CISG
SLOVAKIA

KS ZA - 22Cbm/1/2002-finalsk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Krajský súd v Žiline v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Čanádyovou v obchodnoprávnej veci navrhovateľa P. G. so sídlom D. XX/XX, . S.-M., R., právne zastúpeného JUDr. R. S., advokátom so sídlom D. X, . XXX. XX. B. proti žalovanému F., spol. s r.o. so sídlom K. XXXX/X, . XXX. XX. D. S., IČO: XX. XXX. XXX, . v konaní o zaplatenie 12 468, 36 EURO s príslušenstvom takto


r o z h o d o l :


Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi 12 468, 36 EUR a trovy konania, ktoré je p o v i n n ý odporca navrhovateľovi zaplatiť do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia na účet zástupcu navrhovateľa vo výške 222 106, 50 Sk.


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ sa návrhom doručeným 13. 6. 2002 na Okresný súd v Žiline domáhal na odporcovi zaplatenia istiny 12 468, 36 EUR s 20 % úrokom z omeškania zo sumy 6 249, 52 EUR odo dňa 31. 8. 2001 do zaplatenia a zo sumy 6 218, 84 EUR odo dňa 1. 9. 2001 do zaplatenia, uhradiť trovy konania. Žalovanú istinu si uplatnil titulom ceny za tovar, a to PP práškový granulát modixen orientation, HDPE prach, vlákna prírodné a PP prášok prírodný, suchý, hrubozrnný, ktorého cenu účtoval navrhovateľ odporcovi faktúrami 40108033 a 40108044 zo dňa 30. 8. 2001 a 31.8. 2001 v celkovej výške uvedených faktúr 12 468, 36 EUR a ktorú odporca napriek výzvam nezaplatil.


Okresný súd v Žiline titulom vecnej príslušnosti postúpil vec na konanie tunajšiemu súdu.


Po podaní návrhu navrhovateľ zobral návrh čo do zaplatenia 20 % ročného úroku z omeškania zo sumy 6 249, 52 EUR od 31. 8. 2001 do 29. 9. 2001, 20 % ročného úroku z omeškania zo sumy 6 218, 84 EUR od 1. 9. 2001 do 29. 9. 2001, 7 % ročného úroku z omeškania zo sumy 6 249, 52 EUR od 30. 9. 2001 až do zaplatenia a 7 % ročného úroku z omeškania zo sumy 6 218, 84 EUR od 1. októbra 2001 až do zaplatenia späť a v tejto časti súd uznesením 22Cbm/1/2002-93 zo dňa 6. 5. 2003 zastavil. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 11. 11. 2003.

Na základe čiastočného späťvzatia návrhu tunajší súd uznesením 22Cbm/1/2002-99 zo dňa 31. 10. 2000 konanie čo do zaplatenia 10 % ročného úroku z omeškania z istiny 6 249, 52 EUR od 30. 9. 2001 až do zaplatenia, 10 % ročného úroku z omeškania zo sumy 6 218, 84 EUR od 1. 10. 2001 až do zaplatenia zastavil. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. 12. 2003.

Navrhovateľ na pojednávaní dňa 9. 1. 2006 zobral návrh čo do zaplatenia 3%-ného ročného úroku z omeškania z istiny 6 249, 52 EUR od 30. 9. 2001 až do zaplatenia, v časti uplatneného 3%-ného ročného úroku z omeškania zo 6 218, 84 EUR od 1. 10. 2001 až do zaplatenia späť, v tejto časti súd na pojednávaní dňa 9. 1. 2006 konanie zastavil a predmetom uplatneného nároku ostal iba nárok na zaplatenie istiny 12 468, 46 EUR, ktorá bola uplatnená titulom nezaplatených tovarových faktúr, a to faktúry č.40108044 zo dňa 31. 8. 2001 uplatnenej vo výške 6 218, 84 EUR a titulom nezaplatenej faktúry č.40108033 zo dňa 30. 8. 2001 vo výške 6 249, 52 EUR.


Odporca žiadal návrh zamietnuť z dôvodu, že z obsahu žaloby a pripojených dôkazov nie je preukázaný vznik záväzkového vzťahu a plnenie na základe záväzkového vzťahu. Ďalej tvrdil, že predmetnými faktúrami nebol zo strany navrhovateľa odporcovi dodaný žiadny tovar, ani odporca žiadny tovar, ktorý je špecifikovaný v predmetných faktúrach čo do množstva a druhu neprevzali.


