CISG
SLOVAKIA

KS ZA - 22Cbm/6/2004sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Krajský súd v Žiline v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Čanádyovou v obchodnoprávnej veci navrhovateľa L., L. I. B., d.d. so sídlom L. XX, . XXXX B., S., IČO: XXXXXXX, . právne zastúpeného JUDr. M. P., advokátom so sídlom V. XX, . B. proti odporcovi C. - M., s.r.o. so sídlom K. ul. XX/A, . M., IČO: XX. XXX. XXX, právne zastúpenému JUDr. V. Z., advokátom so sídlom E.B. L. X, . M. o zaplatenie 95 191, 57 EUR takto

r o z h o d o l :


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi 95 191, 57 EUR a trovy konania na účet právneho zástupcu navrhovateľa JUDr. M. P., advokáta so sídlom v B. vo výške 291 005, 35 Sk, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.


O d ô v o d n e n i e :


Žalobca sa návrhom podaným dňa 3.5.2004 domáhal vydania platobného rozkazu, ktorým by súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 95 191, 57 EUR a trovy súdneho konania. Žalovaný vo svojom podaní uviedol, že žalobca a žalovaný spolu obchodujú od roku 1997. Nakoľko v priebehu ich vzájomného obchodovania došlo zo strany žalovaného k viacnásobnému omeškaniu s platením ceny za tovar dodávaný žalobcom, žalobca a žalovaný sa dohodli na splácaní dlžných súm a uzavreli dňa 13.9.2002 Dohodu o zaplatení záväzkov, na základe ktorej sa žalovaný zaviazal zaplatiť svoje záväzky voči žalobcovi vo výške 75 780, 55 EUR. K návrhu žalobca pripojil Dohodu o zaplatení záväzkov zo dňa 13.9.2002, v zmysle ktorej sa žalobca a žalovaný dohodli, že žalovaný zaplatí staré záväzky vo výške 75 780, 55 EUR každý mesiac po 5 000, - EUR počnúc 30. dňom odo dňa podpisu dohody, v súlade so zmluvou číslo 401/2002 kupujúci uznáva úroky za celé obdobie a kupujúci zaplatí všetky priebežné záväzky podľa dohodnutej splatnosti. Medzi žalobcom a žalovaným aj po podpísaní uvedenej dohody pokračovala obchodná spolupráca, v rámci ktorej žalobca dodával žalovanému svoj tovar. V priebehu uvedeného obchodovania sa však žalovaný opätovne dostal do omeškania so zaplatením ceny za dodávaný tovar, čím došlo na strane žalovaného k vzniku neuhradených záväzkov po lehote splatnosti, a to v celkovej výške 73 917, 35 EUR. Ku dňu 5.1.2004 predstavovala celková výška fakturovaných pohľadávok žalobcu voči žalovanému, zahŕňajúcich tak neuhradené platby za tovar ako aj úroky z omeškania, sumu vo výške 95 191, 57 EUR.


Navrhovateľ si žalovanú istinu uplatnil vo výške 73 917, 35 EUR titulom faktúry č.121005553 zo dňa 9. 12. 2002, faktúry č.121005548 zo dňa 9. 12. 2002, faktúry č.131000855 z 13. 11. 2002, faktúry č.121006138 zo dňa 14. 2. 2003, faktúry č.121006314 zo dňa 7. 3. 2003, faktúry č.121006601 zo dňa 28. 3. 2003, faktúry č.121006600 zo dňa 28. 3. 2003, faktúry č.121006975 zo dňa 28. 4. 2003, faktúry č.121007536 zo dňa 20. 6. 2003, faktúry č.121007537 zo dňa 20. 6. 2003. Predmetom uvedených faktúr si uplatnil navrhovateľ v podanom návrhu istinu 73 917, 35 EUR titulom účtovanej ceny za dodaný tovar, špecifikovaný v predmetných faktúrach čo do množstva, druhu a ceny.


