CISG
SLOVAKIA

OS TT - 9Cb/72/2007sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Martinou Valentovou v právnej veci navrhovateľa: M. D. Z. P., a.s., O. XXXX/X, . XXX. XX. P. X., IČ: XX. XX XX XX, . zastúp.: JUDr. Z. V., advokát, K.Č. XX, . XXX. XX. T., proti odporcovi: K., spol. s r.o., J. D. XXX, XXX XX V., IČO: XX XXX XXX, zastúp.: JUDr. R. B., K. X, XXX XX T., o zaplatenie 643.239, 33 Kč s príslušenstvom, takto


r o z h o d o l :


Súd návrh z a m i e t a .


Navrhovateľ je p o v i n n ý zaplatiť odporcovi náhradu trov konania v sume 92.047, 50 Sk, k rukám právnej zástupkyne odporcu JUDr. B., do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.


O d ô v o d n e n i e :


Navrhovateľ sa návrhom, doručeným Okresnému súdu Bratislava 1. dňa 16.6.2006, tunajšiemu súdu postúpeným dňa 23.10.2006, domáhal vydania rozhodnutia, ktorým by súd zaviazal odporcu zaplatiť mu sumu 643.239, 33 Kč s príslušenstvom, ako nezaplatenej kúpnej ceny za dodaný tovar podľa dodacieho listu č. 302514 zo dňa 29.5.2003 v sume 424.080, 33 Kč a vyčíslených úrokov z omeškania z ďalších obchodov, pri ktorých bol odporca v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar, ktoré úroky z omeškania boli vyúčtované faktúrou č. 210404 zo dňa 21.4.2004 v sume 219.159, -- Kč.


Súd návrhu vyhovel v celom rozsahu vydaním platobného rozkazu č.k. 35Rob/1007/2006-56 zo dňa 19.6.2007, proti ktorému podal odporca v zákonnej lehote odpor s odôvodnením, čím došlo k zrušeniu platobného rozkazu a súd vo veci nariadil pojednávanie.


Súd vykonal dokazovanie výsluchom účastníkov konania, oboznámením sa s predloženými listinnými dokladmi ako aj s celým obsahom spisu a zistil nasledovný skutkový a právny stav:


Pred otvorením prvého pojednávania v prejednávanej veci dňa 9.11.2007 podaním zo dňa 1.11.2007, upresneným na pojednávaní dňa 6.2.2008, navrhovateľ oznámil súdu, že podaný návrh v časti istiny 180.000, -- Kč a tomu prislúchajúcemu príslušenstvu berie späť a v tejto časti žiada konanie zastaviť z dôvodu čiastočného plnenia uplatnenej pohľadávky odporcom.


Navrhovateľ ďalej v konaní uviedol, že po čiastočnom späťvzatí návrhu žiada zaviazať odporcu zaplatiť mu sumu 463.239, 33 Kč spolu s 3% ročným úrokom z omeškania zo sumy 424.080, 33 Kč od 13.6.2003 do 6.3.2007, zo sumy 379.080, 33 Kč od 13.6.2003 do 13.4.2007, zo sumy 334.080, 33 Kč od 13.6.2003 do 21.5.2007, zo sumy 289.080, 33 Kč od 13.6.2003 do 12.6.2007, zo sumy 244.080, 33 Kč od 13.6.2003 do zaplatenia. Pokiaľ ide o výšku uplatnenej pohľadávky, táto pozostáva z vyčíslených úrokov z omeškania v sume 219.159, - Kč a ostatnej nezaplatenej ceny dodaného tovaru, konkrétne kuracích výrobkov, ktoré navrhovateľ dodal odporcovi na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy. Obranu odporcu obsiahnutú v odpore, ktorou popiera, resp. spochybňuje uplatnenú pohľadávku vyvracia uznávajúcim prejavom odporcu zo dňa 21.7.2005 a 15.2.2007, z ktorého druhého uznávajúceho prejavu aj jednoznačne vyplýva, že odporca nesporuje a uznáva aj tú časť pohľadávky, ktorá najskôr bola ním sporovaná v uznaní zo dňa 21.7.2005. Bez ohľadu na uznanie jednoznačne nemá vedomosť o žiadnej reklamácii dodaného tovaru a po zohľadnení čiastočného plnenia tvrdí, že pohľadávka je dôvodná a v konaní preukázaná. Pokiaľ ide o pohľadávku v časti vyčíslených úrokov z omeškania, k ich vyčísleniu došlo v súvislosti s oneskoreným plnením odporcu pri iných zmluvných vzťahoch rovnako založených kúpnou zmluvou, kedy si predloženými faktúrami uplatnil cenu dodaného tovaru - hydinárskych výrobkov, ktorá úhrada zo strany odporcu bola oneskorená, v dvoch prípadoch išlo o postúpenú pohľadávku na navrhovateľa.