Tunajší súd skorším rozsudkom 22Cbm/1/2002-27 zo dňa 29. 3. 2001 návrh navrhovateľa zamietol a priznal odporcovi proti navrhovateľovi trovy konania. Na základe odvolania navrhovateľa bol rozsudok Krajského súdu v Žiline zrušený uznesením NSSR č.k. 4Obo/219/2004-172 zo 20. 10. 2005 a vec vrátená krajskému súdu na ďalšie konanie. V zmysle odôvodnenia Najvyššieho súdu SR súd vykonal ďalšie dôkazy a vychádzal aj z listinných dôkazov, ktoré predložil navrhovateľ až v odvolacom konaní odvolaciemu súdu.


Súd vykonal dokazovanie oboznamovaním sa obsahom spisu, listinnými dôkazmi v spise, svedeckou výpoveďou K. M., T. S., M. K. a zistil tento skutkový stav.


Z vykonaného dokazovania súd zistil, že navrhovateľ sa domáhal voči odporcovi zaplatenia žalovanej istiny 12 468, 36 EUR titulom nezaplatenej ceny za dodaný tovar, ktorého cena bola fakturovaná faktúrou č.40108033 z 30. 8. 2000 a faktúrou č.40108044 z 31. 8. 2001. Navrhovateľ v žalobe skutkovým vymedzením nešpecifikoval, akým spôsobom došlo k dojednaniu podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, a teda akým spôsobom účastníci založili záväzkový vzťah, ktorého, ako tvrdil navrhovateľ, dôsledkom bolo plnenie, dodanie tovaru špecifikovaného v predmetných faktúrach a následne účtovanie dohodnutej ceny tovaru v predmetných faktúrach. Ako listinné dôkazy navrhovateľ k žalobe a v konaní predložil neoverené fotokópie faktúry navrhovateľa č.40108044 z 31. 8. 2001 a faktúry č.40108033 z 30. 8. 2001, vystavené na sumu 6 218, 84 EUR a na sumu 6 249, 52 EUR, čl.10 a 12 spisu. Z obsahu predložených listinných dôkazov súd mal preukázané, že predmetnými faktúrami odporcovi bola účtovaná cena za PP Pulver, natur trocken, grob v rozsahu 12 730 kg v cene EUR 0, 43 za kg a tovar HOPE Staub, Fäden, natur v rozsahu 1 790 kg netto v hodnote za kg 0, 36 EUR čo sa týka tovaru špecifikovaného vo faktúre č.40108044 z 31. 8. 2001 a čo sa týka faktúry č.40108033 z 30. 8. 2001 je tu účtovaný tovar PP práškový granulát modixen orientation v rozsahu 14 380 kg netto pri jednotkovej cene za kg 0, 43 EUR. V predmetných faktúrach je uvedený spôsob platby predmetných faktúr 30 dní po obdržaní faktúry netto.


Z výsluchu svedka M. K., vypočutého na pojednávaní dňa 9. 1. 2006 súd zistil, že svedok M. K. pracoval v roku 2001 ako spolumajiteľ a konateľ odporcu. Tvrdil, že obchodno-záväzkové vzťahy medzi odporcom a navrhovateľom nerealizoval, tvrdil, že všetko robil pán T. S.. Tvrdil, že pri preberaní tovaru v roku 2001 nebol prítomný, bol prítomný iba T. S.. Nevedel sa vyjadriť, koľko objednávok a dodávok bolo realizovaných z hľadiska obchodno-záväzkových vzťahov medzi účastníkmi konania a to sa týka aj dodávok polypropylénového prášku. Taktiež tvrdil, že pri fyzickom preberaní tovaru sa nezúčastnil on ale S.. Ďalej svedok potvrdil, že od navrhovateľa odporca kupoval polypropylénový prášok. Svedok po nahliadnutí na faktúry, ktorých nárok je uplatnený v tomto konaní a ktoré sa nachádzajú vo fotokópii na č.l. 10 a 12 spisu, uviedol, že takéto faktúry chodili od navrhovateľa odporcovi a myslí si, že tento tovar bol aj dodaný. Ďalej svedok potvrdil, že k preberaniu tovaru od navrhovateľa došlo vždy v S., pričom pri preberaní bol prítomný výlučne pán S.. Svedok potvrdil, že doklady, ktoré sa nachádzajú na č.l. 138 a 142 spisu, boli odovzdané S. navrhovateľom po fyzickom prevzatí tovaru a odclení tovaru.