Vo zvyšnej časti v časti 21 274, 22 EUR si navrhovateľ uplatnil úroky z omeškania ako sankciu za porušenie povinnosti riadne a včas platiť účtovanú cenu za dodaný tovar, úroky z omeškania si uplatnil titulom nesplatenej faktúry č.520194-2 zo dňa 20. 12. 2002, faktúry č.520223-2 z 31. 12. 2002, faktúry č.12121-10331-90757 zo dňa 17. 12. 2003 a faktúry č.13121-10311-90757 zo dňa 17. 12. 2003, teda titulom uvedených faktúr si uplatnil celkové úroky z omeškania vo výške 21 274, 22 EUR.


Zástupca odporcu na pojednávaní dňa 8. 1. 2007 uznal pohľadávku navrhovateľa čo do výšky a dôvodu, nespochybnil skutkové a právne základy uplatneného nároku ako aj predložené listinné dôkazy preukazujúce dôvodnosť podaného návrhu.


Súd vykonal dokazovanie výsluchom zástupcov účastníkov konania, listinnými dôkazmi v spise a zistil tento skutkový stav.


Z vykonaného dokazovania, zhodných tvrdení účastníkov konania súd mal preukázané, že medzi navrhovateľom ako predávajúcim a odporcom ako kupujúcim dochádzalo od roku 1997 k vzájomnému obchodovaniu, na základe ktorého dodával navrhovateľ pre odporcu tovar. V konaní nebolo sporné, že odporca bol v omeškaní viackrát s platením ceny za dodaný tovar a z tohto dôvodu aj účastníci konania dňa 13. 9. 2002 uzavreli Dohodu o zaplatení záväzku, ktorá mala povahu uznania záväzku a dohody o splátkovom kalendári, ktorá mala povahu uznania záväzku a dohody o splátkovom kalendári, v ktorej sa odporca zaviazal zaplatiť svoje záväzky vo výške 75 780, 55 EUR v mesačných splátkach po 5 000, - EUR, pričom aj do tejto doby uznal vzniknuté úroky z omeškania za celé obdobie obchodovania. Z vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že titulom ceny za dodaný tovar si navrhovateľ uplatnil celkovú sumu 73 917, 35 EUR, a to titulom nezaplatenej faktúry č.121005553 vo výške 10 149, 51 EUR, faktúry č.121005548 vo výške 3 935, 78 EUR, faktúry č.131000855 vo výške 247, 80 EUR, faktúry č.121006138 vo výške 9 778, 35 EUR, faktúry č.121006314 vo výške 6 167, 38 EUR, faktúry č.121006601 vo výške 5 560, 82 EUR, faktúry č.121006600 vo výške 20 594, 52 EUR, faktúry č.121006975 vo výške 7 530, 63 EUR, faktúry č.121007536 vo výške 8 795, 34 EUR, faktúry č.121007537 vo výške 1 157, 22 EUR. V konaní bolo nesporné, že navrhovateľ titulom úrokov z omeškania za oneskorenú úhradu tovarových faktúr si uplatnil celkovo sumu 21 274, 22 EUR, ktorú si účtoval faktúrami, ktorými účtoval úrok z omeškania, a to faktúrou č.000520194 vo výške 15 614, 13 EUR, faktúrou č.000520223 vo výške 1 203, 07 EUR, faktúrou č.12121-10311-90757 vo výške 4 418, 54 EUR, faktúrou č.13121-10311-90757 vo výške 38, 48 EUR.


Podľa § 153a ods. 1 O.s.p. ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho základ alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku.


Vzhľadom na skutočnosť, že odporca uznal pohľadávku navrhovateľa čo do výšky a dôvodu, súd priznal žalovanú istinu v časti 73 917, 35 EUR titulom nezaplatenej kúpnej ceny za dodaný tovar, ktorá bola vyúčtovaná predmetnými faktúrami, v tejto časti priznal žalovanú istinu pri aplikácii Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, aplikácii článku 53 Dohovoru, podľa ktorého kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto dohovorom.


