CISG
SLOVAKIA

Bilingual Text of CISGsk en

DOHOVOR OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru

UN CONVENTION on Contracts for the International Sale of Goods

Zmluvné štáty tohto Dohovoru,

majúc na mysli všeobecné ciele vyjadrené v rezolúciách prijatých na šiestom osobitnom zasadaní Valného zhromaždenia OSN o nastolení nového medzinárodného ekonomického poriadku,

berúc do úvahy, že rozvoj medzinárodného obchodu na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti je dôležitým činiteľom pri rozvíjaní priateľských vzťahov medzi štátmi,

súc názoru, že prijatie jednotných ustanovení upravujúcich zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru a prihliadajúcich na rôzne sociálne, ekonomické a právne systémy by prispelo k odstraňovaniu právnych prekážok v medzinárodnom obchode a podporilo rozvoj medzinárodného obchodu,

dohodli sa takto:

The States Parties to this Convention,

Bearing in mind the broad objectives in the resolutions adopted by the sixth special session of the General Assembly of the United Nations on the establishment of a New International Economic Order,

Considering that the development of international trade on the basis of equality and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among States,

Being of the opinion that the adoption of uniform rules which govern contracts for the international sale of goods and take into account the different social, economic and legal systems would contribute to the removal of legal barriers in international trade and promote the development of international trade,

Have agreed as follows:

ČASŤ I – PREDMET ÚPRAVY A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PART I - SPHERE OF APPLICATION AND GENERAL PROVISIONS

KAPITOLA I – PREDMET ÚPRAVY

CHAPTER I - SPHERE OF APPLICATION

Čl.1

(1) Tento Dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch,

a) ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi; alebo

b) ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu.

(2) Na skutočnosť, že strany majú miesta podnikania v rôznych štátoch sa neprihliada, ak táto skutočnosť nevyplýva buď zo zmluvy, alebo z rokovania medzi stranami alebo z informácií poskytnutých stranami kedykoľvek do uzavretia zmluvy alebo pri jej uzavretí.

(3) Pri určovaní použiteľnosti tohto Dohovoru sa neprihliada na štátnu príslušnosť strán a ani na to, či strany alebo zmluva majú občianskoprávnu alebo obchodnú povahu.

Article 1

(1) This Convention applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business are in different States:

(a) when the States are Contracting States; or

(b) when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State.

(2) The fact that the parties have their places of business in different States is to be disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any dealings between, or from information disclosed by, the parties at any time before or at the conclusion of the contract.

(3) Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of this Convention.

Čl.2

Tento Dohovor sa nepoužije na kúpy

a) tovaru kupovaného na osobnú potrebu, potrebu rodiny alebo domácnosti, ibaže predávajúci pred uzavretím zmluvy alebo pri jej uzavretí nevedel a ani nemal vedieť, že sa tovar kupuje na taký účel;

b) na dražbách;

c) pri výkone rozhodnutia alebo podľa rozhodnutia súdu;

d) cenných papierov alebo peňazí;

e) lodí, člnov, vznášadiel alebo lietadiel;

f) elektrickej energie.

Article 2

This Convention does not apply to sales:

(a) of goods bought for personal, family or household use, unless the seller, at any time before or at the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have known that the goods were bought for any such use;

(b) by auction;

(c) on execution or otherwise by authority of law;

(d) of stocks, shares, investment securities, negotiable instruments or money;

(e) of ships, vessels, hovercraft or aircraft;

(f) of electricity.

Čl.3

(1) Zmluvy o dodávke tovaru, ktorý sa má vyrobiť alebo vyhotoviť, sa považujú za zmluvy o kúpe tovaru, ibaže strana, ktorá tovar objednáva, sa zaväzuje dodať podstatnú časť vecí potrebných na ich výrobu alebo zhotovenie.

(2) Tento Dohovor sa nepoužije na zmluvy, v ktorých prevažujúca časť záväzkov strany, ktorá dodáva tovar, spočíva vo vykonaní prác alebo poskytovaní služieb.

Article 3

(1) Contracts for the supply of goods to be manufactured or produced are to be considered sales unless the party who orders the goods undertakes to supply a substantial part of the materials necessary for such manufacture or production.

(2) This Convention does not apply to contracts in which the preponderant part of the obligations of the party who furnishes the goods consists in the supply of labour or other services.

Čl.4

Tento Dohovor upravuje iba uzavieranie zmluvy o kúpe a práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vznikajúce z takej zmluvy. Pokiaľ niečo iné nie je výslovne ustanovené v tomto Dohovore, nedotýka sa najmä

a) platnosti zmluvy alebo ktoréhokoľvek jej ustanovenia alebo akejkoľvek zvyklosti;

b) účinku, ktorý môže mať zmluva na vlastnícke právo k predávanému tovaru.

Article 4

This Convention governs only the formation of the contract of sale and the rights and obligations of the seller and the buyer arising from such a contract. In particular, except as otherwise expressly provided in this Convention, it is not concerned with:

(a) the validity of the contract or of any of its provisions or of any usage;

(b) the effect which the contract may have on the property in the goods sold.

Čl.5

Tento Dohovor sa nepoužije na zodpovednosť predávajúceho za smrť alebo ublíženie na zdraví spôsobené tovarom ktorejkoľvek osobe.

Article 5

This Convention does not apply to the liability of the seller for death or personal injury caused by the goods to any person.

Čl.6

Strany môžu vylúčiť použitie tohto Dohovoru alebo, s výnimkou článku 12, ktoréhokoľvek jeho ustanovenia alebo jeho účinky zmeniť.

Article 6

The parties may exclude the application of this Convention or, subject to article 12, derogate from or vary the effect of any of its provisions.

KAPITOLA II – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

CHAPTER II - GENERAL PROVISIONS

Čl.7

(1) Pri výklade tohto Dohovoru sa prihliadne na jeho medzinárodnú povahu a na potrebu podporovať jednotnosť pri jeho použití a dodržiavaní dobromyseľnosti v medzinárodnom obchode.

(2) Otázky patriace do predmetu úpravy tohto Dohovoru, ktoré sa v ňom výslovne neriešia, sa riešia podľa všeobecných zásad, na ktorých Dohovor spočíva, alebo, ak také zásady chýbajú, podľa ustanovení právneho poriadku rozhodného podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného.

Article 7

(1) In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in international trade.

(2) Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.

Čl.8

(1) Na účely tohto Dohovoru vyhlásenie alebo iné správanie strany sa vykladajú podľa jej úmyslu, ak druhej strane bol tento úmysel známy alebo jej nemohol byť neznámy.

(2) Ak sa ustanovenie predchádzajúceho odseku nepoužije, vykladajú sa vyhlásenie alebo iné správanie strany podľa významu, ktorý by im prikladala za tých istých okolností rozumná osoba v tom istom postavení ako druhá strana.

(3) Pri určovaní úmyslu strany alebo významu, ktorý by vyhláseniu alebo správaniu prikladala rozumná osoba, vezme sa náležitý zreteľ na všetky rozhodné okolnosti prípadu, včítane rokovania o zmluve, praxe, ktorú strany medzi sebou zaviedli, zvyklostí a následného správania sa strán.

Article 8

(1) For the purposes of this Convention statements made by and other conduct of a party are to be interpreted according to his intent where the other party knew or could not have been unaware what that intent was.

(2) If the preceding paragraph is not applicable, statements made by and other conduct of a party are to be interpreted according to the understanding that a reasonable person of the same kind as the other party would have had in the same circumstances.

(3) In determining the intent of a party or the understanding a reasonable person would have had, due consideration is to be given to all relevant circumstances of the case including the negotiations, any practices which the parties have established between themselves, usages and any subsequent conduct of the parties.

Čl.9

(1) Strany sú viazané akoukoľvek zvyklosťou, na ktorej sa dohodli, a praxou, ktorú medzi sebou zaviedli.

(2) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, predpokladá sa, že strany sa nepriamo dohodli, že na zmluvu alebo na jej uzavieranie sa má použiť zvyklosť, ktorú obe strany poznali alebo mali poznať, a ktorú v medzinárodnom obchode v širokej miere poznajú strany zmluvy toho istého druhu v príslušnom obchodnom odvetví a spravidla ju dodržiavajú.

Article 9

(1) The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practices which they have established between themselves.

(2) The parties are considered, unless otherwise agreed, to have impliedly made applicable to their contract or its formation a usage of which the parties knew or ought to have known and which in international trade is widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the particular trade concerned.

Čl.10

Na účely tohto Dohovoru

a) v prípadoch, keď strana má viac miest podnikania, je rozhodujúce miesto podnikania, ktoré má najužší vzťah k zmluve a jej plneniu, s prihliadnutím na okolnosti stranám známe alebo stranami zamýšľané kedykoľvek pred uzavretím zmluvy alebo pri jej uzavretí;

b) v prípadoch, keď strana nemá miesto podnikania, je rozhodujúce jej bydlisko (sídlo).

Article 10

For the purposes of this Convention:

(a) if a party has more than one place of business, the place of business is that which has the closest relationship to the contract and its performance, having regard to the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the conclusion of the contract;

(b) if a party does not have a place of business, reference is to be made to his habitual residence.

Čl.11

Zmluva o kúpe sa nemusí uzavrieť alebo preukazovať písomne a nevyžadujú sa pri nej žiadne iné formálne náležitosti; možno ju preukazovať akýmikoľvek prostriedkami, včítane svedkov.

Article 11

A contract of sale need not be concluded in or evidenced by writing and is not subject to any other requirement as to form. It may be proved by any means, including witnesses.

Čl.12

Ustanovenia článku 11, článku 29 a časti II tohto Dohovoru, ktoré pripúšťajú, aby uzavretie zmluvy o kúpe alebo dohoda o jej zmene alebo o zrušení alebo ponuka, jej prijatie alebo iný prejav vôle strán sa uskutočnili v akejkoľvek inej forme než písomnej, sa nepoužijú, ak ktorákoľvek strana má miesto podnikania v zmluvnom štáte, ktorý urobil vyhlásenie podľa článku 96 tohto Dohovoru. Strany nemôžu dohodnúť vylúčenie alebo zmenu účinku tohto článku.

Article 12

Any provision of article 11, article 29 or Part II of this Convention that allows a contract of sale or its modification or termination by agreement or any offer, acceptance or other indication of intention to be made in any form other than in writing does not apply where any party has his place of business in a Contracting State which has made a declaration under article 96 of this Convention. The parties may not derogate from or vary the effect or this article.

Čl.13

Na účely tohto Dohovoru písomná forma zahŕňa telegram a ďalekopis.

Article 13

For the purposes of this Convention "writing" includes telegram and telex.

ČASŤ II – UZAVIERANIE ZMLUVY

PART II - FORMATION OF THE CONTRACT

Čl.14

(1) Návrh na uzavretie zmluvy určený jednej alebo niekoľkým určitým osobám je ponukou, ak je dostatočne určitý a prejavuje vôľu navrhovateľa, aby bol zaviazaný v prípade prijatia. Návrh je dostatočne určitý, ak je v ňom označený tovar a ak výslovne alebo nepriamo určuje množstvo a kúpnu cenu tovaru alebo obsahuje ustanovenia umožňujúce ich určenie.

(2) Návrh, ktorý nie je určený jednej alebo niekoľkým určitým osobám, sa pokladá iba za výzvu na podávanie ponúk, ibaže osoba robiaca návrh jasne uvedie opak.

Article 14

(1) A proposal for concluding a contract addressed to one or more specific persons constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the offeror to be bound in case of acceptance. A proposal is sufficiently definite if it indicates the goods and expressly or implicitly fixes or makes provision for determining the quantity and the price.

(2) A proposal other than one addressed to one or more specific persons is to be considered merely as an invitation to make offers, unless the contrary is clearly indicated by the person making the proposal.

Čl.15

(1) Ponuka pôsobí odvtedy, keď dôjde osobe, ktorej je určená.

(2) Ponuku, aj keď je neodvolateľná, možno zrušiť, ak dôjde zrušenie osobe, ktorej je ponuka určená, skôr alebo súčasne s ponukou.

Article 15

(1) An offer becomes effective when it reaches the offeree.

(2) An offer, even if it is irrevocable, may be withdrawn if the withdrawal reaches the offeree before or at the same time as the offer.

Čl.16

(1) Dokiaľ nebola zmluva uzavretá, môže sa ponuka odvolať, ak odvolanie dôjde osobe, ktorej je ponuka určená, skôr, než odoslala prijatie.