Z vyjadrenia Colného úradu v Ž. z 2. 2. 2006, č.l. 204 až 227 spisu, súd mal preukázanie, že dňa 31. 8. 2001 bol Colným úradom W. prepustený tovar - polyetylén, hrúbka 0, 94, v primeranej forme brutto 15 220 kg v hodnote 12 163, - DEM faktúra č.40108044 do režimu tranzit v spoločnom tranzitnom režime na dopravnom prostriedku ev.č. MA 217 YB, kde odosielateľom tovaru bol navrhovateľ a príjemcom tovaru bol odporca. Colný úrad Ž. potvrdil, že uvedená zásielka 31. 8. 2001 vstúpila na územie SR cez hraničný prechod P. - cesta. Ďalej potvrdil v uvedenom vyjadrení Colný úrad Ž., že dňa 30. 8. 2001 bol Colným úradom W. prepustený tovar polyetylén, hrúbka 0, 94, v primeranej forme hmotnosti 15 080 kg v hodnote 12 223, - DEM, teda 70 462, - DEM, faktúra č.40108033 do režimu tranzit v spoločnom tranzitnom režime na dopravnom prostriedku ev.č. GKB 738X a uvedená zásielka dňa 30. 8. 2001 vstúpila na územie SR cez hraničný prechod P..


Z vykonaného dokazovania, predovšetkým listinnými dôkazmi a vyjadrením Colného úradu Ž. bolo preukázané, že predmetný tovar, účtovaný faktúrami navrhovateľa č.40108033 a 40108044, faktúry z 30. 8. 2001 a 31. 8. 2001, v celkovej sume faktúr 12 468, 36 EUR, prekročil hranice R. a S. R. a bol dodaný odporcovi. Z tohto dôvodu bolo s poukazom na vyjadrenie Colného úradu v Ž. z 2. 2. 2006, č.l. 204 a 205 spisu a pripojené listinné dôkazy preukázané dodanie tovaru zo strany navrhovateľa ako predávajúceho odporcovi ako kupujúcemu.

Súd na vzťah účastníkov aplikoval ustanovenia
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a priznal žalovanú istinu pri aplikácii článku 59 Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovare, podľa ktorého kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v dobe ustanovenej zmluvou alebo určiteľnej podľa zmluvy a tohto Dohovoru a nie je potrebné, aby bol na to vyzvaný alebo aby boli splnené iné formality zo strany predávajúceho, pričom v konaní bolo preukázané, že k uzavretiu kúpnej zmluvy v súlade s citovanou medzinárodnou normou došlo v súlade s článkom 23. podľa ktorého zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie ponuky sa stane účinným podľa ustanovení tohto Dohovoru, pričom v konaní bolo preukázané aj naplnenie článku 30. Dohovoru, podľa ktorého predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom.


Vzhľadom na uvedené titulom kúpnej ceny podľa Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorý bol publikovaný ako oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č.160/91 Zb. v Zbierke zákonov.


Vzhľadom na uvedené súd priznal celkovo 12 468, 36 EUR navrhovateľovi titulom nezaplatenej kúpnej ceny za dodaný tovar.