Odporca v konaní uviedol, že s podaným návrhom nesúhlasí. Pokiaľ ide o pohľadávku uplatnenú v konaní, potvrdzuje súdu, že po podaní návrhu na súd navrhovateľovi čiastočne plnil, poukázal mu sumu 180.000, - Kč. Čo sa týka uplatnenej pohľadávky ako kúpnej ceny za dodanie kureniec dodávkou č. 302514 z roku 2003, potvrdzuje súdu, že takúto dodávku prevzal, pričom mu boli dodané kuracie výrobky v hodnote 897.665, - Kč. Kúpna cena mu bola vyfakturovaná faktúrou č. 03104784, z ktorej zostal dlžný 424.080, 33 Kč. Túto pohľadávku navrhovateľovi uznal s dohodnutým splátkovým kalendárnom, kúpnu cenu nezaplatil z dôvodu otvorenej reklamácie inej dodávky. Konkrétne išlo o kuracie stehná dodané 16.11.2001, pričom kúpnu cenu zaplatenú z tohto vadného plnenia započítal k žalovanej sume, akým zápočtom, kedy a ako, uviesť nevie. Vadná dodávka bola 5.941, 31 kg kuracích stehien chladených, ktorú bezprostredne reklamoval u navrhovateľa, konkrétne u riaditeľa exportu p. P., a to telefonicky. Tento sa následne osobne dostavil, dodávku prehliadol s tým, že musí vec prejednať s p. K. a p. M.. Následne sa však nič nedialo, tak opätovne oslovil p. P. a žiadal o vystavenie dobropisu, táto otázka zostala otvorená. Pokiaľ ide o ďalšiu časť uplatnenej pohľadávky - vyčíslené úroky z omeškania, v danom prípade nesporuje tvrdené omeškania, ani okamžik zániku pohľadávky jednostranným alebo dvojstranným započítaním, namieta však to, že takto vyčíslený úrok z omeškania mu nikdy nebol fakturovaný a neviem sa preto vyjadriť k ustáleniu jeho výšky, konkrétne výšky úroku, z ktorého navrhovateľ vychádzal. Zároveň namieta premlčanie tohto nároku.


V priebehu ďalšieho konania odporca namietol aktívnu legitimáciu navrhovateľa v prejednávanej veci z dôvodu predloženej zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 25.5.2004, ktorou zmluvou navrhovateľ postúpil na postupníka obchodnú spoločnosť P. S., s.r.o. so sídlom v P. pohľadávku, ktorá je predmetom konania s tým, že postúpenie mu bolo oznámené aj písomne podaním zo dňa 25.5.2004, ktoré rovnako súdu predložil spolu so zmluvou o postúpení pohľadávok.


Navrhovateľ vzhľadom na vznesenú námietku jeho aktívnej legitimácie odporcom v konaní ďalej uviedol, že na podanom návrhu trvá v nezmenenej forme s tým, že nepopiera prezentované postúpenie pohľadávky v zmysle predložených listinných dokladov, ktoré postúpenie bolo odporcovi aj oznamované, avšak na základe ústnej dohody s postupníkom došlo k zrušeniu postúpenia a pohľadávka prešla naspäť na navrhovateľa, ktorý si ju v prejednávanej veci uplatňuje. Vzhľadom na uvádzané odporca uznal pohľadávku dňa 21.7.2005. Preto v prejednávanej veci vystupuje ako veriteľ, teda neuplatňuje pohľadávku v mene postupníka.