(2) Ponuka sa nemôže odvolať:

a) ak z nej vyplýva ustanovením určitej lehoty pre prijatie alebo iným spôsobom, že je neodvolateľná, alebo

b) ak osoba, ktorej bola určená, mohla dôvodne spoliehať na jej neodvolateľnosť, podľa toho konala.

Article 16

(1) Until a contract is concluded an offer may be revoked if the revocation reaches the offeree before he has dispatched an acceptance.

(2) However, an offer cannot be revoked:

(a) if it indicates, whether by stating a fixed time for acceptance or otherwise, that it is irrevocable; or

(b) if it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being irrevocable and the offeree has acted in reliance on the offer.

Čl.17

Ponuka, aj keď je neodvolateľná, zaniká, len čo navrhovateľovi dôjde jej odmietnutie.

Article 17

An offer, even if it is irrevocable, is terminated when a rejection reaches the offeror.

Čl.18

(1) Vyhlásenie urobené osobou, ktorej bola ponuka určená, alebo jej iné konanie naznačujúce jej súhlas s ponukou, je prijatím. Mlčanie alebo nečinnosť samy osebe nie sú prijatím.

(2) Prijatie ponuky sa stáva účinné v okamihu, keď vyjadrenie súhlasu dôjde navrhovateľovi. Prijatie nie je účinné, ak vyjadrenie súhlasu nedôjde navrhovateľovi v čase, ktorý určil, a ak nie je tento čas určený, v rozumnom čase s prihliadnutím na okolnosti obchodu, včítane rýchlosti oznamovacích prostriedkov, ktoré navrhovateľ použil. Ústna ponuka sa musí prijať ihneď, ibaže z okolností vyplýva niečo iné.

(3) Ak však na základe ponuky alebo v dôsledku praxe, ktorú strany medzi sebou zaviedli, alebo zvyklostí, môže osoba, ktorej je ponuka určená, vyjadriť súhlas vykonaním úkonu bez upovedomenia navrhovateľa, ako odoslaním tovaru alebo zaplatením kúpnej ceny, je prijatie účinné v okamihu, keď sa tento úkon vykonal, za predpokladu, že sa vykonal v lehote ustanovenej v predchádzajúcom odseku.

Article 18

(1) A statement made by or other conduct of the offeree indicating assent to an offer is an acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance.

(2) An acceptance of an offer becomes effective at the moment the indication of assent reaches the offeror. An acceptance is not effective if the indication of assent does not reach the offeror within the time he has fixed or, if no time is fixed, within a reasonable time, due account being taken of the circumstances of the transaction, including the rapidity of the means of communication employed by the offeror. An oral offer must be accepted immediately unless the circumstances indicate otherwise.

(3) However, if, by virtue of the offer or as a result of practices which the parties have established between themselves or of usage, the offeree may indicate assent by performing an act, such as one relating to the dispatch of the goods or payment of the price, without notice to the offeror, the acceptance is effective at the moment the act is performed, provided that the act is performed within the period of time laid down in the preceding paragraph.

Čl.19

(1) Odpoveď na ponuku, ktorá sa zdá byť prijatím, ale obsahuje dodatky, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím ponuky a je protiponukou.

(2) Avšak odpoveď na ponuku, ktorá sa zdá byť prijatím, ale obsahuje dodatky alebo odchýlky, ktoré podstatne nemenia podmienky ponuky, je prijatím, ibaže navrhovateľ bez zbytočného odkladu ústne vznesie proti rozdielom námietky alebo za týmto účelom odošle oznámenie. Ak tak neurobí, sú súčasťou zmluvy podmienky uvedené v ponuke so zmenami obsiahnutými v prijatí.

(3) Dodatky alebo odchýlky, ktoré sa týkajú najmä kúpnej ceny, platenia, akosti a množstva tovaru, miesta a doby dodania, rozsahu zodpovednosti jednej strany voči druhej strane alebo riešenia sporov, sa považujú za podstatnú zmenu podmienky ponuky.

Article 19

(1) A reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additions, limitations or other modifications is a rejection of the offer and constitutes a counter-offer.

(2) However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additional or different terms which do not materially alter the terms of the offer constitutes an acceptance, unless the offeror, without undue delay, objects orally to the discrepancy or dispatches a notice to that effect. If he does not so object, the terms of the contract are the terms of the offer with the modifications contained in the acceptance.

(3) Additional or different terms relating, among other things, to the price, payment, quality and quantity of the goods, place and time of delivery, extent of one party's liability to the other or the settlement of disputes are considered to alter the terms of the offer materially.

Čl.20

(1) Lehota pre prijatie ponuky určená navrhovateľom v telegrame alebo v liste začína plynúť od okamihu, keď sa telegram podá na odoslanie alebo od dátumu uvedeného v liste, a ak nie je taký dátum uvedený, od dátumu uvedeného na obálke. Lehota pre prijatie ponuky určená navrhovateľom telefonicky, ďalekopisom alebo inými prostriedkami umožňujúcimi okamžité oznámenie začína plynúť od okamihu, keď ponuka dôjde osobe, ktorej je určená.

(2) Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v priebehu lehoty pre prijatie sa do nej započítavajú pri výpočte jej dĺžky. Ak však správa o prijatí nemôže byť doručená na adresu navrhovateľa posledný deň takej lehoty, pretože na tento deň pripadá štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja v mieste podnikania navrhovateľa, predlžuje sa lehota do prvého nasledujúceho pracovného dňa.

Article 20

(1) A period of time for acceptance fixed by the offeror in a telegram or a letter begins to run from the moment the telegram is handed in for dispatch or from the date shown on the letter or, if no such date is shown, from the date shown on the envelope. A period of time for acceptance fixed by the offeror by telephone, telex or other means of instantaneous communication, begins to run from the moment that the offer reaches the offeree.

(2) Official holidays or non-business days occurring during the period for acceptance are included in calculating the period. However, if a notice of acceptance cannot be delivered at the address of the offeror on the last day of the period because that day falls on an official holiday or a non-business day at the place of business of the offeror, the period is extended until the first business day which follows.

Čl.21

(1) Neskoré prijatie má predsa len účinky prijatia, ak navrhovateľ bez odkladu upovedomí o tom ústne osobu, ktorej bola ponuka určená, alebo jej v tomto zmysle odošle správu.

(2) Ak z listu alebo inej písomnosti, ktoré obsahujú neskoré prijatie ponuky, vyplýva, že sa odoslali za takýchto okolností, že by došli navrhovateľovi včas, keby ich preprava prebiehala obvyklým spôsobom, má neskoré prijatie účinky prijatia, ibaže navrhovateľ bez odkladu upovedomí ústne osobu, ktorej bola ponuka určená, že považuje ponuku za zaniknutú, alebo jej v tomto zmysle odošle správu.

Article 21

(1) A late acceptance is nevertheless effective as an acceptance if without delay the offeror orally so informs the offeree or dispatches a notice to that effect.

(2) If a letter or other writing containing a late acceptance shows that it has been sent in such circumstances that if its transmission had been normal it would have reached the offeror in due time, the late acceptance is effective as an acceptance unless, without delay, the offeror orally informs the offeree that he considers his offer as having lapsed or dispatches a notice to that effect.

Čl.22

Prijatie sa môže vziať späť, ak späťvzatie dôjde navrhovateľovi pred okamihom alebo v okamihu, keď by nastali účinky prijatia.

Article 22

An acceptance may be withdrawn if the withdrawal reaches the offeror before or at the same time as the acceptance would have become effective.

Čl.23

Zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie ponuky sa stane účinným podľa ustanovení tohto Dohovoru.

Article 23

A contract is concluded at the moment when an acceptance of an offer becomes effective in accordance with the provisions of this Convention.

Čl.24

Na účely tejto časti Dohovoru ponuka, vyhlásenie o prijatí alebo akýkoľvek iný prejav vôle dôjde osobe, ktorej sú určené, keď sa jej oznámia ústne alebo sa jej doručia akýmkoľvek iným spôsobom do vlastných rúk, do jej miesta podnikania alebo na jej poštovú adresu, alebo, ak nemá miesto podnikania alebo poštovú adresu, do jej bydliska (sídla).

Article 24

For the purposes of this Part of the Convention, an offer, declaration of acceptance or any other indication of intention "reaches" the addressee when it is made orally to him or delivered by any other means to him personally, to his place of business or mailing address or, if he does not have a place of business or mailing address, to his habitual residence.

ČASŤ III – KÚPA TOVARU

PART III - SALE OF GOODS

KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

CHAPTER I - GENERAL PROVISIONS

Čl.25

Porušenie zmluvy jednou zo strán je podstatné, ak spôsobuje takú ujmu druhej strane, že ju v značnej miere zbavuje toho, čo táto strana je oprávnená očakávať podľa zmluvy, ibaže strana porušujúca zmluvu nepredvídala také dôsledky a ani rozumná osoba v tom istom postavení by ich nepredvídala za tých istých okolností.

Article 25

A breach of contract committed by one of the parties is fundamental if it results in such detriment to the other party as substantially to deprive him of what he is entitled to expect under the contract, unless the party in breach did not foresee and a reasonable person of the same kind in the same circumstances would not have foreseen such a result.

Čl.26

Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je účinné, len keď sa oznámi druhej strane.

Article 26

A declaration of avoidance of the contract is effective only if made by notice to the other party.

Čl.27

Ak strana v súlade s touto časťou Dohovoru urobí oznámenie, žiadosť alebo iné oznámenie a zašle ich prostriedkami primeranými okolnostiam, oneskorenie alebo omyl pri odovzdávaní alebo skutočnosť, že nedošli do miesta určenia, nezbavuje túto stranu práva sa ich dovolávať, ibaže táto časť Dohovoru výslovne neustanovuje niečo iné.

Article 27

Unless otherwise expressly provided in this Part of the Convention, if any notice, request or other communication is given or made by a party in accordance with this Part and by means appropriate in the circumstances, a delay or error in the transmission of the communication or its failure to arrive does not deprive that party of the right to rely on the communication.

Čl.28

Ak je strana oprávnená podľa tohto Dohovoru požadovať plnenie akejkoľvek povinnosti druhej strany, nie je súd povinný rozhodnúť o naturálnom plnení, ibaže by tak rozhodol podľa svojho vlastného právneho poriadku o obdobných kúpnych zmluvách, ktoré nie sú upravené týmto Dohovorom.

Article 28

If, in accordance with the provisions of this Convention, one party is entitled to require performance of any obligation by the other party, a court is not bound to enter a judgement for specific performance unless the court would do so under its own law in respect of similar contracts of sale not governed by this Convention.

Čl.29

(1) Zmluva sa môže zmeniť alebo ukončiť prostou dohodou strán.

(2) Písomná zmluva, ktorá obsahuje ustanovenie, že jej zmena alebo ukončenie dohodou strán vyžaduje písomnú formu, môže sa takto zmeniť alebo ukončiť len pri dodržaní tejto formy. Strana však môže svojím správaním stratiť možnosť dovolávať sa tohto ustanovenia v rozsahu, v akom druhá strana spoliehala na toto správanie.

Article 29

(1) A contract may be modified or terminated by the mere agreement of the parties.

(2) A contract in writing which contains a provision requiring any modification or termination by agreement to be in writing may not be otherwise modified or terminated by agreement. However, a party may be precluded by his conduct from asserting such a provision to the extent that the other party has relied on that conduct.

KAPITOLA II – POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

CHAPTER II - OBLIGATIONS OF THE SELLER

Čl.30

Predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom.

Article 30

The seller must deliver the goods, hand over any documents relating to them and transfer the property in the goods, as required by the contract and this Convention.

Section I. Delivery of the goods and handing over of documents

Oddiel I – Dodanie tovaru a odovzdanie dokladov

Section I – Delivery of the goods and handing over of documents

Čl.31

Ak nie je predávajúci povinný dodať tovar v určitom inom mieste, jeho povinnosť dodať tovar spočíva

a) v odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva o kúpe zahŕňa prepravu tovaru;

b) pri tovare, ktorý je v zmluve určený jednotlivo alebo síce podľa druhu, avšak sa má dodať z určitého skladu alebo vyrobiť alebo zhotoviť, a strany vedeli v čase uzavretia zmluvy, že tovar je alebo sa má vyrobiť alebo zhotoviť v určitom mieste, v umožnení kupujúcemu nakladať tovar v tomto mieste, ak sa naň nevzťahuje ustanovenie písmena a);

c) v ostatných prípadoch v umožnení kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste, kde má predávajúci svoje miesto podnikania v čase uzavretia zmluvy.

