CISG
SLOVAKIA

OS DK - 9Cb/183/2007sk en

ROZSUDOK
v mene Slovenskej republiky
[English version]

 

Okresný súd Dolný Kubín samosudcom JUDr. Rastislavom Stierankom v právnej veci žalobcu: S. K., nar. XX.XX.XXXX, . M. XXX, . XX-XXX. K., P. R., IČO: XXXXXXXXX, . proti žalovanému: O., spol. s r.o., N. X, . D. K., IČO: XX. XXX. XXX, . v zast. JUDr. A. S., advokát, R. XXXX/XX, . D. K., v konaní o zaplatenie 479.987, - Sk s príslušenstvom takto


r o z h o d o l :


Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 479.987, - Sk, úroky z omeškania vo výške 0,03% denne:

- zo sumy 611, 52 Sk od 03.07.2006 do zaplatenia

- zo sumy 88.610, 46 Sk od 04.07.2006 do zaplatenia

- zo sumy 234, 55 Sk od 29.06.2006 do zaplatenia

- zo sumy 234, 55 Sk od 29.06.2006 do zaplatenia

- zo sumy 2.219, 03 Sk od 05.07.2006 do zaplatenia

- zo sumy 56.008, 87 Sk od 01.08.2006 do zaplatenia

- zo sumy 42.272, 60 Sk od 04.08.2006 do zaplatenia

- zo sumy 49, 39 Sk od 04.08.2006 do zaplatenia

- zo sumy 39.027, 53 Sk od 30.07.2006 do zaplatenia

- zo sumy 34.876, 25 Sk od 03.08.2006 do zaplatenia

- zo sumy 43.077, 05 Sk od 08.08.2006 do zaplatenia

- zo sumy 44.343, 04 Sk od 11.08.2006 do zaplatenia

- zo sumy 61.359, 97 Sk od 14.08.2006 do zaplatenia

- zo sumy 48.893, 74 Sk od 18.08.2006 do zaplatenia

- zo sumy 18.168, 73 Sk od 18.08.2006 do zaplateniaa trovy konania vo výške 28.794, - Sk, to všetko v lehote troch dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Súd zamieta žalobu žalobcu ohľadom zostávajúcej časti úrokov z omeškania.


O d ô v o d n e n i e :


Žalobou podanou dňa 17.09.2007 sa žalobca voči žalovanému domáhal zaplatenia istiny vo výške 479.987, - Sk s príslušenstvom.


Podanú žalobu odôvodňoval tým, že pre žalovaného dodal tovar na základe objednávok žalovaného. Dodanie a prevzatie tovaru žalovaný potvrdzoval na osobitných dokladoch. Cenu za dodaný tovar žalobca žalovanému priebežne fakturoval podľa dodacích listov. Žalovaný niektoré faktúry sčasti uhradil, niektoré vôbec. Svoje tvrdenia žalovaný preukazoval faktúrami a potvrdeniami o dodaní tovaru.


Žalovaný voči podanej žalobe namietal, že oproti žalovanej pohľadávke žalobcu má inú započítateľnú pohľadávku vo výške 317.185, - Sk z titulu nezaplatenia ceny za tovar, ktorý on dodal žalobcovi. Okrem toho žalovaný namietal aj nezrovnalosti ohľadom dodania tovaru. Na preukázanie svojich tvrdení žalovaný navrhol, že sám predloží doklady zo svojho účtovníctva a navrhol vypočuť ako svedka predchádzajúceho konateľa žalovaného.


Súd po úvodnom pojednávaní zo dňa 25.03.2008 (č.l. 70) vykonal ďalšie pojednávanie (č.l. 109) už v neprítomnosti žalovaného a jeho právneho zástupcu, keďže žalovaný sa bez ospravedlnenia nezúčastnil nariadeného pojednávania, hoci predvolanie mu bolo riadne a včas doručené (§ 48 ods.2 OSP). Právny zástupca žalovaného sa síce ospravedlnil, avšak nežiadal o odročenie pojednávania.


Žalovaný napriek vlastnému návrhu na pojednávaní zo dňa 25.03.2008 nepredložil súdu žiadne doklady, hoci súd ho k tomu priamo na pojednávaní vyzval (č.l. 73). Žalovaný tak neučinil ani po uložení poriadkovej pokuty (č.l. 87). Pojednávania vytýčené na deň 29.04.2008 a 27.05.2008 boli odročené vzhľadom na ospravedlnenia, ktoré nesú znaky obštrukcií (č.l. 93, 104). Ani kolízia pojednávaní právneho zástupcu žalovaného nebola dôvodom pre odročenie pojednávania. V tejto súvislosti súd poukazuje na vyjadrenie žalovaného (č.l. 64), ktorý bez výhrad súhlasil s tým, aby si právny zástupca ustanovil namiesto seba tzv. substitučného zástupcu.