Odporca v konaní uviedol, že mu nie je známa ústna dohoda o zrušení zmluvy o postúpení pohľadávky, keď bez ohľadu na túto skutočnosť, vzhľadom na uzatvorenie dohody o postúpení pohľadávky v písomnej forme, k platnosti jej zrušenia bola potrebná rovnako písomná forma. Z dôvodu právnej istoty vznáša aj námietku premlčania na vyčíslené úroky z omeškania v sume 219.159, -- Kč, pretože vychádzajúc z predloženého písomného rozpisu vyplýva, že posledná platba pri posledných faktúrach bola 19.2.2002, 22.2.2002, 31.3.2002, to znamená, že všade, kde sú splatnosti v tomto období je nárok premlčaný. Nepremlčaný by tak zostal len nárok z faktúry č. 3104784, pričom aj v danom prípade navrhovateľ uvádza len dni omeškania bez špecifikácie odkedy dokedy došlo k omeškaniu.


Z predložených listinných dokladov vyplýva dodanie tovaru navrhovateľom odporcovi - kuracích výrobkov 29.5.2003, ktorých cena bola fakturovaná faktúrou č. 3104784 zo dňa 29.5.2003 s lehotou splatnosti 12.6.2003 na sumu 897.665, -- Kč. Dodanie tovaru ako aj fakturácia kúpnej ceny neboli medzi účastníkmi konania sporné. Ďalej z predložených listinných dokladov vyplýva fakturácia úroku z omeškania v sume 219.159, -- Kč navrhovateľom odporcovi faktúrou č. 210404 so splatnosťou dňa 5.5.2004 (navrhovateľ vyčíslil úrok z omeškania za oneskorenú úhradu kúpnej ceny za dodaný tovar november 2001 - február 2002 a máj 2003 podľa špecifikácie z č.l. 15 spisu a predložených faktúr, ktorými bola kúpna cena odporcovi fakturovaná). Z obsahu zápisu zo dňa 21.7.2005súd zistil, že štatutárny zástupca odporcu Ing. K. P. potvrdil, že z fakturovanej kúpnej ceny faktúrou č. 03104784 zostala nezaplatená suma 616.080, 33 Kč, z ktorej suma 120.000, -- Kč je zatiaľ v riešení, ostatná časť v sume 500.000, -- Kč bude zaplatená splátkami po 50.000, -- Kč od 8.1.2005 pod stratou výhody splátok. Z uznania záväzku a splátkového kalendára zo dňa 15.2.2007 potvrdeného Ing. P. K. vyplýva uznanie záväzku z faktúry č. 03104784 v sume 424.080, 33 Kč s tým, že dlžník - odporca sa zaviazal zaplatiť pohľadávku v špecifikovaných splátkach pod stratou výhody splátok. Zo zmluvy o postúpení pohľadávok uzatvorenej medzi postupcom - navrhovateľom a postupníkom obchodnou spoločnosťou P. SR, s.r.o. so sídlom v P., dňa 25.5.2004 v O., vyplýva postúpenie pohľadávky navrhovateľa voči odporcovi v sume 835.239, 33 Kč s príslušenstvom, konkretizovanej ako pohľadávky z faktúry č. 3104784 zo dňa 29.5.2003 so splatnosťou 12.6.2003 v sume 616.080, 33 Kč a z faktúry č. 210404 zo dňa 21.4.2004 so splatnosťou 5.5.2004 v sume 219.159, -- Kč. Postúpenie bolo oznamované odporcovi dňa 25.5.2004 navrhovateľom (oznámenie z č.l. 138 spisu). Ďalej z obsahu spisu vyplýva čiastočné plnenie odporcom v priebehu konania v sume 180.000, -- Kč, a to dňa 6.3.2007 v sume 45.000, -- Kč, dňa 13.4.2007 v sume 45.000, -- Kč, dňa 21.5.2007 v sume 45.000, -- Kč a dňa 12.6.2007 v sume 45.000, -- Kč, čo bolo dôvodom čiastočného späťvzatia návrhu zo dňa 1.11.2007.