Article 31

If the seller is not bound to deliver the goods at any other particular place, his obligation to deliver consists:

(a) if the contract of sale involves carriage of the goods - in handing the goods over to the first carrier for transmission to the buyer;

(b) if, in cases not within the preceding subparagraph, the contract relates to specific goods, or unidentified goods to be drawn from a specific stock or to be manufactured or produced, and at the time of the conclusion of the contract the parties knew that the goods were at, or were to be manufactured or produced at, a particular place - in placing the goods at the buyer's disposal at that place;

(c) in other cases - in placing the goods at the buyer's disposal at the place where the seller had his place of business at the time of the conclusion of the contract.

Čl.32

(1) Ak predávajúci odovzdáva tovar podľa zmluvy alebo tohto Dohovoru dopravcovi a ak tovar nie je zreteľne označený na účely zmluvy značkami na tovare, dopravnými dokladmi alebo inak, musí predávajúci zaslať kupujúcemu oznámenie o odoslaní zásielky a tovar v ňom špecifikovať.

(2) Ak predávajúci je povinný obstarať prepravu tovaru, musí uzavrieť zmluvy nevyhnutné na prepravu do určeného miesta určenia dopravnými prostriedkami zodpovedajúcimi daným okolnostiam a za podmienok obvyklých pre takú prepravu.

(3) Ak predávajúci nie je povinný poistiť dopravu tovaru, musí kupujúcemu poskytnúť na jeho žiadosť všetky dostupné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie poistenia.

Article 32

(1) If the seller, in accordance with the contract or this Convention, hands the goods over to a carrier and if the goods are not clearly identified to the contract by markings on the goods, by shipping documents or otherwise, the seller must give the buyer notice of the consignment specifying the goods.

(2) If the seller is bound to arrange for carriage of the goods, he must make such contracts as are necessary for carriage to the place fixed by means of transportation appropriate in the circumstances and according to the usual terms for such transportation.

(3) If the seller is not bound to effect insurance in respect of the carriage of the goods, he must, at the buyer's request, provide him with all available information necessary to enable him to effect such insurance.

Čl.33

Predávajúci je povinný dodať tovar

a) v deň, ktorý je určený v zmluve alebo určiteľný podľa zmluvy;

b) kedykoľvek počas lehoty, ktorá je v zmluve určená alebo podľa zmluvy určiteľná, ibaže z okolností vyplýva, že dobu dodania určuje kupujúci, alebo

c) v primeranej lehote po uzavretí zmluvy v ostatných prípadoch.

Article 33

The seller must deliver the goods:

(a) if a date is fixed by or determinable from the contract, on that date;

(b) if a period of time is fixed by or determinable from the contract, at any time within that period unless circumstances indicate that the buyer is to choose a date; or

(c) in any other case, within a reasonable time after the conclusion of the contract.

Čl.34

Ak je predávajúci povinný odovzdať doklady vzťahujúce sa na tovar, musí ich odovzdať v čase a v mieste a spôsobom, ktoré sú určené v zmluve. Ak predávajúci odovzdal doklady pred určenou dobou, môže do tejto doby odstrániť akékoľvek vady dokladov, ak tým nespôsobí kupujúcemu neprimerané ťažkosti alebo neprimerané náklady. Kupujúcemu je však zachovaný nárok na náhradu škody podľa tohto Dohovoru.

Article 34

If the seller is bound to hand over documents relating to the goods, he must hand them over at the time and place and in the form required by the contract. If the seller has handed over documents before that time, he may, up to that time, cure any lack of conformity in the documents, if the exercise of this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or unreasonable expense. However, the buyer retains any right to claim damages as provided for in this Convention.

Oddiel II – Tovar bez vád a nároky tretích osôb

Section II. - Conformity of the goods and third party claims

Čl.35

(1) Predávajúci musí dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, a musí ho zabaliť alebo opatriť tak, ako určuje zmluva.

(2) Pokiaľ sa strany nedohodli inak, tovar nezodpovedá zmluve, ibaže

a) sa hodí na účely, na ktoré sa používa spravidla tovar tohto istého vyhotovenia;

b) sa hodí na osobitný účel, o ktorom bol predávajúci výslovne alebo inak upovedomený v čase uzavretia zmluvy s výnimkou prípadov, keď z okolností vyplýva, že kupujúci sa nespoliehal, alebo keby nebolo od neho rozumné, aby spoliehal na odbornosť a úsudok predávajúceho;

c) má vlastnosti tovaru, ktoré predávajúci predložil kupujúcemu ako vzorku alebo predlohu;

d) je uložený na prepravu alebo zabalený spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom primeraným na zachovanie a ochranu tovaru.

(3) Predávajúci nezodpovedá podľa písmen a) až d) predchádzajúceho odseku za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo nemohol nevedieť.

Article 35

(1) The seller must deliver goods which are of the quantity, quality and description required by the contract and which are contained or packaged in the manner required by the contract.

(2) Except where the parties have agreed otherwise, the goods do not conform with the contract unless they:

(a) are fit for the purposes for which goods of the same description would ordinarily be used;

(b) are fit for any particular purpose expressly or impliedly made known to the seller at the time of the conclusion of the contract, except where the circumstances show that the buyer did not rely, or that it was unreasonable for him to rely, on the seller's skill and judgement;

(c) possess the qualities of goods which the seller has held out to the buyer as a sample or model;

(d) are contained or packaged in the manner usual for such goods or, where there is no such manner, in a manner adequate to preserve and protect the goods.

(3) The seller is not liable under subparagraphs (a) to (d) of the preceding paragraph for any lack of conformity of the goods if at the time of the conclusion of the contract the buyer knew or could not have been unaware of such lack of conformity.

Čl.36

(1) Predávajúci zodpovedá podľa zmluvy a tohto Dohovoru za akúkoľvek vadu, ktorú má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva na kupujúceho; aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe.

(2) Predávajúci takisto zodpovedá za akúkoľvek vadu tovaru, ktorá vznikne po dobe uvedenej v predchádzajúcom odseku, ak je spôsobená porušením niektorej jeho povinnosti, včítane nedodržania záruky, že tovar po určitú dobu bude spôsobilý pre obvyklé svoje použitie alebo pre osobitné použitie alebo že si zachová určitú akosť alebo určité vlastnosti.

Article 36

(1) The seller is liable in accordance with the contract and this Convention for any lack of conformity which exists at the time when the risk passes to the buyer, even though the lack of conformity becomes apparent only after that time.

(2) The seller is also liable for any lack of conformity which occurs after the time indicated in the preceding paragraph and which is due to a breach of any of his obligations, including a breach of any guarantee that for a period of time the goods will remain fit for their ordinary purpose or for some particular purpose or will retain specified qualities or characteristics.

Čl.37

Ak predávajúci dodal tovar pred dobou určenou pre dodanie, môže až do tejto doby dodať chýbajúcu časť alebo chýbajúce množstvo dodaného tovaru alebo dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar alebo odstrániť vady dodaného tovaru, ak výkon tohto práva nespôsobí kupujúcemu neprimerané ťažkosti alebo neprimerané výdavky. Kupujúcemu je však zachovaný nárok na náhradu škody podľa tohto Dohovoru.

Article 37

If the seller has delivered goods before the date for delivery, he may, up to that date, deliver any missing part or make up any deficiency in the quantity of the goods delivered, or deliver goods in replacement of any non-conforming goods delivered or remedy any lack of conformity in the goods delivered, provided that the exercise of this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or unreasonable expense. However, the buyer retains any right to claim damages as provided for in this Convention.

Čl.38

(1) Kupujúci musí prezrieť tovar alebo zariadiť jeho prehliadku v čase podľa okolností čo najkratšom.

(2) Ak zmluva zahŕňa prepravu tovaru, môže sa prehliadka odložiť až dovtedy, keď tovar dôjde do miesta určenia.

(3) Ak tovar počas prepravy sa smeruje do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odoslal bez toho, že by mal kupujúci primeranú možnosť si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo mal vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až dovtedy, keď tovar dôjde do nového miesta určenia.

Article 38

(1) The buyer must examine the goods, or cause them to be examined, within as short a period as is practicable in the circumstances.

(2) If the contract involves carriage of the goods, examination may be deferred until after the goods have arrived at their destination.

(3) If the goods are redirected in transit or redispatched by the buyer without a reasonable opportunity for examination by him and at the time of the conclusion of the contract the seller knew or ought to have known of the possibility of such redirection or redispatch, examination may be deferred until after the goods have arrived at the new destination.

Čl.39

(1) Právo kupujúceho z vád tovaru zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu povahu týchto vád v primeranom čase po tom, čo ich zistil alebo ich mal zistiť.

(2) Právo kupujúceho z vád tovaru vždy zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vady tovaru najneskôr do dvoch rokov odo dňa, keď sa tovar skutočne odovzdal kupujúcemu, ibaže táto lehota nie je v súlade so zmluvnou záručnou lehotou.

Article 39

(1) The buyer loses the right to rely on a lack of conformity of the goods if he does not give notice to the seller specifying the nature of the lack of conformity within a reasonable time after he has discovered it or ought to have discovered it.

(2) In any event, the buyer loses the right to rely on a lack of conformity of the goods if he does not give the seller notice thereof at the latest within a period of two years from the date on which the goods were actually handed over to the buyer, unless this time-limit is inconsistent with a contractual period of guarantee.

Čl.40

Predávajúci sa nemôže dovolávať ustanovení článkov 38 a 39, ak sú vady tovaru dôsledkom skutočností, o ktorých predávajúci vedel alebo o ktorých nemohol nevedieť a ktoré neoznámil kupujúcemu.

Article 40

The seller is not entitled to rely on the provisions of articles 38 and 39 if the lack of conformity relates to facts of which he knew or could not have been unaware and which he did not disclose to the buyer.

Čl.41

Predávajúci musí dodať tovar, ktorý nie je obmedzený žiadnym právom alebo nárokom tretej osoby, ibaže kupujúci súhlasil s prevzatím tovaru s takým obmedzením alebo nárokom. Ak však také právo alebo nárok sa zakladá na priemyselnom vlastníctve alebo inom duševnom vlastníctve, spravujú sa povinnosti predávajúceho ustanovením článku 42.

Article 41

The seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third party, unless the buyer agreed to take the goods subject to that right or claim. However, if such right or claim is based on industrial property or other intellectual property, the seller's obligation is governed by article 42.

Čl.42

(1) Predávajúci musí dodať tovar, ktorý nie je obmedzený žiadnym právom alebo nárokom tretej osoby založenom na priemyselnom alebo inom duševnom vlastníctve, o ktorom v dobe uzavretia zmluvy vedel alebo nemohol nevedieť, ak také právo alebo nárok sa zakladá na priemyselnom alebo inom duševnom vlastníctve:

a) podľa práva štátu, kde tovar bude znova predaný alebo inak použitý, v prípade, že strany v čase uzavretia zmluvy zamýšľali taký ďalší predaj alebo iné také použitie v tomto štáte, alebo

b) podľa práva štátu, kde má kupujúci miesto podnikania, v ostatných prípadoch.

(2) Povinnosť predávajúceho podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na prípady, keď

a) v čase uzavretia zmluvy kupujúci vedel alebo nemohol nevedieť o takom práve alebo nároku, alebo

b) právo alebo nárok vyplýva z toho, že predávajúci postupoval podľa technických výkresov, návrhov, vzorcov alebo iných podkladov, ktoré mu obstaral kupujúci.

Article 42

(1) The seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third party based on industrial property or other intellectual property, of which at the time of the conclusion of the contract the seller knew or could not have been unaware, provided that the right or claim is based on industrial property or other intellectual property:

(a) under the law of the State where the goods will be resold or otherwise used, if it was contemplated by the parties at the time of the conclusion of the contract that the goods would be resold or otherwise used in that State; or

(b) in any other case, under the law of the State where the buyer has his place of business.

(2) The obligation of the seller under the preceding paragraph does not extend to cases where:

(a) at the time of the conclusion of the contract the buyer knew or could not have been unaware of the right or claim; or

(b) the right or claim results from the seller's compliance with technical drawings, designs, formulae or other such specifications furnished by the buyer.

