CISG
SLOVAKIA

Sústava súdov Slovenskej republikysk en

                                      Sústava súdov Slovenskej republiky

                       rozhodujúcich v občianskych a obchodných veciach
                                                           
[English version]                  

 

 


okresné súdy

 


- v súčasnosti je vytvorených 54 okresných súdov, ktorých miestnu príslušnosť je možné určiť podľa polohy rozhodujúceho kritéria (pozri kapitolu o procesných otázkach aplikácie CISG na Slovensku)

 

- majú všeobecnú právomoc prejednávať všetky občianskoprávne a obchodné spory vrátane sporov z CISG, okrem prípadov, kedy je v Občianskom súdnom poriadku stanovená osobitná príslušnosť iného súdu na prejednanie určitého okruhu sporov, ktorý sa však nedotýka vzťahov z medzinárodnej kúpnej zmluvy

 

- rozhodujú o obnove konania ako o mimoriadnom opravnom prostriedku proti právoplatnému rozhodnutiu v prípade, ak v konaní predchádzajúcom vydaniu tohto rozhodnutia rozhodovali vec v prvom stupni

 

- rozhodujú o uznaní cudzieho rozhodnutia podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení nesk. predpisov

 

- rozhodujú o výkone cudzieho rozhodnutia vydaného členským štátom Európskej únie podľa nariadenia Rady ES č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

 

 

 

 

 

krajské súdy

- v Slovenskej republike je vytvorených 8 krajských súdov so sídlom v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach

 

- v období od 01.01.1992 do 31.12.2004 rozhodovali spory vzniknuté v medzinárodnom obchode (vrátane sporov vznikajúcich z CISG) v prvom stupni

 

- od 01.01.2005 rozhodujú o odvolaní ako riadnemu opravnému prostriedku voči prvostupňovým rozhodnutiam okresných súdov (vrátane sporov vznikajúcich z CISG)

 

 

 

 

 

Najvyšší súd
Slovenskej republiky

-  rozhoduje o odvolaní ako riadnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o právach a povinnostiach z CISG vydanému krajským súdom ako súdom prvého stupňa v období od 01.01.1992 do 31.12.2004

 

- rozhoduje o dovolaní a mimoriadnom dovolaní ako mimoriadnych opravných prostriedkoch voči akémukoľvek právoplatnému rozhodnutiu súdov Slovenskej republiky

 

- v súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zodpovedný za zjednocovanie judikatúry všeobecných súdov pri používaní všeobecne záväzných právnych predpisov

 

 

 

 

 

left pannel book