Vzhľadom na medzinárodný prvok v obchodno-právnom vzťahu účastníkov konania (účastníci zmluvného vzťahu nemajú sídlo v tom istom štáte) musel súd určiť rozhodné právo na posúdenie nároku navrhovateľa uplatneného v prejednávanej veci. Keďže majú účastníci ako zmluvní partneri sídlo v členských štátoch Viedenského dohovoru, aplikuje sa na posúdenie daného vzťahu práve jeho znenie a na otázky súvisiace s ich záväzkovým vzťahom, ktorým je vzťah z kúpnej zmluvy, vo Viedenskom dohovore neupravené, sa bude vzťahovať (podľa medzinárodného práva súkromného) právny poriadok práva miesta, kde je sídlo predávajúceho v čase uzatvorenia zmluvy. Vzhľadom na potrebu posúdenia postúpenia pohľadávky, ktorá bola predmetom konania, ktoré postúpenie bolo uskutočnené zmluvou o postúpení pohľadávok uzatvorenej rovnako účastníkmi zmluvy, ktorí nemali sídlo v tom istom štáte, súd ďalej podľa medzinárodného práva súkromného (zák.č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov) pri posúdení zmluvy o postúpení pohľadávky ako inej zmluvy, túto posudzoval podľa právneho poriadku štátu, v ktorom bola zmluva uzatvorená. Z uvádzaného teda vyplýva, že v prejednávanej veci súd použil Viedenský dohovor a právny poriadok Českej republiky.


Podľa čl.1 Dohovoru OSN o zmluvách o 
medzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor), tento Dohovor upravuje zmluvy o kúpe tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch: a) ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi; alebo b) ak podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného sa má použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu.


Podľa čl.30 Dohovoru OSN o zmluvách o 
medzinárodnej kúpe tovaru, predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa čl.53 Dohovoru OSN o zmluvách o 
medzinárodnej kúpe tovaru, kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom.


Podľa čl.78 Dohovoru OSN o zmluvách o 
medzinárodnej kúpe  tovaru, ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny alebo inej peňažnej sumy, má druhá strana nárok na úroky z omeškania bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek nároky na náhradu škody podľa článku 74.


Podľa ustanovenia § 1 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Sb. v znení neskorších predpisov, tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním. Právne vzťahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon.


Podľa ustanovenia § 323 ods. 1 vyššie cit. zákona, ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná.


Podľa ustanovenia § 524 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Sb. v znení neskorších predpisov, veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.


Podľa ustanovenia § 40 ods. 1, 2 vyššie cit. zákona, ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný. Písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť iba písomne.


Podľa ustanovenia § 120 ods. 1 veta prvá, ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Ak nejde o veci uvedené v ods. 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.


Predmetom konania je zaplatenie pohľadávky 463.239, 33 Kč spolu s 3% ročným úrokom z omeškania zo sumy 424.080, 33 Kč od 13.6.2003 do 6.3.2007, zo sumy 379.080, 33 Kč od 13.6.2003 do 13.4.2007, zo sumy 334.080, 33 Kč od 13.6.2003 do 21.5.2007, zo sumy 289.080, 33 Kč od 13.6.2003 do 12.6.2007, zo sumy 244.080, 33 Kč od 13.6.2003 do zaplatenia (po akceptácii čiastočného späťvzatia návrhu) ako nezaplatenej kúpnej ceny za dodaný tovar v sume 244.080, 33 Kč s príslušenstvom a vyčísleného úroku z omeškania v sume 219.159, -- Kč.

