianskeho.


Podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka platného v Českej republike, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak podľa tohto zákona nie je povinný platiť poplatok z omeškania, výšku úrokov z omeškania stanoví vykonávací predpis.


Podľa nariadenia vlády ČR č. 142/1994 Zb., ktorým sa stanovuje výška úrokov z omeškania a poplatku z omeškania podľa Občianskeho zákonníka, výška úrokov z omeškania predstavuje ročne dvojnásobok diskontnej sadzby stanovenej ČNB a platné k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku.


Keďže účastníci konania si nedohodli pre prípad omeškania výšku úrokov z omeškania, súd navrhovateľovi priznal úroky z omeškania podľa právnej úpravy v Občianskom zákonníku a podľa nariadenia vlády ČR účinného v čase prvého dňa omeškania odporcu, dvojnásobok diskontnej sadzby stanovenej ČNB ku dňu 1.5.2002, t.j. 2, 75 x 2, spolu: 5, 5 %.
Návrh vo zvyšku uplatnených úrokov z omeškania súd ako nedôvodný zamietol.


O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 3 O.s.p., aj keď mal navrhovateľ v konaní úspech len čiastočný, súd mu priznal plnú náhradu trov konania, pretože neúspech mal iba v pomerne nepatrnej časti, a to v časti úrokov z omeškania.


Trovy konania navrhovateľa pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 34.512, - Sk a trov právneho zastúpenia vo výške 74.458, - Sk, spolu: 108.970, - Sk.


O trovách právneho zastúpenia rozhodol súd podľa vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.


Súd priznal právnemu zástupcovi odmenu za nasledovné úkony právnej pomoci: 1/ prevzatie a príprava zastúpenia dňa 16.11.2006, 2/ ďalšia porada s klientom dňa 21.2.2007, 3/ - 6/ účasť na pojednávaniach dňa 8.1.2007, 21.2.2007, 21.5.2007, 27.6.2007, spolu - 6 úkonov.


Súd právnemu zástupcovi nepriznal odmenu za písomné podanie zo dňa 22.1.2007, pretože súdom nebol vyzvaný na vyjadrenie a ani mu nebola uložená povinnosť písomne sa vo veci vyjadriť, a za písomné podanie zo dňa 8.3.2007, pretože v tomto podaní boli navrhnuté iba dôkazy.

Podľa § 10 ods. 1 vyhlášky odmena za jeden úkon je 10.650, - Sk + režijný paušál.


Odmena za 6 úkonov je 63.900, - Sk + 164, - Sk (režijný paušál v r. 2006) + 5x 178, - Sk (režijný paušál v r. 2007), spolu: 64.954, - Sk.


Podľa § 17 ods. 1 vyhlášky bola právnemu zástupcovi priznaná náhrada za stratu času spojeného s účasťou na pojednávaniach.


Súd priznal náhradu za stratu času spojeného s účasťou na jednom pojednávaní v rozsahu 8 polhodín (B. - N. - B.), t.j. 2.376, - Sk za účasť na štyroch pojednávaniach je náhrada za stratu času 9.504, - Sk.


Súd nepriznal právnemu zástupcovi náhradu cestovného, pretože súdu nepredložil dôkazy (technický preukaz), z ktorého by bolo možné prepočítať a vyčísliť cestovné.


Trovy právneho zastúpenia sú spolu 74.458, - Sk (64.654, - Sk + 9.504, - Sk).


P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa jeho doručenia na Krajský súd Nitra cestou tunajšieho súdu. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny
a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).


Podľa § 205 ods. 2 O.s.p. odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie
vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal
navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym
skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti
alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho
posúdenia veci.


Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.


Okresný súd Nitra, dňa 27.6.2007

JUDr. Jana Coboriová

 

left pannel book