Čo sa týka zvyšnej časti uplatneného nároku v časti 21 274, 22 EUR, súd priznal túto čiastku titulom účtovaných úrokov z omeškania za oneskorenú úhradu tovarových faktúr, a to titulom plnenia faktúry č.000520194 vo výške 15 614, 13 EUR, faktúry č.000520223 vo výške 1 203, 07 EUR, faktúry č.12121-10311-90757 vo výške 4 418, 54 EUR, faktúry č.13121-10311-90757 vo výške 38, 48 EUR. Súd priznal v tejto časti žalovanú istinu titulom článku 78 Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, podľa ktorého článku 78, označeného úroky , ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa článku 74.


Súd poukazuje na tú skutočnosť, že v konaní nebola sporná výška úrokov z omeškania, uplatnený 10%-ný ročný úrok z omeškania v konaní odporca nespochybnil, ale uznal ho ako dôvodný čo do výšky a dôvodu. Vzhľadom na uvedené súd priznal žalovanú istinu titulom čiastočne čo do výšky 73 917, 35 EUR čo do nezaplatenej kúpnej ceny a čo do výšky 21 274, 22 EUR titulom nezaplatených úrokov z omeškania ako sankciu za omeškanie riadneho a včasného zaplatenia vyúčtovanej kúpnej ceny za dodaný tovar.

 
Z vykonaného dokazovania súd zistil, že medzi účastníkmi bola uzavretá zmluva č.401/02 o predaji výrobkov navrhovateľa, ktorej predmetom zo strany navrhovateľa bol predaj výrobkov v roku 2002, špecifikované v predmetnej zmluve ako vnútorné dvere, zárubne, vstupné dvere, nábytok, pričom obsahom predmetnej zmluvy bola dohoda o tom, že za každý deň omeškania platby predávajúci kupujúcemu započíta zákonné úroky z omeškania 10% ako ročná úroková sadzba. Predmetná zmluva bola uzavretá 13. 9. 2002 medzi účastníkmi konania navrhovateľom ako predávajúcim stavebné zariadenia a odporcom ako kupujúcim.


Priznané úroky z omeškania boli priznané čo do výšky s dohodou účastníkov konania o výške úrokov v zmluve č.401/2002 z 13. 9. 2002.


Navrhovateľ mal v spore úspech, vzniká mu preto proti odporcovi právo na náhradu trov konania. Navrhovateľ si uplatnil trovy konania vo výške zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 193 035, - Sk a ďalej trovy právneho zastúpenia, a to úkony právnej pomoci - prevzatie a príprava, vypracovanie a zaslanie predžalobnej upomienky, návrh na vydanie platobného rozkazu, vyjadrenie k výzve súdu zo dňa 4.8.2004, 1 úkon po 20 365, - Sk, spolu za 4 úkony 81 460, - Sk, ďalej odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania zo dňa 17.1.2005 a účasť na pojednávaní 8.1.2007, 1 úkon po 20 450, - Sk, spolu za uvedené 2 úkony 40 900, - Sk, ďalej náhradu za stratu času (2 x 3 hod) na ceste B. - Ž. a späť 13 368, - Sk, spolu 135 728, - Sk + DPH 25 788, 30 Sk + cestovné 536, - Sk + 4 krát režijný paušál 136, - Sk, 1 krát režijný paušál 150, - Sk a 1 krát režijný paušál 178, - Sk. Celkovo si navrhovateľ uplatnil trovy konania vo výške 355 959, - Sk.