 
Na základe vykonaného dokazovania, vychádzajúc z predložených listinných dokladov a zhodných tvrdení účastníkov konania súd zistil, že medzi nimi vznikol obchodno-právny záväzkový vzťah na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, podľa ktorej navrhovateľ dodal odporcovi dňa 29.5.2003 tovar - kuracie výrobky, ktorých kúpnu cenu vyfakturoval faktúrou č. 3104784 v sume 897.665, -- Kč so splatnosťou 12.6.2003. Odporca podľa jeho písomného úkonu zo dňa 21.7.2005 z fakturovanej kúpnej ceny neuhradil sumu 620.000, -- Kč, z ktorej nespornú časť 500.000, -- Kč sa zaviazal splácať v splátkach po 50.000, -- Kč pod stratou výhody splátok. Z uznania záväzku a splátkového kalendára zo dňa 15.2.2007 vyplýva odporcove uznanie záväzku voči navrhovateľovi z faktúry č. 3104784 zo dňa 29.5.2003 vo výške 424.080, 33 Kč spolu so záväzkom zaplatiť pohľadávku v dohodnutých splátkach.


Odporca v priebehu konania poukázal na nedostatok aktívnej legitimácie navrhovateľa v prejednávanej veci z dôvodu postúpenia pohľadávky, ktorá bola predmetom konania. Súdu bola predložená zmluva o postúpení pohľadávok uzatvorená medzi navrhovateľom a obchodnou spoločnosťou P. S., s.r.o. so sídlom v P. zo dňa 25.5.2004 a oznámenie o postúpení pohľadávky adresované odporcovi zo dňa 25.5.2004. Navrhovateľ súdu potvrdil postúpenie pohľadávky, ako aj oznámenie postúpenia odporcovi, pričom však naďalej trval na aktívnej legitimácii v prejednávanej veci, a to výlučne z dôvodu existencie ústnej dohody medzi ním a postupníkom o zrušení postúpenia, o ktorej odporca mal vedomosť, preto aj odporca následne pohľadávku z kúpnej zmluvy zo dňa 29.5.2003 písomne uznal ako to vyplýva zo zápisu zo dňa 21.7.2005 a uznávajúceho písomného prejavu zo dňa 15.2.2007. Rovnako poukázal na to, že odporca v priebehu konania čiastočne plnil.


Postúpenie pohľadávky je zmena záväzku v osobe veriteľa. Postúpiť je možné ktorúkoľvek pohľadávku, ktorá v deň postúpenia existuje a s ktorou je veriteľ oprávnený disponovať. Právny dôvod vzniku pohľadávky nie je rozhodujúci. S postúpenou pohľadávkou prechádza podľa ustanovenia § 524 ods. 2 Občianskeho zákonníka aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené. Zmluvu o postúpení uzatvára pôvodný veriteľ s novým veriteľom, pričom zákon ukladá povinnú písomnú formu pre tento dvojstranný právny úkon. ak dôjde k platnému postúpeniu pohľadávky, dochádza tak k zmene v osobe veriteľa, pričom súhlas dlžníka ako aj jeho vedomosť o uzatvorení zmluvy o postúpení nie sú na ňu viazané, zákonodarca však vyžaduje oznámenie postúpenia dlžníkovi.


Vzhľadom na uvádzané dospel súd k záveru, že preukázaným postúpením pohľadávky uplatnenej v konaní (inak postúpením nesporovaným) došlo k zmene v osobe veriteľa a navrhovateľ tak stratil aktívnu legitimáciu na jej uplatnenie v prejednávanej veci bez preukázania oprávnenosti na jej vymáhanie s poukazom na ustanovenie § 530 Občianskeho zákonníka.