Čl.43

(1) Kupujúci stráca právo dovolať sa ustanovení článku 41 alebo článku 42, ak nepodá predávajúcemu správu, určujúcu povahu práva alebo nároku tretej osoby v primeranom čase po tom, čo sa dozvedel alebo sa mal dozvedieť o tomto práve alebo nároku tretej osoby.

(2) Predávajúci nie je oprávnený sa dovolávať ustanovení predchádzajúceho odseku, ak vedel o práve alebo nároku tretej osoby a jeho povahe.

Article 43

(1) The buyer loses the right to rely on the provisions of article 41 or article 42 if he does not give notice to the seller specifying the nature of the right or claim of the third party within a reasonable time after he has become aware or ought to have become aware of the right or claim.

(2) The seller is not entitled to rely on the provisions of the preceding paragraph if he knew of the right or claim of the third party and the nature of it.

Čl.44

Bez ohľadu na ustanovenia článku 39 ods. 1 a článku 43 ods. 1 môže kupujúci znížiť kúpnu cenu podľa ustanovení článku 50 alebo požadovať náhradu škody s výnimkou ušlého zisku, ak neurobil požadované oznámenia z ospravedlniteľných dôvodov.

Article 44

Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of article 39 and paragraph (1) of article 43, the buyer may reduce the price in accordance with article 50 or claim damages, except for loss of profit, if he has a reasonable excuse for his failure to give the required notice.

Oddiel III – Práva kupujúceho pri porušení zmluvy predávajúcim

Section III. - Remedies for breach of contract by the seller

Čl.45

(1) Ak nesplní predávajúci niektorú svoju povinnosť zo zmluvy o kúpe alebo z tohto Dohovoru, môže kupujúci:

a) uplatniť práva ustanovené v článkoch 46 až 52;

b) požadovať náhradu škody podľa článku 74 až 77.

(2) Kupujúci nie je zbavený práva, ktoré môže mať na uplatnenie náhrady škody, ak uplatní svoje právo na iné náhrady.

(3) Ak uplatní kupujúci niektoré svoje právo z porušenia zmluvy, nemôže sa predávajúcemu povoliť v súdnom alebo rozhodcovskom konaní žiadny odklad.

Article 45

(1) If the seller fails to perform any of his obligations under the contract or this Convention, the buyer may:

(a) exercise the rights provided in articles 46 to 52;

(b) claim damages as provided in articles 74 to 77.

(2) The buyer is not deprived of any right he may have to claim damages by exercising his right to other remedies.

(3) No period of grace may be granted to the seller by a court or arbitral tribunal when the buyer resorts to a remedy for breach of contract.

Čl.46

(1) Kupujúci môže požadovať, aby predávajúci plnil svoje povinnosti, ibaže už uplatnil nárok, ktorý nie je v súlade s takou požiadavkou.

(2) Ak tovar nezodpovedá zmluve, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, len ak vadné plnenie zakladá podstatné porušenie zmluvy a ak je požiadavka na dodanie náhradného tovaru uplatnená buď súčasne s oznámením urobeným podľa článku 39, alebo v primeranom čase potom.

(3) Ak tovar nezodpovedá zmluve, môže kupujúci požadovať od predávajúceho odstránenie vadného plnenia, ibaže by to bolo neprimerané s prihliadnutím na všetky okolnosti. Požiadavka na odstránenie vadného plnenia sa musí uplatniť buď súčasne s oznámením urobeným podľa článku 39, alebo v primeranom čase potom.

Article 46

(1) The buyer may require performance by the seller of his obligations unless the buyer has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement.

(2) If the goods do not conform with the contract, the buyer may require delivery of substitute goods only if the lack of conformity constitutes a fundamental breach of contract and a request for substitute goods is made either in conjunction with notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter.

(3) If the goods do not conform with the contract, the buyer may require the seller to remedy the lack of conformity by repair, unless this is unreasonable having regard to all the circumstances. A request for repair must be made either in conjunction with notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter.

Čl.47

(1) Kupujúci môže určiť dodatočnú primeranú lehotu na splnenie jeho povinností.

(2) Kupujúci nesmie pred uplynutím takto určenej lehoty uplatniť niektorý z nárokov z porušenia zmluvy, ibaže dostane od predávajúceho oznámenie, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Kupujúci však týmto nestráca právo na náhradu škody spôsobenú omeškaním v plnení.

Article 47

(1) The buyer may fix an additional period of time of reasonable length for performance by the seller of his obligations.

(2) Unless the buyer has received notice from the seller that he will not perform within the period so fixed, the buyer may not, during that period, resort to any remedy for breach of contract. However, the buyer is not deprived thereby of any right he may have to claim damages for delay in performance.

Čl.48

(1) S výhradou článku 49 predávajúci môže aj po určenej lehote pre dodanie tovaru odstrániť na svoje náklady akékoľvek nesplnenie svojich povinností, ak tak môže urobiť bez neprimeraného odkladu a nespôsobí tým kupujúcemu neprimerané ťažkosti alebo pochybnosti, že kupujúci nebude musieť uhradiť náklady vynaložené predávajúcim. Nárok kupujúceho na náhradu škody podľa tohto Dohovoru zostáva však zachovaný.

(2) Ak predávajúci požiada kupujúceho, aby mu oznámil, či príjme plnenie, a kupujúci tejto žiadosti v primeranej lehote nevyhovie, môže predávajúci poskytnúť plnenie v lehote, ktorú určil vo svojej žiadosti. Kupujúci nemôže počas tejto lehoty uplatniť taký nárok, ktorý je nezlučiteľný s plnením záväzku predávajúcim.

(3) Správa predávajúceho, že poskytne plnenie v určitej lehote, sa považuje za žiadosť podľa predchádzajúceho odseku, aby kupujúci oznámil svoje rozhodnutie.

(4) Žiadosť alebo oznámenie predávajúceho podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku je účinná, len keď ju kupujúci dostane.

Article 48

(1) Subject to article 49, the seller may, even after the date for delivery, remedy at his own expense any failure to perform his obligations, if he can do so without unreasonable delay and without causing the buyer unreasonable inconvenience or uncertainty of reimbursement by the seller of expenses advanced by the buyer. However, the buyer retains any right to claim damages as provided for in this Convention.

(2) If the seller requests the buyer to make known whether he will accept performance and the buyer does not comply with the request within a reasonable time, the seller may perform within the time indicated in his request. The buyer may not, during that period of time, resort to any remedy which is inconsistent with performance by the seller.

(3) A notice by the seller that he will perform within a specified period of time is assumed to include a request, under the preceding paragraph, that the buyer make known his decision.

(4) A request or notice by the seller under paragraph (2) or (3) of this article is not effective unless received by the buyer.

Čl.49

(1) Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy:

a) ak predávajúci nesplnením niektorej svojej povinnosti zo zmluvy alebo z tohto Dohovoru porušil zmluvu podstatným spôsobom, alebo

b) v prípade nedodania tovaru, ak predávajúci nedodá tovar v dodatočnej lehote určenej kupujúcim podľa článku 47 ods. 1 alebo vyhlási, že nedodá tovar v takto určenej lehote.

(2) Ak však predávajúci dodal tovar, zaniká právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy, ibaže tak urobí:

a) pri neskorej dodávke v primeranej dobe po tom, čo sa dozvedel o uskutočnení dodávky;

b) pri inom porušení povinností než pri neskorej dodávke v primeranej dobe;

i) po tom, čo sa dozvedel alebo musel dozvedieť o takom porušení;

ii) po uplynutí dodatočnej lehoty určenej kupujúcim podľa článku 47 ods. 1 alebo po vyhlásení predávajúceho, že nesplní svoje povinnosti v takej dodatočnej lehote, alebo

iii) po uplynutí dodatočnej lehoty ustanovenej predávajúcim podľa článku 48 ods. 2 alebo po vyhlásení kupujúceho, že neprijme plnenie.

Article 49

(1) The buyer may declare the contract avoided:

(a) if the failure by the seller to perform any of his obligations under the contract or this Convention amounts to a fundamental breach of contract; or

(b) in case of non-delivery, if the seller does not deliver the goods within the additional period of time fixed by the buyer in accordance with paragraph (1) of article 47 or declares that he will not deliver within the period so fixed.

(2) However, in cases where the seller has delivered the goods, the buyer loses the right to declare the contract avoided unless he does so:

(a) in respect of late delivery, within a reasonable time after he has become aware that delivery has been made;

(b) in respect of any breach other than late delivery, within a reasonable time:

(i) after he knew or ought to have known of the breach;

(ii) after the expiration of any additional period of time fixed by the buyer in accordance with paragraph (1) of article 47, or after the seller has declared that he will not perform his obligations within such an additional period; or

(iii) after the expiration of any additional period of time indicated by the seller in accordance with paragraph (2) of article 48, or after the buyer has declared that he will not accept performance.

Čl.50

Ak tovar nie je v súlade so zmluvou, kupujúci môže znížiť kúpnu cenu bez ohľadu na to, či kúpna cena bola už zaplatená, alebo nie, a to v rozsahu zodpovedajúcom pomeru medzi hodnotou, ktorú mal skutočne dodaný tovar v dobe dodania, a hodnotou, ktorú by mal v tejto dobe tovar bez vád. Ak však predávajúci odstráni neplnenie svojej povinnosti podľa článku 37 alebo článku 48 alebo ak kupujúci odmietne prijať plnenie poskytnuté predávajúcim v súlade s týmito článkami, nemôže kupujúci znížiť kúpnu cenu.

Article 50

If the goods do not conform with the contract and whether or not the price has already been paid, the buyer may reduce the price in the same proportion as the value that the goods actually delivered had at the time of the delivery bears to the value that conforming goods would have had at that time. However, if the seller remedies any failure to perform his obligations in accordance with article 37 or article 48 or if the buyer refuses to accept performance by the seller in accordance with those articles, the buyer may not reduce the price.

Čl.51

(1) Ak predávajúci dodá iba časť tovaru alebo ak iba časť dodaného tovaru nie je v súlade so zmluvou, použijú sa ustanovenia článkov 46 až 50 ohľadne časti tovaru, ktorá chýba alebo nie je v súlade so zmluvou.

(2) Kupujúci môže odstúpiť od celej zmluvy len vtedy, ak čiastočné nesplnenie alebo splnenie nezodpovedajúce zmluve zakladá podstatné porušenie zmluvy.

Article 51

(1) If the seller delivers only a part of the goods or if only a part of the goods delivered is in conformity with the contract, articles 46 to 50 apply in respect of the part which is missing or which does not conform.

(2) The buyer may declare the contract avoided in its entirety only if the failure to make delivery completely or in conformity with the contract amounts to a fundamental breach of the contract.

Čl.52

(1) Ak predávajúci dodá tovar pred určenou dobou, môže kupujúci dodávku prijať alebo ju odmietnuť.

(2) Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než je ustanovené v zmluve, môže kupujúci dodávku prijať alebo môže odmietnuť prijať prebytočné množstvo tovaru. Ak kupujúci prijme dodávku všetkého alebo časti prebytočného tovaru, je povinný zaň zaplatiť kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene ustanovenej v zmluve.

Article 52

(1) If the seller delivers the goods before the date fixed, the buyer may take delivery or refuse to take delivery.

(2) If the seller delivers a quantity of goods greater than that provided for in the contract, the buyer may take delivery or refuse to take delivery of the excess quantity. If the buyer takes delivery of all or part of the excess quantity, he must pay for it at the contract rate.

KAPITOLA III – POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

CHAPTER III - OBLIGATIONS OF THE BUYER

Čl.53

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom.

Article 53

The buyer must pay the price for the goods and take delivery of them as required by the contract and this Convention.

Oddiel I – Platenie kúpnej ceny

Section I. - Payment of the price

Čl.54

Povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu zahŕňa povinnosť urobiť opatrenia a vyhovieť formalitám, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákony a iné právne úpravy na to, aby sa umožnilo zaplatenie kúpnej ceny.

Article 54

The buyer's obligation to pay the price includes taking such steps and complying with such formalities as may be required under the contract or any laws and regulations to enable payment to be made.

Čl.55

Ak sa zmluva platne uzavrela, ale nie je v nej výslovne alebo nepriamo ustanovená kúpna cena a ani ustanovenie umožňujúce jej určenie, predpokladá sa, že strany, pokiaľ neprejavili inú vôľu, nepriamo určili kúpnu cenu zodpovedajúcu kúpnej cene, ktorá sa všeobecne účtovala v dobe uzavretia zmluvy za taký tovar za porovnateľných okolností v príslušnom obchodnom odvetví.