Súd rozhodol o trovách konania. V súvislosti s uplatneným návrhom na zaplatenie istiny 12 468, 36 EUR mal navrhovateľ úspech. Zástupca navrhovateľa si uplatnil trovy konania spočívajúce v zaplatení súdneho poplatku za návrh a súdneho poplatku za odvolanie a trovy právneho zastúpenia za 10 úkonov právnej pomoci podľa vyhlášky č.163/2002 Z.z. a za 3 úkony podľa vyhlášky č.655/2004 Z.z...V zmysle vyhl. č. 163/2002 Z.z. si uplatnil trovy právneho zastúpenia vo výške 102 180, - Sk a to 10 úkonov po 10 096, - Sk + 3x réžijný paušál po 100, - Sk v roku 2002, 4x réžijný paušál po 128, - Sk v roku 2003, 3x réžijný paušál po 136, - Sk v roku 2004. V zmysle vyhl.č. 655/2004 Z.z. si uplatnil trovy vo výške 30 942, - Sk a to 3 úkony po 10 150, - Sk + 1x paušál po 150, - Sk v roku 2005, 1x paušál po 164, - Sk v roku 2006 a 1x paušál po 178, - Sk v roku 2007. Spolu si uplatnil trovy právneho zastúpenia vo výške 133 122, - Sk. Ďalej si uplatnil v zmysle § 18 písm. b/ v spojení s § 20 ods. 1 vyhl.č. 163/2002 Z.z. náhradu za stratu času (cesta B. - Ž. a späť, 6 hodín, 3x v roku 2003 a 2x v roku 2004, t.j. v roku 2003 3x 6 hodín = 36 polhodín po 534, - Sk a v roku 2004 2x 6 hodín = 24 polhodín po 567, - Sk) vo výške 32 832, - Sk. Ďalej si uplatnil v zmysle § 15 písm. b/ v spojení s § 17 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. náhradu za stratu času (cesta B. - Ž. a späť, 6 hodín, 1x v roku 2006 a 1x v roku 2007, t.j. v roku 2006 1x 6 hodín = 12 polhodín po 273, - Sk a v roku 2007 1x 6 hodín = 12 polhodín po 297, - Sk) vo výške 6 840, - Sk. V zmysle § 18 písm. a/ v spojení s § 19 ods. 4 vyhl. č.163/2002 Z.z. si uplatnil náhradu cestovných výdavkov (Bratislava - Ž., 5x v roku 2003-2004) vo výške 3 804, 50 Sk (cesta B. - Ž., 5x 420 km = 2 100 km automobilom, priemerná spotreba podľa technického preukazu 6, 1 l, priemerná cena nafty v roku 2003-2004 bola 29, 70 Sk). Ďalej si uplatnil v zmysle § 15 písm. a/ v spojení s § 16 ods. 4 vyhl. č. 655/2004 Z.z. (B. - Ž., 2x v roku 2006-2007) náhradu cestovných výdavkov vo výške 1 942, - Sk (cesta B. - Ž., 2x 420 km = 840 km automobilom, priemerná spotreba podľa technického preukazu 6, 1 l, priemerná cena nafty v roku 2006-2007 bola 37, 90 Sk.


V tomto konaní súd rozhodol o trovách konania, ktoré vznikli v súvislosti aj s čiastočným späťvzatím návrhu, ktorým bol obmedzený žalobný návrh, a to uzneseniami 22Cbm/1/2002-93 zo dňa 6. 5. 2003 a 22Cbm/1/2002-99 zo dňa 31. 10. 2000, v tejto časti súd nerozhodoval o náhrade trov konania a čiastočne došlo k obmedzeniu žalobného návrhu čo do uplatneného príslušenstva pohľadávky.


Nakoľko však pomerom žalovanej istiny a čiastky, v ktorej bol návrh zobratý späť čo do uplatneného príslušenstva, súd dospel k záveru, že bol uvedenými citovanými uzneseniami zobratý návrh späť, z tohto dôvodu bol neúspech iba v nepatrnej časti, z uvedených dôvodov súd priznal navrhovateľovi plnú výšku náhrady trov konania a rozhodol o náhrade trov konania, ktoré vznikli účastníkom konania aj v súvislosti s citovanými uzneseniami, ktorými čiastočne čo do uplatneného príslušenstva bol návrh obmedzený. Súd v tejto súvislosti poukazuje, že čo sa týka späťvzatia návrhu vo zvyšnej časti pôvodne uplatneného 3%-ného úroku z omeškania zo sumy 6 249, 52 EUR od 30. 9. 2001 až do zaplatenia a 6 218, 84 4EUR od 1. 10. 2001 až do zaplatenia, v tejto časti súd konanie uznesením zo dňa 9. 1. 2006 zastavil a súčasne rozhodol v tejto časti o trovách konania tak, že odporcovi náhradu trov konania nepriznáva. Súd priznal navrhovateľovi plnú výšku náhrady trov konania pri aplikácii ust. § 142 ods. 3 O.s.p., a to z toho dôvodu, že podľa názoru krajského súdu mal navrhovateľ v konaní neúspech iba čo do uplatneného príslušenstva, ktoré zobral späť pre správanie odporcu iba v nepatrnej časti a z tohto dôvodu čo do žalovanej istiny a vo veci samej mal plný úspech v spore, z tohto dôvodu mu priznal súd plnú výšku náhrady trov konania.