Súd priznal navrhovateľovi trovy konania vo výške zaplateného súdneho poplatku za návrh v sume 193 035, - Sk, ďalej úkony právnej pomoci - prevzatie a príprava, podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu, vyčíslené zo sumy 3 857 539, 80 Sk (hodnota sporu 95 191, 57 EURO v prepočte podľa kurzu 40, 541 vyhláseného NBS na deň 9.3.2004, t.j. na deň kedy došlo k prevzatiu právneho zastúpenia), 1 úkon po 20 501, - Sk (20 365, - Sk + režijný paušál 136, - Sk), spolu 2 úkony právnej pomoci vo výške 41 002, - Sk pri aplikácii vyhlášky č. 136/2002 Z.z., ďalej úkon právnej pomoci - odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania zo dňa 17.1.2005 v sume 20 600, - Sk (20 450, - Sk + režijný paušál 150, - Sk) pri aplikácii vyhlášky č. 655/2004 Z.z. a úkon právnej pomoci - účasť na pojednávaní dňa 8.1.2007 v sume 20 628, - Sk (20 450, - Sk + režijný paušál 178, - Sk) pri aplikácii vyhlášky č. 655/2004 Z.z.. Súd navrhovateľovi nepriznal trovy právneho zastúpenia v súvislosti s vypracovaním a zaslaním predžalobnej výzvy odporcovi zo dňa 29.3.2004, t.j. pred podaním návrhu na začatie konania na súd, nakoľko tieto trovy nemožno považovať za trovy, ktoré vznikli v súvislosti s prebiehajúcim konaním pred súdom, t.j. nemožno ich považovať za trovy konania. Rovnako súd navrhovateľovi nepriznal náhradu trov právneho zastúpenia v súvislosti s vyjadrením k výzve súdu zo dňa 4.8.2004. Vo vyjadrení zo dňa 4.8.2004 navrhovateľ len oznámil súdu, že nesúhlasí s rozhodnutím veci bez nariadenia pojednávania, z tohto dôvodu z hľadiska zásady hospodárnosti, účelnosti náhrady trov konania tento úkon právnej pomoci súd navrhovateľovi nepriznal. Súd navrhovateľovi nepriznal náhradu za stratu času na ceste B. - Ž. a späť v súvislosti s účasťou právneho zástupcu navrhovateľa na pojednávaní dňa 8.1.2007 - 2 x 3 hod., t.j. 12 polhodín, v uplatnenej výške 13 368, - Sk, ale priznal navrhovateľovi náhradu za stratu času vo výške 3 564, - Sk (12 polhodín x 297, - Sk) v súlade s § 17 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z.. Ďalej súd priznal navrhovateľovi náhradu hotových výdavkov (cestovné) v súvislosti s účasťou na pojednávaní dňa 8.1.2007 v sume 536, - Sk, čo zodpovedá nákladom na cestovné hromadným dopravným prostriedkom na trase B. - Ž. a späť.


Zástupca navrhovateľa v konaní preukazoval, že je platca DPH, registrovaný ako zdaniteľná osoba pre daň z pridanej hodnoty, avšak uvedený doklad preukazuje jeho registráciu od 15. apríla 2004, ako vyplýva z preukazu vydaného dňa 7.4.2004. Z tohto dôvodu súd priznal navrhovateľovi uplatnenú 19 % DPH len z úkonov právnej pomoci vykonaných po 15. apríli 2004, t.j. z úkonov - podanie návrhu dňa 30.4.2004, odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania zo dňa 17.1.2005 a účasť na pojednávaní dňa 8.1.2007 (základ dane 20 365, - Sk + 20 450, - Sk + 20 450, - Sk = 61 265, - Sk), čo predstavuje sumu 11 640, 35 Sk. Celkovo súd priznal navrhovateľovi na účet právneho zástupcu proti odporcovi, ktorý mal úspech v spore, pri aplikácii § 142 ods. 1 O.s.p., § 149 ods. 1 O.s.p. a citovaných vyhlášok trovy konania v celkovej výške 291 005, 35 Sk.


P o u č e n i e : Proti rozsudku vo veci samej odvolanie nie je prípustné.


Podľa § 202 ods. 1 O.s.p. odvolanie nie je prípustné proti rozsudku vydanému na základe uznania alebo vzdania sa nároku a proti rozsudku pre zmeškanie okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Čo do výroku o trovách konania je odvolanie prípustné v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na Najvyšší súd SR v Bratislave v dvoch vyhotoveniach.


Krajský súd Žilina, dňa 8.1.2007

JUDr. Erika Čanádyova

Predseda senátu

 

left pannel book