Article 55

Where a contract has been validly concluded but does not expressly or implicitly fix or make provision for determining the price, the parties are considered, in the absence of any indication to the contrary, to have impliedly made reference to the price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned.

Čl.56

Ak je kúpna cena určená podľa hmotnosti tovaru, je rozhodujúca v prípade pochybnosti čistá hmotnosť.

Article 56

If the price is fixed according to the weight of the goods, in case of doubt it is to be determined by the net weight.

Čl.57

(1) Ak kupujúci neprevzal povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v určitom inom mieste, je povinný ju predávajúcemu zaplatiť

a) v mieste podnikania predávajúceho; alebo

b) ak sa má cena platiť pri odovzdaní tovaru alebo dokladov, v mieste tohto odovzdania.

(2) Predávajúci znáša akékoľvek zvýšenie výdavkov spojených s platením, ak sa spôsobili zmenou jeho miesta podnikania po uzavretí zmluvy.

Article 57

(1) If the buyer is not bound to pay the price at any other particular place, he must pay it to the seller:

(a) at the seller's place of business; or

(b) if the payment is to be made against the handing over of the goods or of documents, at the place where the handing over takes place.

(2) The seller must bear any increases in the expenses incidental to payment which is caused by a change in his place of business subsequent to the conclusion of the contract.

Čl.58

(1) Ak kupujúci nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu v inej určitej dobe, je povinný ju zaplatiť, keď predávajúci v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom umožní kupujúcemu nakladať s tovarom alebo s dokladmi, na základe ktorých môže kupujúci nakladať s tovarom. Predávajúci môže urobiť závislým odovzdanie tovaru alebo dokladov od takého zaplatenia kúpnej ceny.

(2) Ak zmluva zahŕňa prepravu tovaru, môže predávajúci odoslať tovar s podmienkou, že tovar alebo doklady umožňujúce nakladanie s tovarom sa odovzdajú kupujúcemu len proti zaplateniu kúpnej ceny.

(3) Kupujúci nie je povinný zaplatiť kúpnu cenu, dokiaľ nemá možnosť prehliadnuť si tovar, ibaže postup pri dodávke alebo platení, ktorý sa medzi stranami dohodol, mu neposkytuje takú možnosť.

Article 58

(1) If the buyer is not bound to pay the price at any other specific time, he must pay it when the seller places either the goods or documents controlling their disposition at the buyer's disposal in accordance with the contract and this Convention. The seller may make such payment a condition for handing over the goods or documents.

(2) If the contract involves carriage of the goods, the seller may dispatch the goods on terms whereby the goods, or documents controlling their disposition, will not be handed over to the buyer except against payment of the price.

(3) The buyer is not bound to pay the price until he has had an opportunity to examine the goods, unless the procedures for delivery or payment agreed upon by the parties are inconsistent with his having such an opportunity.

Čl.59

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v dobe ustanovenej zmluvou alebo určiteľnej podľa zmluvy a tohto Dohovoru a nie je potrebné, aby bol na to vyzvaný alebo aby boli splnené iné formality zo strany predávajúceho.

Article 59

The buyer must pay the price on the date fixed by or determinable from the contract and this Convention without the need for any request or compliance with any formality on the part of the seller.

Oddiel II – Prevzatie dodávky

Section II. - Taking delivery

Čl.60

Povinnosť kupujúceho prevziať dodávku spočíva:

a) vo vykonaní všetkých úkonov, ktoré možno od neho rozumne očakávať na ten účel, aby predávajúci mohol dodať tovar, a

b) v prevzatí tovaru.

Article 60

The buyer's obligation to take delivery consists:

(a) in doing all the acts which could reasonably be expected of him in order to enable the seller to make delivery; and

(b) in taking over the goods.

Oddiel III – Práva predávajúceho pri porušení zmluvy kupujúcim

Section III. - Remedies for breach of contract by the buyer

Čl.61

(1) Ak kupujúci nesplní niektorú svoju povinnosť ustanovenú zmluvou alebo týmto Dohovorom, môže predávajúci:

a) uplatniť práva ustanovené v článkoch 62 až 65;

b) požadovať náhradu škody podľa článkov 74 až 77.

(2) Predávajúci nestráca právo na náhradu škody tým, že uplatní svoje právo na iné nároky.

(3) Ak predávajúci uplatní niektorý nárok z porušenia zmluvy, nemôže sa kupujúcemu povoliť v súdnom alebo rozhodcovskom konaní žiadny odklad pre splnenie jeho povinností.

Article 61

(1) If the buyer fails to perform any of his obligations under the contract or this Convention, the seller may:

(a) exercise the rights provided in articles 62 to 65;

(b) claim damages as provided in articles 74 to 77.

(2) The seller is not deprived of any right he may have to claim damages by exercising his right to other remedies.

(3) No period of grace may be granted to the buyer by a court or arbitral tribunal when the seller resorts to a remedy for breach of contract.

Čl.62

Predávajúci môže požadovať, aby kupujúci zaplatil kúpnu cenu, prevzal dodávku alebo splnil iné svoje povinnosti, ibaže predávajúci uplatnil nárok z porušenia zmluvy, ktorý je nezlučiteľný s takou požiadavkou.

Article 62

The seller may require the buyer to pay the price, take delivery or perform his other obligations, unless the seller has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement.

Čl.63

(1) Predávajúci môže určiť kupujúcemu dodatočnú primeranú lehotu na splnenie jeho povinností.

(2) Predávajúci nesmie pred uplynutím takto určenej lehoty uplatniť svoje nároky z porušenia zmluvy kupujúcim, ibaže predávajúci dostane od kupujúceho oznámenie, že nesplní svoj záväzok v tejto lehote. Predávajúci však nestráca týmto právo na náhradu škody spôsobenú omeškaním v plnení.

Article 63

(1) The seller may fix an additional period of time of reasonable length for performance by the buyer of his obligations.

(2) Unless the seller has received notice from the buyer that he will not perform within the period so fixed, the seller may not, during that period, resort to any remedy for breach of contract. However, the seller is not deprived thereby of any right he may have to claim damages for delay in performance.

Čl.64

(1) Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy:

a) ak kupujúci nesplnením niektorej svojej povinnosti zo zmluvy alebo z tohto Dohovoru porušil zmluvu podstatným spôsobom; alebo

b) ak kupujúci nesplnil povinnosť zaplatiť kúpnu cenu alebo prevziať dodávku tovaru v dodatočnej lehote určenej predávajúcim podľa článku 63 ods. 1 alebo ak vyhlási, že tieto povinnosti v tejto lehote nesplní.

(2) Ak však kupujúci zaplatil kúpnu cenu, zaniká právo predávajúceho odstúpiť od zmluvy, ibaže tak urobí:

a) pri oneskorenom plnení kupujúceho skôr, ako sa dozvedel, že kupujúci splnil svoju povinnosť, alebo

b) pri inom porušení zmluvy ako pri oneskorenom plnení kupujúceho v primeranej dobe;

i) po tom, čo sa predávajúci dozvedel alebo mal dozvedieť o porušení zmluvy; alebo

ii) po uplynutí dodatočnej lehoty určenej predávajúcim podľa článku 63 ods. 1 alebo po vyhlásení kupujúceho, že nesplní svoje povinnosti v tejto dodatočnej lehote.

Article 64

(1) The seller may declare the contract avoided:

(a) if the failure by the buyer to perform any of his obligations under the contract or this Convention amounts to a fundamental breach of contract; or

(b) if the buyer does not, within the additional period of time fixed by the seller in accordance with paragraph (1) of article 63, perform his obligation to pay the price or take delivery of the goods, or if he declares that he will not do so within the period so fixed.

(2) However, in cases where the buyer has paid the price, the seller loses the right to declare the contract avoided unless he does so:

(a) in respect of late performance by the buyer, before the seller has become aware that performance has been rendered; or

(b) in respect of any breach other than late performance by the buyer, within a reasonable time:

(i) after the seller knew or ought to have known of the breach; or

(ii) after the expiration of any additional period of time fixed by the seller in accordance with paragraph (1) of article 63, or after the buyer has declared that he will not perform his obligations within such an additional period.

Čl.65

(1) Ak má kupujúci podľa zmluvy určiť formu, veľkosť alebo iné vlastnosti tovaru a neurobí tak v dohodnutej alebo primeranej lehote po dôjdení žiadosti predávajúceho, môže ich predávajúci sám určiť podľa potrieb kupujúceho, ktoré mu môžu byť známe bez toho, že nie sú dotknuté iné práva, ktoré môže mať.

(2) Ak predávajúci vykonal určenie sám, musí oznámiť podrobné údaje o tom kupujúcemu a určiť primeranú lehotu, v ktorej kupujúci môže urobiť rozdielne určenie. Ak tak kupujúci neurobí po dôjdení takého oznámenia v určenej lehote, je určenie vykonané predávajúcim záväzné.

Article 65

(1) If under the contract the buyer is to specify the form, measurement or other features of the goods and he fails to make such specification either on the date agreed upon or within a reasonable time after receipt of a request from the seller, the seller may, without prejudice to any other rights he may have, make the specification himself in accordance with the requirements of the buyer that may be known to him.

(2) If the seller makes the specification himself, he must inform the buyer of the details thereof and must fix a reasonable time within which the buyer may make a different specification. If, after receipt of such a communication, the buyer fails to do so within the time so fixed, the specification made by the seller is binding.

KAPITOLA IV – PRECHOD NEBEZPEČENSTVA

CHAPTER IV - PASSING OF RISK

Čl.66

Strata alebo poškodenie tovaru, ku ktorým došlo po prechode nebezpečenstva na kupujúceho, nezbavujú kupujúceho povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, ibaže strata alebo poškodenie boli spôsobené konaním alebo opomenutím predávajúceho.

Article 66

Loss of or damage to the goods after the risk has passed to the buyer does not discharge him from his obligation to pay the price, unless the loss or damage is due to an act or omission of the seller.

Čl.67

(1) Ak zmluva o kúpe zahŕňa prepravu tovaru a predávajúci nie je povinný odovzdať ho na určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi pre prepravu kupujúcemu podľa zmluvy o kúpe. Ak je predávajúci povinný odovzdať tovar dopravcovi na určitom mieste, neprechádza nebezpečenstvo na kupujúceho, dokiaľ sa tovar neodovzdá dopravcovi na tomto mieste. Skutočnosť, že predávajúci je oprávnený si ponechať doklady umožňujúce nakladať s tovarom, nemá vplyv na prechod nebezpečenstva.

(2) Nebezpečenstvo však neprechádza na kupujúceho, dokiaľ tovar nie je jasne vyznačený na účel zmluvy, značkami na tovare, prepravnými dokladmi, zaslaním správy kupujúcemu alebo inak.

Article 67

(1) If the contract of sale involves carriage of the goods and the seller is not bound to hand them over at a particular place, the risk passes to the buyer when the goods are handed over to the first carrier for transmission to the buyer in accordance with the contract of sale. If the seller is bound to hand the goods over to a carrier at a particular place, the risk does not pass to the buyer until the goods are handed over to the carrier at that place. The fact that the seller is authorized to retain documents controlling the disposition of the goods does not affect the passage of the risk.

(2) Nevertheless, the risk does not pass to the buyer until the goods are clearly identified to the contract, whether by markings on the goods, by shipping documents, by notice given to the buyer or otherwise.

Čl.68

Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý sa v čase predaja prepravuje, prechádza na kupujúceho od uzavretia zmluvy. Ak to však vyplýva z okolností prípadu, prechádza nebezpečenstvo na kupujúceho okamihom, keď sa tovar odovzdal dopravcovi, ktorý vystavil dokumenty zakladajúce zmluvu o preprave. Ak však v čase uzavretia zmluvy o kúpe predávajúci vedel alebo mal vedieť, že tovar sa stratil alebo poškodil, a neoznámil to kupujúcemu, znáša nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru predávajúci.

Article 68

The risk in respect of goods sold in transit passes to the buyer from the time of the conclusion of the contract. However, if the circumstances so indicate, the risk is assumed by the buyer from the time the goods were handed over to the carrier who issued the documents embodying the contract of carriage. Nevertheless, if at the time of the conclusion of the contract of sale the seller knew or ought to have known that the goods had been lost or damaged and did not disclose this to the buyer, the loss or damage is at the risk of the seller.