Súd priznal navrhovateľovi trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 27 215, - Sk a zaplateného súdneho poplatku za odvolanie zo dňa 26.5.2004 proti rozsudku krajského súdu vo výške 25 280, - Sk, ďalej trovy právneho zastúpenia za 9 úkonov právnej pomoci - prevzatie a príprava, podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu, účasť na pojednávaní dňa 6.5.2003, účasť na pojednávaní dňa 23.6.2003, vyjadrenie k podaniu odporcu zo dňa 16.9.2003, účasť na pojednávaní dňa 6.10.2003, účasť na pojednávaní dňa 13.1.2003, účasť na pojednávaní dňa 29.3.2004 a odvolanie proti rozsudku krajského súdu zo dňa 26.5.2004 vyčíslené zo sumy 540 079, 50 Sk (hodnota sporu 12 468, 36 EURO v prepočte podľa kurzu 43, 613 vyhláseného Národnou bankou Slovenska na deň 27.5.2002, t.j. na deň prevzatia právneho zastúpenia), 1 úkon po 10 060, - Sk, spolu 9 úkonov právnej pomoci vo výške 90 540, - Sk pri aplikácii vyhlášky č. 136/2002 Z.z., ďalej 3 úkony právnej pomoci - účasť na pojednávaní na Najvyššom súde SR dňa 20.10.2005, účasť na pojednávaní dňa 9.1.2006 a účasť na pojednávaní dňa 8.1.2007, 1 úkon po 10 150, - Sk, spolu 3 úkony právnej pomoci vo výške 30 450, - Sk pri aplikácii vyhlášky č. 655/2004 Z.z. a ďalej 2x réžijný paušál po 100, - Sk v roku 2002, 4x réžijný paušál po 128, - Sk v roku 2003, 3x réžijný paušál po 136, - Sk v roku 2004, 1x paušál po 150, - Sk v roku 2005, 1x paušál po 164, - Sk v roku 2006 a 1x paušál po 178, - Sk v roku 2007, čo predstavuje sumu 1 612, - Sk. Súd navrhovateľovi nepriznal trovy právneho zastúpenia v súvislosti s vypracovaním a zaslaním predžalobnej výzvy odporcovi zo dňa 27.5.2002, t.j. pred podaním návrhu na začatie konania na súd, nakoľko tieto trovy nemožno považovať za trovy, ktoré vznikli v súvislosti s prebiehajúcim konaním pred súdom, t.j. nemožno ich považovať za trovy konania. Súd navrhovateľovi priznal náhradu za stratu času v súlade s vyúčtovaním vo výške 39 672, - Sk (32 832, - Sk + 6840, - Sk) a náhradu hotových výdavkov (cestovné) v súvislosti s účasťou na pojednávaniach dňa 6.5.2003, 23.6.2003, 6.10.2003, 13.1.2004, 29.3.2004, 9.1.2006 a 8.1.2007 vo výške 5 746, 50 Sk v súlade s vyúčtovaním.


Súčasne súd priznal navrhovateľovi okrem súdneho poplatku z návrhu, z podaného odvolania, trov právneho zastúpenia vo výške 168 020, 50 aj náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s vykonaným dokazovaním, a ktoré boli hradené zo zálohy zloženej navrhovateľom vo výške 3 000, - Sk, č.l. 56a spisu, z tejto zálohy súd hradil náklady na tlmočnícky úkon tlmočníčky zúčastnenej na pojednávaní dňa 9. 1. 2006, kedy došlo k výsluchu svedka M. K., kedy sa zúčastnila tohto výsluchu aj prítomná tlmočníčka a uznesením tunajšieho súdu pod č.k. 22Cbm/1/2002-230 zo dňa 9. 2. 2006, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. 3. 2006, jej boli priznané náklady vo výške 600, - Sk, ako aj bolo priznané svedkovi M. K. svedočné vo výške cestovného z miesta bydliska v P. R. teda zo Z. 272 do Ž. vo výške uplatneného cestovného 991, - Sk. Celkovo súd priznal navrhovateľovi na účet právneho zástupcu proti odporcovi pri aplikácii § 142 ods. 3 O.s.p., § 149 ods. 1 O.s.p. a citovaných vyhlášok trovy konania v celkovej výške 222 106, 50 Sk.


P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Krajského súd v Žiline na Najvyšší súd SR v Bratislave v dvoch vyhotoveniach.

Podľa § 205 ods. 1 O.s.p. v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.


Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.


Podľa § 205 ods. 3 O.s.p. rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.


Ak nebude povinnosť uložená týmto rozsudkom splnená dobrovoľne, je možné navrhnúť výkon rozhodnutia.

 

Krajský súd Žilina, dňa 8.1.2007

JUDr. Erika Čanádyova

Predseda senátu

left pannel book