Pokiaľ navrhovateľ v konaní poukazoval na zrušenie zmluvy o postúpení (s vedomím odporcu) a tým aj následné uznanie pohľadávky z kúpnej zmluvy zo dňa 29.5.2003 a 15.2.2007, súd dáva do pozornosti práve cit. ustanovenie § 40 ods. 2 Občianskeho zákonníka, z obsahu ktorého vyplýva, že písomne uzatvorená dohoda sa môže meniť alebo zrušiť iba písomne, pričom podporne je potrebné poukázať, že rovnakú právnu formu aká sa vyžaduje pre vznik zmluvy je nutné zachovať aj pre jej zmenu a zánik. Súd preto konštatuje, že aj vzhľadom na uznanie pohľadávky zo dňa 25.7.2005 a 15.2.2007, odporca namietaním aktívnej legitimácie navrhovateľa pri preukázaní zmeny v osobe veriteľa predložením zmluvy o postúpení pohľadávok a oznámenia postúpenia, pri nepreukázaní jeho platného zrušenia, vyvrátil tak v konaní domnienku o tom, že uznaný záväzok v čase jeho uznania dlžníkom (odporcom) existoval, a to aj napriek čiastočnému plneniu.


Na základe vykonaného dokazovania, vychádzajúc z doposiaľ uvádzaného, dospel súd k záveru, že pre nedostatok aktívnej legitimácie súd nemohol navrhovateľovi priznať uplatnenú pohľadávku v sume 463.237, 33 Kč s príslušenstvom a návrh v tejto časti zamietol.


O náhrade trov konania rozhodol súd podľa ustanovenia § 142 ods. 1 s použitím ustanovenia § 146 ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku, keď ako dôvod čiastočného späťvzatia návrhu posúdil práve dispozičné právo navrhovateľa k návrhu na začatie konania bez ďalšieho (v prejednávanej veci neprichádzala do úvahy aplikácia druhej vety citovaného ustanovenia § 146 ods. 1, a to vzhľadom na rozhodnutie vo veci samej, a to zamietnutie návrhu, keď aj uplatnená pohľadávka v časti späťvzatia návrhu vychádzala z rovnakého skutkového základu, preto nie je možné ustáliť ako dôvod späťvzatia návrhu práve správanie sa odporcu, i keď tento plnil, pretože citované ustanovenie zákona predpokladá dôvodnosť podaného návrhu). Vzhľadom na uvedené priznal súd odporcovi plnú náhradu trov konania, a to v sume 92.047, 50 Sk, predstavujúcu súdny poplatok za podaný odpor v sume 51.672, -- Sk a trovy právneho zastúpenia v sume 40.375, 50 Sk za nasledujúce úkony právnej služby: prevzatie zastúpenia dňa 24.4.2008, písomné podanie na súd zo dňa 6.5.2008, účasť na pojednávaní dňa 12.9.2008 á 11.150, -- Sk vychádzajúc z ceny predmetu konania po čiastočnom späťvzatí návrhu, ktoré bolo uskutočnené pred prevzatím právneho zastúpenia odporcu v prejednávanej veci, teda zo sumy 463.239, 33 Kč, čo po prepočte aktuálnym kurzom ku dňu podania návrhu 1, 334 Sk/1 CZK predstavuje 617.961, 27 Sk; 3x režijný paušál 190, -- Sk, 19% DPH pri preukázaní, že právna zástupkyňa odporcu je jej platcom z odmeny za poskytnuté úkony právnej služby v sume 6.355, 50 Sk. Náhradu trov konania súd priznal odporcovi k rukám jeho právnej zástupkyne v súlade s ustanovením § 149 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.


P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Trnave.

Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a musí byť podpísané a datované. Ďalej musí byť v odvolaní uvedené, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

-         sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,

-         ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania,

-         účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený,

-         v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,

-         sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný,

-         účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom,

-         rozhodoval vylúčený sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto
samosudcu rozhodoval senát,

-         súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy,

-         konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

-         súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

-         súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

-         doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),

-         rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

 

Ak povinný dobrovoľne neplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z.z.; ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrh na súdny výkon rozhodnutia.


Okresný súd Trnava, dňa 17.9.2008

JUDr. Martina Valentová

Samosudkyňa

left pannel book