Čl.69

(1) V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú články 67 a 68, prechádza nebezpečenstvo na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar, alebo, ak tak neurobí včas, v čase, keď je mu umožnené nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že dodávku neprevezme.

(2) Ak však je kupujúci povinný prevziať tovar v inom mieste, ako je miesto podnikania predávajúceho, prechádza nebezpečenstvo len čo nastane okamih, v ktorom dodávka mala byť splnená a kupujúci sa dozvie o tom, že je mu umožnené v určenom mieste nakladať s tovarom.

(3) Ak zmluva sa týka tovaru, ktorý v nej nie je identifikovaný, predpokladá sa, že je kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom, až keď je jasne identifikovaný na účel tejto zmluvy.

Article 69

(1) In cases not within articles 67 and 68, the risk passes to the buyer when he takes over the goods or, if he does not do so in due time, from the time when the goods are placed at his disposal and he commits a breach of contract by failing to take delivery.

(2) However, if the buyer is bound to take over the goods at a place other than a place of business of the seller, the risk passes when delivery is due and the buyer is aware of the fact that the goods are placed at his disposal at that place.

(3) If the contract relates to goods not then identified, the goods are considered not to be placed at the disposal of the buyer until they are clearly identified to the contract.

Čl.70

Ak predávajúci podstatne poruší zmluvu, ustanovenia článkov 67, 68 a 69 sa nedotýkajú nárokov, ktoré má kupujúci z dôvodu takého porušenia.

Article 70

If the seller has committed a fundamental breach of contract, articles 67, 68 and 69 do not impair the remedies available to the buyer on account of the breach.

KAPITOLA V – SPOLOČNÉ USTANOVENIA O POVINNOSTIACH PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

CHAPTER V - PROVISIONS COMMON TO THE OBLIGATIONS OF THE SELLER AND OF THE BUYER

Oddiel I – Ohrozenie plnenia zmluvy a zmluvy s čiastkovým plnením

Section I. - Anticipatory breach and instalment contracts

Čl.71

(1) Strana môže pozastaviť plnenie svojich povinností, ak po uzavretí zmluvy sa stane zrejmým, že druhá strana nesplní podstatnú časť svojich povinností vzhľadom

a) na vážny nedostatok svojej spôsobilosti poskytnúť plnenie alebo svojej úveruschopnosti alebo

b) na svoje správanie pri príprave plnenia zmluvy alebo pri jej plnení.

(2) Ak predávajúci odoslal tovar skôr, ako vyšli najavo dôvody uvedené v predchádzajúcom odseku, môže zabrániť odovzdanie tovaru kupujúcemu, aj keď kupujúci má doklady, ktoré ho oprávňujú na vydanie tovaru. Toto ustanovenie sa týka len práv na tovar vo vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim.

(3) Strana, ktorá pozastavila plnenie, či už pred odoslaním tovaru alebo po ňom, musí to okamžite oznámiť druhej strane a musí pokračovať v plnení, ak druhá strana jej poskytne primerané zabezpečenie splnenia svojich povinností.

Article 71

(1) A party may suspend the performance of his obligations if, after the conclusion of the contract, it becomes apparent that the other party will not perform a substantial part of his obligations as a result of:

(a) a serious deficiency in his ability to perform or in his creditworthiness; or

(b) his conduct in preparing to perform or in performing the contract.

(2) If the seller has already dispatched the goods before the grounds described in the preceding paragraph become evident, he may prevent the handing over of the goods to the buyer even though the buyer holds a document which entitles him to obtain them. The present paragraph relates only to the rights in the goods as between the buyer and the seller.

(3) A party suspending performance, whether before or after dispatch of the goods, must immediately give notice of the suspension to the other party and must continue with performance if the other party provides adequate assurance of his performance.

Čl.72

(1) Ak pred časom plnenia zmluvy je zrejmé, že jedna zo strán ju podstatne poruší, môže druhá strana odstúpiť od zmluvy.

(2) Ak nehrozí časové omeškanie, musí to strana, ktorá zamýšľa odstúpiť od zmluvy, oznámiť primeraným spôsobom druhej strane a umožniť jej zaobstarať primerané zabezpečenie riadneho plnenia.

(3) Požiadavky stanovené v predchádzajúcom odseku nemusia byť splnené v prípade, ak druhá strana vyhlásila, že nesplní svoje povinnosti.

Article 72

(1) If prior to the date for performance of the contract it is clear that one of the parties will commit a fundamental breach of contract, the other party may declare the contract avoided.

(2) If time allows, the party intending to declare the contract avoided must give reasonable notice to the other party in order to permit him to provide adequate assurance of his performance.

(3) The requirements of the preceding paragraph do not apply if the other party has declared that he will not perform his obligations.

Čl.73

(1) Ak poruší jedna strana zmluvu určujúcu čiastkové dodávky tovaru tým, že nesplní povinnosti týkajúce sa jedného čiastkového plnenia, a toto porušenie je podstatné ohľadne tohto čiastkového plnenia, môže druhá strana odstúpiť od zmluvy ohľadne tohto čiastkového plnenia.

(2) Ak strana nesplnením nejakej svojej povinnosti, týkajúcej sa ktoréhokoľvek čiastkového plnenia, vyvolá odôvodnené obavy druhej strany, že dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy ohľadne týchto budúcich plnení, môže táto strana odstúpiť od zmluvy ohľadne týchto budúcich plnení, ak tak urobí v primeranej lehote.

(3) Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy ohľadne ktorejkoľvek dodávky, môže súčasne odstúpiť od dodávok už uskutočnených alebo budúcich, ak vzhľadom od ich vzájomnej závislosti by nebolo možné tieto dodávky použiť na účel, ktorý strany zamýšľali pri uzavretí zmluvy.

Article 73

(1) In the case of a contract for delivery of goods by instalments, if the failure of one party to perform any of his obligations in respect of any instalment constitutes a fundamental breach of contract with respect to that instalment, the other party may declare the contract avoided with respect to that instalment.

(2) If one party's failure to perform any of his obligations in respect of any instalment gives the other party good grounds to conclude that a fundamental breach of contract will occur with respect to future instalments, he may declare the contract avoided for the future, provided that he does so within a reasonable time.

(3) A buyer who declares the contract avoided in respect of any delivery may, at the same time, declare it avoided in respect of deliveries already made or of future deliveries if, by reason of their interdependence, those deliveries could not be used for the purpose contemplated by the parties at the time of the conclusion of the contract.

Oddiel II – Náhrada škody

Section II. - Damages

Čl.74

Náhrada škody pri porušení zmluvy jednou stranou zahŕňa sumu zodpovedajúcu strate, včítane ušlého zisku, ktorú utrpela druhá strana v dôsledku porušenia zmluvy. Náhrada škody nesmie presiahnuť stratu a ušlý zisk, ktorú strana porušujúca zmluvu predvídala alebo mala predvídať v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na skutočnosti, o ktorých vedela alebo mala vedieť, ako možný dôsledok porušenia zmluvy.

Article 74

Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach. Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or ought to have known, as a possible consequence of the breach of contract.

Čl.75

Ak došlo k odstúpeniu od zmluvy a ak primeraným spôsobom a v primeranom čase po odstúpení kupujúci už kúpil náhradný tovar alebo predávajúci už predal tovar, môže strana uplatňujúca náhradu škody požadovať úhradu rozdielu medzi kúpnou cenou ustanovenou v zmluve a cenou dohodnutou v náhradnom obchode, ako aj inú škodu, na ktorú je nárok podľa článku 74.

Article 75

If the contract is avoided and if, in a reasonable manner and within a reasonable time after avoidance, the buyer has bought goods in replacement or the seller has resold the goods, the party claiming damages may recover the difference between the contract price and the price in the substitute transaction as well as any further damages recoverable under article 74.

Čl.76

(1) Pri odstúpení od zmluvy s bežnou cenou tovaru môže strana uplatňujúca náhradu škody, ktorá neuskutočnila kúpu alebo predaj podľa článku 75, požadovať rozdiel medzi kúpnou cenou určenou v zmluve a bežnou cenou platnou v čase odstúpenia od zmluvy, ako aj náhradu inej škody podľa článku 74. Ak však strana, ktorá uplatňuje náhradu škody, odstúpila od zmluvy až po prevzatí tovaru, je rozhodujúca bežná cena platná v čase tohto prevzatia namiesto bežnej ceny platnej v čase odstúpenia od zmluvy.

(2) Na účely predchádzajúceho odseku je bežnou cenou cena, ktorá prevláda v mieste, kde sa mal tovar dodať, alebo, ak tam taká cena nie je, bežná cena primeraného náhradného miesta, pričom sa vezme zreteľ na rozdiely v dopravných nákladoch tovaru.

Article 76

(1) If the contract is avoided and there is a current price for the goods, the party claiming damages may, if he has not made a purchase or resale under article 75, recover the difference between the price fixed by the contract and the current price at the time of avoidance as well as any further damages recoverable under article 74. If, however, the party claiming damages has avoided the contract after taking over the goods, the current price at the time of such taking over shall be applied instead of the current price at the time of avoidance.

(2) For the purposes of the preceding paragraph, the current price is the price prevailing at the place where delivery of the goods should have been made or, if there is no current price at that place, the price at such other place as serves as a reasonable substitute, making due allowance for differences in the cost of transporting the goods.

Čl.77

Strana, ktorá uplatňuje porušenie zmluvy, musí urobiť okolnostiam prípadu primerané opatrenia na zmenšenie straty, včítane ušlého zisku z porušenia zmluvy. Ak tak neurobí, môže sa strana, ktorá zmluvu porušila, domáhať zníženia jej výšky v rozsahu, v ktorom škoda mala byť zmenšená.

Article 77

A party who relies on a breach of contract must take such measures as are reasonable in the circumstances to mitigate the loss, including loss of profit, resulting from the breach. If he fails to take such measures, the party in breach may claim a reduction in the damages in the amount by which the loss should have been mitigated.

Oddiel III – Úroky

Section III. - Interest

Čl.78

Ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa článku 74.

Article 78

If a party fails to pay the price or any other sum that is in arrears, the other party is entitled to interest on it, without prejudice to any claim for damages recoverable under article 74.

Oddiel IV – Vylúčenie zodpovednosti

Section IV. - Exemptions

Čl.79

(1) Strana nie je zodpovedná za nesplnenie akejkoľvek povinnosti, ak preukáže, že toto nesplnenie spôsobila prekážka, ktorá nezávisela od jej vôle a ohľadne ktorej nebolo možné rozumne očakávať, že by s ňou strana počítala v čase uzavretia zmluvy alebo že by túto prekážku alebo jej dôsledky odvrátila alebo prekonala.

(2) Ak nesplnenie povinnosti zo zmluvy spôsobila tretia osoba, ktorú strana poverila plnením celého zmluvného záväzku alebo jeho časti, je jej zodpovednosť vylúčená iba v prípade, že

a) strana nie je zodpovedná podľa predchádzajúceho odseku a

b) osoba, ktorú strana poverila splnením povinnosti, by nebola zodpovedná, keby sa ustanovenie predchádzajúceho odseku vzťahovalo na ňu.

(3) Vylúčenie zodpovednosti podľa tohto článku je účinné po dobu, po ktorú trvá prekážka.

(4) Strana, ktorá neplní povinnosť, musí oznámiť druhej strane prekážku a jej dôsledky na svoju spôsobilosť plniť. Ak druhá strana nedostane oznámenie v primeranej lehote po tom, čo sa strana, ktorá neplní povinnosť, dozvedela alebo mala dozvedieť o takej prekážke, je táto strana zodpovedná za tým vzniknutú škodu.

(5) Ustanovenia tohto článku nebránia tomu, aby ktorákoľvek zo strán vykonala iné právo než nárok na náhradu škody podľa tohto Dohovoru.

Article 79

(1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.

(2) If the party's failure is due to the failure by a third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the contract, that party is exempt from liability only if:

(a) he is exempt under the preceding paragraph; and

(b) the person whom he has so engaged would be so exempt if the provisions of that paragraph were applied to him.

(3) The exemption provided by this article has effect for the period during which the impediment exists.

(4) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on his ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he is liable for damages resulting from such non-receipt.

(5) Nothing in this article prevents either party from exercising any right other than to claim damages under this Convention.