Žalovanému teda nič nebránilo, aby na pojednávaniach dňa 29.04.2008 a dňa 17.06.2008 predložil ním avizované doklady z vlastného účtovníctva, a tým preukázal dôvodnosť svojich námietok voči žalovanej pohľadávke. Žalovaný teda ničím nepreukázal svoje všeobecné tvrdenia o nezrovnalostiach v evidencii dodaného tovaru, ani riadne neuplatnil v konaní započítateľnú pohľadávku (§ 98 OSP).


Vykonaným dokazovaním mal súd spoľahlivo preukázané, že žaloba žalobcu je dôvodná.
Medzi účastníkmi konania vznikol na základe ústnych objednávok žalovaného u žalobcu obchodno-právny vzťah, ktorý sa riadi ustanoveniami Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru zo dňa 11.04.1980 (ďalej len Viedenský dohovor ), ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov pod č.
160/1991 Zb. V zmysle § 10 ods.1, 2 písm. a) zák. č. 97/1963 Zb. sa totiž (vzhľadom na charakter a sídlo účastníkov konania) tento právny vzťah riadi ustanoveniami poľského právneho poriadku. Podľa ustanovenia čl. 91 ods.2 Ústavy Poľskej republiky má medzinárodná zmluva, ktorou je Poľská republika viazaná, prednosť pred jej vnútroštátnymi právnymi predpismi. Poľská republika ratifikovala Viedenský dohovor dňa 13.03.1995, čo bolo zverejnené v jej zbierke zákonov (Dziennik Ustaw) pod č. 286/1996. V zmysle čl. 58 ods.1 Viedenského dohovoru je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu v deň, keď mu predávajúci umožní nakladať s dodaným tovarom, t.j. do omeškania sa kupujúci dostáva nasledujúci deň po dodaní tovaru. V zmysle čl. 78 Viedenského dohovoru platí, že ak sa strana oneskorí s platením kúpnej ceny, má druhá strana nárok na úroky z omeškania. Výška úrokov však Viedenským dohovorom nie je určená. Súd preto v tomto smere aplikoval právne predpisy Poľskej republiky. V zmysle čl. 481 Civilného kódexu sa maximálna výška úrokov z omeškania určuje osobitným nariadením. Podľa nariadenia Rady ministrov č. 1662/2005 je výška úrokov z omeškania s účinnosťou od 15.10.2005 určená v rozsahu 11, 5 % ročne a tento stav trvá doteraz.

 
Žalobca preukázal dodanie tovaru žalovanému, zatiaľ čo žalovaný nespresnil, ani ničím nepreukázal svoje tvrdenia o existencii započítateľnej pohľadávky (právny dôvod, výška, splatnosť), ani svoje tvrdenia všeobecne spochybňujúce dodanie tovaru. Žalobca vystavenými faktúrami a dokladmi o prevzatí tovaru preukázal, že žalovaný od neho prevzal tovar vo fakturovanom množstve. Naviac, viaceré z fakturovaných súm kúpnej ceny žalovaný čiastočne uhradil.


Vzhľadom na tieto skutočnosti súd vyhovel podanej žalobe takmer v celom rozsahu.
Súd zamietol žalobu žalobcu ohľadom časti úrokov z omeškania, keďže žalobca si uplatňoval úroky z omeškania odo dňa splatnosti jednotlivých faktúr (vrátane), zatiaľ čo nárok na úroky z omeškania vzniká až počnúc prvým dňom po splatnosti (čl. 58 ods.1 Vied. doh.).
O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods.3 OSP tak, že priznal žalobcovi proti žalovanému právo na ich náhradu, keďže žalobca mal vo veci neúspech len v nepatrnej časti. Priznané trovy konania v celkovej sume 28.794, - Sk predstavujú zaplatený súdny poplatok za podanú žalobu, keďže nárok na náhradu iných trov si žalobca neuplatnil. Súd preto pri určovaní výšky trov vychádzal z obsahu súdneho spisu (§ 151 ods.2 OSP).


P o u č e n i e : Proti rozsudku možno podať na Okresnom súde Dolný Kubín odvolanie, a to v lehote pätnástich dní odo dňa doručenia tohto rozsudku.

V odvolaní sa má okrem všeobecných náležitostí podania podľa § 42 ods.3 OSP (ktorému súdu je podanie určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, dátum a podpis) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Odvolanie proti rozsudku možno odôvodniť len tým, že:

- v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 OSP

- konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci

- súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností

- rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci

- súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam

- doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a OSP).

Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa zákona č.233/95 Z.z. v platnom znení.


Okresný súd Dolný Kubín, dňa 17.6.2008

JUDr. Blažena Stašíková

Sudca

left pannel book