Čl.80

Strana nemôže uplatňovať nároky z nesplnenia povinností druhou stranou v rozsahu, v ktorom bolo spôsobené konaním alebo opomenutím prvej strany.

Article 80

A party may not rely on a failure of the other party to perform, to the extent that such failure was caused by the first party's act or omission.

Oddiel V – Účinky odstúpenia od zmluvy

Section V. - Effects of avoidance

Čl.81

(1) Odstúpenie od zmluvy spôsobuje zánik povinností strán podľa zmluvy s výnimkou vzniknutého nároku na náhradu škody. Odstúpenie sa nedotýka ustanovení zmluvy ohľadne riešenia sporov alebo iných ustanovení zmluvy upravujúcich práva a povinnosti strán pri odstúpení od zmluvy.

(2) Strana, ktorá splnila zmluvu buď úplne, alebo čiastočne, môže požadovať späť od druhej strany to, čo podľa zmluvy dodala alebo zaplatila. Ak sú obe strany povinné vrátiť plnenie, musia tak urobiť súčasne.

Article 81

(1) Avoidance of the contract releases both parties from their obligations under it, subject to any damages which may be due. Avoidance does not affect any provision of the contract for the settlement of disputes or any other provision of the contract governing the rights and obligations of the parties consequent upon the avoidance of the contract.

(2) A party who has performed the contract either wholly or in part may claim restitution from the other party of whatever the first party has supplied or paid under the contract. If both parties are bound to make restitution, they must do so concurrently.

Čl.82

(1) Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie náhradného tovaru zaniká, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v podstate v stave, v akom ho dostal.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odseku neplatí

a) ak nemožnosť vrátiť tovar alebo vrátiť ho v podstate v tom istom stave, v akom ho kupujúci dostal, nespôsobilo jeho konanie alebo opomenutie;

b) ak tovar bol úplne alebo čiastočne zničený alebo sa zhoršili jeho vlastnosti v dôsledku prehliadky ustanovenej v článku 38; alebo

c) ak kupujúci skôr, než boli alebo mali byť objavené vady tovaru, predal tovar úplne alebo čiastočne pri obvyklom použití alebo spotreboval alebo pozmenil tovar úplne alebo čiastočne pri obvyklom použití.

Article 82

(1) The buyer loses the right to declare the contract avoided or to require the seller to deliver substitute goods if it is impossible for him to make restitution of the goods substantially in the condition in which he received them.

(2) The preceding paragraph does not apply:

(a) if the impossibility of making restitution of the goods or of making restitution of the goods substantially in the condition in which the buyer received them is not due to his act or omission;

(b) if the goods or part of the goods have perished or deteriorated as a result of the examination provided for in article 38; or

(c) if the goods or part of the goods have been sold in the normal course of business or have been consumed or transformed by the buyer in the course of normal use before he discovered or ought to have discovered the lack of conformity.

Čl.83

Kupujúcemu, ktorému právo odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie náhradného tovaru zaniklo podľa článku 82, sa zachováva právo uplatňovať nároky všetkými ostatnými prostriedkami, ktoré má podľa zmluvy a tohto Dohovoru.

Article 83

A buyer who has lost the right to declare the contract avoided or to require the seller to deliver substitute goods in accordance with article 82 retains all other remedies under the contract and this Convention.

Čl.84

(1) Ak je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu, je takisto povinný zaplatiť z nej úroky, od doby, keď kúpna cena bola zaplatená.

(2) Kupujúci musí nahradiť predávajúcemu všetok prospech, ktorý kupujúci získal z tovaru alebo z jeho častí, ak

a) musí vrátiť tovar alebo jeho časť, alebo

b) je preňho nemožné vrátiť všetok tovar alebo jeho časť v podstate v stave, v akom ho dostal, napriek tomu však odstúpil od zmluvy alebo požiadal, aby mu predávajúci dodal náhradný tovar.

Article 84

(1) If the seller is bound to refund the price, he must also pay interest on it, from the date on which the price was paid.

(2) The buyer must account to the seller for all benefits which he has derived from the goods or part of them:

(a) if he must make restitution of the goods or part of them; or

(b) if it is impossible for him to make restitution of all or part of the goods or to make restitution of all or part of the goods substantially in the condition in which he received them, but he has nevertheless declared the contract avoided or required the seller to deliver substitute goods.

Oddiel VI – Zachovanie tovaru

Section VI. - Preservation of the goods

Čl.85

Ak kupujúci je v omeškaní s prevzatím dodávky tovaru alebo v prípadoch, keď zaplatenie kúpnej ceny a dodanie tovaru sa má uskutočniť súčasne a kupujúci je v omeškaní s platením kúpnej ceny, predávajúci má tovar u seba alebo môže inak s ním nakladať, musí predávajúci urobiť opatrenia primerané okolnostiam prípadu na zachovanie tovaru. Predávajúci je oprávnený tovar zadržovať, dokiaľ mu kupujúci neuhradí primerané náklady.

Article 85

If the buyer is in delay in taking delivery of the goods or, where payment of the price and delivery of the goods are to be made concurrently, if he fails to pay the price, and the seller is either in possession of the goods or otherwise able to control their disposition, the seller must take such steps as are reasonable in the circumstances to preserve them. He is entitled to retain them until he has been reimbursed his reasonable expenses by the buyer.

Čl.86

(1) Ak kupujúci dostal tovar a zamýšľa podľa zmluvy alebo podľa tohto Dohovoru uplatniť právo ho odmietnuť, je povinný urobiť opatrenia primerané okolnostiam prípadu na jeho zachovanie. Kupujúci je oprávnený zadržovať tovar, dokiaľ mu predávajúci neuhradí primerané náklady.

(2) Ak sa kupujúcemu umožní s odoslaným tovarom nakladať v mieste určenia a kupujúci uplatní právo ho odmietnuť, je povinný tovar prevziať a mať ho pri sebe na účet predávajúceho, ak tak môže urobiť bez zaplatenia kúpnej ceny a bez neprimeraných ťažkostí a neprimeraných výdavkov. Toto ustanovenie neplatí, ak je predávajúci prítomný v mieste určenia alebo ak je v tomto mieste osoba, ktorú predávajúci splnomocnil, aby pre neho prevzala starostlivosť o tovar. Ak kupujúci prevezme tovar podľa tohto odseku, spravujú sa jeho práva a povinnosti podľa predchádzajúceho odseku.

Article 86

(1) If the buyer has received the goods and intends to exercise any right under the contract or this Convention to reject them, he must take such steps to preserve them as are reasonable in the circumstances. He is entitled to retain them until he has been reimbursed his reasonable expenses by the seller.

(2) If goods dispatched to the buyer have been placed at his disposal at their destination and he exercises the right to reject them, he must take possession of them on behalf of the seller, provided that this can be done without payment of the price and without unreasonable inconvenience or unreasonable expense. This provision does not apply if the seller or a person authorized to take charge of the goods on his behalf is present at the destination. If the buyer takes possession of the goods under this paragraph, his rights and obligations are governed by the preceding paragraph.

Čl.87

Strana, ktorá je povinná urobiť opatrenia na zachovanie tovaru, môže ho uložiť v skladisku tretej osoby na účet druhej strany, ak vzniknuté náklady nie sú neprimerané.

Article 87

A party who is bound to take steps to preserve the goods may deposit them in a warehouse of a third person at the expense of the other party provided that the expense incurred is not unreasonable.

Čl.88

(1) Strana, ktorá je povinná zachovať tovar podľa článku 85 alebo 86, môže ho predať vhodným spôsobom, ak druhá strana je v neprimeranom omeškaní s prevzatím tovaru alebo so spätným prevzatím tovaru alebo s platením kúpnej ceny alebo nákladov spojených so zachovaním tovaru, za predpokladu, že druhú stranu primeraným spôsobom upovedomila o úmysle tovar predať.

(2) Ak tovar podlieha rýchlej skaze alebo so zachovaním tovaru by boli spojené neprimerané náklady, musí strana, ktorá je povinná zachovať tovar podľa článku 85 alebo článku 86, urobiť primerané opatrenia na jeho predaj. Pokiaľ je to možné, musí druhej strane oznámiť úmysel tovar predať.

(3) Strana, ktorá tovar predala, je oprávnená ponechať si z výťažku predaja sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom spojeným so zachovaním a predajom tovaru a je povinná druhej strane vyrovnať zvyšok.

Article 88

(1) A party who is bound to preserve the goods in accordance with article 85 or 86 may sell them by any appropriate means if there has been an unreasonable delay by the other party in taking possession of the goods or in taking them back or in paying the price or the cost of preservation, provided that reasonable notice of the intention to sell has been given to the other party.

(2) If the goods are subject to rapid deterioration or their preservation would involve unreasonable expense, a party who is bound to preserve the goods in accordance with article 85 or 86 must take reasonable measures to sell them. To the extent possible he must give notice to the other party of his intention to sell.

(3) A party selling the goods has the right to retain out of the proceeds of sale an amount equal to the reasonable expenses of preserving the goods and of selling them. He must account to the other party for the balance.

ČASŤ IV – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

PART IV - FINAL PROVISIONS

Čl.89

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov je týmto určený za depozitára tohto Dohovoru.

Article 89

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary for this Convention.

Čl.90

Tento Dohovor sa nedotýka akejkoľvek medzinárodnej dohody, ktorá už bola alebo bude uzavretá a ktorá obsahuje ustanovenia týkajúce sa vecí upravených týmto Dohovorom, ak strany majú miesto podnikania na území štátov, ktoré sú zmluvnými stranami takej dohody.

Article 90

This Convention does not prevail over any international agreement which has already been or may be entered into and which contains provisions concerning the matters governed by this Convention, provided that the parties have their places of business in States parties to such agreement.

Čl.91

(1) Tento Dohovor môže byť podpísaný na záverečnom zasadaní Konferencie Organizácie Spojených národov o Dohovore upravujúcom zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru alebo všetkými štátmi do 30. septembra 1981 v ústredí Organizácie Spojených národov v New Yorku.

(2) Tento Dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárnych štátov.

(3) K Dohovoru môžu pristúpiť všetky štáty, ktoré nie sú signatárnymi štátmi, a to odo dňa, keď ho možno podpísať.

(4) Listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Article 91

(1) This Convention is open for signature at the concluding meeting of the United Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods and will remain open for signature by all States at the Headquarters of the United Nations, New York until 30 September 1981.

(2) This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States.

(3) This Convention is open for accession by all States which are not signatory States as from the date it is open for signature.

(4) Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Čl.92

(1) Zmluvný štát môže vyhlásiť pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe, že nebude viazaný časťou II tohto Dohovoru alebo že nebude viazaný časťou III tohto Dohovoru.

(2) Zmluvný štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku ohľadne časti II alebo časti III tohto Dohovoru, sa nepovažuje za zmluvný štát podľa článku 1 ods. 1 tohto Dohovoru ohľadne obsahu úpravy obsiahnutej v časti, na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje.

Article 92

(1) A Contracting State may declare at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession that it will not be bound by Part II of this Convention or that it will not be bound by Part III of this Convention.

(2) A Contracting State which makes a declaration in accordance with the preceding paragraph in respect of Part II or Part III of this Convention is not to be considered a Contracting State within paragraph (1) of article 1 of this Convention in respect of matters governed by the Part to which the declaration applies.

Čl.93

(1) Zmluvný štát, ktorý má dve alebo viac územných jednotiek, v ktorých podľa jeho ústavy platia rôzne právne poriadky vo veciach upravených týmto Dohovorom, môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe vyhlásiť, že tento Dohovor sa vzťahuje na všetky jeho územné jednotky alebo iba na jednu alebo niekoľké z nich, a toto vyhlásenie môže kedykoľvek dopĺňať iným vyhlásením.

(2) Tieto vyhlásenia sa oznámia depozitárovi Dohovoru a výslovne sa v nich uvedie, na ktoré územné jednotky sa tento Dohovor vzťahuje.

(3) Ak sa na základe vyhlásenia podľa tohto článku Dohovor vzťahuje na jednu alebo viaceré územné jednotky zmluvného štátu, ale nie na všetky, a miesto podnikania sa nachádza na území tohto štátu, toto miesto podnikania sa na účely tohto Dohovoru nepovažuje za miesto podnikania na území zmluvného štátu, ibaže sa nachádza v územnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje tento Dohovor.

(4) Ak zmluvný štát neurobí vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, vzťahuje sa Dohovor na všetky jeho územné jednotky.

Article 93

(1) If a Contracting State has two or more territorial units in which, according to its constitution, different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting another declaration at any time.

(2) These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly the territorial units to which the Convention extends.

(3) If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business of a party is located in that State, this place of business, for the purposes of this Convention, is considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends.

(4) If a Contracting State makes no declaration under paragraph (1) of this article, the Convention is to extend to all territorial units of that State.

Čl.94

(1) Dva alebo viaceré zmluvné štáty, ktoré majú tú istú alebo veľmi podobnú právnu úpravu vecí, na ktorú sa vzťahuje tento Dohovor, môžu kedykoľvek vyhlásiť, že sa Dohovor nebude vzťahovať na zmluvy o kúpe alebo ich uzavieranie medzi stranami, ktoré majú miesto podnikania na území týchto štátov. Také vyhlásenia sa môžu urobiť spoločne alebo vzájomnými jednostrannými vyhláseniami.

(2) Zmluvný štát, ktorý má tú istú alebo veľmi podobnú právnu úpravu vecí, na ktoré sa vzťahuje tento Dohovor, ako jeden alebo viaceré štáty, ktoré nie sú zmluvnou stranou tohto Dohovoru, môže kedykoľvek vyhlásiť, že tento Dohovor sa nebude vzťahovať na zmluvy o kúpe alebo ich uzavieranie medzi stranami, ktoré majú miesto podnikania na území týchto štátov.

(3) Ak štát, voči ktorému sa urobilo vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, sa neskôr stane zmluvným štátom, bude mať toto vyhlásenie odo dňa, keď voči novému zmluvnému štátu nadobudne Dohovor platnosť, účinky podľa odseku 1, ak sa nový zmluvný štát pripojí k takému vyhláseniu alebo urobí vzájomné jednostranné vyhlásenie.

Article 94

(1) Two or more Contracting States which have the same or closely related legal rules on matters governed by this Convention may at any time declare that the Convention is not to apply to contracts of sale or to their formation where the parties have their places of business in those States. Such declarations may be made jointly or by reciprocal unilateral declarations.

(2) A Contracting State which has the same or closely related legal rules on matters governed by this Convention as one or more non-Contracting States may at any time declare that the Convention is not to apply to contracts of sale or to their formation where the parties have their places of business in those States.

(3) If a State which is the object of a declaration under the preceding paragraph subsequently becomes a Contracting State, the declaration made will, as from the date on which the Convention enters into force in respect of the new Contracting State, have the effect of a declaration made under paragraph (1), provided that the new Contracting State joins in such declaration or makes a reciprocal unilateral declaration.

Čl.95

Ktorýkoľvek štát môže vyhlásiť pri uložení svojich listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe, že nebude viazaný ustanovením článku 1 ods. 1 písm. b) tohto Dohovoru.

Article 95

Any State may declare at the time of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession that it will not be bound by subparagraph (1)(b) of article 1 of this Convention.

Čl.96

Zmluvný štát, ktorého právne predpisy vyžadujú, aby sa zmluva o kúpe uzavrela alebo preukazovala písomne, môže kedykoľvek urobiť vyhlásenie podľa článku 12, že ustanovenia článku 11, článku 29 alebo časti II tohto Dohovoru, ktoré pripúšťajú, aby sa zmluva o kúpe tovaru uzavrela, dohodou menila alebo ukončila alebo aby sa ponuka, jej prijatie alebo iný prejav vôle uskutočnil v ktorejkoľvek inej forme než písomnej, neplatí, ak ktorákoľvek strana má miesto podnikania na jeho území.

Article 96

A Contracting State whose legislation requires contracts of sale to be concluded in or evidenced by writing may at any time make a declaration in accordance with article 12 that any provision of article 11, article 29, or Part II of this Convention, that allows a contract of sale or its modification or termination by agreement or any offer, acceptance, or other indication of intention to be made in any form other than in writing, does not apply where any party has his place of business in that State.

Čl.97

(1) Vyhlásenia urobené podľa tohto Dohovoru pri podpise vyžadujú potvrdenie pri ratifikácii, prijatí alebo schválení.

(2) Vyhlásenia a potvrdenia vyhlásení musia mať písomnú formu a musia sa formálne oznámiť depozitárovi.

(3) Vyhlásenie nadobúda účinnosť súčasne s nadobudnutím účinnosti Dohovoru pre štát, ktorý ho urobil. Ak však bol depozitár o vyhlásení formálne upovedomený až po tomto nadobudnutí účinnosti, má vyhlásenie účinky od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov po dni, keď depozitár dostal vyhlásenie.

(4) Každý štát, ktorý urobí vyhlásenie podľa tohto Dohovoru, môže ho kedykoľvek zrušiť formálnym písomným oznámením zaslaným depozitárovi. Toto zrušenie nadobúda účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa, keď depozitár oznámenie dostal.

(5) Zrušením vyhlásenia urobeného podľa článku 94 stráca odo dňa účinnosti tohto zrušenia platnosť vzájomné vyhlásenie iného štátu, ktoré bolo urobené podľa uvedeného článku.

Article 97

(1) Declarations made under this Convention at the time of signature are subject to confirmation upon ratification, acceptance or approval.

(2) Declarations and confirmations of declarations are to be in writing and be formally notified to the depositary.

(3) A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of its receipt by the depositary. Reciprocal unilateral declarations under article 94 take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the receipt of the latest declaration by the depositary.

(4) Any State which makes a declaration under this Convention may withdraw it at any time by a formal notification in writing addressed to the depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.

(5) A withdrawal of a declaration made under article 94 renders inoperative, as from the date on which the withdrawal takes effect, any reciprocal declaration made by another State under that article.

Čl.98

Pripúšťajú sa iba výhrady, ktoré tento Dohovor výslovne dovoľuje.

Article 98

No reservations are permitted except those expressly authorized in this Convention.

Čl.99

(1) Tento Dohovor nadobudne platnosť, pokiaľ z ustanovení odseku 6 tohto článku nevyplýva niečo iné, prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa uloženia desiatej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe, včítane listiny, ktorá obsahuje vyhlásenie urobené podľa článku 92.

(2) Pre každý štát, ktorý ratifikuje, prijme, schváli alebo pristúpi k tomuto Dohovoru po uložení desiatej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, nadobudne tento Dohovor platnosť s výnimkou časti, ktorú vylúči, prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanástich mesiacov po dni uloženia jeho listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe; ustanovenie odseku 6 tohto článku tým nie je dotknuté.

(3) Štát, ktorý ratifikuje, prijme, schváli alebo pristúpi k tomuto Dohovoru a je zmluvnou stranou Dohovoru týkajúceho sa jednotného zákona o uzavieraní zmlúv o medzinárodnej kúpe tovaru, uzavretého 1. júla 1964 v Haagu (Haagsky dohovor o uzavieraní zmlúv 1964) a Dohovoru týkajúceho sa jednotného zákona o medzinárodnej kúpe tovaru, uzavretom v Haagu 1. júla 1964 (Haagsky dohovor o medzinárodnej kúpe tovaru 1964), alebo jednom z nich, vypovie súčasne Haagsky dohovor o medzinárodnej kúpe tovaru 1964 a Haagsky dohovor o uzavieraní zmlúv 1964, prípadne ten z nich, ktorého je zmluvnou stranou, tým, že upovedomí o tom vládu Holandska.

(4) Štát, ktorý ratifikuje, prijme, schváli alebo pristúpi k tomuto Dohovoru a vyhlási podľa článku 92, že nebude viazaný časťou II tohto Dohovoru, vypovie v čase ratifikácie, prijatia, schválenia alebo prístupu Haagsky dohovor o medzinárodnej kúpe tovaru 1964, ak je jeho zmluvnou stranou, tým, že upovedomí o tom vládu Holandska.

(5) Štát, ktorý ratifikuje, prijme, schváli alebo pristúpi k tomuto Dohovoru a vyhlási podľa článku 92, že nebude viazaný časťou III tohto Dohovoru, vypovie v čase ratifikácie, prijatia, schválenia alebo prístupu Haagsky dohovor o uzavieraní zmlúv 1964, ak je jeho zmluvnou stranou, tým, že upovedomí o tom vládu Holandska.

(6) Na účely tohto článku nenadobudne ratifikácia, prijatie, schválenie alebo prístup štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru o uzavieraní zmlúv 1964 alebo Haagskeho dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru 1964 účinnosť skôr, ako nadobudnú účinnosť výpovede, ktoré môžu byť potrebné pre uvedené štáty ohľadne obidvoch dohovorov. Depozitár tohto Dohovoru uskutoční v tomto ohľade porady s vládou Holandska, ako depozitárom uvedených dohovorov z r. 1964, na zabezpečenie potrebnej spolupráce.

Article 99

(1) This Convention enters into force, subject to the provisions of paragraph (6) of this article, on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, including an instrument which contains a declaration made under article 92.

(2) When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention, with the exception of the Part excluded, enters into force in respect of that State, subject to the provisions of paragraph (6) of this article, on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

(3) A State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention and is a party to either or both the Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods done at The Hague on 1 July 1964 (1964 Hague Formation Convention) and the Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods done at The Hague on 1 July 1964 (1964 Hague Sales Convention) shall at the same time denounce, as the case may be, either or both the 1964 Hague Sales Convention and the 1964 Hague Formation Convention by notifying the Government of the Netherlands to that effect.

(4) A State party to the 1964 Hague Sales Convention which ratifies, accepts, approves or accedes to the present Convention and declares or has declared under article 52 that it will not be bound by Part II of this Convention shall at the time of ratification, acceptance, approval or accession denounce the 1964 Hague Sales Convention by notifying the Government of the Netherlands to that effect.

(5) A State party to the 1964 Hague Formation Convention which ratifies, accepts, approves or accedes to the present Convention and declares or has declared under article 92 that it will not be bound by Part III of this Convention shall at the time of ratification, acceptance, approval or accession denounce the 1964 Hague Formation Convention by notifying the Government of the Netherlands to that effect.

(6) For the purpose of this article, ratifications, acceptances, approvals and accessions in respect of this Convention by States parties to the 1964 Hague Formation Convention or to the 1964 Hague Sales Convention shall not be effective until such denunciations as may be required on the part of those States in respect of the latter two Conventions have themselves become effective. The depositary of this Convention shall consult with the Government of the Netherlands, as the depositary of the 1964 Conventions, so as to ensure necessary co-ordination in this respect.

Čl.100

(1) Tento Dohovor sa použije na uzavieranie zmlúv len v prípadoch, keď návrh na uzavretie zmluvy je urobený v deň, keď tento Dohovor nadobudne platnosť pre zmluvné štáty uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) alebo zmluvný štát, uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), alebo po tomto dni.

(2) Tento Dohovor sa použije len na zmluvy uzavreté v deň, keď tento Dohovor nadobudne platnosť pre zmluvné štáty uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) alebo zmluvný štát, uvedený v článku 1 ods. 1 písm. b), alebo po tomto dni.

Article 100

(1) This Convention applies to the formation of a contract only when the proposal for concluding the contract is made on or after the date when the Convention enters into force in respect of the Contracting States referred to in subparagraph (1)(a) or the Contracting State referred to in subparagraph (1)(b) of article 1.

(2) This Convention applies only to contracts concluded on or after the date when the Convention enters into force in respect of the Contracting States referred to in subparagraph (1)(a) or the Contracting State referred to in subparagraph (1)(b) of article 1.

Čl.101

(1) Zmluvný štát môže vypovedať tento Dohovor alebo časť II alebo časť III tohto Dohovoru, ak o tom zašle formálne písomné oznámenie depozitárovi.

(2) Výpoveď nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvanástich mesiacov od oznámenia, ktoré dostal depozitár. Ak v oznámení je uvedená dlhšia lehota pre nadobudnutie účinnosti výpovede, nadobudne výpoveď účinnosť uplynutím tejto dlhšej lehoty po dôjdení oznámenia depozitárovi.

Article 101

(1) A Contracting State may denounce this Convention, or Part II or Part III of the Convention, by a formal notification in writing addressed to the depositary.

(2) The denunciation takes effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the notification is received by the depositary. Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period after the notification is received by the depositary.

Dané vo Viedni 11. apríla 1980 v jednom pôvodnom vyhotovení, ktorého arabské, anglické, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie je rovnako autentické.

Done at Vienna, this day of eleventh day of April, one thousand nine hundred and eighty, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.

left pannel book